Publicēts: 09.03.2023. Aktualizēts: 19.04.2023.

2023. gada 9. martā notika Latvijas Bankas organizētā ilgtspējas brokastu cikla atklāšanas pasākums, kurā bija plaši pārstāvēti gandrīz visu Latvijas finanšu tirgus sektoru dalībnieki, kā arī valsts pārvaldes iestādes. Brokastu mērķis bija fokusēties uz praktiskiem ar ilgtspēju saistītiem jautājumiem dažādos segmentos, sekmējot tirgus dalībnieku izpratni šajā jomā.

Ieguvumi no ilgtspējas integrācijas uzņēmumu darbībā

Pasākuma laikā aktualizējās jautājums par to, kādus pašreizējos vai nākotnes ieguvumus praksē varētu sniegt ilgtspējas integrācija uzņēmumu darbībā. Lai arī pasākuma laikā veiktā aptauja liecina, ka kopumā 67 % uzņēmumu ieguvumus saskata, netrūkst arī šāda redzējuma oponentu. Tas nozīmē, ka Latvijas Bankai ir jāturpina skaidrot ilgtspējas aspektu integrēšanas nepieciešamība un ar to saistīto normatīvo prasību pamatotība.

Ņemot vērā, ka Latvijas Bankas (iepriekš – Finanšu un kapitāla tirgus komisijas) eksperti jau vairākus gadus ir iesaistīti ilgtspējas jautājumu risināšanā – gan darba grupu darbā dažādās starptautiskajās iestādēs, gan regulējuma izstrādes procesos, gan ilgtspējas jomas iedzīvināšanā Latvijas finanšu tirgū –, šajā laikā ir iegūtas zināšanas un izveidojies redzējums par ilgtspējas attīstības tendencēm. Mūsu pārliecība ir, ka ilgtspējas integrācija uzņēmumu darbībā šodien sekmēs šo uzņēmumu peļņu un konkurētspēju nākotnē. Turklāt, ja pagaidām to var vērtēt kā konkurētspējas priekšrocību uzņēmumiem, kas ir gatavi rīkoties proaktīvi, tad ar laiku tā kļūs par absolūtu nepieciešamību, kura ir viens uzņēmuma veiksmīgas pastāvēšanas stūrakmeņiem.

Ilgtspēja pievērsīs ilgtermiņa skatījumam

Ilgtspējas apsvērumi liek uzņēmumiem mainīt domāšanas veidu, daudz nopietnāk pievēršoties ne tikai īstermiņa un vidēja termiņa plānošanai un prognozēšanai, bet arī ilgtermiņa skatījumam. Kā pozitīvu faktu var atzīmēt to, ka 93 % ilgtspējas brokastu aptaujas respondentu piekrīt vai daļēji piekrīt, ka ilgtspēja ir kļuvusi par nozīmīgu uzņēmuma vai iestādes darbības sastāvdaļu. Savukārt 64 % respondentu šogad plāno veikt būtiskas investīcijas ilgtspējas jomā. Sniegtās atbildes ļauj secināt, ka finanšu sektora dalībnieki jau šobrīd apzinās šā jautājuma būtiskumu. Kā vairākkārt tika minēts pasākuma laikā, ilgtspēja ir paliekošs aspekts sabiedrības ikdienā un uzņēmējdarbības procesos un attiecīgi pārdomāta stratēģija un savlaicīga rīcība šajā jautājumā ļaus vieglāk pielāgoties jaunajiem biznesa vides apstākļiem.

Nozīmīga loma šajos procesos būs arī finanšu tirgus dalībnieku klientiem. Aptaujas rezultāti liecina, ka respondentu ieskatā (51 %) liela daļa klientu jau šobrīd ir informēti par ilgtspējas prasībām savā darbībā, tāpēc  gatavojas tās ieviest, tomēr kopumā no finanšu tirgus dalībniekiem arī turpmāk tiek gaidīts nozīmīgs ieguldījums sabiedrības izglītošanā un informēšanā.

Latvijas Bankas loma jaunajos izaicinājumos

Latvijas Banka turpinās atbalstīt finanšu sektoru jaunajos izaicinājumos, integrējot ilgtspējas aspektus gan stratēģiskajā, gan ikdienas procesu līmenī.

No vienas puses, Latvijas Banka un Eiropas Centrālā banka Eirosistēmas ietvaros pieprasa iestādēm apmēra un sarežģītības ziņā aizvien pieaugošu ar ilgtspējas aspektiem saistītu regulējošo prasību piemērošanu, bet, no otras puses, tā izglīto un konsultē finanšu sektoru un sniedz tam metodisku atbalstu, kā arī norāda uz labās prakses piemēriem, lai sekmētu ilgtspējīgas finanšu sistēmas attīstību. Tāpēc 2023. gadā ne tikai plānojam turpināt darbu pie savlaicīga un samērīga regulējuma pilnveides ilgtspējas jomā, bet arī nodrošināsim atvērtu dialogu ar tirgus dalībniekiem, izzināsim to vajadzības un izaicinājumus, kā arī sniegsim ieteikumus un vadlīnijas regulējošo prasību un atbilstības uzrauga gaidām nodrošināšanai. 

 

Latvijas Bankas ilgtspējas brokastis

 

 

Ilgtspējas brokastis

28.03.2024.

Ilgtspējas brokastīs informē par klimata pārmaiņu ietekmi uz finanšu sektoru

Šodien, 28. martā, norisinājās pērn aizsāktā cikla...
07.11.2023.

Ilgtspējas brokastu dalībnieki uzzina, kā novērtēt ilgtspējas riskus

Šā gada 25. oktobrī norisinājās pasākumu cikla "Ilgtspējas...
23.10.2023.

"Ilgtspējas brokastīs" finanšu tirgus dalībniekus informēs par ilgtspējas risku pārvaldību

Pieaugot ilgtspējas jomas nozīmīgumam un ietekmei uz uzņēmumu...
28.06.2023.

Ilgtspējas brokastīs izglīto par informācijas atklāšanas prasībām un klientu vēlmēm ilgtspējas jomā

Lai palīdzētu Latvijas finanšu sektora dalībniekiem izprast...
28.04.2023.

Ilgtspējas brokastīs diskutē par ilgtspējas stratēģiju izstrādi

Šodien, 28. aprīlī, norisinājās otrās Latvijas Bankas rīkotās...
09.03.2023.

Ilgtspējas brokastis | 09.03.2023.

2023. gada 9. martā notika Latvijas Bankas organizētā ilgtspējas...
Uzraudzība