en
Aktualizēts: 16.12.2019

EONIA (Euro OverNight Index Average) – vidējais naudas tirgus eiro bezriska aizdevumu uz nakti procentu likmju indekss, kas tiek aprēķināts no faktiskajiem darījumiem starpbanku tirgū. Tā pārvaldītājs ir Eiropas Naudas tirgus institūts (EMMI). 2019. gada 1. jūlijā EONIA panelī bija 28 kredītiestādes.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) - vidējais naudas tirgus eiro piedāvājuma bezriska procentu likmju indekss, kas tiek aprēķināts un publicēts 5 dažādiem termiņiem – 1 nedēļa, 1 mēnesis, 3 mēneši, 6 mēneši un 12 mēneši. Tā pārvaldītājs ir Eiropas Naudas tirgus institūts (EMMI). 2019. gada 1. jūlijā EURIBOR panelī bija 18 kredītiestādes.

LIBOR (London Interbank Offered Rate) - vidējais naudas tirgus bezriska procentu likmju indekss, kas tiek aprēķināts un publicēts piecās valūtās (CHF, EUR, GBP, JPY un USD) uz 7 dažādiem termiņiem – uz nakti, 1 nedēļa, 1 mēnesis, 2 mēneši, 3 mēneši, 6 mēneši un 12 mēneši. Tā pārvaldītājs ir  ICE (Intercontinental Exchange) birža. 2019. gada 1. jūlijā, atkarībā no darījumu valūtas, LIBOR panelī bija 11 līdz 16 kredītiestādes.

EURIBOR un LIBOR indeksiem bieži tiek piesaistītas mainīgās kredītu procentu likmes Latvijā.

Internetā:

EONIA https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-eonia-org/eonia-rates.html
EURIBOR http://www.euribor-ebf.eu/euribor-org/euribor-rates.html
LIBOR https://www.theice.com/iba/historical-data


MS Excel formātā*

Eiropas starpbanku tirgus likme EURIBOR
Londonas starpbanku tirgus likme LIBOR

*Atjauno vienu reizi dienā.

 


Uzmanību!
Visa informācija, kas atrodas interneta lapā, tiek sniegta bez jebkādām garantijām. Latvijas Banka neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas varētu rasties, ja lietotājs pilnībā paļaujas uz lapā ievietoto informāciju. Lietotājs pats novērtē lapā esošās informācijas precizitāti, pabeigtību vai noderību.
Oficiālā informācija pieejama tikai papīra veidā esošajos Latvijas Bankas dokumentos.
Latvijas Banka nav atbildīga par citu institūciju interneta lapu saturu, kuras piesaistītas Latvijas Bankas interneta lapai. Ar šo lapu apmeklējumu saistītais risks jāuzņemas lietotājam.


Procentu likmju etalonu reformas (EONIA, €STR, EURIBOR)

Reformas skars divus procentu likmju etalonus, ko pārvalda Eiropas Naudas tirgus institūts (EMMI),  -  EONIA  un  EURIBOR. Tam pamats ir Starptautiskās Vērtspapīru komisiju organizācijas (IOSCO), kas nosaka standartus vērtspapīru tirgus regulēšanai, 2013. gadā publicētajiem principiem finanšu etalonu jomā sekojošā ES regula par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos, kas stājās spēkā 2016. gadā.

Izvērtējot, vai EONIA un EURIBOR indeksi atbilst IOSCO principiem, ir konstatēts, ka, ja šos indeksus turpinās aprēķināt saskaņā ar līdzšinējo metodoloģiju, no 2020. gada janvāra to piemērošana būs ierobežota. 

€STR konsultācijas un ieviešana

Procentu likmju etalona reformu nepieciešamības rezultātā 2018. gadā Eiropas Centrālā banka (ECB) izveidoja darba grupu, kas nodarbojas ar bezriska eiro procentu likmju indeksu izveidi,  un tā 2018. gada  septembrī ir ieteikusi EONIA aizstāt ar jaunu eiro īstermiņa aizņēmumu uz nakti likmi. Jauno eiro īstermiņa aizņēmumu uz nakti likmi -  €STR  - aprēķinās, pamatojoties uz 50 lielākajiem eiro zonas monetāro finanšu iestāžu faktiskajiem aizņēmumu darījumiem no kredītiestādēm un finanšu sabiedrībām (pensiju fondiem, apdrošināšanas sabiedrībām un aktīvu pārvaldītājiem), ieskaitot aizņēmumus no darījuma partneriem ārpus eiro zonas. €STR indeksu pārvaldīs ECB un tā publicēšana tiks sākta ar 2019. gada 2. oktobri: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ecb.pr190711~12eb66a46b.en.html

ECB darba grupa, kas nodarbojas ar bezriska eiro procentu likmju indeksa izveidi, ir ieteikusi tirgus dalībniekiem EONIA kā etalonu savos finanšu produktos un līgumos pakāpeniski aizvietot ar €STR, padarot €STR par standarta bezriska procentu likmju etalonu. Sākot ar 2019. gada 2. oktobri, kad €STR tiks publicēta pirmo reizi, EONIA tiks aprēķināta pēc jaunas metodoloģijas, kas būs €STR plus 0.085 procentu punkti jeb 8.5 bāzes punkti. EONIA pēc jaunās metodoloģijas, tiks publicēts līdz 2022. gada 3. janvārim, bet pēc tam tā publicēšana tiks pārtraukta. 

ECB interneta vietnē ir pieejams nesaistošs procentu likmes aprēķins pirms  €STR  ieviešanas: (https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/interest_rate_benchmarks/euro_short-term_rate/html/index.en.html).

Vairāk par bezriska eiro procentu likmju darba grupas organizētās publiskās apspriešanas gaitu un  rezultātiem: https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/interest_rate_benchmarks/WG_euro_risk-free_rates/html/index.en.html

EURIBOR konsultācijas un ieviešana

EURIBOR gadījumā tiek mainīta indeksa aprēķina metodika. Pēc izmaiņām ir gaidāms, ka indekss atbildīs ES regulai par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos, un EURIBOR indeksi tiks publicēti arī turpmāk. Saskaņā ar jauno metodiku to aprēķinās, pamatojoties uz faktiskajiem naudas tirgus darījumiem un, ja šādu darījumu nebūs, tad to interpolēs no citiem naudas tirgus darījumiem. Informācija par EMMI EURIBOR reformu ir pieejama EMMI tīmekļa vietnē.

Lasīt vairāk: https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/about-euribor.html