Publicēts: 04.04.2015. Aktualizēts: 17.06.2024.

Reālā laika bruto norēķinu sistēma, kas nodrošina dalībniekiem vienotu pieslēgumu Eirosistēmas tirgus infrastruktūrām un norēķinus centrālās bankas naudā.

TARGET sistēmas ietvaros tiek nodrošināti:

 • Eirosistēmas monetārās politikas operāciju norēķini, starpbanku un klientu maksājumi;
 • norēķini par vērtspapīru darījumiem TARGET2 vērtspapīriem platformā;
 • norēķini Eirosistēmas zibmaksājumu platformā TIPS.

TARGET sistēmas īpašnieks un operators ir Eirosistēma, kas to izmanto kopīgas monetārās politikas veikšanai un eiro maksājumu sistēmas raitas darbības nodrošināšanai. TARGET sistēma uzsāka darbību 2023. gada 20. martā un aizstāja TARGET2 sistēmu, kas 2022. gadā vidēji dienā apstrādāja 399 tūkst. maksājumu 2.2 trilj. eiro apjomā.

TARGET-Latvija ir TARGET komponentsistēma, kuras operators ir Latvijas Banka. TARGET-Latvija sistēma dalībniekiem nodrošina efektīvu, ātru un drošu infrastruktūru eiro maksājumu veikšanai reālā laikā, norēķiniem izmantojot naudas līdzekļus, kas glabājas centrālajā bankā. 2022. gadā TARGET-Latvija sistēma vidēji dienā apstrādāja 873 maksājumu 1.3 mljrd. eiro apjomā.

Aktualizēts 17.04.2024.

Latvijas Banka kopā ar citām ESCB centrālajām bankām ir datu pārziņi TARGET sistēmā apstrādātajiem personas datiem. Plašāka informācija pieejama Privacy statement for T2 (europa.eu), Privacy statement for TIPS (europa.eu) un Privacy statement for T2S (europa.eu)

    CLM modulis RTGS modulis
Bigbank AS Latvijas filiāle BIGKLV21 x  
AS BluOr Bank CBBRLV22 x x
"Swedbank" AS HABALV22 x x
Latvijas Banka LACBLV2X x x
TF Bank AB Latvijas filiāle LAVFLV22 x  
AS Magnetiq Bank LAPBLV2X x x
Signet Bank AS LLBBLV2X x x
AS "Industra Bank" MULTLV2X x x
AS INDEXO Banka IDXOLV22 x x
OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā OKOYLV2X x x
Akciju sabiedrība "Citadele banka" PARXLV22 x x
Luminor Bank AS RIKOLV2X x x
Akciju sabiedrība "Reģionālā investīciju banka" RIBRLV22 x x
Akciju sabiedrība "Rietumu Banka" RTMBLV2X x x
AS "SEB banka" UNLALV2X x x
Valsts kase TRELLV22 x x
Papildsistēmas
Latvijas Bankas elektroniskā klīringa sistēma LACBLV2XEKS   x
Nasdaq CSD SE LCDELV22 x  

TARGET darbības pamatā ir vienota tehniskā platforma, savukārt, juridiski sistēma ir veidota kā reālā laika bruto norēķinu sistēmu kopums. Katras atsevišķas komponentsistēmas operators ir kāda no Eirosistēmas centrālajām bankām vai tām eirozonā neietilpstošo ES dalībvalstu centrālajām bankām, kas piedalās TARGET sistēmā.

TARGET sistēmas tehniskā dokumentācija ir pieejama ECB mājas lapā.

TARGET sistēmas aktuālās versijas tehniskā dokumentācija 

Dalību TARGET-Latvija sistēmā regulē Latvijas Bankas padomes apstiprinātā “Dalības kārtība sistēmā TARGET-Latvija sistēmā”, kas izstrādāta, par pamatu ņemot Eiropas Centrālās bankas 2022. gada 24. februāra Pamatnostādni par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (ECB/2022/08).

TARGET sistēma ir eiro norēķinu sistēma pārrobežu maksājumu veikšanai reālajā laikā. TARGET sistēma nodrošina vienotu monetāro politiku un naudas tirgus attīstību visā Eiropas Ekonomikas zonā (tālāk tekstā – EEZ). TARGET-Latvija ir juridisks komponents, kas regulē Latvijas dalībnieku attiecības ar Latvijas Banku.

