Publicēts: 08.03.2024. Aktualizēts: 25.03.2024.

Tirgus dalībnieku darbību regulējušajos normatīvajos aktos ir noteikti gadījumi, kuros privātajiem pensiju fondiem ir pienākums informēt Latvijas Banku vai saņemt tās saskaņojumu vai atļauju.

Turpinājumā apkopotas normatīvo aktu prasības, sniegts to pamatojums, kā arī norādīts informācijas iesniegšanas termiņš.

Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks  Pamatojums  Termiņš
Jauns pensiju plāns vai pensiju plāna grozījumi Saskaņošana PPFL 12. (5), (10), (15) Nekavējoties
Valdes apstiprināta papildpensijas kapitāla izmaksāšanas metodika Saskaņošana PPFL 12. (7) Nekavējoties
Pensiju plāna grozījumi, t. sk. apvienošanas gadījumā Saskaņošana

PPFL 12. (11)

15. (1) 1.p.

Pirms attiecīgās darbības uzsākšanas
Noteiktās ieguldījumu politikas izvērtēšana un turpmāk īstenojamās pensiju plāna ieguldījumu politikas detalizēta apraksta iesniegšana Latvijas Bankai Saskaņošana PPFL 27. (1) Ne retāk kā reizi 3 gados
Pensiju plānu kritiskās situācijas analīze un lēmums par veicamajām darbībām Saskaņošana PPFL 27. (7) Vismaz reizi gadā
Individuālās dalības līguma noteikumi Saskaņošana PPFL 16. (3) Nekavējoties
Latvijas Bankai ir tiesības pieprasīt, lai pensiju fonds vai PEPP sniedzējs nekavējoties izvērtē savas ieguldījumu politikas atbilstību izmaiņām finanšu tirgos un iesniedz motivētu valdes lēmumu par esošās ieguldījumu politikas atbilstību šīm izmaiņām vai par nepieciešamajiem grozījumiem ieguldījumu politikā Saskaņošana PPFL 40. (2) Pēc iepriekšējas vienošanās
Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Termiņš

Pensiju plāna nodošanā iesaistītie pensiju fondi Latvijas Bankai iesniedz:

 • iesniegumu;
 • starp pensiju fondiem noslēgto līgumu;
 • pensiju plāna nodošanas kalendāro plānu;
 • pensiju plānu grozījumus;
 • līgumu ar līdzekļu turētāju un līdzekļu pārvaldītāju
Atļaujas saņemšana PPFL 14. (1) Pirms attiecīgās darbības uzsākšanas
Pensiju fonds iesniedz Latvijas Bankai rakstveida apliecinājumu, ka pensiju plāna nodošana ir pabeigta Informēšana PPFL 14. (7) 2 darbdienu laikā pēc procesa pabeigšanas

Pensiju fonds, kas vēlas apvienot pensiju plānus, sagatavo un Latvijas Bankai iesniedz:

 • iesniegumu;
 • atbilstošos dokumentus;
 • grozījumus līgumā ar līdzekļu turētāju un līdzekļu pārvaldītāju;
 • apvienošanas kalendāro plānu un aprakstu;
 • informāciju par plānoto apvienošanas datumu vai laikposmu un atbildīgajām personām
Atļaujas saņemšana PPFL 15. (1) Pirms attiecīgās darbības uzsākšanas
Pensiju fonds iesniedz Latvijas Bankai rakstveida apliecinājumu, ka pensiju plānu apvienošana ir pabeigta Informēšana PPFL 15. (6) 2 darbdienu laikā pēc procesa pabeigšanas
Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Termiņš
Pensiju fonda tehnisko rezervju izveidošanas kārtība vai izmaiņas tajā Saskaņošana PPFL 28. (2) 10 darbdienu laikā
Ja tehniskās rezerves nav segtas, pensiju fonds nekavējoties par to informē Latvijas Banku un iesniedz finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu. Ja finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānā norādītajos termiņos pensiju plāns tiek reorganizēts, pensiju fonds par to nekavējoties informē Latvijas Banku Informēšana PPFL 28. (10), (12) nekavējoties
Ja tehniskās rezerves nav segtas, pensiju fonds iesniedz finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu Saskaņošana PPFL 28. (10) 10 darbdienu laikā
Ja pensiju fonda zaudējumi pārsniedz pusi no tā pamatkapitāla, pensiju fonds nekavējoties par to informē Latvijas Banku un iesniedz tai saskaņošanai finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu, norādot veicamās darbības un to izpildes termiņus Saskaņošana PPFL 25. (9) 10 darbdienu laikā
Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Termiņš

Pensiju fonda valdes locekļu, par risku pārvaldības funkciju atbildīgās personas, par iekšējā audita funkciju atbildīgās personas, par aktuāro funkciju atbildīgās personas, kā arī personu, kuras ir pilnvarotas pieņemt lēmumus pensiju fonda vārdā, saskaņošanai iesniedz:

