Publicēts: 21.05.2018. Aktualizēts: 26.04.2024.

Latvijas Banka nodrošina fizisko personu datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

No 2018. gada 25. maija tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Sniedzam vispārīgu informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem un tiesisko pamatu, personas datu un to saņēmēju kategorijām.

Detalizēta informācija par personas datu apstrādi var būt sniegta attiecīgās interneta vietnes www.bank.lv sadaļās, iekļauta līgumos, vai arī ir pieejama pēc nepieciešamības.

 

1. Kredītu reģistra darbības nodrošināšana – lai izpildītu uzdevumu, ko veic īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras saskaņā ar Kredītu reģistra likumu. Vairāk informācijas par Kredītu reģistru 

2. Darījumu ar skaidru naudu pārvaldība (t.sk. naudas zīmju nominālu maiņa, bojātas naudas apmaiņa, latu apmaiņa pret eiro) – lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras saskaņā ar Latvijas Bankas likumu; lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu saskaņā ar likumiem, kas regulē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu. Vairāk informācijas par kases pakalpojumiem

3. Latvijas Bankas objektu fiziskās drošības pārvaldīšana (t.sk. naudas glabāšanas un apstrādes drošība), veicot videoierakstu, tālruņu sarunu ierakstu un organizējot caurlaižu režīmu (t.sk. pārbaudot personas, kas veiks darbu objektos) – lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras saskaņā ar Latvijas Bankas likumu.

4. Privātpersonu apkalpošana, saņemot iesniegumu un sniedzot informāciju –  lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras saskaņā ar Latvijas Bankas likumu; lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu saskaņā ar likumiem, kas regulē valsts iestāžu saziņu ar iedzīvotājiem.

5. Numismātikas produktu iegāde Latvijas Bankas monētu iegādes interneta vietnē un pasūtījumu apstrāde – līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. 

6. Dalībnieku reģistrācijas un uzskaites nodrošināšana Latvijas Bankas vai sadarbības partneru organizētajās konferencēs, konkursos un citos pasākumos – līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu saskaņā ar Arhīvu likumu un likumiem par nodokļu nomaksu par saņemtajām balvām.

7. Maksājumu sistēmu darbības nodrošināšana – lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras saskaņā ar Latvijas Bankas likumu un Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 103. pantu. Vairāk informācijas par maksājumu sistēmām

8. Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzība – lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras saskaņā ar Latvijas Bankas likumu un likumiem, kas regulē finanšu tirgus darbību un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu.  Vairāk informācijas par uzraudzību 

9. Noguldījumu garantiju fonda līdzekļu uzkrāšana, pārvaldīšana, garantētās atlīdzības izmaksa un fonda dalībnieku uzraudzība – lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu. Vairāk informācijas par Noguldījumu garantiju fondu

10. Zibsaišu reģistra uzturēšana nolūkā glabāt un izsniegt Zibsaišu reģistra lietotājiem informāciju par konta IBAN numura sasaisti ar mobilā tālruņa numuru vai citu identifikatoru ar mērķi nodrošināt efektīvāku maksājumu veikšanu – līguma starp datu subjektu un Zibsaišu reģistra lietotāju izpildei. Vairāk informācijas par Zibsaišu reģistru

11. Personāla atlase, apstrādājot pretendenta pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi – lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu saskaņā ar Darba likumu.

12. Saziņa par jautājumiem statistikas jomā – kontaktinformācijas apstrāde, lai izpildītu uzdevumu, ko veic īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras saskaņā ar Latvijas Bankas likumu.

13. Iekšējie procesi, t.sk. personāla pārvaldība, iekšējais audits, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras saskaņā ar Latvijas Bankas likumu; lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu saskaņā ar likumiem, kas regulē, t.sk. darba tiesiskās attiecības, finanšu darījumus un darba drošību.

Personas dati var tikt vākti no pašas personas, sadarbības partneriem saskaņā ar likumos vai līgumos noteikto, kā arī no publiskiem reģistriem.

