Reaģējot uz Krievijas agresiju pret Ukrainu un militāro uzbrukumu Ukrainai, Eiropas Savienība un citas valstis pastiprina sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju. Latvijas Banka publicējusi atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem par sankcijām, to piemērošanu un ietekmi uz finanšu darījumiem un attiecībām ar finanšu iestādēm. Informācija tiek atjaunota un papildināta.

Vispārīgi jautājumi par sankcijām

Informācijas meklēšanai var izmantot Eiropas Savienības (ES) izstrādāto rīku ES sankciju karti: www.sanctionsmap.eu. Rīks piedāvā informāciju par ES noteiktajām sankcijām pret konkrēto valsti, juridiskām un fiziskām personām un ierobežojumus sektoru griezumā, kā arī tiesisko regulējumu, kurā konkrētie ierobežojumi ir ietverti.

Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) mājāslapā ir pieejams sankciju meklētājs. Meklējot informāciju FID sankciju meklētājā, lūdzam ņemt vērā:

  • FID sankciju meklētājā personas ieraksts būs tieši tāds, kāds ir dokumentā, kurā noteiktas sankcijas. Parasti tā ir oriģinālvaloda (piemēram, arābu, krievu, baltkrievu) un transliterācija latīņu burtiem. Personu vārda un uzvārda atveidojums latviešu valodā nav iekļauts sankciju meklētājā;
  • sankciju meklētājs atspoguļo tikai sankciju subjektus, pret kuriem tieši un nepastarpināti noteiktas ES, ANO vai nacionālās sankcijas: starptautisko publisko tiesību subjektus, fiziskās vai juridiskās persona vai citus identificējamus subjektus. Meklētājā nav atspoguļoti visi sankciju subjektiem piederošie vai saistītie uzņēmumi un sankciju subjektu ģimenes locekļi;
  • sankciju meklētājā nav atspoguļotas t.s. "sektorālās sankcijas" jeb stratēģiskas nozīmes preču un citu preču aprites ierobežojumi.

Papildus lūdzam izmantot: www.fid.gov.lv

Informācija par sankcijām pieejama arī Ārlietu ministrijas mājaslapā.

Informācija par ASV OFAC sankcijām pieejama: home.treasury.gov. Papildus var izmantot ASV OFAC sankciju meklētāju: sanctionssearch.ofac.treas.gov.

Lursoft ir izveidojis un uztur vienotā sarakstā informāciju par Latvijas, ANO, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un OFAC sankciju sarakstos iekļautajiem subjektiem: sankcijas.lursoft.lv. Saraksts ik dienu vairākkārt tiek atjaunots no pirmavotiem, lai nodrošinātu piekļuvi aktuālajai informācijai, un ikvienam uzņēmējam ir pieejams bez maksas.

Publicēts 22.03.2022.

Eiropas Komija ir publicējusi un regulāri papildina atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem par sankciju piemērošanu. Eiropas Komisijas atbildes ir pieejamas Eiropas Komisijas tīmekļvietnē sadaļā "Frequently Asked Questions".

Vispārīgus skaidrojumus par Eiropas Savienības sankciju piemērošanu var atrast arī Ārlietu padomnieku "Sankciju" darba grupas sagatavotajā materiālā – "Ierobežojoši pasākumi (Sankcijas) - atjaunināta ES paraugprakse attiecībā uz ierobežojošo pasākumu efektīvu īstenošanu". Ņemiet vērā, ka šajā materiāli ir vispārīgi ieteikumi, kas nav pilnīgi un ir paredzēti, lai saskaņā ar piemērojamiem Eiropas Savienības un valstu tiesību aktiem efektīvi īstenotu Eiropas Savienības sankcijas.

Informatīvais materiāls

Publicēts 24.03.2022.

Ņemot vērā, ka kredītiestādēm ir jāievēro sankciju jomas normatīvais regulējums, tas var ietekmēt maksājumu izvērtēšanas un pagarināt maksājuma apstrādes un izpildes laiku. Situācijās, kad maksājumu saņēmējs ir tādas kredītiestādes, kas ir iekļauta sankciju sarakstā, klients, maksājums netiks izpildīts.

