Publicēts: 07.01.2020. Aktualizēts: 02.12.2022.

Maksājumu bilance ir statistikas pārskats, kas atspoguļo darījumus starp Latvijas rezidentiem un pārējo valstu rezidentiem. Tā ietver tekošo kontu, kapitāla kontu un finanšu kontu.

Dati statistikas datubāzē INTS

Tekošais konts

Statistikas apkopošanas pamatojums saskaņā ar ECB prasībām

2011. gada 9. decembra Pamatnostādne ECB/2011/23 par Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā (pārstrādāta versija) (2012/120/ES)

Latvijas Bankas tiesību akti, kas nosaka datu vākšanu

2013. gada 11. jūlija noteikumi Nr. 110 ""Ārējo aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārskata (1-MB)" sagatavošanas noteikumi"
2013. gada 11. jūlija noteikumi Nr. 111 ""Ārējo aktīvu un pasīvu gada pārskata (1-MB)" sagatavošanas noteikumi
2013. gada 11. jūlija noteikumi Nr. 112 "Nebanku ārējo maksājumu pārskatu sagatavošanas noteikumi"
2013.gada 11. jūlija noteikumi Nr. 113 ""Pakalpojumu ceturkšņa pārskata (4-MB)" sagatavošanas noteikumi"
2013. gada 11. jūlija noteikumi Nr. 114 ""Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskata (3-MB)" sagatavošanas noteikumi"
2013. gada 11. jūlija noteikumi Nr. 117 ""Mēneša pārskata par fizisko personu noslēgtajiem līgumiem darbam ārvalstīs (5-MB)" sagatavošanas noteikumi"
2014. gada 16. maija noteikumi Nr. 132 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi"
2018. gada 15. marta noteikumi Nr. 163 "Vērtspapīru pārskatu sagatavošanas noteikumi"
2017. gada 14. septembra noteikumi Nr. 154 ""Ceturkšņa finanšu pārskata (1-FP)" sagatavošanas noteikumi"

Apraksti

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi pieejami gada biļetenā "Latvijas Maksājumu Bilance".