en
Aktualizēts: 25.09.2020

MFI bilances statistika atspoguļo datus par kopējiem MFI aktīviem un pasīviem. Tā tiek publicēta finanšu instrumentu, rezidences un sektoru, kā arī valstu un valūtu grupu dalījumā.

Monetārā statistika atspoguļo naudas piedāvājumu raksturojošos rādītājus, un tie ir Latvijas devums eiro zonas M1, M2 un M3, tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas), kredīti eiro zonas valstu valdībām, finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām, eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi un ilgāka termiņa finanšu saistības. Latvijas Bankas monetārie rādītāji atspoguļo centrālās bankas naudas piedāvājumu – eiro zonas naudas bāzi veidojošos Latvijas Bankas bilances rādītājus.

Dati statistikas datubāzē INTS.

Galvenie MFI (banku sektora) rādītāji

  Dati    
  2020 VIII 2020 VII 2019 VIII
       
Aktīvu kopsumma* (perioda beigās; milj. eiro) 22 378.8 22 257.2 21 538.7
Aktīvu kopsummas* pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda beigām; %) 3.9 3.8 3.7
       
Rezidentiem izsniegto kredītu atlikums (perioda beigās, milj. eiro) 11 403.8 11 352.3 12 046.0
t.sk. kredīti eiro  11 264.9 11 220.1 11 840.9
kredīti ārvalstu valūtās 138.9 132.2 205.1
Rezidentiem izsniegto kredītu atlikuma pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) -5.3 -5.3 2.0
Rezidentiem izsniegto kredītu vidējās svērtās procentu likmes (%)      
kredītiem nefinanšu sabiedrībām eiro 2.7 2.8 2.8
kredītiem mājsaimniecībām eiro 4.9 5.1 5.7
t.sk. mājokļa iegādei 2.8 3.0 2.7
       
No rezidentiem piesaistīto noguldījumu atlikums (perioda beigās; milj. eiro) 13 601.3 13 471.3 12 760.1
t.sk. noguldījumi eiro  12 628.3 12 466.5 11 674.4
noguldījumi ārvalstu valūtās 973.0 1004.8 1 085.6
No rezidentiem piesaistīto noguldījumu vidējās svērtās procentu likmes (%)      
nefinanšu sabiedrību termiņnoguldījumiem eiro 0.02 0.01 0.1
nefinanšu sabiedrību pieprasījuma noguldījumiem eiro 0.02 0.02 0.00
mājsaimniecību termiņnoguldījumiem eiro 0.3 0.3 0.4
mājsaimniecību pieprasījuma noguldījumiem eiro 0.01 0.01 0.01
       
Pārskata gada nesadalītā peļņa/zaudējumi (perioda beigās; milj. eiro) 93.0 72.9 175.7
Kapitāls un rezerves (perioda beigās; milj. eiro) 2 857.7 2 795.9 2 793.2
       
Eiro izsniegto starpbanku kredītu vidējā svērtā procentu likme (%) -0.5 -0.5 -0.4
t.sk. uz nakti izsniegto starpbanku kredītu vidējā svērtā procentu likme (%) x x x
       
  2020 VI 2020 III 2019 IV
Ilgāk par 90 dienām kavētie kredīti (% no kopējiem kredītiem)** 3.4 3.3 4.0

* Prasības pret valdību iekļautas kā tīrā (neto) pozīcija.
** Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informācija.

MFI konsolidētā bilance 
(dati no 2014. gada janvāra līdz 2020. gada augustam)

Starpbanku tirgos izsniegtie kredīti
(dati no 2014. gada janvāra līdz 2020. gada augustam)

 

Tiesību akti

Statistikas apkopošanas pamatojums saskaņā ar ECB prasībām

2013. gada 24. septembra Regula (ES) Nr. 1071/2013 par monetāro finanšu iestāžu sektora bilanci (pārstrādāta versija) (ECB/2013/33)
2013. gada 18. oktobra Regula (ES) Nr. 1074/2013 par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām pasta žironorēķinu iestādēm, kas pieņem noguldījumus no euro zonas rezidentiem, kuri nav monetārās finanšu iestādes (pārstrādāta versija) (ECB/2013/39)
2014. gada 4. aprīļa Pamatnostādne ECB/2014/15 par monetāro un finanšu statistiku (pārstrādāta versija) (2014/810/ES)

Latvijas Bankas tiesību akti, kas nosaka datu vākšanu

2014. gada 16. maija noteikumi Nr. 132 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi"
2014. gada 16. maija noteikumi Nr. 134 ""Kredītu norakstīšanas un vērtspapīru pārvērtēšanas korekciju pārskata" sagatavošanas noteikumi"
2009. gada 13. maija noteikumi Nr. 36 "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi"
2013. gada 16. maija noteikumi Nr. 101 "Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas pārskatu sagatavošanas noteikumi"
2013. gada 16. maija noteikumi Nr. 102 ""Naudas tirgus darījumu pārskata" sagatavošanas noteikumi"