Papildus tam Eiropas Savienības noteiktās sankcijas ir tieši saistošas ne tikai finanšu sektoram, bet arī jebkurai personai, tostarp uzņēmējiem. Tiem uzņēmējiem, kas sadarbojas ar Krieviju vai Baltkrieviju, nepieciešams sekot līdzi noteiktajām sankcijām un izvērtēt savus sadarbības partnerus (tai skaitā, partneru struktūru, patieso labuma guvējus), lai lemtu par turpmāko sadarbības iespējamību, tādējādi nodrošinot, ka uzņēmums netiks iesaistīts darījumos ar sankcijām pakļautām personām.

Ja partnera īpašnieku struktūra ir sarežģīta vai necaurskatāma, nav iespējams pārliecināties, ka patiesā labuma guvējs ir īstais u.c., iesakām pārtraukt darījuma attiecības ar minēto partneri.

Uzņēmumiem ir jāņem vērā arī aizliegums noteiktu preču apritei Krievijā (piemēram, aizliegta divējāda lietojuma preču pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports jebkurai personai Krievijā vai izmantošanai Krievijā, piemēram, aizliegts pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt preces un tehnoloģijas, kas saistītas ar aviācijas sektoru) un Baltkrievijā (piemēram, Eiropas Savienība pret Baltkrieviju ir noteikusi sektorālās sankcijas pret Baltkrievijas naftas, kālija un tabakas ražošanas sektoriem).

Divējāda lietojuma (stratēģiskās nozīmes) preču apriti regulē Stratēģiskas nozīmes preču aprites likums. Papildu informāciju par stratēģisko preču apriti var skaitīt šeit:

Papildus ir arī jāizvērtē aizliegums tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar precēm un tehnoloģijām, uz kuram attiecas aizliegumi, un šo preču un tehnoloģiju nodrošinājumu, ražošanu, apkopi un izmantošanu.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (no 01.01.2023. – Latvijas Banka) ir izsniegusi vispārējo saskaņojumu kredītiestādēm attiecībā uz privātpersonām un juridiskajām personām (saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma pārejas noteikumu 8. punktu, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotās atļaujas finanšu darījumu izpildei ir spēkā līdz brīdim, kad Latvijas Banka tās atceļ, bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2024.). Juridiskajām personām saskaņojums paredz vairāku pamata saimnieciskās darbības izdevumu segšanu tiktāl, cik tie ir nepārprotami nepieciešami, lai juridiskā persona varētu turpināt pastāvēt, piemēram, nodokļi, obligātās valsts nodevas, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Publicēts 11.03.2022., atjaunots 02.04.2024.

Sankciju pārkāpšanas sekas var atstāt būtisku ietekmi. Atbilstoši Krimināllikuma 84. pantam par Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju noteikto sankciju vai par Latvijas Republikas noteikto nacionālo sankciju pārkāpšanu ir paredzēta kriminālatbildība.

Papildus saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu noteiktām personām ir pienākums veikt sankciju riska novērtējumu un izveidot iekšējās kontroles sistēmu. Saskaņā ar minētā likuma 13.2 pantu šīm personām var tikt piemērotas administratīvās sankcijas par pārkāpumiem starptautisko un nacionālo sankciju prasību jomā. Vienlaikus jāatceras, ka sankciju pārkāpšana vai mēģinājumi tās apiet uzņēmējiem var radīt risku nesaņemt Latvijas finanšu iestāžu pakalpojumus, kā arī atstāt būtiski negatīvu ietekmi uz uzņēmuma reputāciju, kas tālāk var radīt problēmas piesaistīt jaunus klientus un sadarbības partnerus vai negatīvi ietekmēt esošās darījumu attiecības.

Publicēts 15.03.2022.

