Publicēts: 19.04.2011. Aktualizēts: 27.12.2022.

Finanšu konti ir nacionālo kontu sistēmas sastāvdaļa, kas atspoguļo finanšu instrumentu atlikumus, darījumus, valūtas kursa svārstības, cenu un citas pārmaiņas sektoru un darījuma partneru sektoru dalījumā.

Dati statistikas datubāzē INTS

2013. gada 25. jūlija Pamatnostādne ECB/2013/24 par Eiropas Centrālās bankas statistikas pārskatu sniegšanas prasībām ceturkšņa finanšu pārskatu jomā (pārstrādāta versija) (2014/3/ES)

Finanšu kontu sagatavošanas pamatprincipi

Papildus informācija par finanšu kontiem pieejama OECD e-grāmatā (tikai angļu valodā) “Understanding Financial Accounts”


Statistiskie dati

Latvijas Bankas interneta statistikas datubāze INTS, datu tabulas, datu arhīvi, infografikas, kā arī informācija par publicētajiem statistiskajiem datiem.

Uzzināt vairāk