Publicēts: 09.04.2019. Aktualizēts: 04.06.2024.

Mērķis

Latvijas Bankā veiktās ekonomiskās pētniecības un analīzes mērķis ir nodrošināt spēcīgu pamatu kvalitatīvu lēmumu pieņemšanai monetārajā politikā, finanšu stabilitātes un valsts konkurētspējas veicināšanā.

Tās nolūks ir ar modernām zinātniskām metodēm iegūt pamatotu skaidrojumu tautsaimniecībā notiekošajiem procesiem un nākotnē prognozējamām tendencēm, kā arī tautsaimniecības attīstības alternatīvajiem scenārijiem, mainoties ekonomikas politikas virzienam.

Pētnieku ekonomiskos modeļus Latvijas Bankā liek lietā ekonomisko prognožu un finanšu stabilitātes novērtējuma tapšanas procesā; pētniecības rezultāti kalpo arī kā ieguldījums ekonomiskās politikas diskusijās Latvijā un Eiropas Centrālo banku sistēmā.

Latvijas Bankā pētniecībai mērķi ir izvirzīti kā Latvijas, tā eiro zonas līmenī. Eiro zonas līmenī: dot ieguldījumu Eirosistēmas banku kopējā darbā pie eiro zonas monetārās politikas analīzes, kā arī sniegt pamatojumu Eirosistēmas monetārās politikas lēmumiem. Latvijas līmenī: dot ieguldījumu aktuālajās diskusijās par Latvijas ekonomikas jautājumiem.

Pētniecības virzieni

Latvijas Banka turpina pētniecisko darbību trijos prioritārajos virzienos:

  • monetārās politikas transmisija,
  • fiskālā politika un valsts parāda ilgtspēja un
  • ilgtermiņa izaugsme un konkurētspēja.

Pētniecības darbs bankā ir vērsts uz augstiem akadēmiskiem standartiem un praktisku nozīmi politikā. Latvijas Bankā veikto analīzi un tajā rastos secinājumus atspoguļo gan pētījumu publikācijas, gan sērija Diskusijas materiāli.

Jaunākie pētījumi