Finanšu pakalpojumi un tiem noteiktie ierobežojumi

Maksājumi, norēķini

Banku maksājumi uz Krieviju un Baltkrieviju un no tām kopumā nav aizliegti, bet apjomīgo sankciju dēļ kredītiestādes veic pastiprinātas pārbaudes, kas aizņem laiku, un tāpēc maksājumi ir apgrūtināti. Aicinām iedzīvotājus un uzņēmējus izturēties ar sapratni, jo kredītiestādes veic pasākumus, lai nodrošinātu sankciju jomas normatīvajā regulējumā noteikto ierobežojumu izpildi. Konstatējot jebkādu saistību ar sankcijām pakļautām personām, kredītiestāde var atteikt darījumu veikšanu. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka atsevišķas Latvijas kredītiestādes, ņemot vērā to riska apetīti, neveic maksājumus arī uz Krievijas kredītiestādēm, kas nav sankcijām pakļautas, un var atteikt šāda darījuma izpildi. Tādēļ aicinām vērsties pie kredītiestādēm, kas turpina veikt maksājumus uz Krieviju, lai pārliecinātos par maksājuma veikšanas iespējamību. Tāpat vēršam uzmanību uz apstākli, ka šādi darījumi var radīt paaugstinātu sankciju apiešanas risku, tādēļ aicinām sadarboties ar kredītiestādēm un sniegt tām visu darījuma izpildei nepieciešamo informāciju.

Publicēts 08.08.2023.

Banku maksājumi uz Krieviju un Baltkrieviju un no tām kopumā nav aizliegti, bet apjomīgo sankciju dēļ bankas veic pastiprinātas pārbaudes, kas aizņem laiku, un tāpēc maksājumi ir apgrūtināti. Aicinām iedzīvotājus un uzņēmējus izturēties ar sapratni, jo bankas veic pasākumus, lai nodrošinātu sankciju reālu ieviešanu. Konstatējot jebkādu saistību ar sankcionētajām personām, banka var atteikt darījumu veikšanu. Tāpat var būt situācijas, ka banka nevēlas uzņemties risku, kas piemīt konkrētā klienta darījuma partnerim Krievijā un/vai Baltkrievijā un tādēļ konkrēts darījums vai turpmāka sadarbība var tikt atteikta.

Maksājumus, kas tiek saņemti no Krievijas, var ietekmēt noteiktās sankcijas pret Krievijas fiziskām vai juridiskajām personām, tostarp Krievijas bankām. Maksājumu saņemšanu var ietekmēt arī Krievijas ieviestie ierobežojumi par maksājumu veikšanu ārpus Krievijas teritorijas.

Publicēts 2.03.2022.

Jā, ir iespējams, tikai tas var prasīt ilgāku laiku. Šāda iespēja var tikt liegta, ja Krievija pieņems ierobežojumus valūtu darījumiem ārpus Krievijas teritorijas.

Publicēts 8.08.2023.

Par šādiem darījumiem jāinteresējas pie savas bankas.

Publicēts 2.03.2022.

Maksājumus, kas tiek saņemti no Krievijas, var ietekmēt noteiktās sankcijas pret Krievijas fiziskām vai juridiskajām personām, tostarp Krievijas bankām. Maksājumu saņemšanu var ietekmēt arī Krievijas ieviestie ierobežojumi par maksājumu veikšanu ārpus Krievijas teritorijas. Tas attiecināms uz maksājumiem jebkurās valūtās, ne tikai Krievijas rubļos.

Publicēts 2.03.2022.

Darījumi ar maksājumu kartēm (VISA, Master karte)

Kopumā iesakām nepaļauties uz Krievijas banku izdotajām kartēm un, dodoties uz Baltkrieviju vai Krieviju (piemēram, dodoties darba braucienos, kravas automašīnu šoferiem, jūrniekiem), nodrošināties ar skaidru naudu, kas nepieciešama ikdienas tēriņiem, vienlaikus ņemot vērā noteikto skaidras naudas aprites limitus un ierobežojumus (tai skaitā, sankciju regulējumā noteiktos).

