Publicēts: 21.05.2018 Aktualizēts: 23.11.2020

Latvijas Banka nodrošina fizisko personu datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

No 2018. gada 25. maija tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Sniedzam vispārīgu informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem un tiesisko pamatu, personas datu un to saņēmēju kategorijām.

Detalizēta informācija par personas datu apstrādi var būt sniegta attiecīgās interneta vietnes www.bank.lv sadaļās, iekļauta līgumos, vai arī ir pieejama pēc nepieciešamības.

Datu apstrāde Latvijas Banka 2019 

Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

1. Kredītu reģistra darbības nodrošināšana – lai izpildītu uzdevumu, ko veic īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras saskaņā ar Kredītu reģistra likumu. Vairāk informācijas 

2. Darījumu ar skaidru naudu pārvaldība (t.sk. naudas zīmju nominālu maiņa, bojātas naudas apmaiņa, latu apmaiņa pret eiro) – lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku"; lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu saskaņā ar likumiem, kas regulē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu. Vairāk informācijas

3. Latvijas Bankas objektu fiziskās drošības pārvaldīšana (t.sk. naudas glabāšanas un apstrādes drošība), veicot videoierakstu, tālruņu sarunu ierakstu un organizējot caurlaižu režīmu – lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku".

4. Privātpersonu apkalpošana, sniedzot informāciju pa tālruni vai rakstiski –  lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku"; lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu saskaņā ar likumiem, kas regulē valsts iestāžu saziņu ar iedzīvotājiem.

5. Numismātikas produktu iegāde Latvijas Bankas monētu iegādes interneta vietnē un pasūtījumu apstrāde – līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. 

6. Dalībnieku reģistrācijas un uzskaites nodrošināšana Latvijas Bankas vai sadarbības partneru organizētajās konferencēs, konkursos un citos pasākumos – līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu saskaņā ar Arhīvu likumu un likumiem par nodokļu nomaksu par saņemtajām balvām.

7. Maksājumu izmeklēšana – lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku" 9. pantu un Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 103. pantu.

8. Valūtas maiņas tirgus dalībnieku uzraudzība – lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku" 11. panta otro daļu un likumiem, kas regulē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu.  Vairāk informācijas 

9. Zibsaišu reģistra uzturēšana nolūkā glabāt un izsniegt Zibsaišu reģistra lietotājiem informāciju par konta IBAN numura sasaisti ar mobilā tālruņa numuru vai citu identifikatoru ar mērķi nodrošināt efektīvāku maksājumu veikšanu – līguma starp datu subjektu un Zibsaišu reģistra lietotāju izpildei. Vairāk informācijas

10. Personāla atlase, apstrādājot pretendenta pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi – lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu saskaņā ar Darba likumu.

11. Saziņa par jautājumiem statistikas jomā – kontaktinformācijas apstrāde, lai izpildītu uzdevumu, ko veic īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku" 39. pantu.

Personas datu kategorijas

Personas dati var tikt vākti no pašas personas, sadarbības partneriem saskaņā ar likumos vai līgumos noteikto, kā arī no publiskiem reģistriem.

Personas datu kategorijas, kuras tiek apstrādātas, ir:

  • Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums vai gads, personu apliecinošā dokumenta dati (t.sk. pases vai ID kartes kopija).
  • Kontaktinformācija, piemēram, adrese (t.sk. produkta piegādes adrese), tālruņa numurs, e-pasta adrese.
  • Personas izskats un atrašanās konkrētā vietā un laikā, kas fiksēts videoierakstā, fotogrāfija, balss ieraksts telefonsarunas laikā.
  • Ar maksājumu nodrošināšanu saistītā informācija (t.sk. informācija par veikto maksājumu, norēķinu konta numurs).
  • Informācija, kas nepieciešama, lai nodrošinātu dalību pasākumā vai konkursā (t.sk. mācību iestāde, klase, darba vieta, amats).
  • Iesniegumā sniegtā informācija (t.sk. pēc personas pašas iniciatīvas, saskaņā ar darījuma veikšanas kārtību).

Dažu datu apstrādes nolūku īstenošanai iespējama plašāka datu apstrāde, piemēram, saskaņā ar Kredītu reģistra likumu un Latvijas Bankas "Kredītu reģistra noteikumiem"; lai nodrošinātu klienta izpēti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā prasībām.

Personas datu saņēmēji

Personas dati tiek apstrādāti Latvijas Bankas informācijas sistēmās, kā arī tos apstrādā Latvijas Bankas darbinieki savu amata un darba pienākumu izpildei.

Datu saņēmēji ārpus Latvijas Bankas:

  • Kredītu reģistra dalībnieki, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, patērētāja kreditori, valsts institūcijas un amatpersonas, kurām saskaņā ar Kredītu reģistra likumu ir tiesības saņemt Kredītu reģistrā esošās ziņas.
  • Zibsaišu reģistra dalībnieki.
  • Latvijas Bankas interneta vietņu uzturētāji, kas veic personas datu apstrādi, kas saistīta ar datu izvietošanu serveros un pieejamības nodrošināšanu pilnvarotiem lietotājiem.
  • Tiesībsargājošajās institūcijas likumā noteiktā kārtībā.

Apstrādes vieta, datu glabāšana un aizsardzība

Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams. Glabāšanas periods var būt pamatots ar normatīvajiem aktiem (piemēram, likums "Par Latvijas Banku", Kredītu reģistra likums, normatīvie akti grāmatvedības jomā, normatīvie akti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankcijās noteikto ierobežojumu izpildes jomā), līgumu ar datu subjektu, iesaistīto personu leģitīmajām interesēm. Informācija, kas iegūta personāla atlases konkursa laikā, pilnībā vai daļēji tiek glabāta ne ilgāk kā vienu gadu.

Latvijas Banka īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsargāšanai no nesankcionētas piekļuves, neatļautas apstrādes vai izpaušanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

Datu subjekta tiesības

Saņemt informāciju, vai Latvijas Banka apstrādā tā personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem.

Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.

Iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja datu subjekts uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj viņa tiesības un intereses.

Kontaktinformācija

Latvijas Bankas kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē: www.bank.lv.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardziba@bank.lv.

Sīkdatņu politika ir pieejama tīmekļa vietnē: www.bank.lv.