Publicēts: 04.04.2015. Aktualizēts: 19.06.2023.

Reālā laika bruto norēķinu sistēma, kas nodrošina dalībniekiem vienotu pieslēgumu Eirosistēmas tirgus infrastruktūrām un norēķinus centrālās bankas naudā.

TARGET sistēmas ietvaros tiek nodrošināti:

  • Eirosistēmas monetārās politikas operāciju norēķini, starpbanku un klientu maksājumi;
  • norēķini par vērtspapīru darījumiem TARGET2 vērtspapīriem platformā;
  • norēķini Eirosistēmas zibmaksājumu platformā TIPS.

TARGET sistēmas īpašnieks un operators ir Eirosistēma, kas to izmanto kopīgas monetārās politikas veikšanai un eiro maksājumu sistēmas raitas darbības nodrošināšanai. TARGET sistēma uzsāka darbību 2023. gada 20. martā un aizstāja TARGET2 sistēmu, kas 2022. gadā vidēji dienā apstrādāja 399 tūkst. maksājumu 2.2 trilj. eiro apjomā.

TARGET-Latvija ir TARGET komponentsistēma, kuras operators ir Latvijas Banka. TARGET-Latvija sistēma dalībniekiem nodrošina efektīvu, ātru un drošu infrastruktūru eiro maksājumu veikšanai reālā laikā, norēķiniem izmantojot naudas līdzekļus, kas glabājas centrālajā bankā. 2022. gadā TARGET-Latvija sistēma vidēji dienā apstrādāja 873 maksājumu 1.3 mljrd. eiro apjomā.

Aktualizēts 20.03.2023.

    CLM modulis RTGS modulis
Bigbank AS Latvijas filiāle BIGKLV21 x  
AS BluOr Bank CBBRLV22 x x
"Swedbank" AS HABALV22 x x
Latvijas Banka LACBLV2X x x
TF Bank AB Latvijas filiāle LAVFLV22 x  
Akciju sabiedrība "LPB Bank" LAPBLV2X x x
Signet Bank AS LLBBLV2X x x
AS "Industra Bank" MULTLV2X x x
OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā OKOYLV2X x x
Akciju sabiedrība "Citadele banka" PARXLV22 x x
Luminor Bank AS RIKOLV2X x x
Akciju sabiedrība "Reģionālā investīciju banka" RIBRLV22 x x
Akciju sabiedrība "Rietumu Banka" RTMBLV2X x x
AS "SEB banka" UNLALV2X x x
Valsts kase TRELLV22 x x
Papildsistēmas
Latvijas Bankas elektroniskā klīringa sistēma LACBLV2XEKS   x
Nasdaq CSD SE LCDELV22 x  

 

TARGET darbības pamatā ir vienota tehniskā platforma, savukārt, juridiski sistēma ir veidota kā reālā laika bruto norēķinu sistēmu kopums. Katras atsevišķas komponentsistēmas operators ir kāda no Eirosistēmas centrālajām bankām vai tām eirozonā neietilpstošo ES dalībvalstu centrālajām bankām, kas piedalās TARGET sistēmā.

TARGET sistēmas tehniskā dokumentācija ir pieejama ECB mājas lapā

TARGET sistēmas aktuālās versijas tehniskā dokumentācija 

Dalību TARGET-Latvija sistēmā regulē Latvijas Bankas padomes apstiprinātā “Dalības kārtība sistēmā TARGET-Latvija sistēmā”, kas izstrādāta, par pamatu ņemot Eiropas Centrālās bankas 2022. gada 24. februāra Pamatnostādni par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (ECB/2022/08).