en

Lai saņemtu Kredītu reģistrā iekļautās ziņas, persona iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pieteikumu papīra dokumenta vai elektroniskā dokumenta veidā.

Kredītu reģistrā iekļautās ziņas ir tiesīga saņemt persona (fiziskā persona vai juridiskās personas pārstāvis) par sevi. Persona Kredītu reģistrā var būt norādīta kā klients (ja persona ir saņēmusi kredītu pie Kredītu reģistra dalībnieka) vai klienta galvinieks (ja persona ir sniegusi galvojumu par kādas citas personas kredītu).

Klienta vai klienta galvinieka vārdā ziņas ir tiesīgs saņemt arī viņa aizgādnis vai pilnvarnieks.

Latvijas Banka klientam vai klienta galviniekam Kredītu reģistrā iekļautās ziņas izsniedz:

 

- elektroniskā veidā

Fiziskā persona par sevi un juridiskās personas pārstāvis par pārstāvēto uzņēmumu elektroniskā veidā var saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas interaktīvi, autentificējoties Kredītu reģistra elektroniskās apkalpošanas interneta vietnē https://manidati.kreg.lv, izmantojot mobilo lietotni eParaksts mobile vai Latvijas Republikā izsniegtu personas apliecību (eID karti).

 

Lai piekļūtu Kredītu reģistra elektroniskās apkalpošanas interneta vietnei, izmantojot eParaksts mobile (paskaidrojums, kas ir eParaksts mobile), jāveic šādas darbības:

 • jāpieslēdzas Kredītu reģistra elektroniskās apkalpošanas interneta vietnei, izmantojot saiti: https://manidati.kreg.lv
 • jāidentificē sevi, izmantojot mobilo lietotni eParaksts mobile.

 

Lai piekļūtu Kredītu reģistra elektroniskās apkalpošanas interneta vietnei, izmantojot eID karti, jāveic šādas darbības:

Persona varēs saņemt pakalpojumu, ja tiks ievadīts korekts PIN1 un personas apliecībā iekļautais autentifikācijas sertifikāts būs derīgs (tam nebūs beidzies derīguma termiņš vai tā darbība nebūs apturēta).

 

kopskats

 

Lai saņemtu Kredītu reģistrā iekļautās ziņas par sevi, nu ir nepieciešami tikai 4 klikšķi.

 

1.Saņemt ziņas

sanemt zinas

 

2.Izvēlēties pieslēgšanās veidu un

3.apliecināt identitāti

pieslegties

 

4.Saņemt ziņas par sevi kā fizisko personu

pieprasijums

Kredītu reģistra elektroniskās apkalpošanas interneta vietne pieejama, izmantojot sekojošas pārlūkprogrammas:

 • Google Chrome (sākot ar 45. versiju)
 • Mozilla Firefox (sākot ar 38. versiju)
 • Opera (sākot ar 30. versiju)
 • Internet Explorer (sākot ar 10. versiju)
 • Microsoft Edge (sākot ar 12. versiju)
 • Safari (sākot ar 9. versiju).

Interneta vietne https://manidati.kreg.lv pieejama arī izmantojot mobilās ierīces (viedtālrunis, planšetdators), izmantojot sekojošas operētājsistēmas:

 • iOS (sākot ar 9. versiju)
 • Android (sākot ar 4.4 versiju).

- uz oficiālo elektronisko adresi

Latvijas Banka bez maksas izsniedz Kredītu reģistrā iekļautās ziņas uz klienta vai klienta galvinieka oficiālo elektronisko adresi (e-adrese, video paskaidrojums, kas ir e-adrese).

Lai saņemtu Kredītu reģistrā iekļautās ziņas uz oficiālo e-adresi, klients vai klienta galvinieks iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pieteikumu:

 • nosūtot šo pieteikumu, izmantojot oficiālo e-adresi;
 • elektroniskā veidā, nosūtot uz e-pasta adresi info@bank.lv;
 • papīra dokumenta veidā, nosūtot uz adresi K. Valdemāra ielā 2A, Rīga, LV-1050.

Aktivizēt oficiālo e-adresi iespējams Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, apliecinot savu identitāti ar eID karti, eParaksts vai eParaksts mobile. Detalizēta informācija par e-adreses aktivizēšanu pieejama vietnē https://www.latvija.lv/lv/BUJEadrese un par minētajiem autentifikācijas rīkiem – vietnē https://www.eparaksts.lv/lv/Produkti/.

Latvijas Banka Kredītu reģistrā iekļautās ziņas elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz oficiālo e-adresi nosūta vienas darbadienas laikā pēc klienta vai klienta galvinieka rakstiska pieteikuma saņemšanas.

Fiziskās personas pieteikums

Juridiskās personas pieteikums

Pilnvarotās personas pieteikums uz e-adresi

- pasta sūtījuma veidā

(Persona sedz izmaksas par pasta pakalpojumiem)

Latvijas Banka klientam vai klienta galviniekam izsniedz Kredītu reģistrā iekļautās ziņas ierakstīta pasta sūtījuma veidā uz pasta adresi ES vai EEZ valstī.

Lai pasta sūtījuma veidā saņemtu par sevi Kredītu reģistrā iekļautās ziņas, klients vai klienta galvinieks veic šādas darbības.

