Publicēts: 27.11.2023.

Saskaņā ar Finanšu darījumu darba grupas (FATF) izstrādātajām rekomendācijām, kas veido starptautiskās vadlīnijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanā, valstij ir jāapzinās, jānovērtē un jāizprot savi nacionālie NILLTPF riski.

Ņemot vērā novērtējuma secinājumus, jāpiemēro uz risku balstīta pieeja, lai nodrošinātu, ka darbības, kas vērstas uz apzināto risku novēršanu vai samazināšanu, ir samērojamas ar identificēto risku nozīmīgumu.

Novērtējuma metodoloģija

Nacionālais NILLTPF risku novērtējums par laika periodu no 2017. līdz 2019. gadam sagatavots saskaņā ar Pasaules Bankas metodoloģiju, kas balstās uz FATF rekomendācijās noteiktajiem principiem, atsevišķās sadaļās to pielāgojot Latvijas ekonomiskajai un ģeopolitiskajai situācijai un ņemot vērā ieteikumus, kas saņemti no starptautiskajiem NILLTPF novēršanas sistēmas novērtētājiem, gan izvērtējot datu pieejamību, gan aktuālās tendences NILLTPF novēršanas jomā Latvijā.

Atbilstoši izmantotajai metodoloģijai risku novērtēšana ietver NILLTPF kā draudu un ievainojamības savienojumu, attiecīgi NILLTPF riski tiek noteikti, analizējot potenciālos draudus un ievainojamību NILLTPF rezultātā.

Nacionālie NILLTPF riska novērtējumi: