Publicēts: 02.11.2010. Aktualizēts: 25.04.2024.

Šajā sadaļā apkopota informācija par statistiskajiem datiem, izņemot uzraudzības statistiskos datus, kas krājaizdevu sabiedrībām jāiesniedz Latvijas Bankai.

Šie dati jāiesniedz atbilstoši datu iesniegšanas kalendāram.

Pārskata nosaukums Burtu kods Iesniegšanas termiņš Perio-diskums
Mēneša bilances pārskats   4. darbdiena C
Mēneša bilances pārskata pozīciju izvērsums ABL 4. darbdiena C
Norēķinu karšu, atjaunojamie un pārsnieguma kredīti B_P 4. darbdiena C
Peļņas vai zaudējumu aprēķins F 4. darbdiena C
Aktīvi pārvaldīšanā J 10. darbdiena C
Kredīti dalījumā pēc atlikušā termiņa un procentu likmes pārskatīšanas perioda M 7. darbdiena C
Mēneša bilances pārskata pozīciju pārmaiņas   4. darbdiena C
Pārējo aktīvu izvērsums   4. darbdiena C
Pārējo saistību izvērsums   4. darbdiena C
Jauno darījumu procentu likmju pārskats   4. darbdiena C
Darījumu atlikumu procentu likmju pārskats   4. darbdiena C
Jauno darījumu procentu likmju pārmaiņu pārskats   4. darbdiena C
Rezervju bāze un rezervju prasību aprēķins   7. darbdiena C
Statistisko datu par klientu maksājumiem pusgada pārskats   25. jūlijs
25. janvāris
P
Statistisko datu par klientu maksājumiem ceturkšņa pārskats   20. aprīlis
20. jūlijs
20. oktobris
20. janvāris
C
Statistisko datu par klientu maksājumiem, sniedzot datus samazinātā apjomā, pusgada pārskats   25. jūlijs
25. janvāris
P
Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu ceturkšņa pārskats   20. datums pēc ceturkšņa beigām C
Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskats   5. darbdiena pēc kalendārās nedēļas beigām N
Saņemto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskats   5. darbdiena pēc kalendārās nedēļas beigām N
N – nedēļas informācija.
C – ceturkšņa informācija.
P – pusgada informācija.
     

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība, elektroniskās naudas iestāde, kura uzsākusi elektroniskās naudas emisiju, naudas tirgus fonds, kuru pārvalda Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, un ārvalstī reģistrētas kredītiestādes vai monetārās finanšu iestādes filiāle Latvijā.

 • Vispārējās norādes – Kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu statistisko datu sagatavošanas vadlīniju 4.1.1. punkts
 • Atsevišķu instrumentu veidu un pozīciju skaidrojums – Kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu statistisko datu sagatavošanas vadlīniju 4.1.2. punkts
 • Atsevišķu pielikumu skaidrojums un piemēri – Kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu statistisko datu sagatavošanas vadlīniju 4.1.3. punkts
 • Jautājumi un atbildes – Kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu statistisko datu sagatavošanas vadlīniju 4.1.4. punkts

Tiesību akti

Konsultācijas pa tālruni

67022412
67022708

Sagatavo un iesniedz šādas monetārās finanšu iestādes:

 • Latvijā reģistrēta kredītiestāde, izņemot ne-MFI kredītiestādi, vai ārvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāle Latvijā, izņemot ārvalstī reģistrētas ne-MFI kredītiestādes filiāli Latvijā;
 • Latvijā reģistrēta krājaizdevu sabiedrība, kuras kredītu atlikumu kopsumma ir lielāka par 250 000 euro.

 

 • Vispārējās norādes – Kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu statistisko datu sagatavošanas vadlīniju 4.3.1. punkts
 • Aprēķina metodes izvēles skaidrojums – Kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu statistisko datu sagatavošanas vadlīniju 4.3.2. punkts
 • Atsevišķu jēdzienu skaidrojums – Kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu statistisko datu sagatavošanas vadlīniju 4.3.3. punkts
 • Monetāro finanšu iestāžu procentu likmju aprēķina piemēri – Kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu statistisko datu sagatavošanas vadlīniju 4.3.4. punkts

Tiesību akti

Konsultācijas pa tālruni

67022412
67022708

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrētas kredītiestādes, ārvalstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāles Latvijā un Latvijā reģistrētas krājaizdevu sabiedrības, uz kurām attiecas rezervju prasības.

Tiesību akti

Konsultācijas pa tālruni

67022412

Statistiskos datus par klientu maksājumiem, ievērojot pusgada un ceturkšņa periodiskumu, sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrētas kredītiestādes, citās valstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāles Latvijā, maksājumu iestādes, elektroniskās naudas iestādes, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs licencētu maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu filiāles Latvijā un krājaizdevu sabiedrības, kas sniedz maksājumu pakalpojumus.

Tiesības datus sniegt samazinātā apjomā

Latvijas Banka katru gadu līdz 30. jūlijam izskata iespēju maksājumu statistikas datu sniedzējiem piešķirt tiesības datus sniegt samazinātā apjomā. Tiesības datus sniegt samazinātā apjomā ir paredzētas Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 28. novembra Regulas (ES) Nr. 1409/2013 par maksājumu statistiku (ECB/2013/43) 4. pantā.

Katru gadu līdz 10. augustam Latvijas Banka informē tos maksājumu statistikas datu sniedzējus, kuriem tiek piešķirtas vai atceltas tiesības datus sniegt samazinātā apjomā, kā arī publicē šo statistisko datu sniedzēju sarakstu.

To maksājumu statistikai atbilstošo iestāžu saraksts, kuras statistiskos datus par klientu maksājumiem sniedz samazinātā apjomā

Tiesību akti un papildinformācija

Piemēri un veidlapas

Ceturkšņa pārskata piemēri (.zip)
Pusgada pārskata piemēri (.zip)
Pilnās datu sniegšanas veidlapas (.zip)
Samazinātā apjoma datu sniegšanas veidlapas (.xlsx)

Konsultācijas pa tālruni

67022433 (metodoloģiskie jautājumi)
67022302 (metodoloģiskie jautājumi)
67022708 (pārskatu iesniegšana)
67022412 (pārskatu iesniegšana)

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta kredītiestāde, citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle Latvijā, maksājumu iestāde, elektroniskās naudas iestāde, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs licencētas maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes filiāle Latvijā un krājaizdevu sabiedrība, kas sniedz maksājumu pakalpojumus un tai nav piešķirtas tiesības datus sniegt samazinātā apjomā (sk. informāciju, kas sniegta sadaļā "Statistisko datu par klientu maksājumiem sagatavošana").

Latvijas Banka, pamatojoties uz noteikumu Nr. 207 "Statistisko datu par kartei piesaistītajiem maksājumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi" 8., 9., 10. un 11.  punktā minēto vērtējumu, nekavējoties informē to statistisko datu sniedzēju, kuram, sākot ar nākamo kalendāro ceturksni, piemērotas pārmaiņas pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas periodiskumā.

Tiesību akts

Statistisko datu par kartei piesaistītajiem maksājumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

Piemēri un veidlapas

 • Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu ceturkšņa pārskata piemērs (.xlsx)
 • Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskata piemērs (.xlsx)
 • Saņemto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskata piemērs (.xlsx)
 • Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu ceturkšņa pārskata veidlapa (.docx)
 • Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskata veidlapa (.docx)
 • Saņemto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskata veidlapa (.docx)

Konsultācijas pa tālruni

67022568 (metodoloģiskie jautājumi)
67022708 (par pārskatu iesniegšanu)
67022412 (par pārskatu iesniegšanu)