Publicēts: 10.07.2023. Aktualizēts: 30.11.2023.

Pirmās eiro banknotes tika ieviestas 2002. gada 1. janvārī. Tagad, vairāk nekā pēc 20 gadiem, mēs gatavojam jaunu banknošu izlaidumu. Lēmums par jaunā izlaiduma banknošu ieviešanas brīdi tiks pieņemts vēlāk. Jaunā eiro banknošu dizaina izvēle tika veikta ar sabiedrības un ekspertu palīdzību. 

Banknotes_uz_fona_banklv_840px.jpg

Jaunā dizaina izstrādes process

2021. gada decembrī tika paziņots par plāniem izstrādāt jaunu eiro banknošu dizainu, kas bija daļa no jaunu banknošu izstrādes procesa. Vēlme ir nodrošināt, lai banknotes vienmēr būtu pieejamas un arī turpmāk būtu drošs un efektīvs maksāšanas līdzeklis. 

Mēs arī vēlamies, lai banknotes būtu pēc iespējas ilgtspējīgākas un videi draudzīgākas. Tāpēc mēs pētām banknošu ietekmi uz vidi, lai apzinātu iespējas to samazināt, izmantojot jaunus produktus un procesus. Šis process sniedz arī iespēju padarīt banknotes iekļaujošākas visiem eiropiešiem.

ECB Padome izvēlējās iespējamās tēmas, no kurām viena kļūs par nākotnes eiro banknošu tēmu. Šīs tēmas ir "Eiropas kultūra" un "Upes un putni". Lēmumā ņemti vērā 2023. gada vasarā veikto aptauju rezultāti, kas publicēti attiecīgā ziņojumā. Šajās aptaujās Eiropas sabiedrība varēja izteikt savas domas par septiņām iepriekš atlasītajām tēmām.

Pēc ECB pasūtījuma veiktajā aptaujā vispopulārākā eirozonas iedzīvotāju vidū izrādījās tēma "Eiropas kultūra" (21 %), tai sekoja tēma "Upes – Eiropas dzīvības āderes" (18 %) un tēma "Putni – brīvi, dzīvespriecīgi un iedvesmojoši" (17 %). Aptaujā piedalījās 23 377 eiropiešu reprezentatīva izlase.

Lai pēc iespējas plašāk atspoguļotu sabiedrības vēlmes, Padome apstiprināja lēmumu apvienot tēmas "Upes – Eiropas dzīvības āderes" un "Putni – brīvi, dzīvespriecīgi un iedvesmojoši" vienā ar dabu un vidi saistītā tēmā.

Mēs turpināsim procesā iesaistīt eiropiešus un attiecīgos ekspertus. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai izvēlētā tēma un dizaina paraugi būtu saistoši visiem eiropiešiem.

Jaunā dizaina izstrādes procesa galvenie posmi

Infografika: Jaunā banknošu dizaina izstrādes galvenie posmi

 

Uzklausām Eiropas iedzīvotājus

No 2021. gada decembra līdz 2022. gada martam mēs uzrunājām visu eiro zonas valstu iedzīvotājus, lai uzklausītu viņu viedokļus par iespējamām nākotnes eiro banknošu tēmām.

Iepazīsties ar kvalitatīvā pētījuma secinājumiem par eiro banknošu jaunajām tēmām.

Apspriedes ar ekspertiem

2021. gada beigās izveidojām Banknošu dizaina motīvu konsultatīvo grupu – neatkarīgu dažādu nozaru ekspertu grupu no visas eiro zonas, lai tā sniegtu konsultācijas par iespējamām nākotnes banknošu jaunajām tēmām. Pamatojoties uz kvalitatīvajā pētījumā apkopoto informāciju, grupa piedāvāja atlasīto tēmu sarakstu. 

Pēc tam ECB Padome rūpīgi apsvēra, vai atlasītās tēmas ir saistošas eiropiešiem un atspoguļo Eiropas dzīvi un vērtības, kā arī nolēma pievienot septīto tēmu "Eiropas kultūra".

Turpmāk uzskaitītas septiņas atlasītās tēmas (alfabētiskā secībā):

Dabā atspoguļotās Eiropas vērtības.” Eiropa ir dzīvesvieta, bet tā ir arī ideja. Eiropas Savienība ir organizācija, bet tā ir arī vērtību kopums. Šajā tēmā uzsvērta Eiropas vērtību (cilvēka cieņas, brīvības, demokrātijas, vienlīdzības, tiesiskuma un cilvēktiesību) kā Eiropu veidojošo pamatelementu nozīme, un šīs vērtības saistītas ar mūsu cieņu pret dabu un vides saglabāšanu.

