Publicēts: 05.12.2022. Aktualizēts: 21.06.2024.

Kā iegūt licenci?
Licences iegūšana ir regulēts process, kurā Jūs varat kļūt par Latvijas finanšu tirgus dalībnieku un sākt darbību pēc licences saņemšanas.

Apdrošināšanas pakalpojumus ir tiesīga sniegt juridiska persona, kas saņēmusi Latvijas Bankas izsniegtu apdrošināšanas licenci saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu.

Apdrošināšanas sabiedrība ir Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība vai Eiropas komercsabiedrība, vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā sabiedrība, kura saņēmusi Latvijas Bankas izsniegtu apdrošināšanas licenci un kurai ir tiesības veikt apdrošināšanu, t.i., pieņemt iespējamo risku no apdrošinātā.

Apdrošināšanas sabiedrības dibinātāji (akcionāri) var būt gan fiziskas, gan juridiskas personas, gan valsts vai pašvaldība.

Pārvaldē iesaistītajām personām (valdes un padomes locekļiem, kā arī pamatfunkciju veicējiem) ir nevainojama reputācija, atbilstoša izglītība un pieredze, lai pārvaldītu apdrošināšanas sabiedrību.

Akcionāriem, kuriem ir vismaz 10% apdrošināšanas sabiedrības balsstiesīgo akciju (vai tādai akcionāru grupai, kur katram pieder mazāk par 10%, bet grupa darbojas saskaņoti attiecībā uz apdrošināšanas sabiedrības pārvaldi, un kuriem tādējādi kopā ir vairāk nekā 10% balsstiesīgā akciju kapitāla) ir laba reputācija, profesionālā pieredze, finanšu stabilitāte un pietiekami finanšu līdzekļi turpmākai apdrošināšanas sabiedrības darbības nodrošināšanai.

Apdrošināšanas sabiedrības minimālās kapitāla prasības absolūti minimālā vērtība:

 • nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām, kas plāno veikt apdrošināšanu sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas, gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas, kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas, vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas, kredītu apdrošināšanas, galvojumu apdrošināšanas veidā, minimālais sākotnējais kapitāls ir 4 miljoni eiro. Pārējām nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām, tai skaitā kaptīvās apdrošināšanas sabiedrībām, minimālais sākotnējais kapitāls ir 2,7 miljoni eiro;
 • dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām, kas plāno saņemt licenci dzīvības apdrošināšanai, ir 4 miljoni eiro;
 • apdrošināšanas sabiedrībām, kas vienlaikus veic gan dzīvības, gan nedzīvības apdrošināšanu, ir 1. un 2.punktā minētās minimālās kapitāla prasības absolūti minimālo vērtību summa.

Darbības atļaujas iegūšanas process

Uzziniet, kas katrā posmā jādara un jāzina uzņēmējam, ko dara Latvijas Banka un kādi ir pieteikuma izskatīšanas termiņi.

Sagatavošanās iesnieguma iesniegšanai: iepazīšanās posms, kurā Latvijas Banka organizē tikšanos ar uzņēmēju, lai pārrunātu tā plānoto darbību. Šajā posmā uzņēmumam obligāti vēl nav jābūt dibinātam.

Ko dara uzņēmējs

 • Sagatavo informāciju par uzņēmuma potenciālajiem akcionāriem un amatpersonām.
 • Sagatavo vispārīgu informāciju par plānoto apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla apmēru un naudas līdzekļu izcelsmes avotiem.
 • Sagatavo darbības plāna projektu.
 • Sāk nepieciešamo dokumentu projektu izstrādi.

Ko dara Latvijas Banka

 • Sniedz konsultācijas par piemērojamo regulējumu.
 • Skaidro dokumentu izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas procesu Latvijās Bankā un termiņus.
 • Skaidro sadarbības procesu starp Latvijas Banku un uzņēmēju.
 • Veic sākotnējo darbības plāna projekta novērtēšanu.
 • Izvērtē, vai iespējams turpināt licences iegūšanas procesu.
 • Sniedz konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem.