1. Iesniedz rakstisku pieteikumu papīra dokumenta vai elektroniskā dokumenta veidā.

Iesniedzot pieteikumu papīra dokumenta veidā, parakstam uz šā pieteikuma jābūt apliecinātam notariāli vai līdzvērtīgā veidā (atkarībā no valsts, kurā paraksta īstums tiek apliecināts).

Piemēram, Latvijā paraksta īstums uz dokumentiem apliecināms pie zvērinātiem notāriem vai bāriņtiesās, kuras darbojas novados (novadu pagastos vai novadu pilsētās), kuros nav zvērinātu notāru. Bāriņtiesa ir tiesīga apliecināt tikai tās darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem.

Iesniedzot pieteikumu elektroniskā dokumenta veidā, pieteikums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Ja klienta vai klienta galvinieka – fiziskās personas – vārdā pieteikumu paraksta viņas aizgādnis, Latvijas Bankai papildus iesniedzams lēmums par aizgādņa iecelšanu.

Ja klienta vai klienta galvinieka – fiziskās personas – vārdā pieteikumu paraksta viņas pilnvarnieks, Latvijas Bankai papildus iesniedzama notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecināta pilnvara par tiesībām saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas.

Ja klienta vai klienta galvinieka – juridiskās personas – vārdā pieteikumu paraksta tās pilnvarnieks, Latvijas Bankai papildus iesniedzama pilnvara par tiesībām saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas.

Klients vai klienta galvinieks pieteikumu iesniedz: 

  • papīra dokumenta veidā (ievērojot iepriekš minētos nosacījumus), nosūtot uz adresi K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050;
  • ar drošu elektronisko parakstu parakstīta dokumenta veidā, nosūtot uz e-pasta adresi info@bank.lv;

2. Samaksā Latvijas Bankai maksu par pasta pakalpojumiem saskaņā ar VAS ''Latvijas Pasts'' noteikto maksu par pasta pakalpojumu izmantošanu*, ieskaitot to Latvijas Bankas norēķinu kontā Latvijas Bankā Nr. LV51 LACB 0EUR 1750 5020 0 (BIC kods LACBLV2X).

Persona kā maksājuma mērķi norāda:

''Pasta pakalpojumi Kredītu reģistrā iekļauto ziņu par Vārdu Uzvārdu (piemēram, Jāni Kļaviņu) nosūtīšanai''.

* Maksas par pasta pakalpojumiem apmērs (saskaņā ar pasta pakalpojumu tarifiem; pilns pasta pakalpojumu tarifu saraksts pieejams: Pasta pakalpojumu cenrādis):

 • 1.71 eiro (A klases pasta sūtījums (ierakstīta vēstule) – 1.71 eiro), ja Kredītu reģistrā iekļautās ziņas tiek nosūtītas Latvijas teritorijā;
 • summa saskaņā ar Pasta pakalpojumu cenrādi, atbilstoši valstu grupai (A klases pasta sūtījums (ierakstīta vēstule)), ja Kredītu reģistrā iekļautās ziņas tiek nosūtītas ārpus Latvijas:
Maksa par pasta pakalpojumiem uz ES un EEZ valstīm pa valstu grupām
1. grupa 2. grupa 3. grupa 4. grupa
Lietuva Bulgārija Austrija Dānija
Igaunija Čehija Beļģija Gvadelupa
  Horvātija Francija Gviāna
  Kipra Grieķija Martinika
  Luksemburga Itālija Reinjona
  Malta Slovākija Gibraltārs
  Nīderlande Somija Islande
  Polija   Īrija
  Portugāle   Lihtenšteina
  Rumānija   Norvēģija
  Slovēnija    
  Spānija    
  Ungārija    
  Vācija    
  Zviedrija    
€ 3.93 € 4.30 € 4.41 € 4.85

Latvijas Banka Kredītu reģistrā iekļautās ziņas nosūta piecu darbadienu laikā pēc klienta vai klienta galvinieka rakstiska pieteikuma un maksas par pasta pakalpojumiem saņemšanas.

Fiziskās personas pieteikums

Juridiskās personas pieteikums

- klātienē

Latvijas Banka bez maksas izsniedz klientam vai klienta galviniekam Kredītu reģistrā iekļautās ziņas klātienē Latvijas Bankā vienas darbadienas laikā pēc rakstiska pieteikuma saņemšanas.

Ņemot vērā Ministru kabineta lēmumus par Covid-19 infekcijas ierobežošanu un nolūkā samazināt cilvēku plūsmu Latvijas Bankas klientu kasē, pieņemts lēmums no pirmdienas, 21.decembra, ierobežot Latvijas Bankas sniegtos pakalpojumus klātienē – kasē Rīgā, K.Valdemāra ielā 1B. 

 • !!! Kredītu reģistra izziņas līdz epidemioloģiskās situācijas normalizēšanai izsniegs tikai attālināti  elektroniski vai pasta sūtījuma veidā.

Lai klātienē saņemtu Kredītu reģistrā iekļautās ziņas:

  • klients vai klienta galvinieks – fiziskā persona – iesniedz rakstisku pieteikumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību);

   klienta vai klienta galvinieka – fiziskās personas – aizgādnis iesniedz rakstisku pieteikumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību) un bāriņtiesas lēmumu par aizgādņa iecelšanu;

   klienta vai klienta galvinieka – fiziskās personas – pilnvarnieks iesniedz rakstisku pieteikumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību) un notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecinātu pilnvaru par tiesībām saņemt Kredītu reģistrā esošās ziņas;

 


Darbības jomas