“Eiropas kultūra.” Eiropas bagātais kultūras mantojums un dinamiskās kultūras un radošās darbības jomas veido spēcīgāku Eiropas identitāti, stiprinot kopīgu piederības izjūtu. Kultūra attīsta kopīgās vērtības, iekļautību un dialogu Eiropā un visā pasaulē. Tā vieno cilvēkus.

Jums pieder nākotne.” Katrs eiropietis dziļi sevī nes idejas un inovācijas, kas noteiks Eiropas nākotni. Šai tēmai sagatavotie attēli ir kolektīvās iztēles nesēji, ar kuras palīdzību cilvēki veidos šo kopīgo nākotni. Šī tēma simbolizē eiropiešu neierobežoto potenciālu.

Mūsu Eiropa, mēs paši.” Mēs veidojamies kā indivīdi, taču savstarpējo attiecību rezultātā esam arī kopienas daļa. Mums katram ir savs stāsts un identitāte, taču mums kā eiropiešiem ir arī kopējā identitāte. Šī tēma atgādina par Eiropas iedzīvotāju brīvību, vērtībām un atvērtību.

Putni - brīvi, dzīvespriecīgi un iedvesmojoši” Putniem nepastāv valstu robežas, un tie simbolizē pārvietošanās brīvību. Putnu ligzdas mums atgādina mūsu pašu vēlmi būvēt ēkas un veidot sabiedrības, kas rūpējas par dabu un aizsargā to. Putni atgādina mums, ka mēs dalām šo kontinentu ar visām dzīvības formām, kas nodrošina mūsu kopīgo eksistenci.

Rokas - kopā ceļam Eiropu.” Rokas ir pazīstamas mums visiem, taču katra cilvēka rokas ir atšķirīgas. Rokas uzcēla Eiropu, tās fizisko infrastruktūru, tās māksliniecisko mantojumu un tās panākumus. Rokas ceļ, auž, dziedē, māca, savieno un vada mūs. Rokas stāsta par darbu, par mūžu un attiecībām, par mantojumu, vēsturi un kultūru. Šī tēma godina rokas, kuras uzcēlušas Eiropu un turpina to darīt ik dienas.

Upes - Eiropas dzīvības āderes.” Eiropas upes šķērso robežas. Tās vieno mūs ar citiem cilvēkiem un ar dabu. Tās simbolizē dinamiska un mūždien mainīga kontinenta pārmaiņas. Tās mūs uztur un atgādina mums par mūsu kopīgās dzīves dziļajiem avotiem. Arī mums tās ir jāuztur.

2023. gada vasarā organizējām sabiedrības aptauju, kurā visu vecumu un dzīves gājumu eiropiešiem bija iespēja paust viedokli par atlasītajām tēmām.

Kas notiks turpmāk?

Gaidāms, ka ECB 2026. gadā pieņems lēmumu par galīgo dizainu un jauno banknošu izgatavošanas un emisijas laiku. Kad lēmums par jauno banknošu izgatavošanu būs pieņemts, vēl paies vairāki gadi, pirms tiks izlaistas pirmās banknotes.

 

Visas centrālās bankas regulāri atjaunina savas banknotes vai izstrādā jaunas banknotes, lai atturētu viltojumu izgatavotājus. Pirmais eiro banknošu izlaidums tika ieviests pirms vairāk nekā 20 gadiem, un 2013. gadā tika uzsākta otrā izlaiduma laišana apgrozībā. Pašlaik mēs izstrādājam nākotnes eiro banknotes. Tā ir arī iespēja padarīt tās pievilcīgākas, saistošākas un iekļaujošākas visiem eiropiešiem, tostarp cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

Eiro banknotes ir taustāms un pamanāms Eiropas vienotības simbols, un mūsu pienākums ir tās aktualizēt. Regulārā attīstības procesa ietvaros 20 gadus pēc pirmo eiro banknošu ieviešanas pienācis laiks pārskatīt to dizainu. Saskaņā ar Eirosistēmas skaidrās naudas stratēģiju mūsu mērķis ir izstrādāt pievilcīgas eiro banknotes, ar kurām Eiropas iedzīvotāji var sevi identificēt.

