Publicēts: 28.12.2010. Aktualizēts: 24.11.2023.

EURIBOR

EURIBOR ir eiro naudas tirgus etalonlikme jeb procentu likmju indekss, kas tiek aprēķināts un publicēts pieciem dažādiem termiņiem – 1 nedēļa, 1 mēnesis, 3 mēneši, 6 mēneši un 12 mēnešu. EURIBOR atspoguļo procentu likmi, par kādu kredītiestādes var aizņemties eiro līdzekļus nenodrošinātajā naudas tirgū. Tā pārvaldītājs ir Eiropas Naudas tirgus institūts (EMMI). 2023. gada 10. novembrī EURIBOR panelī bija 19 kredītiestāžu.

EURIBOR procentu likmes

Vēsturiskās EURIBOR procentu likmes MS Excel formātā *Atjauno vienu reizi dienā

Saistoša informācija par EURIBOR

€STR

Eiro īstermiņa procentu likme (€STR) ir atsauces procentu likme, kas pamatojas uz Eirosistēmas naudas tirgu statistikas pārskatu datiem un atspoguļo eiro zonas banku nenodrošināto eiro aizņēmumu naudas tirgū uz nakti izmaksas.

To pārvalda Eiropas Centrālā banka (ECB) un, sākot ar 2019. gada 2. oktobri, publicē katru TARGET2 darbadienu, pamatojoties uz iepriekšējās dienas tirdzniecības aktivitāti.

Aktuālā €STR procentu likme

Vēsturiskās €STR procentu likmes

EONIA

EONIA aprēķināšana un publicēšana ar 2022. gada 3. janvāri ir izbeigta.

EONIA (Euro OverNight Index Average) – vidējais naudas tirgus eiro bezriska aizdevumu uz nakti procentu likmju indekss – līdz 2019. gada 30. septembrim tika aprēķināts no faktiskajiem darījumiem starpbanku tirgū. No 2019. gada 2. oktobra līdz tā lietošanas pārtraukšanai 2022. gada 3. janvārī EONIA tika aprēķināts €STR pieskaitot 8.5 bāzes punktus.

EONIA procentu likmes

LIBOR

LIBOR indeksi pašlaik ir izbeigšanas procesā. To administrators ICE Benchmark Administrator vairs nepublicē nevienu LIBOR indeksu, kas aprēķināts pēc līdzšinējās LIBOR metodoloģijas.

Apvienotās Karalistes Finanšu pārvaldības iestāde (FCA) 1, 3, un 6 mēnešu USD LIBOR ir noteikusi kā kritiskas etalonlikmes, kuras pārejas periodā*No 2023. gada 1. jūlija.
 tiek turpināts publicēt pēc nereprezentatīvas "sintētiskas" metodoloģijas. FCA plāno, ka pārejas periods noslēgsies 2024. gada septembra beigās, kad to publicēšana tiks izbeigta. 3 mēnešu GBP LIBOR pēc "sintētiskas" metodoloģijas plānots publicēt līdz 2024. gada 28. martam. Visu pārējo LIBOR publicēšana ir izbeigta.

Vairāk par LIBOR reformām: ICE LIBOR un About LIBOR transition | FCA.

Eiro zonā reformas skāra divus procentu likmju etalonus, ko pārvaldīja Eiropas Naudas tirgus institūts (EMMI), - EONIA un EURIBOR. Pamats - Starptautiskās Vērtspapīru komisiju organizācijas (IOSCO), kas nosaka standartus vērtspapīru tirgus regulēšanai, 2013. gadā publicētajiem principiem finanšu etalonu jomā sekojošā ES regula par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos, kura stājās spēkā 2016. gadā.

Izvērtējot, vai EONIA un EURIBOR indeksi atbilst IOSCO principiem, tika konstatēts, ka, turpinot šos indeksus aprēķināt saskaņā ar tajā laikā pastāvošo metodoloģiju, no 2020. gada janvāra to piemērošana būtu ierobežota.

€STR konsultācijas un ieviešana

Tā kā bija nepieciešams veikt procentu likmju etalona reformas, 2018. gadā Eiropas Centrālā banka (ECB) izveidoja darba grupu bezriska eiro procentu likmju indeksu izveidei, un tā 2018. gada septembrī ieteica EONIA aizstāt ar jaunu eiro īstermiņa aizņēmumu uz nakti likmi – €STR.

€STR publicēšana tika sākta 2019. gada 2. oktobrī, un EONIA publicēšana ar 2022. gada 3. janvāri ir izbeigta.

EURIBOR konsultācijas un ieviešana

EURIBOR indeksa aprēķina metodika tika mainīta. Pēc pārmaiņām, kas tika veiktas līdz 2019. gada beigām, indekss atbilst ES regulai par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos, un EURIBOR indeksi tiek publicēti joprojām. Saskaņā ar jauno metodiku EURIBOR indeksus aprēķina, pamatojoties uz faktiskajiem naudas tirgus darījumiem un, ja šādu darījumu nav bijis, tad tos interpolē no citiem naudas tirgus darījumiem. Informācija par EMMI EURIBOR reformu ir pieejama EMMI tīmekļvietnē.

Eiropas Centrālās bankas (ECB), Finanšu pakalpojumu un tirgu iestādes (FSMA), Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (ESMA) un Eiropas Komisijas izveidotā eiro bezriska procentu likmju darba grupa 2019. gada 6. novembrī publicēja ieteikumus par rezerves nosacījumu (fallback provisions) iekļaušanu līgumos, kuros ietverta atsauce uz EURIBOR.

Uzzini vairāk

2021. gada 11. maijā eiro bezriska procentu likmju darba grupa publicēja ieteikumus par EURIBOR atkāpšanās nosacījumu iedarbināšanas notikumiem un informāciju par €STR piesaistītām aizstājējlikmēm.

Uzzini vairāk


Statistiskie dati

Latvijas Bankas interneta statistikas datubāze INTS, datu tabulas, datu arhīvi, infografikas, kā arī informācija par publicētajiem statistiskajiem datiem.

Uzzināt vairāk