Publicēts: 13.12.2022. Aktualizēts: 28.06.2024.
Nosaukums Attiecas uz:

Nefinanšu pārskatu direktīva

Prasības ieviestas:

 • Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.3 un 56.4 pants;
 • FKTK 04.08.2020. normatīvo noteikumu Nr. 113 “Kredītiestāžu, ieguldījumu brokeru sabiedrību un ieguldījumu pārvaldes sabiedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi” III daļa;
 • FKTK 04.08.2020. normatīvo noteikumu Nr. 114 “Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību un ārvalsts apdrošinātāju filiāļu gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi” III daļa.
Lieliem sabiedriskas nozīmes uzņēmumiem ar vairāk nekā 500 darbiniekiem un kuri ir:
 • emitenti, kuru pārvedamie vērtspapīri tiek tirgoti dalībvalstu regulētajā tirgū;
 • kredītiestādes;
 • apdrošināšanas sabiedrības.

Komisijas Direktīva Nr. 2010/43/ES (2010. gada 1. jūlijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK attiecībā uz organizatoriskajām prasībām, interešu konfliktiem, profesionālo ētiku, riska pārvaldību un starp depozitāriju un pārvaldības sabiedrību noslēdzamās vienošanās saturu

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2021/1270 (2021. gada 21. aprīlis), ar ko Direktīvu 2010/43/ES groza attiecībā uz ilgtspējas riskiem un ilgtspējas faktoriem, kas jāņem vērā attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem

 • plānoti Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā
 • piemēro minētos pasākumus no 2022. gada 1. augusta
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2017/593 (2016. gada 7. aprīlis), ar ko attiecībā uz finanšu instrumentu un klientiem piederošu līdzekļu aizsardzību, produktu pārvaldības prasībām un noteikumiem, kurus piemēro maksu, komisijas naudas vai jebkādu finansiālu vai nefinansiālu labumu sniegšanai vai saņemšanai, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2021/1269 (2021. gada 21. aprīlis), ar ko Deleģēto direktīvu (ES) 2017/593 groza attiecībā uz ilgtspējas faktoru integrēšanu produktu pārvaldības pienākumos

 • Plānoti Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā
 • Piemēro minētos pasākumus no 2022. gada 22. novembra
Ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/565 (2016. gada 25. aprīlis), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību organizatoriskām prasībām un darbības nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās direktīvas mērķiem

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1253 (2021. gada 21. aprīlis), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/565 groza attiecībā uz ilgtspējas faktoru, risku un vēlmju integrēšanu konkrētās ieguldījumu brokeru sabiedrību organizatoriskajās prasībās un darbības nosacījumos

 • Piemēro no 2022. gada 2. augusta
Ieguldījumu brokeru sabiedrībām
Taksonomijas regulas prasības informācijas atklāšanai
 • No 01.2022. attiecībā uz klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos.
 • No 01.2023. attiecībā uz pārējiem četriem vides mērķiem.

Regula 2021/2178, ar ko papildina Regulu 2020/852 (Taksonomijas), precizējot tās informācijas saturu un noformējumu, kas uzņēmumiem, uz kuriem attiecas Direktīvas 2013/34/ES 19.a vai 29.a pants, jāatklāj par vides ziņā ilgtspējīgām saimnieciskajām darbībām

Eiropas Komisijas skaidrojumi par Taksonomijas regulas 8.panta piemērošanu nefinanšu un finanšu iestādēm

Lieliem sabiedriskas nozīmes uzņēmumiem (vairāk nekā 500 darbinieki), kuriem saistoša Nefinanšu pārskatu direktīva (dalībnieku uzskaitījumu skatīt pie attiecīgās direktīvas)

Finanšu tirgus dalībniekiem, kuriem saistoša Regula 2019/2088 (dalībnieku uzskaitījumu skatīt pie Regulas 2019/2088)

Regula 575/2013 (CRR): Pillar 3 informācijas atklāšanas prasības par ilgtspējas riskiem – saistoša no 28.06.2022.

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2022/2453 (2022. gada 30. novembris) ar ko Īstenošanas regulā (ES) 2021/637 noteiktos īstenošanas tehniskos standartus groza attiecībā uz informācijas atklāšanu par vides, sociālajiem un pārvaldības riskiem

Lieliem emitentiem, kas ir bankas (CRR)
Regula 2019/2033 (IFR): Pillar 3 informācijas atklāšanas prasības par ilgtspējas riskiem – saistoša no 26.12.2022. Lielām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas neatbilst IFD 32.panta 4.punkta kritērijiem

Regula 2019/2088 par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu jomā

Deleģētā regula 2022/1288 ar ko papildina regulu 2019/2088 par regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē atklājamās informācijas saturu un noformējumu saistībā ar vides vai sociālo raksturlielumu un ilgtspējīgu ieguldījumu mērķu veicināšanu pirmslīguma dokumentos, tīmekļa vietnēs un periodiskajos ziņojumos

Eiropas Komisijas skaidrojumi par Regulas 2019/2088 prasību piemērošanu, atbildot uz Eiropas uzraudzības iestāžu jautājumiem (Eiropas Komisija publicējusi 14.07.2021.)

