Publicēts: 15.06.2023.

Tirgus ekonomikā monetārās politikas lēmumi ietekmē cenu līmeni ar vairāku kanālu starpniecību. Šo cēloņsakarību tīklu sauc par monetārās politikas transmisijas mehānismu.

Pirmajā monetārās politikas transmisijas posmā Eirosistēma regulē nosacījumus attiecībā uz monetārās politikas darījuma partneriem – kredītiestādēm – piešķiramo līdzekļu apjomu, cenu, termiņu un piešķiršanas laiku. Centrālās bankas finansējuma noteikumiem tradicionāli ir izšķiroša ietekme uz procentu likmju veidošanos starpbanku tirgū, jo eiro zonas kredītiestādēm ir nepieciešama centrālās bankas nauda, lai spētu apmierināt sabiedrības pieprasījumu pēc eiro banknotēm un monētām un turētu obligātās rezerves valstu centrālajās bankās. Šī starpbanku tirgus procentu likmju virzīšanas metode tiek saukta par monetārās politikas īstenošanu.

Valsts centrālā banka kā vienīgā banknošu emitente un kredītiestāžu obligāto rezervju glabātāja ir arī naudas bāzes monopolpiegādātāja. Eiro zonas naudas bāzi veido likvīdākie resursi – skaidrā nauda (banknotes un monētas) apgrozībā, obligātās rezerves, ko darījuma partneri tur Eirosistēmā, un Eirosistēmas noguldījumu iespēju ietvaros noguldītie līdzekļi. Tie ir saistību posteņi Eirosistēmas bilancē. Savukārt valsts centrālās bankas aktīvu lielāko daļu veido tirgus operācijās izsniegtie aizdevumi kredītiestādēm, kā arī ieguldījumu aktīvi, t.sk. ārvalstu valūtas rezerves.

Vienkāršota eirosistēmas bilance

Aktīvi (valsts centrālās bankas finansējuma piegāde) Saistības (valsts centrālās bankas rīcībā esošie resursi)
Tirgus operācijas Kredītiestāžu noguldījumi
Ierobežotā kreditēšana Noguldījumi uz nakti
Ieguldījumu aktīvi Skaidrā nauda

Likviditātes pārvaldība jeb valsts centrālās bankas bilances posteņu attīstības prognozēšana, kā arī kredītiestāžu refinansēšanai piešķirto summu regulējums ir būtiski monetārās politikas īstenošanai. Tradicionāli pietiekams finansējums, lai ļautu kredītiestādēm apmierināt obligāto rezervju prasības, tiek nodrošināts ar tirgus operācijām. Atšķirības no šā līdzsvara atspoguļojas kā noguldījumi uz nakti valsts centrālās bankas noguldījumu iespējās (ja tirgus operācijas devušas lieku finansējumu) un kā ierobežotā kreditēšana (centrālās bankas aizdevuma iespēju izmantošana; ja kredītiestādēm nepieciešams papildu finansējums, lai izpildītu obligāto rezervju prasības). Pastāvīgo iespēju apjomīga izmantošana vai vienlaicīga aizdevumu iespējas uz nakti un noguldījumu iespējas uz nakti izmantošana liecina par naudas tirgus darbības traucējumiem vai sadrumstalotību, jo kredītiestādes nespēj savstarpēji izlīdzināt savas finansējuma vajadzības starpbanku tirgū.