Ņem vērā

 • Rūpīgi iepazīstieties ar normatīvo aktu prasībām.
 • Izvērtējiet nepieciešamību piesaistīt kvalificētus ekspertus vai konsultantus.

Iesniedzamie dokumenti

 • potenciālo amatpersonu CV;
 • lielāko potenciālo akcionāru CV, informācija par finansējumu apdrošināšanas sabiedrības dibināšanai, informācija par finanšu stabilitāti (aktīvu un saistību kopsavilkums), turības izcelsme;
 • darbības plāna projekts.

Izmaksas

Sagatavošanos iesnieguma iesniegšanai un konsultāciju sniegšanu Latvijas Banka nodrošina bez maksas.

Iesnieguma iesniegšana: uzņēmējs sagatavo un iesniedz darbības atļaujas saņemšanas iesniegumu.

Ko dara uzņēmējs

Iesniedz pilnībā aizpildītu iesniegumu un visu nepieciešamo informāciju, dokumentus saskaņā ar:

Saņem informāciju no Latvijas Bankas par trūkumiem, kas jānovērš iesniegtajā iesniegumā.

Sniedz nepieciešamos papildu skaidrojumus.

Ko dara Latvijas Banka

 • Mēneša laikā veic iesnieguma pilnīguma pārbaudi.
 • Ja iesniegums ir nepilnīgs, Latvijas Banka nosūta uzņēmējam vēstuli ar informāciju par konstatētajiem trūkumiem, kurus nepieciešams novērst.
 • Latvijas Banka nozīmē projekta vadītāju un nodrošina uzņēmējam pieeju projekta vadības rīkam, kas palīdzēs sekot procesa gaitai.

Ņem vērā

 • Pirms iesnieguma iesniegšanas aicinām izmantot Latvijas Bankas piedāvātās konsultācijas.
 • Pārliecinieties, ka iesniedzamie dokumenti ir pilnīgi un izstrādāti kvalitatīvi.
 • Pārbaudiet, vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (skatīt iesniedzamo dokumentu sarakstu).

Iesniedzamo dokumentu saraksts

Iesniedzamie pamatdokumenti izriet no Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma, Licencēšanas noteikumiem un Akcionāru noteikumiem.

1. Juridiskas personas pilnvarotas personas parakstītu Latvijas Bankai adresētu iesniegumu par licences izsniegšanu vienam vai vairākiem apdrošināšanas veidiem, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti.

2. Iesniegumam pievieno:

2.1. darbības plānu, kurā ietverta Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 23. pantā noteiktā informācija;

2.2. kredītiestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina naudas iemaksu minimālās kapitāla prasības absolūti minimālās vērtības apmērā;

2.3. dokumentus, kas apstiprina, ka tās pārvaldības sistēma atbilst Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma VII un VIII nodaļā noteiktajam:

2.3.1. to akcionāru vai biedru sarakstu, kuriem apdrošināšanas sabiedrībā ir būtiska līdzdalība (Licencēšanas noteikumu 1. pielikums) un informāciju par grupas struktūru, tai skaitā ziņas par apdrošināšanas sabiedrības akcionāriem, vai biedriem:

2.3.1.1. apdrošināšanas sabiedrības akcionārus vai biedrus identificējošo dokumentu kopijas: komercsabiedrībām (tikai nerezidentiem) – apliecinātas reģistrācijas apliecības vai cita veida attiecīgajā ārvalstī spēkā esoša identificējoša (reģistrāciju apliecinoša) dokumenta kopiju; citām personām, kuras nav fiziskās personas, – cita veida identificējoša dokumenta kopiju;

