Publicēts: 28.12.2022. Aktualizēts: 05.06.2024.

Koleģiālas lēmējinstitūcijas, kuras vada un pārrauga Latvijas Bankas darbu.

Sagatavo Latvijas Bankas budžeta un darba plāna projektus.

Vadītājs

Māris Kālis

Vadītāja vietniece

Zita Zariņa

Locekļi

Helmūts Ancāns
Jānis Caune
Kristīne Černaja-Mežmale

Koordinē darbības risku pārvaldīšanu Latvijas Bankā, kā arī ar finanšu nozares darbības nepārtrauktības nodrošināšanu saistītos jautājumus.

Vadītāja

Ilze Posuma

Vadītāja vietniece

Zita Zariņa

Locekļi

Igors Fleitmanis
Edvards Kušners
Harijs Ozols

​​​​​​​Izskata iesniegumus par darbinieka rīcības atbilstību Latvijas Bankā noteiktajiem profesionālās ētikas un uzvedības principiem un sniedz atzinumu.

Vadītāja

Kristīne Černaja-Mežmale

Vadītāja vietnieks

Jānis Caune

Locekļi

Diāna Krampe
Ainars Gūtmanis
Antra Rozena

​​​​​Īsteno Latvijas Bankas padomes noteiktās Latvijas Bankas ieguldījumu pārvaldīšanas vadlīnijas.

Vadītājs

Māris Kālis

Vadītāja vietnieki

Raivo Vanags
Vadims Zaicevs

Locekļi

Vilnis Barons
Jānis Caune
Arnis Mālbergs

Lemj par bojāto eiro un lata naudas zīmju aizstāšanu, reģistrē skaidrās naudas apstrādātājus un kontrolē to darbību, lemj par naudas zīmju reprodukciju.​​​​​​​

Vadītājs

Vilnis Kepe

Vadītāja vietnieks

Ģirts Jansons

Locekļi

Rūta Asiķe
Līga Bērziņa
Andis Tīrums

​​​​​Nosaka Latvijas Bankas veicamo pētījumu un galveno analītisko darba uzdevumu virzienus ekonomikas un finanšu jomā un pārrauga to izpildi.

Vadītājs

Mārtiņš Kazāks

Vadītāja vietniece

Kristīne Černaja-Mežmale

Locekļi

Mārtiņš Bitāns
Egons Gailītis
Arnis Jankovskis
Edvards Kušners
Uldis Rutkaste
Kārlis Vilerts
Elmārs Zakulis
Andris Strazds

Koordinē un pārrauga Latvijas Bankas stratēģiskās attīstības vadību, kā arī inovāciju – jaunrades, mūsdienīgu tehnoloģiju un pieeju – izmantošanas veicināšanu Latvijas Bankas procesos.

Vadītāja

Zita Zariņa

Vadītāja vietniece

Ilze Posuma

Locekļi

Helmūts Ancāns
Emīls Dārziņš
Marine Krasovska
Aiga Ose
Harijs Ozols
Artis Šmits

Īsteno finanšu tirgus un Latvijas Bankas uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības stratēģiju, apstiprina finanšu tirgus un tā dalībnieku uzraudzības metodoloģiju un uzraudzības plānus, pieņem finanšu tirgus un Latvijas Bankas uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku darbību regulējošajos likumos noteiktos lēmumus, tai skaitā lēmumus par sankciju piemērošanu un lēmumus par Latvijas Bankas uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku tiesību, saistību izpildes un darbības ierobežojumiem.

Vadītāja

Santa Purgaile

Vadītāja vietniece

Kristīne Černaja-Mežmale

Locekļi

Agnese Alaine
Kristaps Markovskis
Ludmila Vojevoda

Uzraudzības komitejas nolikums

Apstiprina:

  • finanšu tirgus dalībnieku noregulējuma plānus, 
  • noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu metodoloģiju un nodrošina tās īstenošanu,
  • finanšu tirgus dalībnieku pārbaužu plānus un nodrošina to īstenošanu. 

Pieņem citus komitejas nolikumā noteiktos lēmumus atbilstoši noregulējuma piemērošanas un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanu regulējošajiem likumiem.​​​​​​​

Vadītāja

Ilze Posuma

Vadītāja vietniece

Jeļena Ļebedeva

Locekļi

Iveta Krastiņa
Andris Ņikitins
Zita Zariņa

Noregulējuma komitejas nolikums

Ilgtspējības komiteja veicina Latvijas Bankas ilgtspējības stratēģijas īstenošanu un vada sistēmisku, ilgtspējību veicinošu pasākumu ieviešanu.

Vadītāja

Kristīne Černaja - Mežmale

Vadītāja vietnieks

Edvards Kušners

Locekļi

Helmūts Ancāns
Ilze Posuma
Kristaps Soms
Andris Strazds
Ludmila Vojedova
Laura Treimane
Krista Kalnbērziņa