Publicēts: 28.12.2010. Aktualizēts: 04.07.2023.

Eiro īstermiņa procentu likme

€STR (eiro īstermiņa procentu likme) (€STR; euro short-term rate) – atsauces procentu likme, kas pamatojas uz Eirosistēmas naudas tirgu statistikas pārskatu datiem un atspoguļo eiro zonas banku nenodrošināto eiro aizņēmumu naudas tirgū uz nakti izmaksas.

To pārvalda Eiropas Centrālā banka (ECB) un, sākot ar 2019. gada 2. oktobri, publicē katru TARGET2 darbadienu, pamatojoties uz iepriekšējās dienas tirdzniecības aktivitāti.

Aktuālā €STR procentu likme

Euro OverNight Index Average

EONIA (Euro OverNight Index Average) – vidējais naudas tirgus eiro bezriska aizdevumu uz nakti procentu likmju indekss, kas līdz 2019. gada 30. septembrim tika aprēķināts no faktiskajiem darījumiem starpbanku tirgū. Savukārt no 2019. gada 2. oktobra līdz tās lietošanas pārtraukšanai 2022. gada 3. janvārī EONIA aprēķina €STR pieskaitot 8.5 bāzes punktus. Tā pārvaldītājs ir Eiropas Naudas tirgus institūts (EMMI).

Saskaņā ar ECB, Finanšu pakalpojumu un tirgu iestādes (FSMA), Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (ESMA) un Eiropas Komisijas izveidotās eiro bezriska procentu likmju darba grupas rekomendācijām, tirgus dalībniekiem tiek rekomendēts no 2019. gada 2. oktobra EONIA etalonlikmi vairs neizmantot jaunos darījumos, bet aizstāt ar jauno eiro īstermiņa etalonlikmi €STR, kā arī pakāpeniski pāriet uz €STR arī esošajos līgumos, kuru darbības laiks ir ilgāks nekā 2022. gada 3. janvāris. Uzzināt vairāk

EONIA procentu likmes

Euro Interbank Offered Rate

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) - vidējais naudas tirgus eiro piedāvājuma bezriska procentu likmju indekss, kas tiek aprēķināts un publicēts 5 dažādiem termiņiem – 1 nedēļa, 1 mēnesis, 3 mēneši, 6 mēneši un 12 mēneši. Tā pārvaldītājs ir Eiropas Naudas tirgus institūts (EMMI). 2020. gada 1. martā EURIBOR panelī bija 18 kredītiestādes.

EURIBOR procentu likmes

London Interbank Offered Rate

LIBOR (London Interbank Offered Rate) - vidējais naudas tirgus bezriska procentu likmju indekss, kas tiek aprēķināts un publicēts piecās valūtās (CHF, EUR, GBP, JPY un USD) uz 7 dažādiem termiņiem – uz nakti, 1 nedēļa, 1 mēnesis, 2 mēneši, 3 mēneši, 6 mēneši un 12 mēneši. Tā pārvaldītājs ir  ICE (Intercontinental Exchange) birža. 2020. gada 1. martā, atkarībā no darījumu valūtas, LIBOR panelī bija 11 līdz 16 kredītiestādes.

EURIBOR un LIBOR indeksiem bieži tiek piesaistītas mainīgās kredītu procentu likmes Latvijā.

LIBOR procentu likmes

Procentu likmes MS Excel formātā*Datus atjauno vienu reizi dienā.

Eiropas starpbanku tirgus likme EURIBOR

Londonas starpbanku tirgus likme LIBOR

Reformas skāra divus procentu likmju etalonus, ko pārvalda Eiropas Naudas tirgus institūts (EMMI),  -  EONIA  un  EURIBOR. Pamats - Starptautiskās Vērtspapīru komisiju organizācijas (IOSCO), kas nosaka standartus vērtspapīru tirgus regulēšanai, 2013. gadā publicētajiem principiem finanšu etalonu jomā sekojošā ES regula par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos, kas stājās spēkā 2016. gadā.

Izvērtējot, vai EONIA un EURIBOR indeksi atbilst IOSCO principiem, tika konstatēts, ka, ja šos indeksus turpinātu aprēķināt saskaņā ar līdzšinējo metodoloģiju, no 2020. gada janvāra to piemērošana būtu ierobežota.

€STR konsultācijas un ieviešana

Procentu likmju etalona reformu nepieciešamības rezultātā 2018. gadā Eiropas Centrālā banka (ECB) izveidoja darba grupu, kas nodarbojas ar bezriska eiro procentu likmju indeksu izveidi,  un tā 2018. gada  septembrī ieteica EONIA aizstāt ar jaunu eiro īstermiņa aizņēmumu uz nakti likmi -  €STR.

EURIBOR konsultācijas un ieviešana

EURIBOR gadījumā tika mainīta indeksa aprēķina metodika. Pēc izmaiņām, kas tika īstenotas līdz 2019. gada beigām indekss atbilst ES regulai par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos, un EURIBOR indeksi tiek publicēti arī turpmāk. Saskaņā ar jauno metodiku EURIBOR indeksus aprēķina, pamatojoties uz faktiskajiem naudas tirgus darījumiem un, ja šādu darījumu nav bijis, tad tos interpolē no citiem naudas tirgus darījumiem. Informācija par EMMI EURIBOR reformu ir pieejama EMMI tīmekļa vietnē.

Uzzini vairāk

Visa informācija, kas atrodas interneta lapā, tiek sniegta bez jebkādām garantijām. Latvijas Banka neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas varētu rasties, ja lietotājs pilnībā paļaujas uz lapā ievietoto informāciju. Lietotājs pats novērtē lapā esošās informācijas precizitāti, pabeigtību vai noderību.

Oficiālā informācija pieejama tikai papīra veidā esošajos Latvijas Bankas dokumentos.

Latvijas Banka nav atbildīga par citu institūciju interneta lapu saturu, kuras piesaistītas Latvijas Bankas interneta lapai. Ar šo lapu apmeklējumu saistītais risks jāuzņemas lietotājam.


Statistiskie dati

Latvijas Bankas interneta statistikas datubāze INTS, datu tabulas, datu arhīvi, infografikas, kā arī informācija par publicētajiem statistiskajiem datiem.

Uzzināt vairāk