2.3.1.2. dokumentus, kas apliecina finansiālo stabilitāti: Latvijas Republikas komercsabiedrībām – pēdējo divu darbības gadu auditētu gada pārskatu kopijas; ārvalstu komercsabiedrībām – pēdējo divu darbības gadu auditētu gada pārskatu kopijas; fiziskajām personām rezidentiem – Valsts ieņēmumu dienesta apliecinātu gada ienākumu deklarācijas kopiju, fiziskajām personām nerezidentiem – attiecīgās nodokļu administrācijas iestādes apliecinātu nodokļu (ienākumu) deklarācijas kopiju, kā arī citus finansiālo stabilitāti apliecinošus dokumentus un dokumentus, kas apliecina minēto līdzekļu (kapitāla) tiesisku izcelsmi;

2.3.1.3. ziņas par apdrošināšanas sabiedrības akcionāru adresi, reģistrācijas numuru un reģistrācijas valsti (teritoriju), līdzdalības apmēru, kā arī īpaši norādot, ja komercsabiedrība ir apdrošinātājs, kredītiestāde, finanšu iestāde vai finanšu pārvaldītājsabiedrība;

2.3.1.4. ziņas par apdrošināšanas sabiedrības akcionāru vai biedru – komercsabiedrību – īpašniekiem, līdz ir iegūta informācija par īpašniekiem (patiesajiem labuma guvējiem) – fiziskajām personām, un visu šo apdrošināšanas sabiedrības akcionāru vai biedru īpašnieku (fizisko, juridisko un citu personu) identificējošo dokumentu kopijas, kā arī ziņas par šo īpašnieku būtisku līdzdalību citās komercsabiedrībās, norādot to nosaukumu (firmu), juridisko adresi, līdzdalības apmēru (summu un procentus no pamatkapitāla). Ja apdrošināšanas sabiedrības akcionāra īpašnieka akcijas tiek kotētas kādā dalībvalstī reģistrētā regulētā tirgus organizētājā vai regulētā tirgus organizētājā, kas ir Starptautiskās Fondu biržu federācijas pilntiesīgs loceklis, iesniedz ziņas tikai par tiem īpašniekiem, kuriem pieder būtiska līdzdalība;

2.3.1.5. Ja apdrošināšanas sabiedrības akcionāri vai to mātes uzņēmumi, kuriem ir būtiska līdzdalība 20 un vairāk procentu apmērā no apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita, ir ārvalsts apdrošinātāji, pārapdrošinātāji, kredītiestādes, finanšu iestādes vai finanšu pārvaldītājsabiedrības, tad tie papildus minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts apdrošinātāju vai finanšu iestāžu uzraudzības iestādes atļauju būtiskas līdzdalības iegūšanai apdrošināšanas sabiedrībā, ja šīs valsts normatīvie akti nosaka šādas atļaujas nepieciešamību, vai minētās ārvalsts iestādes apstiprinājumu, ka šāda atļauja nav nepieciešama un ka tā neiebilst pret konkrētā ārvalsts apdrošinātāja, pārapdrošinātāja, kredītiestādes, finanšu iestādes vai finanšu pārvaldītājsabiedrības līdzdalību apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībā. Papildus minētajai informācijai iesniedz attiecīgās ārvalsts apdrošināšanas uzraudzības iestādes apliecinājumu par to, ka tā veic apdrošinātāju uzraudzību uz globāli konsolidētu finanšu pārskatu pamata un ka attiecīgās ārvalsts spēkā esošie normatīvie akti atļauj apdrošināšanas uzraudzības iestādei sniegt citas valsts apdrošināšanas uzraudzības iestādei un saņemt no tās apdrošinātāju finanšu pārskatus un citu informāciju apjomā, kāds nepieciešams uzraudzības funkciju veikšanai, un ka attiecīgās ārvalsts normatīvie akti paredz atbildību par neizpaužamas informācijas izpaušanu.

2.3.1.6. citu informāciju atbilstošiAkcionāru noteikumiem.

