Publicēts: 05.12.2022. Aktualizēts: 11.06.2024.

Kā iegūt speciālo atļauju (licenci)?

Speciālās atļaujas (licences) iegūšana ir regulēts process, kurā Jūs varat kļūt par Latvijas finanšu tirgus dalībnieku un sākt darbību pēc speciālās atļaujas (licences) saņemšanas.

Krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus ir tiesīga sniegt juridiskā persona, kas saņēmusi Latvijas Bankas izsniegtu speciālu atļauju (licenci) saskaņā ar Krājaizdevu sabiedrību likumu.

Krājaizdevu sabiedrība ir kooperatīva sabiedrība ar mainīgu biedru skaitu un kapitālu un saskaņā ar Krājaizdevu sabiedrību likumu un saviem statūtiem sniedz šīs sabiedrības biedriem finanšu pakalpojumus, kas minēti Krājaizdevu sabiedrību likumā.

Krājaizdevu sabiedrības galvenais uzdevums ir attīstīt savos biedros spēju darboties kopīgi, lai uz savstarpējas palīdzības un pašpārvaldes principu pamata, veicinot taupību, veidotu kredītresursus biedru personisko, kā arī saimniecisko un sadzīves vajadzību apmierināšanai, tādējādi sekmējot viņu labklājību.

 • Par krājaizdevu sabiedrības dibinātājiem var būt ne mazāk kā 20 rīcībspējīgas fiziskās personas, kuras atbilst Krājaizdevu sabiedrību likuma 5. pantā noteiktajām prasībām.
 • Krājaizdevu sabiedrības veido noteiktam biedru lokam atbilstoši Krājaizdevu sabiedrību likuma 4. pantam.
 • Amatpersonām ir nepieciešama kompetence finanšu vadības jautājumos, nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze krājaizdevu sabiedrību darbībā.
 • Krājaizdevu sabiedrības pamatkapitālu veido visu krājaizdevu sabiedrības biedru paju nominālvērtību summa. Krājaizdevu sabiedrības biedrs savas pajas drīkst apmaksāt tikai naudā.
 • Krājaizdevu sabiedrības pamatkapitāla minimālais lielums ir 2500 eiro. Ja par krājaizdevu sabiedrības biedru kļūst komercsabiedrība vai kooperatīvā sabiedrība, tad pamatkapitāla minimālais lielums ir 25 000 eiro.

Speciālās atļaujas (licences) iegūšanas process

Uzziniet, kas katrā posmā jādara un jāzina uzņēmējam, ko dara Latvijas Banka un kādi ir pieteikuma izskatīšanas termiņi.

Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai: pirmslicencēšanas un iepazīšanās posms, kurā Latvijas Banka organizē tikšanos ar krājaizdevu sabiedrības dibinātāju pārstāvi, lai pārrunātu tā plānoto darbību. Šajā posmā sabiedrība vēl nav dibināta.

Ko dara krājaizdevu sabiedrības dibinātāju pārstāvis

 • Sagatavo informāciju par krājaizdevu sabiedrības dibinātājiem un amatpersonām.
 • Sagatavo informāciju par plānoto krājaizdevu sabiedrības veidošanas principu.
 • Sagatavo informāciju par plānoto darbību.
 • Sāk nepieciešamo dokumentu projektu izstrādi.

Ko dara Latvijas Banka

 • Sniedz konsultācijas par piemērojamo regulējumu.
 • Skaidro dokumentu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas procesu un termiņus.
 • Sniedz konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem.

Ņem vērā

 • Rūpīgi iepazīstieties ar normatīvo aktu prasībām.
 • Izvērtējiet nepieciešamību piesaistīt kvalificētus ekspertus vai konsultantus.

Iesniedzamie dokumenti

 • amatpersonu CV;
 • plānotais kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības veidošanas princips;
 • pakalpojuma un tā sniegšanas apraksts.

Izmaksas

Sagatavošanos pieteikuma iesniegšanai un konsultāciju sniegšanu Latvijas Banka nodrošina bez maksas.

Pieteikuma iesniegšana: kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības dibinātāju pārstāvis sagatavo un iesniedz speciālās atļaujas (licences) saņemšanas pieteikumu.

Ko dara krājaizdevu sabiedrības dibinātāju pārstāvis

Ko dara Latvijas Banka

 • Mēneša laikā veic pieteikuma pilnīguma pārbaudi.
 • Ja pieteikums ir nepilnīgs, Latvijas Banka nosūta krājaizdevu sabiedrības dibinātāju pārstāvim vēstuli ar informāciju par konstatētajiem trūkumiem, kurus nepieciešams novērst.
 • Latvijas Banka nozīmē projekta vadītāju un nodrošina krājaizdevu sabiedrībai pieeju projekta vadības rīkam, kas palīdzēs sekot procesa gaitai.

