Publicēts: 20.03.2019. Aktualizēts: 26.12.2022.

Viens no Latvijas Bankas uzdevumiem ir veicināt Latvijas finanšu sistēmas stabilitāti makrolīmenī.

Finanšu stabilitāte nozīmē, ka finanšu sistēma spēj veikt finanšu starpniecības pamatfunkcijas bez nozīmīgiem traucējumiem un neradot negatīvu ietekmi uz tautsaimniecības izaugsmi kā mierīgos laikos, tā satricinājumos.

Stabilā finanšu sistēmā cilvēki un uzņēmumi var droši veikt maksājumus, aizņemties, uzkrāt, investēt un apdrošināties pret iespējamiem riskiem. Finanšu nestabilitāte un krīzes, savukārt, negatīvi ietekmē ekonomisko izaugsmi, nodarbinātību un investīcijas.

Lai veicinātu finanšu stabilitāti, Latvijas Banka:

  • analizē finanšu sistēmas un tautsaimniecības attīstību Latvijā un ārvalstīs, identificē un novērtē finanšu stabilitāti apdraudošos sistēmiskos riskus, kā arī izvērtē, vai finanšu sistēma spēj izturēt iespējamos satricinājumus;
  • veic makrouzraudzības politikas pasākumus, lai neļautu riskiem plašāk ietekmēt finanšu sistēmu.

Mērķis

Makrouzraudzības politikas galvenais mērķis ir veicināt finanšu sistēmas stabilitāti kopumā, tai skaitā ierobežot sistēmisku risku veidošanos un stiprināt finanšu sistēmas noturību.

Lai sasniegtu galveno mērķi, noteikti arī vidēja termiņa starpmērķi:

  • ierobežot pārmērīgu parādsaistību riskus;
  • ierobežot sistēmiskus likviditātes un finansējuma riskus finanšu sistēmā kopumā;
  • ierobežot tiešo un netiešo riska darījumu koncentrāciju;
  • ierobežot sistēmiskus riskus finanšu stabilitātei, ko rada sistēmiski nozīmīgu finanšu institūciju pārmērīga risku uzņemšanās.

Šie mērķi noteikti, ņemot vērā Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas 2013. gada 4. aprīļa ieteikumu par makrouzraudzības politikas vidēja termiņa mērķiem un instrumentiem (ESRK/2013/1) un nacionālo specifiku. Lai tos sasniegtu, tiek īstenoti makrouzraudzības pasākumi.