2.3.2. to personu sarakstu, ar kurām apdrošināšanas sabiedrībai ir ciešas attiecības,

2.3.3. ziņas par amatpersonām, kas pierāda, ka šīs personas atbilst Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 58. un 61.pantā noteiktajam, tajā skaitā, apdrošināšanas sabiedrības padomes locekļa, valdes locekļa, par risku pārvaldības funkciju atbildīgās personas, par atbilstības funkciju atbildīgās personas, par iekšējā audita funkciju atbildīgās personas, par aktuāro funkciju atbildīgās personas, personas, kas, pieņemot būtiskus lēmumus apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības vārdā, radīs apdrošināšanas sabiedrībai civiltiesiskas saistības, kandidatūru raksturojošus dokumentus: paziņojumu (Licencēšanas noteikumu 2. pielikums), izvērstu profesionālo biogrāfiju (CV), izglītības dokumentu kopijas.

2.3.4. tehnisko rezervju aprēķināšanas politiku un procedūru,

2.3.5. apdrošināšanas un pārapdrošināšanas risku parakstīšanas un apdrošināšanas prēmijas noteikšanas politiku un procedūru,

2.3.6. informāciju par apdrošināšanas sabiedrības organizatorisko struktūru ar skaidri norādītu tās vadītāju pilnvaru un pienākumu sadali, struktūrvienību uzdevumiem un to vadītāju pienākumiem,

2.3.7. risku pārvaldības politiku un procedūru,

2.3.8. iekšējās kontroles politiku un procedūru,

2.3.9. iekšējās informācijas apmaiņas procedūru,

2.3.10. iekšējā audita politiku un procedūru,

2.3.11. ārpakalpojumu saņemšanas politiku un ārpakalpojumu kvalitātes uzraudzības procedūru, ja apdrošināšanas sabiedrība plāno izmantot ārpakalpojumu sniedzēju pakalpojumus,

2.3.12. grāmatvedības politiku, procedūru un uzskaites organizācijas galvenos principus,

2.3.13. informācijas sistēmu aizsardzības politiku un procedūru,

2.3.14. neparastu un aizdomīgu finanšu darījumu identifikācijas politiku un procedūru. Detalizētāks prasību saraksts pieejams šajā dokumentā. Politiku un procedūru iesniedz apdrošināšanas sabiedrība, kura vēlas saņemt dzīvības apdrošināšanas licenci,

2.3.15. iekšējo kārtību, kādā:

2.3.15.1. sniedzot apdrošināšanas pakalpojumus, tiek nodrošināta godīga un atklāta attieksme pret apdrošinājuma ņēmēju, apdrošināto un personu, kurai ir tiesības pretendēt uz apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu;

2.3.15.2. apdrošinātājs sniedz:

2.3.15.2.1. apdrošinājuma ņēmējam tā pieprasīto informāciju par apdrošināšanas darījumu, ko noslēdzis apdrošinātājs ar attiecīgo apdrošinājuma ņēmēju,

2.3.15.2.2. apdrošinātajam un personai, kurai ir tiesības pretendēt uz apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu, to pieprasīto informāciju, kas attiecas uz šo personu tiesībām saņemt apdrošināšanas atlīdzību un pienākumiem pret apdrošinātāju,

2.3.15.2.3. informāciju par termiņu (kas nepārsniedz 30 dienas), kādā sniedzama šajā punktā minētā informācija;

2.3.15.3. apdrošinātājs nodrošina savu darbinieku iespējamā interešu konflikta novēršanu, saņemot un izmantojot apdrošināšanas darījumam nepieciešamo informāciju;

2.3.16. cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas politiku un procedūru,

2.3.17. ieguldījumu veidošanas politiku un procedūru;

2.4. dokumentu, kurā apraksta un skaidro, kā apdrošināšanas sabiedrības ieguldījumu stratēģijā saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 138.1 pantu tiek iekļauta akcionāra tiesību izmantošana akciju sabiedrības pārvaldē, ja ieguldījumu veidošanas politika paredz, ka apdrošināšanas sabiedrība, kura vēlas veikt dzīvības apdrošināšanu, iegulda savus aktīvus tādas akciju sabiedrības akcijās, kuras juridiskā adrese ir dalībvalstī un kuras akcijas iekļautas dalībvalsts regulētajā tirgū.