Ņem vērā

 • Pirms pieteikuma iesniegšanas aicinām izmantot Latvijas Bankas piedāvātās konsultācijas.
 • Pārliecinieties, ka iesniedzamie dokumenti ir pilnīgi un izstrādāti kvalitatīvi.
 • Pārbaudiet, vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (skatīt iesniedzamo dokumentu sarakstu).

Iesniedzamo dokumentu saraksts

Iesniedzamie dokumenti izriet no Krājaizdevu sabiedrības likuma un 27.10.2020. noteikumiem Nr. 202 ''Krājaizdevu sabiedrības licences un atsevišķu krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo atļauju un dokumentu saskaņojuma saņemšanai iesniedzamā informācija un dokumenti un informācijas sniegšanas kārtība''.

Latvijas Republikā reģistrējama krājaizdevu sabiedrība, lai saņemtu licenci krājaizdevu sabiedrības darbībai,  iesniedz Latvijas Bankai adresētu iesniegumu, kuram pievienoti šādi dokumenti:

1. sabiedrības dibināšanas līgums;

2. sabiedrības dibināšanas sapulces protokols;

3. sabiedrības statūti;

4. Latvijas Republikā reģistrētas bankas izziņa, kas apliecina dibināšanas pamatkapitāla iemaksu;

5. dokumenti, kas sniedz skaidru priekšstatu par plānoto sabiedrības darbību un tai atbilstošu organizāciju, saskaņā ar Noteikumu Nr. 202 4. un 5. punktu;

6. sabiedrības dibinātāju saraksts saskaņā ar Noteikumu Nr. 202 3.7. punktu;

7. ziņas par sabiedrības dibinātājiem saskaņā ar Noteikumu Nr. 202 3.8. punktu;

8. sabiedrības amatpersonu kandidatūru raksturojošos dokumentus saskaņā ar Noteikumu Nr. 202 3.9. punktu;

9. sabiedrības darbības ekonomiskais pamatojums (darbības plāns) saskaņā ar Noteikumu Nr. 202 4. punktu;

10. sabiedrības iekšējās kontroles sistēmas izveidošanai nepieciešamie pamatelementi, politiku un procedūru apraksti:

a) sabiedrības organizatoriskā struktūra saskaņā ar Noteikumu Nr. 202 1. punktu;

b) būtisku risku pārvaldīšanas politikas un kontroles procedūras saskaņā ar 25.03.2024. noteikumiem Nr. 285 "Krājaizdevu sabiedrību iekšējās kontroles sistēmas noteikumi";

c) grāmatvedības politiku un uzskaites organizācijas galvenie principi saskaņā ar 01.09.2020. noteikumiem Nr. 145 "Krājaizdevu sabiedrību gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi";

d) informācijas sistēmas drošības noteikumi saskaņā ar 08.09.2020. noteikumiem Nr. 150 "Informācijas tehnoloģiju un drošības risku pārvaldības normatīvie noteikumi";

e) sabiedrības procedūras, kas nodrošina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldības iekšējās kontroles sistēmas izveidi un efektīvu darbību. Detalizētāks prasību saraksts pieejams šajā dokumentā.

Izmaksas

Pieteikuma izskatīšanu un konsultāciju sniegšanu Latvijas Banka nodrošina bez maksas.

Pieteikuma izskatīšanas termiņš

Trīs mēneši no brīža, kad ir iesniegt pilnīgs pieteikums. Pieteikuma izskatīšanas termiņš var tikt pagarināts, ja pieteikumā sniegtā informācija nav pietiekama, lai pieņemtu lēmumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.

Pieteikuma izvērtēšana: Latvijas Banka izvērtē pieteikumu pēc būtības.

Ko dara krājaizdevu sabiedrības dibinātāju pārstāvis

 • Seko pieteikuma izskatīšanas procesam, izmantojot projekta vadības rīku.
 • Pēc iespējas īsākos termiņos sniedz atbildes uz Latvijas Bankas papildu informācijas pieprasījumiem.
 • Veic labojumus iesniegtajos dokumentos saskaņā ar Latvijas Bankas norādēm.
 • Piedalās Latvijas Bankas organizētajās sanāksmēs.

Ko dara Latvijas Banka

 • Veic iesniegto dokumentu izvērtēšanu pēc būtības.
 • Trūkumu konstatēšanas gadījumā sazinās ar krājaizdevu sabiedrības dibinātāju pārstāvi.
 • Sagatavo vēstuli, ja tiek konstatēti trūkumi iesniegtajos dokumentos.
 • Turpina izskatīt iesniegtos dokumentus, saskaņā ar iesniegtiem papildinājumiem.
 • Pabeidz iesniegto dokumentu izvērtēšanu.

