Publicēts: 15.12.2022. Aktualizēts: 09.07.2024.

Latvijas Bankas informatīvie tālruņi Baltic International Bank SE klientiem:
- par garantēto atlīdzību izmaksu: 67022801,
- par darījumiem ar finanšu instrumentiem: 67022807,
- par citiem jautājumiem: 67022819.

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Rūpējoties par Latvijas finanšu sektora stabilitāti un bankas klientu interešu aizsardzību, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 12.12.2022. ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu apturēt finanšu pakalpojumu sniegšanu Baltic International Bank SE. FKTK atzina Baltic International Bank SE par tādu finanšu iestādi, kas ir nonākusi vai nonāks finanšu grūtībās (angļu valodā – failing or likely to fail) un nolēma neveikt Baltic International Bank SE noregulējumu, proti, neīstenot pasākumus bankas darbības stabilizēšanai.

FKTK lēmums paredz, ka 12.12.2022. plkst. 18.00 bankai pilnībā jāpārtrauc finanšu pakalpojumu sniegšana, ieskaitot klientu maksājumu izpildi. Šāds lēmums pieņemts, lai nepieļautu līdzekļu aizplūšanu no bankas un aizsargātu bankas klientu un kreditoru intereses.

FKTK savu lēmumu atzīt Baltic International Bank SE par tādu finanšu iestādi, kas ir nonākusi vai nonāks finanšu grūtībās, ir pamatojusi ar to, ka banka ilgstoši nevar nodrošināt dzīvotspējīgas stratēģijas ieviešanu. Līdzšinējā darbības stratēģija neatbilst bankas iespējām un nav īstenojama, tāpēc banka ilgstoši nenodrošina pelnītspējīgu biznesa modeli. Tāpat bankai ir nopietni iekšējās pārvaldības trūkumi, tostarp noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā. Neraugoties uz FKTK centieniem panākt uzlabojumus šajās jomās, banka nav nodrošinājusi to, ka tās darbība atbilst kredītiestāžu darbību regulējošo normatīvo aktu prasībām, kā arī tā turpina pastāvošo tendenci – banka strādā ar zaudējumiem, nespēj atjaunot pelnītspēju, nenodrošina atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu un stabilu nākotnes redzējumu.

FKTK 13.12.2022. pieņēma lēmumu par Baltic International Bank SE noguldījumu nepieejamību. Lēmums pieņemts, lai aizsargātu klientu intereses un viņu noguldījumus, nepieļaujot bankas līdzekļu aizplūšanu.

Eiropas Centrālā banka (ECB) 10.03.2023. pieņēma lēmumu anulēt Baltic International Bank SE licenci. Lēmums stājās spēkā 11.03.2023. ECB lēmums pieņemts pēc FKTK ierosinājuma.

Ar Ekonomisko lietu tiesas 2023. gada 24. marta spriedumu Baltic International Bank SE tika atzīta par likvidējamu. Par Baltic International Bank SE likvidatoru ir apstiprināts zvērināts advokāts Olavs Cers.

Ar Ekonomisko lietu tiesas 2023. gada 24. marta spriedumu Baltic International Bank SE tika atzīta par likvidējamu un tika uzsākts tās likvidācijas process. Par Baltic International Bank SE likvidatoru ir apstiprināts zvērināts advokāts Olavs Cers.

Likvidējamās Baltic International Bank SE likvidatora darbības vieta ir Rīga, Grēcinieku iela 6, LV-1050.

Kreditoru prasījumi un citu personu prasības un citas pretenzijas pret likvidējamo Baltic International Bank SE, ir piesakāmi likvidatoram 3 (trīs) mēnešu laikā no sludinājuma publikācijas dienas. Pēc šī termiņa pieteiktie kreditoru prasījumi tiks izskatīti un apmierināti Kredītiestāžu likuma 139.3panta 3.punktā noteiktajā kārtībā.

Plašāka informācija – likvidējamās Baltic International Bank SE likvidatora zvērināta advokāta Olava Cera paziņojumā par Baltic International Bank SE likvidācijas uzsākšanu un kreditoru prasījumu vai citu pretenziju pieteikšanu.

Par garantētās atlīdzības izmaksu

Garantētās atlīdzības izmaksas Baltic International Bank SE noguldītājiem sāktas 22. decembrī. Garantēto atlīdzību katram noguldītājam izmaksās vienā nedalītā maksājumā eiro valūtā ar pārskaitījumu uz Baltic International Bank SE noguldītāja vārdā atvērtu kontu citā kredītiestādē vai finanšu iestādē, kura darbojas SEPA (Single Euro Payments Area) zonā. Garantētajām atlīdzībām varēs pieteikties līdz 12.12.2027.

Garantēto atlīdzību izmaksai Baltic International Bank SE noguldītājiem ir nepieciešami 43.7 miljoni eiro. Garantētās atlīdzības izmaksas pilnībā veiks no Latvijas Noguldījumu garantiju fonda, un šim mērķim nebūs nepieciešami līdzekļi no valsts budžeta.