2.5. apdrošināšanas sabiedrības dibināšanas līguma (lēmuma) norakstu;

2.6. apdrošināšanas sabiedrības statūtu, kas sagatavoti atbilstoši likuma, kas nosaka akciju sabiedrības vai Eiropas komercsabiedrības, vai kooperatīvās sabiedrības dibināšanas kārtību, prasībām, norakstu;

2.7. ja apdrošināšanas sabiedrība vēlas saņemt apdrošināšanas licenci palīdzības apdrošināšanai, iesniedz Latvijas Bankai informāciju par savā rīcībā esošajiem līdzekļiem un noslēgtajiem līgumiem, kas nodrošina palīdzības sniegšanu apdrošinātajam atbilstoši saistībām, kuras tā uzņēmusies šajā apdrošināšanas veidā;

2.8. ja nedzīvības apdrošināšanas sabiedrība vēlas saņemt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas licenci un plāno veikt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, tā iesniedz Komisijai rakstveida apliecinājumu, ka apdrošināšanas sabiedrība ir Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma izpratnē) biedrs un attiecīgā garantijas fonda dalībniece, un paziņo to apdrošināšanas sabiedrības pārstāvju nosaukumu (vārdu, uzvārdu) un juridisko adresi katrā dalībvalstī, kuri pieņem lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai lēmumu par atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, kā arī nodrošina apdrošināšanas atlīdzības izmaksu.

Izmaksas

Par licences (atļaujas) saņemšanai iesniegto dokumentu un informācijas izskatīšanu nav jāmaksā.

Iesnieguma izskatīšanas termiņš

Iesniegumu par licences (atļaujas) saņemšanu izskata 6 mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

Iesnieguma izvērtēšana: Latvijas Banka veic iesnieguma izvērtēšanu pēc būtības.

Ko dara uzņēmējs

 • Seko iesnieguma izskatīšanas procesam, izmantojot projekta vadības rīku.
 • Pēc iespējas drīzākos termiņos sniedz atbildes uz Latvijas Bankas papildu informācijas pieprasījumiem.
 • Veic labojumus iesniegtajos dokumentos saskaņā ar Latvijas Bankas norādēm.
 • Piedalās Latvijas Bankas organizētajās sanāksmēs.

Ko dara Latvijas Banka

 • Veic iesnieguma izvērtēšanu pēc būtības.
 • Nepieciešamības gadījumā veic konsultācijas ar citām dalībvalsts uzraudzības iestādēm.
 • Trūkumu konstatēšanas gadījumā sazinās ar uzņēmēja kontaktpersonu.
 • Sagatavo vēstuli, ja tiek konstatēti trūkumi iesniegumā.
 • Turpina izskatīt iesniegumu saskaņā ar iesniegtiem papildinājumiem.
 • Pabeidz iesnieguma izvērtēšanu.

Ņem vērā

 • Sekojiet iesnieguma izskatīšanas gaitai Latvijas Bankas pusē.
 • Pēc iespējas drīzākos termiņos sniedziet papildu skaidrojumus un veiciet nepieciešamos labojumus.
 • Aicinām Latvijas Bankas rīkotajās sanāksmēs piedalīties arī uzņēmēja pārstāvjus, nevis tikai konsultantus (ja tādi ir piesaistīti).

Izmaksas

Iesniegumu izvērtēšanas posmā nav izmaksu.

Darbības atļaujas saņemšana: Latvijas Banka pabeidz iesnieguma izvērtēšanu un pieņem lēmumu par apdrošināšanas licences izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.

Ko dara uzņēmējs

 • Gatavojas saņemt licenci un sākt darbību saskaņā ar darbības plānu.
 • Noformē lietotājus Latvijas Bankas Datu ziņošanas sistēmai turpmākai saziņai ar Latvijas Banku un darbības pārskatu iesniegšanai.