Šim aprakstam ir informatīvs raksturs. Dalība un norēķinu veikšana TARGET-Latvija notiek saskaņā ar "Dalības kārtību sistēmā TARGET-Latvija".

Tiesības kļūt par TARGET-Latvija tiešo dalībnieku ir:

 • EEZ reģistrētai kredītiestādei, t.sk. ja tā darbojas, izmantojot EEZ reģistrētu filiāli;
 • ārpus EEZ reģistrētai kredītiestādei, kas darbojas, izmantojot EEZ reģistrētu filiāli.

Papildus Latvijas Banka pēc saviem ieskatiem var atzīt par tiešo dalībnieku:

 • ES valsts centrālās vai reģionālās valdības finanšu departamentu, kas darbojas naudas tirgos;
 • ES valstu valsts sektora struktūru, kas pilnvarota turēt klientu kontus;
 • EEZ izveidotu ieguldījumu sabiedrību;
 • iestādi, kas pārvalda papildsistēmas un rīkojas šajā statusā;
 • kredītiestādi vai iepriekšminēto iestādi, ja tā reģistrēta valstī, ar ko Eiropas Savienība noslēgusi monetāro nolīgumu, ļaujot šādai iestādei piekļūt Eiropas Savienības maksājumu sistēmām saskaņā ar monetārā nolīguma noteikumiem, un ja attiecīgais valstī piemērojamais tiesiskais režīms ir līdzvērtīgs attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.

Pievienojoties TARGET-Latvija, dalībnieka kandidāts:

 • iesniedz Latvijas Bankai vēstuli ar lūgumu pievienoties TARGET-Latvija;
 • nepieciešamības gadījumā sagaida Latvijas Bankas lēmumu par tiesībām kļūt par TARGET-Latvija dalībnieku;
 • noslēdz ar Latvijas Banku līgumu par dalību TARGET-Latvija;
 • sniedz tiesībspējas atzinumu, izņemot gadījumus, ja Latvijas Banka citā kontekstā jau saņēmusi šādā tiesībspējas atzinumā sniedzamo informāciju un paziņojumus;
 • iesniedz TARGET sistēmas statisko datu apkopošanas veidlapas un kontaktpersonu sarakstu testiem;
 • veic reģistrāciju SWIFT TARGET Test servisiem un RMA autorizāciju apmaiņu ar TRGTXEP0 (dalībniekiem, kas piekļuvei TARGET-Latvija plāno izmantot interneta piekļuvi, tā vietā nepieciešams pasūtīt elektronisku drošības sertifikātu);
 • veic tehniskās sagatavošanās priekšdarbus un testus saskaņā ar Latvijas Bankas norādēm;
 • noslēdz ar Latvijas Banku līgumu "Par elektronisko parakstīšanu" (izņemot gadījumu, ja tāds jau ir noslēgts saistībā ar dalību citās Latvijas Bankas sistēmās), kā arī saskaņā ar Latvijas Bankas norādēm veic saistīto lietotāju reģistrēšanu;
 • veic darbības nepārtrauktības testus saskaņā ar Latvijas Bankas norādēm;
 • veic reģistrāciju SWIFT TARGET Live servisiem un RMA autorizāciju apmaiņu ar TRGTXEPM (nav nepieciešams dalībniekiem, kas piekļuvei TARGET-Latvija plāno izmantot interneta piekļuvi);
 • iesniedz Latvijas Bankai vēstuli, norādot vēlamo pievienošanas datumu;
 • iesniedz statisko datu apkopošanas veidlapas un kontaktpersonu sarakstu norēķinu videi;
 • iesniedz zīmoga (ja tāds ir) nospieduma paraugus un notariāli apliecinātus to pilnvaroto personu parakstus, kurām ir tiesības parakstīt dalībnieka maksājuma rīkojumus;
 • iesniedz to pilnvaroto personu sarakstu, kurām ir tiesības iesniegt un saņemt Latvijas Bankā dalībnieka maksājuma rīkojumus, kā arī citu ar norēķiniem saistītu informāciju;
 • saņem vēstuli no Latvijas Bankas ar norādi par TARGET-Latvija norēķinu uzsākšanas datumu;
 • uzsāk dalību TARGET-Latvija.

Konsultācijas

Sīkāku informāciju var iegūt, sazinoties ar Latvijas Bankas Maksājumu sistēmu pārvaldi.

E-pasta adrese: maks.sist@bank.lv