Garantētās atlīdzības izmaksas Baltic International Bank SE noguldītājiem sāktas 22.decembrī. Garantētās atlīdzības veidā savus noguldījumus saņems 1257 vai 80% no visiem Baltic International Bank SE noguldītājiem.

Garantētās atlīdzības izmaksu FKTK nodrošinās ar Latvijas Bankas starpniecību, izmantojot Latvijas Bankas informācijas sistēmas, tādējādi nodrošinot pēc iespējas ātrāku un noguldītājiem ērtāku garantētās atlīdzības izmaksu Noguldījumu garantiju likumā noteiktajā termiņā.

Garantētās atlīdzības izmaksas kārtība Baltic International Bank SE noguldītājiem

Garantēto atlīdzību katram noguldītājam izmaksās vienā nedalītā maksājumā eiro valūtā ar pārskaitījumu uz Baltic International Bank SE noguldītāja vārdā atvērtu kontu citā kredītiestādē vai finanšu iestādē, kura darbojas SEPA (Single Euro Payments Area) zonā.

Baltic International Bank SE noguldītāji, kuriem ir piekļuve internetbankai

Baltic International Bank SE klienti – noguldītāji varēs pieteikt sev pienākošos garantēto atlīdzību, izmantojot Baltic International Bank SE internetbankas sistēmu un iesniedzot garantētās atlīdzības pieteikumu.

Baltic International Bank SE noguldītāji, kuriem nav piekļuves internetbankai

Tiem bankas klientiem – noguldītājiem, kuriem nav pieejas tiesību Baltic International Bank SE internetbankai, būs iespēja trijos veidos pieteikt garantētās atlīdzības izmaksu:

  • Baltic International Bank SE darba laikā fiziski ierodoties klātienē bankas telpās – Grēcinieku ielā 6, Rīgā.
  • iesniegt pieteikumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīts uz Baltic International Bank SE e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;
  • nosūtīt notariāli apliecinātu pieteikumu pa pastu uz Baltic International Bank SE adresi – Grēcinieku ielā 6, Rīgā, LV- 1050.

Baltic International Bank SE noguldītāji – nepilngadīgas personas

Garantētās atlīdzības pieteikumus nepilngadīgā noguldītāja likumiskais pārstāvis iesniedz Latvijas Bankas telpās tās darba laikā. Adrese: Latvijas Bankas klientu kases Bezdelīgu iela 3, Rīgā.

Informācija par kasu darba laiku pieejama Latvijas Bankas tīmekļvietnē šeit.

Saskaņā ar nepilngadīgā noguldītāja likumiskā pārstāvja vai personas, kura sākotnēji atvēra kontu nepilngadīgajam noguldītājam, pieteikumu garantētās atlīdzības izmaksa tiks pārskaitīta uz pieteikumā norādīto kontu, kurš atvērts uz nepilngadīgā vārda citā noguldījumu piesaistītājā un kurā esošo līdzekļu izmantošanas nosacījumi ir līdzīgi tiem, kādi bija noteikti Baltic International SE.

FKTK par garantētās atlīdzības (noguldījuma) pārskaitīšanu uz nepilngadīgās personas – noguldītāja kontu citā kredītiestādē nekavējoties rakstiski paziņo nepilngadīgā noguldītāja likumiskajam pārstāvim.

Vienlaikus saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 22. panta pirmo daļu FKTK uzlikusi par pienākumu Baltic International Bank SE segt FKTK prasījumu izmaksātās garantētās atlīdzības apmērā.

Latvijas Noguldījumu garantiju sistēma paredz līdz 100 000 eiro garantēto atlīdzību katram noguldītājam, kuram ir tiesības uz garantēto atlīdzību. To izmaksā gan fiziskām, gan juridiskām personām par visu veidu noguldījumiem jebkurā valūtā. Garantētā atlīdzība attiecas uz bankas klientu noguldījumiem, uz noguldījumu procentiem, kas uzkrāti līdz noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienai.

Garantēta atlīdzība tiks izmaksāta tikai pārskaitījuma veidā uz noguldītāja vārda atvērto norēķinu kontu jebkurā kredītiestādē vai maksājumu iestādē pēc noguldītāja pieteikuma iesniegšanas.

Jā, garantētās atlīdzības saņemšanai var atvērt pamatkontu kredītiestādē, kuras komercdarbības modelis paredz ar maksājumu kontu saistītu pakalpojumu sniegšanu Eiropas Savienības rezidentiem – patērētājiem.

Klientiem, kuriem bankā noguldīts līdz 100 000 eiro jebkurā valūtā, valsts garantē noguldījuma atmaksu pilnā apmērā.

Detalizētu informācija par garantētās atlīdzības izmaksas kārtību – šajā paziņojumā.