Ņem vērā

 • Sekojiet pieteikuma izskatīšanas gaitai.
 • Pēc iespējas īsākos termiņos sniedziet papildu skaidrojumus un veiciet nepieciešamos labojumus.
 • Aicinām Latvijas Bankas rīkotajās sanāksmēs piedalīties krājaizdevu sabiedrības dibinātāju pārstāvjus, kā arī krājaizdevu sabiedrības amatpersonu kandidātus.

Izmaksas

Pieteikuma izvērtēšanas posmā nav papildu izmaksu, kas saistītas ar dokumentu izskatīšanu.

Speciālās atļaujas (licences) saņemšana: Latvijas Banka pabeidz pieteikuma izvērtēšanu un pieņem lēmumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.

Ko dara krājaizdevu sabiedrības dibinātāju pārstāvis

 • Gatavojas saņemt speciālo atļauju (licenci) un sākt darbību saskaņā ar darbības plānu.
 • Licences izsniegšanas gadījumā noformē lietotājus Latvijas Bankas Datu ziņošanas sistēmai turpmākai saziņai ar Latvijas Banku un darbības pārskatu iesniegšanai.

Ko dara Latvijas Banka

 • Sagatavo lēmumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.
 • Informē krājaizdevu sabiedrības dibinātāja pārstāvi par pieņemto lēmumu.
 • Izvieto informāciju Latvijas Bankas tīmekļvietnē.

Ņem vērā

Izmaksas

Speciālās atļaujas (licences) saņemšanas posmā nav papildu izmaksu, kas saistītas ar tās saņemšanu.

Uzraudzība: Latvijas Banka veic krājaizdevu sabiedrības darbības uzraudzību atbilstoši Latvijas Bankas likuma un Krājaizdevu sabiedrību likuma prasībām.

Ko dara krājaizdevu sabiedrības amatpersonas

 • Sniedz atbildes uz Latvijas Bankas pieprasījumiem.
 • Sagatavo pārskatus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
 • Ziņo Latvijas Bankai par izmaiņām speciālās atļaujas (licences) saņemšanai izsniegtajos dokumentos.
 • Saskaņo ar Latvijas Banku gan jaunu finanšu pakalpojumu sniegšanas sākšanu, gan ārpakalpojuma sniegšanas sākšanu.
 • Iepazīstas ar Latvijas Bankas nozīmēto krājaizdevu sabiedrības kuratoru.

Ko dara Latvijas Banka

 • Nozīmē krājaizdevu sabiedrībai kuratoru.
 • Vērtē krājaizdevu sabiedrības darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.
 • Pieprasa papildu informāciju par krājaizdevu sabiedrības darbību un tās rādītājiem.
 • Izvērtē iesniegtos pārskatus un uzraudzības informāciju. 

Ņem vērā

 • Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Latvijas Bankas nozīmēto kuratoru.
 • Regulāri sniedziet pārskatus un pieprasīto uzraudzības informāciju.
 • Ziņojiet par izmaiņām pakalpojumu sniegšanas procesā, ārpakalpojuma saņemšanas procesā, kā arī par izmaiņām speciālās atļaujas (licences) saņemšanai iesniegtajos dokumentos, tajā skaitā amatpersonu izmaiņu gadījumā.

Izmaksas

Pēc speciālās atļaujas (licences) saņemšanas krājaizdevu sabiedrība Latvijas Bankai maksā līdz 0,033 procentiem (ieskaitot) no krājaizdevu sabiedrības vidējā aktīvu apjoma ceturksnī.

 

Uzzini vairāk par uzraudzības procesu

Darbības atļaujas iegūšanas process kooperatīvajai krājaizdevu sabiedrībai

 

Tikšanās ar potenciālajiem tirgus dalībniekiem

Latvijas Banka speciālisti piedāvā potenciālajiem tirgus dalībniekiem konsultācijas, lai palīdzētu labāk izprast regulējošās prasības par krājaizdevu sabiedrību sniedzēju licencēšanas procesu, kā arī identificētu iespējamos izaicinājumus. Mūsu speciālisti piedāvā:

 • skaidrot noteiktus regulējošo prasību aspektus;
 • sniegt padomu par regulējuma piemērošanu.

Piesakieties konsultācijai
Lai vienotos par pieņemšanas laiku, lūdzam iepriekš pieteikties, rakstot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvanot pa tālruni +371 67 022 300.

Noderīga informācija