Jaunu banknošu izstrādei, izgatavošanai un laišanai apgrozībā visā eiro zonā ir vajadzīgi vairāki gadi. Jaunas banknotes parasti laiž apgrozībā aptuveni reizi 10 līdz 15 gados, lai vēl vairāk uzlabotu drošību un noturību un apsteigtu naudas viltotājus. Būtiski ir sākt izstrādes procesu pietiekami agri, lai viss būtu gatavs, kad tiek pieņemts lēmums par jauna izlaiduma laišanu apgrozībā.

Jauna eiro banknošu dizaina izstrādi veido divi secīgi posmi:

 1. Nākotnes eiro banknošu tēmas izvēle
  • Mēs pasūtījām pētījumu, lai fokusa grupās uzzinātu Eiropas iedzīvotāju viedokli par iespējamajām nākotnes tēmām. Iegūtie dati tika izmantoti turpmākajos posmos.
  • ECB Padome atlasīja septiņas tēmas, t. sk. sešus Banknošu dizaina motīvu konsultatīvās grupas (Eurosistēmas valstu centrālo banku izvirzītu un ECB ieceltu ekspertu grupa) priekšlikumus.
  • Eiropas iedzīvotājiem ir iespēja izraudzīties sev vēlamo no septiņām atlasītajām tēmām.
  • Pēc tam ECB Padome izvēlēsies jauno tēmu no šīm septiņām atlasītajām tēmām, ņemot vērā apsekojuma rezultātus.
  • Gaidāms, ka ECB Padome pieņems lēmumu par jauno tēmu līdz 2024. gadam.
 2. Jaunu eiro banknošu dizaina izstrāde
  • Pēc tam, kad ECB Padome būs izvēlējusies jaunu tēmu, sāksies darbs pie iespējamo motīvu izvēles un dizaina paraugu konkursa sagatavošanas.
  • Eiropas iedzīvotājiem tiks dota iespēja paust viedokli par izvēlētajiem dizaina paraugiem.
  • Gaidāms, ka ECB Padome 2026. gadā pieņems lēmumu par jauno dizainu.

Pēc tam, kad būs pabeigta jaunā eiro banknošu dizaina izstrāde, ECB Padome lems par to izgatavošanas un emisijas laiku. Paies vairāki gadi, iekams jaunās banknotes tiks laistas apgrozībā un visbeidzot nonāks mūsu makos.

Pašreizējo eiro banknošu izlaidumu dažādo nominālvērtību banknotes tika ieviestas pakāpeniski vairāku gadu laikā. Vēl nav pieņemts lēmums par nākotnes eiro banknošu apgrozībā laišanas laiku un kārtību.

Aicinām visus eiropiešus piedalīties tiešsaistes aptaujā par nākotnes eiro banknošu tēmām.

Paralēli tiešsaistes aptaujai izpētes uzņēmums veiks līdzīgu aptauju vairākās valstīs, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku Eiropas iedzīvotāju pārstāvību.

Mūsu eiro banknotes tiek drukātas uz papīra, kas izgatavots no kokvilnas šķiedrām un piedod banknotēm tām raksturīgo stingrumu un izturību pret nolietojumu. Mēs pastāvīgi pētām veidus, kā paildzināt eiro banknošu izmantošanas laiku un samazināt to ietekmi uz vidi.

Mēs balstāmies uz pieņēmumu, ka tiks saglabātas pašreizējās banknošu nominālvērtības (5 eiro, 10 eiro, 20 eiro, 50 eiro, 100 eiro un 200 eiro). Visticamāk, saglabāsies arī pašreizējo banknošu izmēri un krāsas, lai atvieglotu pāreju uz jaunā izlaiduma banknotēm un samazinātu banknošu apstrādes iekārtu pielāgošanas izmaksas.

Galīgo lēmumu pieņems ECB Padome, pamatojoties uz Eiropas sabiedrības viedokli un ekspertu grupu sniegto informāciju. Padomes lēmumi visā izstrādes procesā tiks laikus paziņoti ECB interneta vietnē.

ECB un Eirosistēmas valstu centrālās bankas regulāri sazinās ar visām ieinteresētajām personām. Pašreizējā banknošu izlaiduma izstrādes laikā notika regulāras konsultācijas ar Eiropas Neredzīgo savienību. Šādas konsultācijas turpinājušās pēc tam un turpināsies visā jaunā dizaina izstrādes procesā.