 • iesniegumu par izmaiņām valdes sastāvā;
 • paziņojumu par  amatpersonas amata kandidāta atbilstību un piemērotību;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pensiju fonda pārvaldes institūcijas lēmumu par konkrētās personas iecelšanu attiecīgajā amatā
Saskaņošana PPFL 20. (4), (7), (8) Nekavējoties
Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Termiņš
Ārpakalpojumu izmantošanas politika un procedūra Saskaņošana PPFL 11. (6) nekavējoties

Ārpakalpojumu līgumi un to grozījumi, ja ārpakalpojumā nodod:

 • iekšējā audita funkciju;
 • informācijas tehnoloģiju funkciju;
 • sistēmu pārvaldību vai attīstīšanu;
 • iekšējās kontroles sistēmas organizēšanu;
 • risku kontroles funkciju;
 • aktuāra funkciju;
 • pensiju fonda grāmatvedības kārtošanu
Saskaņošana PPFL 11. (7), (8), (10) 5 darbdienu laikā
Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Termiņš
Turētājbankas līgums un tā grozījumi Saskaņošana

PPFL 12. (5)

21. (4)

3 darbdienu laikā
Līgums ar līdzekļu pārvaldītāju un tā grozījumi Saskaņošana PPFL 21. (4) 3 darbdienu laikā

Līdzekļu pārvaldītāja vai līdzekļu turētāja maiņas gadījumā pensiju fonds iesniedz:

 • valdes lēmumu;
 • valdes apstiprinātu līdzekļu pārvaldītāja vai līdzekļu turētāja maiņas kalendāro plānu;
 • informāciju par pasākumiem pensiju plāna līdzekļu aizsardzībai līdzekļu pārvaldītāja vai līdzekļu turētāja maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā
Saskaņošana PPFL 23. (1) 3 darbdienu laikā
Līdzekļu pārvaldītāja vai līdzekļu turētāja maiņas gadījumā pensiju fonds iesniedz dokumentus, kas apliecina, ka jaunais līdzekļu turētājs ir saņēmis attiecīgajā pensiju plānā uzkrātos naudas līdzekļus un citus aktīvus, kā arī naudas līdzekļus un citu aktīvu īpašumtiesības apliecinošus dokumentus saskaņošana PPFL 23. (2) Mēneša laikā
Zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības sagatavots ziņojums par revidētajiem pensiju fonda un pensiju plānu gada pārskatiem informēšana PPFL 36. (8) 10 darbdienu laikā
Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Termiņš
Ja pensiju fonds vēlas atvērt filiāli citā dalībvalstī, tas iesniedz Latvijas Bankai iesniegumu par filiāles atvēršanu Atļaujas saņemšana PPFL 42. (1) Pirms attiecīgās darbības uzsākšanas
Pensiju plāns Saskaņošana PPFL 12. Pirms attiecīgās darbības uzsākšanas
Ja pensiju fonds vēlas piedāvāt noteiktu izmaksu plānu vai noteiktu iemaksu plānu ar garantētu ienesīgumu vai pensiju plānā paredzēt biometrisko risku segumu, tas papildus iesniedz likumā noteikto informāciju Saskaņošana PPFL 8. (4) Pirms attiecīgās darbības uzsākšanas
Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Termiņš

Reorganizācijas procesā iesaistītie pensiju fondi iesniedz:

 • iesniegumu;
 • reorganizācijas līguma projektu;
 • revidenta ziņojumu par reorganizācijas līguma projektu;
 • reorganizācijas prospektu
Atļaujas saņemšana PPFL 38. (3) Nekavējoties
Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Termiņš
Pensiju fonds informē par pašu kapitāla samazināšanās iemesliem, ja tas samazinājies par 10 vai vairāk procentiem salīdzinājumā ar iepriekšējā finanšu pārskatā norādīto lielumu Informēšana PPFL 25. (3) Nekavējoties
Ja pensiju fonda pašu kapitāls ir mazāks par aprēķināto maksātspējas normu, bet lielāks par minimālo pašu kapitāla lielumu, pensiju fonds nekavējoties par to informē Latvijas Banku un iesniedz saskaņošanai finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu pašu kapitāla atjaunošanai līdz aprēķinātajai maksātspējas normai Iesniedz PPFL 25. (7) 10 darbdienu laikā
Finansiālā stāvokļa uzlabošanas plāns pašu kapitāla atjaunošanai līdz aprēķinātajai maksātspējas normai Saskaņošana PPFL 25. (7), (8), (9) 10 darbdienu laikā
Efektīva interešu konflikta situāciju pārvaldīšanas procedūra Saskaņošana PPFL 11. (6) Nekavējoties

Privāto pensiju fondu uzraudzība

Uzraudzības process privāto pensiju fondiem.

Uzzināt vairāk