en
Aktualizēts: 26.06.2020

MFI bilances statistika atspoguļo datus par kopējiem MFI aktīviem un pasīviem. Tā tiek publicēta finanšu instrumentu, rezidences un sektoru, kā arī valstu un valūtu grupu dalījumā.

Monetārā statistika atspoguļo naudas piedāvājumu raksturojošos rādītājus, un tie ir Latvijas devums eiro zonas M1, M2 un M3, tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas), kredīti eiro zonas valstu valdībām, finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām, eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi un ilgāka termiņa finanšu saistības. Latvijas Bankas monetārie rādītāji atspoguļo centrālās bankas naudas piedāvājumu – eiro zonas naudas bāzi veidojošos Latvijas Bankas bilances rādītājus.

MFI bilances un monetārās statistikas dati tiek publicēti reizi mēnesī datu publicēšanas kalendārā norādītajos datumos.

Galvenie MFI (banku) sektora rādītāji

Plašāka statistika par banku un monetāro statistiku ir atrodama statistikas datubāzē INTS.

  Dati    
  2020 V 2020 IV 2019 V
       
Aktīvu kopsumma* (perioda beigās; milj. eiro) 21 172.6 21 133.5 21 198.1
Aktīvu kopsummas* pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda beigām; %) -0.1 -1.2 -9.6
       
Rezidentiem izsniegto kredītu atlikums (perioda beigās, milj. eiro) 11 458.9 11 389.9 12 048.1
t.sk. kredīti eiro  11 311.9 11 247.6 11 857.2
kredīti ārvalstu valūtās 147.0 142.3 190.9
Rezidentiem izsniegto kredītu atlikuma pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) -4.9 -4.5 -2.2
Rezidentiem izsniegto kredītu vidējās svērtās procentu likmes (%)      
kredītiem nefinanšu sabiedrībām eiro 3.4 3.3 3.1
kredītiem mājsaimniecībām eiro 5.0 3.6 5.5
t.sk. mājokļa iegādei 2.9 2.4 2.6
       
No rezidentiem piesaistīto noguldījumu atlikums (perioda beigās; milj. eiro) 13 396.1 13 469.6 12 100.7
t.sk. noguldījumi eiro  12 420.1 12 516.3 11 104.4
noguldījumi ārvalstu valūtās 976.0 953.3 996.2
No rezidentiem piesaistīto noguldījumu vidējās svērtās procentu likmes (%)      
nefinanšu sabiedrību termiņnoguldījumiem eiro 0.00 0.00 0.01
nefinanšu sabiedrību pieprasījuma noguldījumiem eiro 0.00 0.00 0.00
mājsaimniecību termiņnoguldījumiem eiro 0.3 0.3 0.6
mājsaimniecību pieprasījuma noguldījumiem eiro 0.01 0.01 0.01
       
Pārskata gada nesadalītā peļņa/zaudējumi (perioda beigās; milj. eiro) 28.6 21.2 122.4
Kapitāls un rezerves (perioda beigās; milj. eiro) 2 767.8 2 751.4 2 738.7
       
Eiro izsniegto starpbanku kredītu vidējā svērtā procentu likme (%) -0.5 -0.5 -0.4
t.sk. uz nakti izsniegto starpbanku kredītu vidējā svērtā procentu likme (%) x x -0.4
       
  2019 XII 2019 IX 2018 XII
Ilgāk par 90 dienām kavētie kredīti (% no kopējiem kredītiem)** 3.9 3.8 4.0

* Prasības pret valdību iekļautas kā tīrā (neto) pozīcija.
** Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informācija.

MFI bilances un monetārā statistika

Dati pieejami datubāzē INTS, kur pakāpeniski tiks pārcelti visi zemāk publicēto tabulu dati. Šeit publicēto tabulu numerācija atbilst Latvijas Bankas "Makroekonomisko Norišu Pārskata" statistiskās informācijas tabulu numerācijai.

Latvijas Bankas un monetārie rādītāji

Monetārie rādītāji un to sastāvdaļas
(saskaņā ar ECB metodoloģiju; 2. tabula; dati no 2014. gada janvāra līdz 2020. gada maijam)

Monetāro finanšu iestāžu (MFI) pamatrādītāji

MFI konsolidētā bilance
(4. tabula; dati no 2014. gada janvāra līdz 2020. gada maijam)

MFI (izņemot Latvijas Banku) izsniegtie kredīti un vērtspapīru turējumi

Neakciju vērtspapīru turējumi

(11. tabula; dati no 2014. gada janvāra līdz 2020. gada maijam)

Starpbanku tirgos izsniegtie kredīti
(13. tabula; dati no 2014. gada janvāra līdz 2020. gada maijam)

Ārvalstu valūtas darījumi 

Sākot ar datiem par 2020. gada janvāri, dati būs pieejami tikai statistikas datubāzē INTS.  

Apraksti

Interneta vietnes sadaļā "Statistika/MFI bilances un monetārā statistika" tiek publicētas monetāro finanšu iestāžu (MFI) bilances un monetārās statistikas tabulas, kuru dati šobrīd vēl nav pieejami datubāzē INTS. To numerācija atbilst  Latvijas Bankas "Makroekonomisko Norišu Pārskata" statistiskās informācijas tabulu numerācijai.

