Publicēts: 09.04.2019. Aktualizēts: 20.06.2024.

MFI bilances statistika atspoguļo datus par kopējiem MFI aktīviem un pasīviem. Tā tiek publicēta finanšu instrumentu, rezidences un sektoru, kā arī valstu un valūtu grupu dalījumā.

Monetārā statistika atspoguļo naudas piedāvājumu raksturojošos rādītājus, un tie ir Latvijas devums eiro zonas M1, M2 un M3, tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas), kredīti eiro zonas valstu valdībām, finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām, eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi un ilgāka termiņa finanšu saistības. Latvijas Bankas monetārie rādītāji atspoguļo centrālās bankas naudas piedāvājumu – eiro zonas naudas bāzi veidojošos Latvijas Bankas bilances rādītājus.

Dati statistikas datubāzē INTS

MFI galvenie rādītāji

Dati

2024 V 2024 IV 2023 V
Aktīvi (atlikums; milj. eiro) 28247.8 28307.2 26807.5
Aktīvi (atlikums; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 5.4 5.0 6.8
Kredīti rezidentiem (atlikums, milj. eiro) 13752.1 13682.8 13358.0
kredīti eiro 13674.8 13595.4 13268.0
kredīti ārvalstu valūtās 77.3 87.4 90.0
Kredīti rezidentiem (atlikums; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 3.0 3.0 5.9
Rezidentu noguldījumi (atlikums; milj. eiro) 18729.3 18619.0 17806.1
noguldījumi eiro 17567.1 17457.9 16525.4
noguldījumi ārvalstu valūtās 1162.2 1161.1 1280.7
Pārskata gada nesadalītā peļņa/zaudējumi (atlikums; milj. eiro) 250.4 204.2 269.6
Kapitāls un rezerves (atlikums; milj. eiro) 3399.0 3399.9 3357.2

MFI bilances un monetārā statistika. Dati līdz 2013. gada decembrim

MFI bilances un monetārās statistikas arhīvs. Dati līdz 2004. gada 3. ceturkšņa beigām

pdf 01 Rezidentu finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām izsniegto kredītu veidi

(18. tabula; dati no 2014. gada janvāra līdz 2017. gada decembrim)

pdf 01 Neakciju vērtspapīru turējumi

(11. tabula; dati no 2014. gada janvāra līdz 2020. gada maijam)

Statistikas apkopošanas pamatojums saskaņā ar ECB prasībām

2021. gada 22. janvāra Regula (ES) Nr. 2021/379 par kredītiestāžu un monetāro finanšu iestāžu sektora bilances posteņiem (pārstrādāta redakcija) (ECB/2021/2)
2013. gada 18. oktobra Regula (ES) Nr. 1074/2013 par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām pasta žironorēķinu iestādēm, kas pieņem noguldījumus no euro zonas rezidentiem, kuri nav monetārās finanšu iestādes (pārstrādāta versija) (ECB/2013/39)
2021. gada 26. marta Pamatnostādne (ES) 2021/830 par bilances posteņu statistiku un monetāro finanšu iestāžu procentu likmju statistiku (ECB/2021/11)

Latvijas Republikas tiesību akti, kas nosaka datu vākšanu

Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumi Nr. 218 "Statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi"
Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumi Nr. 219 "Statistisko datu par kredītu norakstīšanas korekcijām un vērtspapīru pārvērtēšanas korekcijām sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi"


Statistiskie dati

Latvijas Bankas interneta statistikas datubāze INTS, datu tabulas, datu arhīvi, infografikas, kā arī informācija par publicētajiem statistiskajiem datiem.

Uzzināt vairāk