Publicēts 8.08.2022.

Kopumā iesakām nepaļauties uz Krievijas banku izdotajām kartēm un, dodoties uz Baltkrieviju vai Krieviju (piemēram, dodoties darba braucienos, kravas automašīnu šoferiem, jūrniekiem) nodrošināties ar skaidru naudu, kas nepieciešama ikdienas tēriņiem.

Publicēts 2.03.2022.

Investīcijas pakalpojumi un darījumi ar finanšu instrumentiem

Šobrīd nav noteikti ierobežojumi darījumiem Latvijas vērtspapīru tirgū, vienlaikus Latvijas Banka un vērtspapīru tirgus organizētājs pastāvīgi seko līdzi notikumiem vērtspapīru tirgū, tai skaitā kiberdrošībai.

Ierobežojumus, kas saistīti ar sankcijām, Maskavas biržu un Krievijas izcelsmes vērtspapīriem, var noteikt dažādu valstu uzraugi vai tirgus organizētāji (attiecīgās valsts biržas), kuri veic regulāru biržas dalībnieku un biržā notiekošo notikumu uzraudzību.

Aicinām sekot līdzi publiskiem avotiem attiecībā uz sankciju piemērošanu un jūsu izvēlētās valsts biržas un uzraudzības iestādes oficiālajai informācijai par papildu ierobežojumiem vērtspapīru darījumiem.

Papildus jāņem vērā Eiropas Savienības pret Krievijas Federāciju ieviestie sektorālie ierobežojumi, kas aizliedz finansēšanas vai ieguldījumu pakalpojumu darījumus vai to sniegšanu vai tirdzniecību ar jaunām obligācijām vai kapitāla vērtspapīriem, vai tamlīdzīgiem finanšu instrumentiem.

Regula: eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02014R0833-20190709.

Atjaunots 25.11.2022.

Jā, saskaņā ar Padomes lēmumu (KĀDP) PADOMES 2022/327 (2022. gada 25. februāris), ar kuru groza Lēmumu 2014/512/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, minētais ierobežojums attiecībā uz depozītiem piemērojams arī visiem jautājumā norādītajiem produktiem.

Papildus tam no 2022. gada 9. marta šāda veida ierobežojums piemērojams arī jautājumā norādītajiem produktiem attiecībā uz Baltkrieviju. Proti, saskaņā ar Padoms Lēmumu (KĀDP) 2022/399 (2022. gada 9. marts), ar ko groza Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu, ir aizliegts pieņemt jebkādus noguldījumus no Baltkrievijas valstspiederīgajiem vai fiziskām personām, kas uzturas Baltkrievijā, vai no juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas iedibinātas Baltkrievijā, ja fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras noguldījumu kopējā vērtība uz vienu kredītiestādi pārsniedz 100 000 eiro.

Publicēts 15.03.2022.

Preču imports un eksports (Krievija, Baltkrievija)

Pašlaik nav vispārēja aizlieguma importēt vai eksportēt preces, taču ir noteiktas nozares un preču kategorijas, kurām ir aizliegts jebkāds preču eksports un/vai imports uz Krieviju vai Baltkrieviju. Detalizētāku informāciju par konkrētu preču un tehnoloģiju kategorijām varat iegūt attiecīgajās ES Regulās, kurās noteikti preču un tehnoloģiju eksporta un/vai importa aizliegumi.

Tāpat personām ir aizliegts iegādāties preces vai saņemt pakalpojumus no tām fiziskām un juridiskajām personām, pret kurām noteiktas sankcijas, kas paredz līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu un aizliegumu sankcionētajām personām nodot līdzekļus un saimnieciskos resursu. Personām ir aizliegts iegādāties preces vai saņemt pakalpojumus arī no personām, kuras ir sankciju sarakstos iekļauto personu īpašumā vai kontrolē. Papildus jāņem vērā arī šī brīža loģistikas apstākļi. Ir slēgtas vairāku valstu gaisa telpas un preču piegāde var būt apgrūtināta. Tāpat jāņem vērā, ka tiek piemērotas arvien jaunas sankcijas, kas var mainīt nosacījumus nākotnē.