Eiropas uzraudzības iestāžu 24.03.2022. paziņojums par regulatīvo tehnisko standartu, kas detalizētāk skaidro Regulu 2019/2088 un Taksonomijas regulu, piemērošanas datuma pārcelšanu uz 01.01.2023.

Eiropas Komisijas skaidrojumi par Regulas 2019/2088 piemērošanu, atbildot uz Eiropas uzraudzības iestāžu jautājumiem (Eiropas Komisija publicējusi 25.05.2022.)

Skaidrojumi par Eiropas uzraudzības iestāžu regulatīvā tehniskā standarta projektu, kuru izdod saskaņā ar Regulu 2019/2088 (publicēts 02.06.2022.)

Eiropas uzraudzības iestāžu atbildes uz saņemtajiem jautājumiem par deleģētās regulas 2022/1288 (kur precizēts informācijas saturs, metodoloģija un noformējums saistībā ar ilgtspējas rādītājiem un negatīvu ietekmi uz ilgtspēju) prasību piemērošanu (publicēts 17.11.2022.)

Finanšu tirgus dalībniekiem (kas piedāvā ieguldījumu produktus vai finanšu konsultācijas) un finanšu konsultantiem:
 • kredītiestādēm;
 • dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām;
 • apdrošināšanas brokeru sabiedrībām, kuras sniedz pakalpojumus dzīvības apdrošināšanā;
 • ieguldījumu brokeru sabiedrībām;
 • ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām;
 • alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem;
 • kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldniekiem;
 • privātajiem pensiju fondiem.

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 231/2013 (2012. gada 19. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz atbrīvojumiem, vispārējiem darbības nosacījumiem, depozitārijiem, saistību īpatsvaru, pārskatāmību un uzraudzību

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1255 (2021. gada 21. aprīlis), ar ko Deleģēto regulu (ES) Nr. 231/2013 groza attiecībā uz ilgtspējas riskiem un ilgtspējas faktoriem, kas jāņem vērā alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem

 • Piemēro no 2022. gada 1. augusta
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/2358 (2017. gada 21. septembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/97 papildina attiecībā uz produktu pārraudzības un pārvaldības prasībām apdrošināšanas sabiedrībām un apdrošināšanas izplatītājiem

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/2359 (2017. gada 21. septembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/97 papildina attiecībā uz informācijas prasībām un darījumdarbības veikšanas noteikumiem, kas piemērojami apdrošināšanas ieguldījumu produktu izplatīšanai

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1257 (2021. gada 21. aprīlis), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/2358 un Deleģēto regulu (ES) 2017/2359 groza attiecībā uz ilgtspējas faktoru, risku un vēlmju integrēšanu produktu pārraudzības un pārvaldības prasībās apdrošināšanas sabiedrībām un apdrošināšanas izplatītājiem un noteikumos par darījumdarbības veikšanu un ieguldījumu konsultācijām attiecībā uz apdrošināšanas ieguldījumu produktiem

 • Piemēro no 2022. gada 2. augusta
Apdrošināšanas sabiedrībām un apdrošināšanas izplatītājiem

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/35 (2014. gada 10. oktobris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1256 (2021. gada 21. aprīlis), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2015/35 groza attiecībā uz ilgtspējas risku integrēšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību pārvaldībā

 • Piemēro no 2022. gada 2. augusta
Apdrošināšanas sabiedrībām

 

Nosaukums

Attiecas uz:

Kredītriska pārvaldīšanas noteikumi

Latvijā reģistrētām kredītiestādēm, ieguldījumu brokeru sabiedrībām (CRR izpratnē)

Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi

Latvijā reģistrētām kredītiestādēm, ieguldījumu brokeru sabiedrībām (CRR izpratnē)

Ieguldījumu brokeru sabiedrību pārvaldības sistēmas izveides normatīvie noteikumi

Latvijā reģistrētām ieguldījumu brokeru sabiedrībām (kuras nav nelielas un savstarpēji nesaistītas ieguldījumu brokeru sabiedrības)

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi

Latvijā licencētām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām

Privāto pensiju fondu pārvaldības sistēmas izveides normatīvie noteikumi

Latvijā licencētiem privātajiem pensiju fondiem

Minimālās prasības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību pārvaldības sistēmai

Latvijā reģistrētām apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībām

Krājaizdevu sabiedrību iekšējās kontroles sistēmas noteikumi

Latvijā licencētām krājaizdevu sabiedrībām