Publicēts: 09.10.2023.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības var izbeigt darbību, veicot reorganizāciju vai likvidāciju.

Abi procesi var notikt, tikai saņemot Latvijas Bankas atļauju. Reorganizācijas un likvidācijas process notiek saskaņā ar Komerclikumu, ievērojot Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā ietvertos papildu noteikumus.

Reorganizācijas vai likvidācijas atļaujas iegūšanas process sastāv no vairākiem posmiem:

  • sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai;
  • pieteikuma iesniegšana un izvērtēšana;
  • lēmuma pieņemšana un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības likvidācija vai reorganizācija.

Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai

Pirms dokumentu iesniegšanas kārtīgi iepazīstieties ar iesniedzamo informāciju, kā arī veiciet pārrunas ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrības kuratoru, lai nepieciešamības gadījumā saņemtu palīdzību jau pirms dokumentu iesniegšanas procesa uzsākšanas.

Ņem vērā

Pieteikuma iesniegšana un izvērtēšana

Iesniedziet iesniegumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrības reorganizācijas vai likvidācijas atļaujas saņemšanai.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības reorganizācijas gadījumā iesniegumā norādiet reorganizācijas veidu un iesniegumam pievienojiet nepieciešamos dokumentus:

  • reorganizācijas līguma projektu;
  • revidenta ziņojumu par reorganizācijas līguma projektu;
  • reorganizācijas prospektu (prospektus).

Ja Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības reorganizācijas rezultātā tiks izveidotas jaunas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, par tām Latvijas Bankai iesniedzami Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 10. pantā norādītie dokumenti un ziņas.
Uzzini vairāk

Lēmuma pieņemšana un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības likvidācija vai reorganizācija

Latvijas Banka mēneša laikā pēc tam, kad saņemti visi nepieciešamie dokumenti:

  • sagatavo un pieņem lēmumu par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības reorganizācijas vai likvidācijas atļaušanu;
  • informē ieguldījumu pārvaldes sabiedrību;
  • publicē paziņojumu Latvijas Bankas tīmekļvietnē.

Saistības pret ieguldījumu pārvaldes sabiedrības klientiem

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība nedrīkst pabeigt savu likvidāciju, pirms nav beigušās tās tiesības pārvaldīt visus tās pārvaldē esošos ieguldījumu fondus un tā nav nokārtojusi visas saistības pret citiem saviem klientiem.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību uzraudzība

Uzraudzības process, pārskatu iesniegšanas un apmaksas kārtība, normatīvie akti un statistika.

Uzzināt vairāk