Šie klienti saņems garantēto maksimālo summu – 100 000 eiro. Tie klienti, kam noguldījumu summa pārsniedz valsts noteiktās garantētās atlīdzības griestus – 100 000 eiro, varēs pieteikt kreditora prasību par atlikušo summu bankas likvidācijas procesa ietvaros.

Jautājumi un atbildes par Baltic International Bank SE darbības apturēšanu

Bankas darbības apturēšana neietekmē klienta pienākumu pildīt savas saistības. Kamēr kredītlīgums tiek pildīts, tikmēr nevienam nav tiesību neko mainīt tā nosacījumos vai piedzīt no klienta kredītu pirms noteiktā termiņa. Klientam nav jāsatraucas, kamēr viņš laikā pilda savas saistības.

Baltic International Bank SE klientiem, kam ir kredītu vai citu maksājumu saistības pret banku, lūdzam turpināt veikt jau iestājušo un nākotnes maksājumu izpildi noslēgtajos līgumos noteiktajā kārtībā, turpmāk veicot ar saistību izpildi saistītos pārskaitījumus uz zemāk norādītajiem rekvizītiem tikai eiro valūtā:

Saņēmējs: Baltic International Bank SE

Reģistrācijas Nr. 40003127883

Adrese: Kalēju iela 43, Rīga, LV-1050

Konts Nr. LV98CBBR1130131400070

Saņēmējbanka: BluOr Bank AS

SWIFT kods: CBBRLV22

Maksājuma mērķis kredīta saistību dzēšanaiAizņēmēja dati (Fiziskām personām: vārds, uzvārds, personas kods (LR rezidentiem), dzimšanas datums (LR nerezidentiem) / Juridiskām personām: nosaukums, reģistrācijas numurs) maksājums saskaņā ar Kredīta līgumu Nr. ___/___/___

Maksājuma mērķis maksājumu karšu izmantoto kredītlimitu dzēšanaiAizņēmēja dati (Fiziskām personām: vārds, uzvārds, personas kods (LR rezidentiem), dzimšanas datums (LR nerezidentiem) / Juridiskām personām: nosaukums, reģistrācijas numurs) maksājums kredītkartes limita dzēšanai saskaņā ar Klientu apkalpošanas līgumu Nr. ___/___/___

Maksājuma mērķis komisiju un citu pakalpojumu apmaksaiMaksātāja dati (Fiziskām personām: vārds, uzvārds, personas kods (LR rezidentiem), dzimšanas datums (LR nerezidentiem) / Juridiskām personām: nosaukums, reģistrācijas numurs) maksājums saskaņā ar Līgumu Nr. ___/___/___

Vēršam uzmanību, ka norādītais konts ir paredzēts tikai Baltic International Bank SE pakalpojumu apmaksai (kredītsaistību un citu maksājumu saistību izpildei un komisiju apmaksai).

Klientiem, kuriem iestājās kredītsaistību un citu maksājumu saistību izpildes termiņš pēc 2022. gada 12. decembra un kuriem bija liegta iespēja veikt maksājumu līdz šī paziņojuma nosūtīšanas dienai, netiks piemērotas esošajos līgumos par nokavējumu noteiktās sankcijas.

Tie klienti, kuriem noguldījumu summa pārsniedz 100 000 eiro, varēs pieteikt kreditoru prasību par atlikušo summu bankas likvidācijas procesa ietvaros. Plašāka informācija par paredzēto kārtību tiks sniegta drīzumā.

Ja ir iegādāti vērtspapīri, tad jāatver finanšu instrumentu konts citā bankā un jāiesniedz bankai rīkojums par vērtspapīru pārvedumu.

Naudas līdzekļi, kas nav ieguldīti vērtspapīros, tiek iekļauti kopējā garantētā atlīdzības izmaksā.

1. Nepilngadīgai personai atvērts termiņnoguldījuma konts:

a) nepilngadīgās personas likumiskais pārstāvis vai persona, kas atvērusi nepilngadīgajam kontu Baltic International Bank SE, atver tāda paša veida kontu ar tādiem pašiem nosacījumiem uz nepilngadīgās personas vārda citā kredītiestādē un lūdz pārskaitīt noguldījumu tur, šajā gadījumā nav nepieciešama Bāriņtiesas lēmums;

b) ja konts citā kredītiestādē tiek atvērts ar citiem nosacījumiem, piemēram, parasts konts, uz kuru lūdz pārvest noguldījumu, tad jāsaņem Bāriņtiesas lēmums par tiesībām rīkoties ar nepilngadīgā mantu.

2. Ja nepilngadīgai personai atvērts parasts konts, kas piesaistīts likumiskajam pārstāvim, tad šajā kontā esošais noguldījums summēsies kopā ar likumiskā pārstāvja noguldījumu un tiks izmaksāts pēc likumiskā pārstāvja pieprasījuma izmaksāt garantēto atlīdzību.

Baltic International Bank seifi ir pieejami un turpina savu darbību kā iepriekš. Par iespējamo apmeklējuma laiku Baltic International Bank lūdz sazināties ar savu personīgo baņķieri.