Publicēts: 26.12.2022. Aktualizēts: 17.04.2024.

Latvijas Banka pētniecības vajadzībām piešķir mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptaujas (2014. gads, 2017. gads, 2020. gads) anonimizēto datu datnes. Datnēs iekļauto datu anonimizācijas procesu veido personu identificējošās un izlases veidošanā izmantotās informācijas dzēšana un informācijas grupēšana.

Pavisam kopā ir 16 datņu, kuru rādītāju un to vērtību saraksti pieejami šeit:

– D datnes "Aprēķinātie rādītāji"

– H datnes "Pamatrādītāji par mājsaimniecībām"

– H datnes "Papildrādītāji par mājsaimniecībām" (2020. gads)

– P datnes "Dati par mājsaimniecību locekļiem"

– Datņu rādītāju vērtības

Ņemot vērā datu apjomu, darbam ar datiem nepieciešama programmatūra, kas nodrošina lielu datu masīvu apstrādi.

Lai pieteiktos Latvijas Mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptaujas anonimizēto datu datņu saņemšanai, nepieciešams:
– sagatavot Latvijas Bankai iesniegumu, ievērojot Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija noteikumu Nr. 206 "Noteikumi par statistisko datu pieejamību pētnieciskā darba vajadzībām" prasības:
– iesniegumu nosūtīt uz e-pasta adresi info@bank.lv, norādot e-pasta vēstules tēmu "MFPA datu pieprasījums".

Pašlaik Latvijas Banka nav noslēgusi nevienu netieši identificējamu datu izmantošanas līgumu.

Pašlaik nav publiski pieejami tādu pētījumu rezultāti, kuri būtu veikti, izmantojot Latvijas Bankas izsniegtos netieši identificējamus datus.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam rakstīt uz e-pasta adresi statistika@bank.lv.

Citu ES valstu Mājsaimniecību finanšu  un patēriņa aptaujas datus pētnieciskā darba vajadzībām iespējams saņemt no Eiropas Centrālās bankas (plašāka informācija lasāma Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē).

Eiropas Centrālā banka angļu valodā publicē sarakstu, kurā ietvertas tās valstu centrālās bankas, kuras pētnieciskā darba vajadzībām nodrošina piekļuvi mikrodatiem. Datus pētnieciskajam darbam iespējams saņemt arī Eiropas Centrālajā bankā. Sarakstā norādīti arī pieejamie datu veidi.


Informācija statistikas lietotājiem

Informācija, kas palīdz labāk izprast statistiskos datus, kā arī, iepazīstoties ar statistikas programmām, uzzināt par Latvijas Bankas plānotajiem darbiem statistikas jomā un sagatavoto statistikas klāstu.

Uzzināt vairāk