Ko dara Latvijas Banka

 • Sagatavo lēmumu par apdrošināšanas licenci izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.
 • Informē uzņēmēju par pieņemto lēmumu.
 • Izvieto informāciju mājaslapā un nosūta lēmumu Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādei.

Ņem vērā

 • Iepazīstieties ar Latvijas Bankas sniegto informāciju par piekļuvi Datu ziņošanas sistēmai.
 • Iepazīstieties ar informāciju, kas saistīta ar darbības pārskatu sniegšanas prasībām un kārtību.
 • Sagatavojieties sākt darbību saskaņā ar apstiprināto darbības plānu un procedūrām.

Izmaksas

 • Darbības atļaujas saņemšanas posmā nav izmaksu.

Uzraudzība: Latvijas Banka veic uzņēmuma darbības uzraudzību atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma prasībām.

Ko dara uzņēmējs

 • Sniedz atbildes uz Latvijas Bankas pieprasījumiem.
 • Sagatavo pārskatus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
 • Ziņo Latvijas Bankai par izmaiņām darbības licences saņemšanai izsniegtajos dokumentos.
 • Ziņo Latvijas Bankai par vēlmi sniegt jaunus pakalpojumus vai par būtiskiem grozījumiem esošajos pakalpojumos.
 • Ziņo par būtiskiem incidentiem apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas gaitā.
 • Iepazīstas ar Latvijas Bankas nozīmēto apdrošināšanas sabiedrības kuratoru.

Ko dara Latvijas Banka

 • Nozīmē apdrošināšanas sabiedrības kuratoru.
 • Vērtē apdrošināšanas sabiedrības darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.
 • Pieprasa papildu informāciju par apdrošināšanas sabiedrības darbību un tās rādītājiem.
 • Izvērtē iesniegtos pārskatus un uzraudzības informāciju.
 • Sadarbojas ar Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi, dalībvalsts uzraudzības iestādēm, valsts iestādēm uzraudzības jautājumos.

Ņem vērā

 • Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Latvijas Bankas nozīmēto kuratoru.
 • Regulāri sniedziet pārskatus un pieprasīto uzraudzības informāciju.
 • Ziņojiet par izmaiņām pakalpojumu sniegšanas procesā, kā arī par izmaiņām licences saņemšanai iesniegtajos dokumentos, tajā skaitā amatpersonu vai akcionāru izmaiņu gadījumā.

Izmaksas

Pēc licences saņemšanas apdrošināšanas sabiedrība veic maksājumus Latvijas Bankai par pārskata gadā bruto parakstītajām apdrošināšanas prēmijām šādā apmērā:

 • līdz 0,4 procentiem ieskaitot – no dzīvības apdrošināšanas operācijām ar uzkrājuma veidošanu;
 • līdz 0,2 procentiem ieskaitot – no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas operācijām;
 • līdz 0,7 procentiem ieskaitot – no pārējām apdrošināšanas operācijām.

 

Uzzini vairāk par uzraudzības procesu

 

Tikšanās ar potenciālajiem tirgus dalībniekiem

Latvijas Bankas speciālisti piedāvā potenciālajiem tirgus dalībniekiem konsultācijas, lai palīdzētu labāk izprast regulējošās prasības par apdrošināšanas sabiedrības licencēšanas procesu, kā arī identificētu iespējamos izaicinājumus, attīstot jaunus un inovatīvus produktus vai uzņēmējdarbības modeļus. Mūsu speciālisti piedāvā:

 • skaidrot noteiktus regulējošo prasību aspektus;
 • sniegt padomu par regulējuma piemērošanu inovatīva produkta vai uzņēmējdarbības modeļa agrīnā izstrādes stadijā.

Piesakieties konsultācijai!
Lai vienotos par pieņemšanas laiku, rakstiet uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvaniet pa tālruni 67022300.

Noderīga informācija