Publicēts: 05.12.2022. Aktualizēts: 11.06.2024.

Kā iegūt darbības atļauju?

Licences (atļaujas) iegūšana ir regulēts process, kurā Jūs varat kļūt par Latvijas finanšu tirgus dalībnieku un sākt darbību pēc licences (atļaujas) saņemšanas.

Kredītiestādes pakalpojumus ir tiesīga sniegt juridiska persona, kas saņēmusi Eiropas Centrālās bankas (ECB) izsniegtu licenci (atļauju) kredītiestādes darbībai saskaņā ar Kredītiestāžu likumu.

Kredītiestāde ir kapitālsabiedrība, kas pieņem noguldījumus un citus atmaksājamus līdzekļus no neierobežota klientu loka, savā vārdā izsniedz kredītus un sniedz citus finanšu pakalpojumus. Kredītiestādes atšķirība no citiem finanšu tirgus dalībniekiem ir tieši noguldījumu jeb depozītu pieņemšana no fiziskām un juridiskām personām.

Kredītiestādes dibinātāji (akcionāri) var būt gan fiziskas (uzņēmējs), gan juridiskas personas (uzņēmums). Ja juridiska persona vēlas izsniegt tikai kredītus fiziskām personām, jāvēršas pēc konsultācijas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

 • Pārvaldē iesaistītajām personām (valdes un padomes locekļiem, kā arī pamatfunkciju veicējiem) ir nevainojama reputācija, atbilstoša izglītība un pieredze, lai pārvaldītu kredītiestādi.
 • Akcionāriem, kuriem ir vismaz 10% kredītiestādes balsstiesīgo akciju (vai tādai akcionāru grupai, kur katram pieder mazāk par 10%, bet grupa darbojas saskaņoti attiecībā uz kredītiestādes pārvaldi, un kuriem tādējādi kopā ir vairāk nekā 10% balsstiesīgā akciju kapitāla) ir laba reputācija, profesionālā pieredze, finanšu stabilitāte un pietiekami finanšu līdzekļi turpmākai kredītiestādes darbības nodrošināšanai.
 • Kredītiestādes sākotnējais kapitāls jānodrošina 5 miljonu eiro apmērā, taču licencēšanas procesā ir jāsniedz pierādījumi par kapitāla pieejamību atbilstoši biznesa plānam pirmajos 3 darbības gados.

Darbības atļaujas iegūšanas process

Uzziniet, kas katrā darbības atļaujas iegūšanas posmā jādara un jāzina uzņēmējam, ko dara Latvijas Banka un kādi ir pieteikuma izskatīšanas termiņi.

Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai kredītiestādes dibināšanai: iepazīšanās posms, kurā Latvijas Banka organizē tikšanos ar uzņēmēju, lai pārrunātu plānoto darbību. Šajā posmā kredītiestādei obligāti vēl nav jābūt dibinātai.

Ko dara uzņēmējs

 • Sagatavo informāciju par kredītiestādes potenciālajiem akcionāriem un amatpersonām.
 • Sagatavo vispārīgu informāciju par plānoto kredītiestādes pamatkapitāla apmēru un naudas līdzekļu izcelsmes avotiem.
 • Sagatavo biznesa plāna projektu atbilstoši Eiropas Komisijas regulatīvo tehnisko standartu prasībām.
 • Sāk nepieciešamo dokumentu projektu izstrādi.

Ko dara Latvijas Banka

 • Sniedz konsultācijas par piemērojamo regulējumu.
 • Skaidro dokumentu izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas procesu Latvijas Bankā un ECB un termiņus.
 • Skaidro sadarbības procesu starp Latvijas Banku un uzņēmēju.
 • Veic sākotnējo biznesa plāna projekta novērtēšanu.
 • Izvērtē, vai iespējams turpināt licences (atļaujas) iegūšanas procesu.
 • Sniedz konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem.

Ņem vērā

 • Rūpīgi iepazīstieties ar normatīvo aktu prasībām.
 • Izvērtējiet nepieciešamību piesaistīt kvalificētus ekspertus vai konsultantus.

Iesniedzamie dokumenti

 • Potenciālo amatpersonu CV, aizpildīta novērtējuma anketa.
 • 20 lielāko potenciālo akcionāru CV, informācija par finansējuma apmēru un tā izcelsmi kredītiestādes dibināšanai, informācija par finanšu stabilitāti (aktīvu un saistību kopsavilkums), informācija par vispārējas turības izcelsmi.
 • Biznesa plāna projekts ar kapitāla 3 pirmajiem darbības gadiem pierādīšanas dokumentiem.