Monetārie rādītāji un to sastāvdaļas (saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas metodoloģiju; 4. tabula)

Tabulā atspoguļoti Latvijas monetārie rādītāji un atbilstošie bilances posteņi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas metodoloģiju. Tiek aprēķināti un publicēti šādi monetārie rādītāji.

Latvijas devums M1 – šaurās naudas rādītājā –, kas ietver visās valūtās MFI uz nakti veiktos noguldījumus.

Latvijas devums M2 – vidējās naudas rādītājā –, kas ietver devumu M1 un visās valūtās veiktos noguldījumus ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem ieskaitot (īstermiņa krājnoguldījumi), kā arī visās valūtās veiktos noguldījumus MFI ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem ieskaitot (īstermiņa noguldījumi).

Latvijas devums M3 – plašās naudas rādītājā –, kas ietver devumu M2, repo darījumus, MFI emitētos parāda vērtspapīrus ar termiņu līdz 2 gadiem ieskaitot un naudas tirgus fondu akcijas un daļas. 

MFI konsolidētā bilance (8. tabula)

Tabulā atspoguļota MFI konsolidētā bilance, kas iegūta, aprēķinot Latvijas MFI kopsavilkuma bilances pozīciju saldo. Tā kā uzskaites paņēmieni mazliet atšķiras, MFI savstarpējo posteņu summa ne vienmēr ir vienāda ar nulli, tāpēc atlikums tiek ietverts MFI savstarpējo saistību pārsniegumā.

MFI (izņemot Latvijas Banku) atsevišķas mēneša bilances pārskata pozīcijas valstu grupu dalījumā (12. tabula)

Tabulā atspoguļotas MFI (izņemot Latvijas Banku) prasības pret MFI; kredīti ne-MFI; saistības pret MFI; ne-MFI noguldījumi ES, pārējo eiro zonas valstu, pārējo valstu un starptautisko institūciju dalījumā.

Rezidentu nefinanšu sabiedrību un mājsaimniecību norēķinu karšu, atjaunojamie un pārsnieguma kredīti (37. tabula)

Tabulā atspoguļoti MFI (izņemot Latvijas Banku) Latvijas nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām izsniegtie atjaunojamie un pārsnieguma kredīti, norēķinu karšu bezprocentu kredīti un norēķinu karšu procentu kredīti.

Kredīti rezidentu nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām atlikušā termiņa un procentu likmes pārskatīšanas perioda dalījumā (38.ab. tabula)

Tabulā atspoguļoti MFI (izņemot Latvijas Banku) Latvijas nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām izsniegtie kredīti noteiktā termiņa, atlikušā termiņa un procentu likmes pārskatīšanas perioda dalījumā.

Neakciju vērtspapīru turējumi, akciju un citu kapitāla vērtspapīru turējumi (19.ab tabula)
Tabulā atspoguļota MFI (izņemot Latvijas Banku) vērtspapīru turējumus raksturojošā informācija.

Galvenie ārvalstu valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumi veidu, dalībnieku un valūtu dalījumā (24. tabula)
Tabulā atspoguļoti skaidrā un bezskaidrā naudā veiktie kredītiestāžu darījumi. Skaidrā un bezskaidrā naudā veikto darījumu apjoms eiro aprēķināts, izmantojot oficiālo attiecīgās ārvalstu valūtas pārskata mēneša pēdējās dienas grāmatvedības kursu.

Ārvalstu valūtu pirkšana un pārdošana bezskaidrā naudā (25. tabula)
Tabulā atspoguļoti bezskaidrā naudā veiktie kredītiestāžu darījumi nozīmīgāko valūtu dalījumā. Darījumu apjoms eiro aprēķināts, izmantojot attiecīgās ārvalstu valūtas pārskata mēneša vidējo svērto kursu. Bezskaidrā naudā veikto darījumu apjoms eiro aprēķināts, izmantojot attiecīgās ārvalstu valūtas pārskata mēneša pēdējās dienas grāmatvedības kursu (valūtām, kurām ECB nenosaka grāmatvedības kursu, izmanto ThomsonReuters mēneša pēdējās dienas kursus).

Vidējie svērtie ārvalstu valūtu (izņemot bezskaidrās naudas norēķinus) maiņas kursi (27. tabula)
Tabulā atspoguļoti kredītiestāžu un valūtas maiņas kapitālsabiedrību skaidrā naudā veikto ārvalstu valūtu maiņas darījumu vidējie svērtie kursi attiecīgajā ārvalstu valūtā par vienu eiro.

Vispārējas piezīmes

Banku un monetārajā statistikā izmantota sektoru klasifikācija, kas noteikta EKS 2010, kura grupē institucionālās vienības sektoros pēc institucionālo vienību galvenajām funkcijām, uzvedības un mērķiem un vietējās darbības veida vienības nozarēs pēc izmantotajiem resursiem un ražošanas procesa un produktu izlaides.

Par statistikas sagatavošanā lietotajiem pārskatiem vairāk sk. "MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīnijās", bet par statistikā izmantoto sektoru klasifikāciju – tēmā "Klasifikācijas sistēmas".