Personas datu kategorijas, kuras tiek apstrādātas, ir:

 • Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums vai gads, personu apliecinošā dokumenta dati (t.sk. pases vai ID kartes kopija).
 • Kontaktinformācija, piemēram, adrese (t.sk. produkta piegādes adrese), tālruņa numurs, e-pasta adrese.
 • Personas izskats un atrašanās konkrētā vietā un laikā, kas fiksēts videoierakstā, fotogrāfija, audioieraksts telefonsarunas vai sanāksmes laikā.
 • Ar maksājumu nodrošināšanu saistītā informācija (t.sk. informācija par veikto maksājumu, norēķinu konta numurs, personas informācija, kas var būt iekļauta teksta laukā maksājuma rīkojumā).
 • Cita ar finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības un noregulējuma nodrošināšanu saistītā informācija, kas iekļauj personas datus (t.sk. profesionālie dati, sodāmības dati).
 • Informācija, kas nepieciešama, lai nodrošinātu dalību pasākumā vai konkursā (t.sk. mācību iestāde, klase, darba vieta, amats).
 • Iesniegumā sniegtā informācija (t.sk. pēc personas pašas iniciatīvas, saskaņā ar darījuma veikšanas kārtību).

Dažu datu apstrādes nolūku īstenošanai iespējama plašāka datu apstrāde, piemēram, saskaņā ar Kredītu reģistra likumu un Latvijas Bankas "Kredītu reģistra noteikumiem"; lai nodrošinātu klienta izpēti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā prasībām; tiesību aktiem licencēšanas jomā.

Personas dati tiek apstrādāti Latvijas Bankas informācijas sistēmās, kā arī tos apstrādā Latvijas Bankas darbinieki savu amata un darba pienākumu izpildei.

Datu saņēmēji ārpus Latvijas Bankas:

 • Kredītu reģistra dalībnieki, patērētāja kreditori, valsts institūcijas un amatpersonas, kurām saskaņā ar Kredītu reģistra likumu ir tiesības saņemt Kredītu reģistrā esošās ziņas.
 • Zibsaišu reģistra dalībnieki.
 • Maksājumu sistēmu darbības nodrošinātāji un dalībnieki.
 • Eiropas Centrālā banka u.c. institūcijas, kas iesaistītas finanšu tirgus uzraudzībā.
 • Latvijas Bankas interneta vietņu uzturētāji, kas veic personas datu apstrādi, kas saistīta ar datu izvietošanu serveros un pieejamības nodrošināšanu pilnvarotiem lietotājiem.
 • Tiesībsargājošajās institūcijas likumā noteiktā kārtībā.

Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams. Glabāšanas periods var būt pamatots ar normatīvajiem aktiem (piemēram, Latvijas Bankas likums, Kredītu reģistra likums, normatīvie akti grāmatvedības jomā, normatīvie akti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankcijās noteikto ierobežojumu izpildes jomā, normatīvie akti  finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības jomā), līgumu ar datu subjektu, iesaistīto personu leģitīmajām interesēm. Informācija, kas iegūta personāla atlases konkursa laikā, pilnībā vai daļēji tiek glabāta ne ilgāk kā vienu gadu.

Latvijas Banka īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsargāšanai no nesankcionētas piekļuves, neatļautas apstrādes vai izpaušanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

Saņemt informāciju, vai Latvijas Banka apstrādā tā personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem.

Pieprasīt savu personas datu labošanu vai dzēšanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.

Datu subjektam nav tiesību saņemt informāciju, ko aizliegts izpaust saskaņā ar normatīvajiem aktiem finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un to garantiju sistēmu darbību, noregulējuma piemērošanu un makroekonomisko analīzi.

Iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja datu subjekts uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj viņa tiesības un intereses.

Latvijas Bankas kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē: www.bank.lv

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardziba@bank.lv

Sīkdatņu politika ir pieejama tīmekļa vietnē: www.bank.lv