Izmaksas

Sagatavošanos pieteikuma iesniegšanai un konsultācijas Latvijas Banka nodrošina bez maksas.

Pieteikuma iesniegšana: uzņēmējs sagatavo un iesniedz darbības atļaujas saņemšanas pieteikumu.

Ko dara uzņēmējs

Ko dara Latvijas Banka

 • Mēneša laikā veic pieteikuma pilnīguma pārbaudi. Termiņš ir atkarīgs no vērtējuma, kad to sniedz ECB. Pieteikuma vērtēšana pēc būtības vēl netiek sākta.
 • Ja pieteikums ir nepilnīgs, Latvijas Banka nosūta uzņēmējam vēstuli ar informāciju par konstatētajiem trūkumiem, kurus nepieciešams novērst.
 • Ja pieteikums ir pilnīgs, Latvijas Banka nosūta uzņēmējam vēstuli ar informāciju, ka tiek sākta licences (atļaujas) pieteikuma izskatīšana.
 • Latvijas Banka nozīmē projekta vadītāju un nodrošina uzņēmējam pieeju projekta vadības rīkam, kas palīdzēs sekot procesa gaitai.

Ņem vērā

 • Pirms pieteikuma iesniegšanas aicinām izmantot Latvijas Bankas piedāvātās konsultācijas.
 • Pirms pieteikuma sagatavošanas un iesniegšanas aicinām iepazīties ar Eiropas Banku iestādes izdotajām Pamatnostādnēm par kopīgu novērtēšanas metodiku kredītiestādes atļaujas piešķiršanai saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 8. panta 5. punktu. Tās palīdzēs saprast, kā uzraugs vērtē Jūsu iesniegtos dokumentus.
 • !!! Uzņēmējam jāņem vērā, ka Latvijas Bankas redzējums var atšķirties no ECB viedokļa par informācijas detalizācijas pakāpi, lai uzskatītu pieteikumu par pilnīgu.
 • Pārliecinieties, ka iesniedzamie dokumenti ir pilnīgi un izstrādāti kvalitatīvi.
 • Pārbaudiet, vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (skatiet iesniedzamo dokumentu sarakstu).

Iesniedzamo dokumentu saraksts

Katrs kredītiestādes dibinātājs ir īpašs, un arī tā dibinātā kredītiestāde meklē savu īpašo nišu, tāpēc iesniedzamais dokumentu klāsts katrai kredītiestādei atšķiras tās paredzētā biznesa modeļa dēļ. Tomēr pamatlietas veido vienoti principi un arī iesniedzamie dokumenti, kurus var sadalīt piecās pamata grupās, ko klients pielāgo savam modelim.

Dibinātāju pilnvarotā persona iesniedz pieteikumu kredītiestādes licences (atļaujas) saņemšanai.

Pieteikumam pievienojami šādi dokumenti un informācija:

 1. Kredītiestādes dibināšanas dokumenti

1) atbilstoši Kredītiestāžu likuma 15., 16., un 17.pantam
2) atbilstoši Latvijas Bankas 27.11.2023. noteikumu Nr. 259 Kredītiestāžu licencēšanas, atsevišķu atļauju izsniegšanas un informācijas sniegšanas noteikumu (Licencēšanas noteikumi) prasībām
3) atbilstoši Komisijas 17.06.2022. deleģētās regulas (ES) 2022/2580, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par informāciju, kas jāsniedz pieteikumā kredītiestādes atļaujas saņemšanai, un šķēršļiem, kuri var kavēt kompetento iestāžu uzraudzības funkciju efektīvu īstenošanu, prasībām
4) atbilstoši Komisijas 20.06.2022. īstenošanas regulas, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES piemērošanai attiecībā uz informācijas sniegšanu kredītiestādes atļaujas pieteikumā, prasībām

 1. Informācija un dokumenti par akcionāriem/dibinātājiem

1) atbilstoši Kredītiestāžu likuma 28. un 29.pantam
2) Latvijas Bankas 22.05.2023. noteikumiem Nr. 241 Noteikumi par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu finanšu institūcijā (Akcionāru noteikumi) prasībām

 1. Informācija un dokumenti par amatpersonu kandidātiem

1) atbilstoši Kredītiestāžu likuma 24. un 25.pantam
2) atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 27.10.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 201 Kārtība, kādā iesniedzama informācija un dokumenti kredītiestāžu amatpersonu piemērotības novērtēšanai