Publicēts 8.08.2023.

Eiropas Komisija 16.03.2022. ir publicējusi atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem saistībā ar divejāda lietojuma preču un tehnoloģiju eksporta ierobežojumiem, kas noteikti ar Padomes Regulas (ES) Nr. 833/2014 (2014. gada 31. jūlijs), par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 2., 2.a un 2.b pantiem. Publicētais materiāls var palīdzēt uzņēmumiem izprast un piemērot jaunos eksporta ierobežojumus, kas papildina un paplašina iepriekšējo regulējumu attiecībā uz divejāda lietojuma preču eksporta ierobežojamiem uz Krieviju. Eiropas Komisijas publicētās atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

Publicēts 24.03.2022.

Trešās valsts pilsoņiem (Krievijas, Baltkrievijas pilsoņiem)

Sankcijas tiek noteiktas pret konkrētām fiziskām un juridiskām personām, tostarp Krievijas kredītiestādēm, taču ne pret visiem Krievijas Federācijas pilsoņiem kopumā. Savukārt Krievijas Federācijas pilsoņu darījumi var tikt traucēti, ja viņi ir sankcijām pakļautas kredītiestādes klienti vai veic darījumus ar kredītiestādi, kas ir noteikto sankciju sarakstā, vai arī veic neatļautus darījumus, ko aizliedz noteiktās sankcijas.

Reaģējot uz Krievijas agresiju Ukrainā, tiek noteiktas arvien jaunas sankcijas.

Publicēts 2.03.2022., atjaunots 11.04.2024.

Skaidrā naudā eiro valūtā, vai ar maksājumu karti, ko izdevusi banka, kas nav Krievijas Federācijas banka. Ar Krievijas Federācijas bankas izdotu maksājumu karti ārpus Krievijas Federācijas norēķināties nav iespējams.

Publicēts 11.03.2022.

Naudu var pārskaitīt, izmantojot uzņēmumus, kas sniedz naudas pārvedumu pakalpojumus, toskait arī vairākās bankās, kurām nav piemērotas sankcijas. Jāņem vērā, ka Krievija noteikusi ierobežojumus maksājumiem ārpus Krievijas teritorijas.

Publicēts 11.03.2022.

Krievija noteikusi ierobežojumus maksājumiem ārpus Krievijas teritorijas. Pašlaik Krievijas iedzīvotājs var pārskaitīt personai Latvijā ne vairāk kā 5000 ASV dolāru vai ekvivalentu citā valūtā mēnesī.

Publicēts 11.03.2022.

Iesaldēšana tiks veikta tikai tajos gadījumos, ja fiziska persona ir iekļauta sankciju sarakstā. Ja fiziska persona ir iekļauta sankciju sarakstos, tad tiks iesaldēti fiziskas personas un tās kontrolē esošo juridisko personu konti.

Publicēts 2.03.2022.

Tas ir saistīts ar to, vai kredītiestāde, kas tiek izmantota pensiju maksājumu veikšanai, ir vai nav iekļauta sankciju sarakstā. Pensijas ir ietvertas pamatvajadzību sarakstā, uz ko attiecas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (no 01.01.2023. – Latvijas Banka) vispārējais saskaņojums (saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma pārejas noteikumu 8. punktu, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotās atļaujas finanšu darījumu izpildei ir spēkā līdz brīdim, kad Latvijas Banka tās atceļ, bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2024.). Ja nauda nonāks līdz Latvijas kredītiestādēm, pensijas tiks izmaksātas. Gadījumos, kad naudas pārskaitījumi notiek starp vairākām valstīm, jārēķinās ar garu izvērtēšanas ķēdi citās valstīs un to, ka šī naudas plūsma var tikt apturēta.

Publicēts 8.08.2023., atjaunots 02.04.2024.