Publicēts: 29.08.2012. Aktualizēts: 19.06.2024.

Latvijas Bankas apkopotā statistiskā informācija, kas publicēta Latvijas Bankas interneta vietnē, t.sk. datubāzē INTS, lietotājiem pieejama bez maksas.

Izmantojot vai pārpublicējot Latvijas Bankas statistisko informāciju, jāievēro šādi nosacījumi:

  1. Latvijas Banka jānorāda kā datu avots;
  2. statistisko informāciju nedrīkst sagrozīt;
  3. ja šī informācija tiek iekļauta maksas datu izplatīšanas līdzekļos, fiziskajai vai juridiskajai personai, kas šo informāciju izplata, ir pienākums savus datu lietotājus informēt par to, ka attiecīgā informācija bez maksas pieejama Latvijas Bankas interneta vietnē vai datubāzē INTS.

Latvijas Banka nav atbildīga par trešo pušu publiskoto informāciju, kurā Latvijas Bankas statistiskā informācija norādīta kā datu avots vai kurā iekļauta saite uz Latvijas Bankas interneta vietni. Latvijas Banka arī neuzņemas atbildību par datu apkopojumiem un grafiskajiem attēliem, kurus datu lietotāji veido, izmantojot Latvijas Bankas publiskoto statistisko informāciju vai pielāgojot datubāzē INTS Latvijas Bankas definētās tabulas savām vajadzībām un no jauna veidojot datu tabulas un grafiskos attēlus.

Informācija par Eiropas Centrālo banku sistēmas datu atkalizmantošanas politiku pieejama Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē angļu valodā.

Informācija statistikas lietotājiem

Informācija, kas palīdz labāk izprast statistiskos datus, kā arī, iepazīstoties ar statistikas programmām, uzzināt par Latvijas Bankas plānotajiem darbiem statistikas jomā un sagatavoto statistikas klāstu.

Uzzināt vairāk