Papildus nepieciešams iepazīties ar šādiem dokumentiem, lai pilnvērtīgi sagatavotu informāciju, kā arī izvēlētos par amatpersonām tādus kandidātus, kas atbilst minētajos dokumentos noteiktajām prasībām:
1) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.07.2020. normatīvie noteikumi Nr. 94 Normatīvie noteikumi par valdes un padomes locekļu un personu, kuras pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanu
2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 01.12.2020. normatīvie noteikumi Nr. 227 Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi

 1. Informācija par biznesa plānu

Biznesa plāns, kura saturs aprakstīts topošajos Eiropas Savienības Komisijas 17.06.2022. deleģētajā regulā (ES) 2022/2580, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par informāciju, kas jāsniedz pieteikumā kredītiestādes atļaujas saņemšanai, un šķēršļiem, kuri var kavēt kompetento iestāžu uzraudzības funkciju efektīvu īstenošanu.

 1. Galvenās iesniedzamās procedūras un politikas

Iesniedzamo dokumentu skaits, apjoms ir atkarīgs no biznesa plānā paredzētajiem finanšu pakalpojumiem, ko kredītiestāde plāno piedāvāt saviem klientiem, un pašas kredītiestādes darbību reglamentējošiem dokumenti, taču pamata dokumenti ir šādi:

 • Klientu politika,
 • Kredītu politika,
 • Kredītriska vadības politika,
 • Lielo riska darījumu kontroles politika,
 • Aktīvu un pasīvu pārvaldības politika,
 • Likviditātes pārvaldīšanas politika,
 • Valsts riska vadības politika,
 • Risku vadības politika,
 • Procentu likmju riska pārvaldīšanas politika,
 • Operacionālā riska vadības politika,
 • Kapitāla pietiekamības un likviditātes pietiekamības novērtēšanas politika,
 • NILLTFPN pārvaldības politika,
 • Darbības atbilstības politika,
 • Atalgojuma politika,
 • Grāmatvedības politika,
 • Personāla politika,
 • Interešu konflikta novēršanas politika,
 • Sūdzību izskatīšanas politika,
 • Trauksmes cēlēju politika,
 • Iekšējā audita politika,
 • IT pārvaldība politika,
 • Ārpakalpojumu politika,
 • Darbības nepārtrauktības plāns.
 1. Citi ieteikumi

Lai labāk sagatavotu dokumentus, iesakām pilnībā iepazīties ar:

Izmaksas

Par licences (atļaujas) saņemšanai iesniegto dokumentu un informācijas izskatīšanu nav jāmaksā.

Pieteikuma izskatīšanas termiņš

Iesniegumu par licences (atļaujas) saņemšanu izskata triju mēnešu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, bet ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums licences (atļaujas) saņemšanai.

Pieteikuma izvērtēšana: Latvijas Banka un ECB veic pieteikuma izvērtēšanu pēc būtības.

Ko dara uzņēmējs

 • Seko pieteikuma izskatīšanas procesam, izmantojot projekta vadības rīku. Šajā rīkā netiek atspoguļots ECB projekta vadības progress.
 • Pēc iespējas drīzākos termiņos sniedz atbildes uz Latvijas Bankas un ECB papildu informācijas pieprasījumiem.
 • Veic labojumus iesniegtajos dokumentos saskaņā ar Latvijs Bankas un ECB norādēm.
 • Piedalās Latvijas Bankas organizētajās sanāksmēs.

Ko dara Latvijas Banka

 • Veic pieteikuma izvērtēšanu pēc būtības.
 • Veic konsultācijas ar ECB, vienojas par kopēju pieeju izvērtējumam.
 • Trūkumu konstatēšanas gadījumā sazinās ar uzņēmēja kontaktpersonu.
 • Sagatavo vēstuli, ja tiek konstatēti trūkumi pieteikumā.
 • Turpina izskatīt pieteikumu saskaņā ar iesniegtajiem papildinājumiem.
 • Pabeidz pieteikuma izvērtēšanu.

Ņem vērā

 • Sekojiet pieteikuma izskatīšanas gaitai Latvijas Bankas pusē.
 • Pēc iespējas drīzākos termiņos sniedziet papildu skaidrojumus un veiciet nepieciešamos labojumus.
 • Aicinām Latvijas Bankas rīkotajās sanāksmēs piedalīties arī uzņēmēja pārstāvjus, nevis tikai konsultantus (ja tādi ir piesaistīti).

Izmaksas

Pieteikuma izvērtēšanas posmā nav izmaksu.

