Publicēts: 30.11.2020. Aktualizēts: 03.07.2024.

Latvijas Banka pārstāv Latviju vairākās starptautiskajās finanšu institūcijās, īstenojot starptautisko sadarbību šādās jomās:

  • Eiropas Centrālo banku sistēmā (ECBS) un Eirosistēmā,
  • Vienotajā uzraudzības mehānismā,
  • Eiropas finanšu uzraudzības sistēmā,
  • Vienotajā noregulējuma mehānismā,
  • Eiropas Komisijā,
  • ES Padomē un citās ES institūcijās,
  • Starptautiskajā Valūtas fondā,
  • citās starptautiskās organizācijās.

Latvijas Banka sadarbojas arī ar citām ES un eiro zonas centrālajām bankām un starptautiskajām finanšu institūcijām pieredzes un informācijas, tostarp tehniskās palīdzības informācijas apmaiņai un apmācības nolūkiem.