Publicēts: 19.04.2011. Aktualizēts: 27.12.2022.

Finanšu konti ir nacionālo kontu sistēmas sastāvdaļa, kas atspoguļo finanšu instrumentu atlikumus, darījumus, valūtas kursa svārstības, cenu un citas pārmaiņas sektoru un darījuma partneru sektoru dalījumā.

Dati statistikas datubāzē INTS.

 

Statistikas apkopošanas pamatojums saskaņā ar ECB prasībām


2013. gada 25. jūlija Pamatnostādne ECB/2013/24 par Eiropas Centrālās bankas statistikas pārskatu sniegšanas prasībām ceturkšņa finanšu pārskatu jomā (pārstrādāta versija) (2014/3/ES)

Finanšu kontu sagatavošanas pamatprincipi

Papildus informācija par finanšu kontiem pieejama OECD e-grāmatā (tikai angļu valodā) “Understanding Financial Accounts”