Darbības atļaujas saņemšana: Latvijas Banka pabeidz pieteikuma izvērtēšanu un iesniedz savu lēmumprojektu ECB. ECB pieņem lēmumu par licences (darbības) atļaujas izsniegšanu līdz pieteikuma izskatīšanas termiņam. Ja Latvijas Banka lemj par atteikumu izsniegt licenci (atļauju), tā šo lēmumprojektu saskaņo ar ECB un ECB pozitīva atzinuma gadījumā atsaka izsniegt licenci (atļauju).

Ko dara uzņēmējs

 • Akumulē līdzekļus piecu miljonu eiro apmērā, lai atvērtu kontu Latvijas Bankā un tur ieskaitītu naudu.
 • Gatavojas saņemt licenci (atļauju) un sākt darbību saskaņā ar biznesa plānu.
 • Licences izsniegšanas gadījumā noformē lietotājus Latvijas Bankas Datu ziņošanas sistēmai turpmākai saziņai ar Latvijas Banku un darbības pārskatu iesniegšanai.

Ko dara Latvijas Banka

 • Sagatavo lēmumprojektu par licences (atļaujas) izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.
 • ECB nosūta licences (atļaujas) piešķiršanas lēmumu uzņēmējam vai Latvijas Banka nosūta atteikumu piešķirt licenci (atļauju).
 • Informē valsts institūcijas par lēmumu, ievada datus Latvijas Bankas tīmekļvietnē.

Ņem vērā

Izmaksas

Darbības atļaujas saņemšanas posmā nav izmaksu.

Uzraudzība: Latvijas Banka veic kredītiestādes darbības uzraudzību atbilstoši kredītiestāžu darbību reglamentējošiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

Ko dara kredītiestāde

 • Sniedz atbildes uz Latvijas Bankas pieprasījumiem.
 • Sagatavo pārskatus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
 • Ziņo Latvijas Bankai par izmaiņām darbības licences (atļaujas) saņemšanai izsniegtajos dokumentos.
 • Ziņo Latvijas Bankai par vēlmi sniegt jaunus pakalpojumus vai par būtiskiem grozījumiem esošajos pakalpojumos.
 • Ziņo par būtiskiem incidentiem kredītiestādes pakalpojumu sniegšanas gaitā.
 • Iepazīstas ar Latvijas Bankas nozīmēto kredītiestādes kuratoru.

Ko dara Latvijas Banka

 • Nozīmē kredītiestādes kuratoru.
 • Vērtē kredītiestādes darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.
 • Pieprasa papildu informāciju par kredītiestādes darbību un tās rādītājiem.
 • Izvērtē iesniegtos pārskatus un uzraudzības informāciju.
 • Sadarbojas ar ECB uzraudzības jautājumos.

Ņem vērā

 • Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Latvijas Bankas nozīmēto kuratoru.
 • Regulāri sniedziet pārskatus un pieprasīto uzraudzības informāciju.
 • Ziņojiet par izmaiņām pakalpojumu sniegšanas procesā, kā arī par izmaiņām licences (atļaujas) saņemšanai iesniegtajos dokumentos, tajā skaitā amatpersonu vai akcionāru izmaiņu gadījumā.

Izmaksas

Pēc licences (atļaujas) saņemšanas kredītiestāde maksā Latvijas Bankai līdz 0,033 procentiem ieskaitot no kredītiestādes vidējā aktīvu apmēra ceturksnī.

 

Uzzini vairāk par uzraudzības procesu

 

Tikšanās ar potenciālajiem tirgus dalībniekiem

Latvijas Bankas speciālisti piedāvā potenciālajiem tirgus dalībniekiem konsultācijas, lai palīdzētu labāk izprast regulējošās prasības par kredītiestāžu licencēšanas procesu, kā arī identificētu iespējamos izaicinājumus, attīstot jaunus un inovatīvus produktus vai uzņēmējdarbības modeļus. Mūsu speciālisti piedāvā:

 • skaidrot noteiktus regulējošo prasību aspektus;
 • sniegt padomu par regulējuma piemērošanu inovatīva produkta vai uzņēmējdarbības modeļa agrīnā izstrādes stadijā.

Tomēr uzņēmējam pašam jāsaprot, ko viņš vēlas darīt un kā strādāt. Latvijas Banka neizstrādās uzņēmēja vietā dokumentāciju vai neuzlabos iesniegtos projektus līdz kvalitatīva dokumenta statusam. Šī ir uzņēmēja paša un viņa konsultantu atbildība.

Piesakieties konsultācijai
Lai vienotos par pieņemšanas laiku, lūdzam iepriekš pieteikties, rakstot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvanot pa tālruni 67 022 300.