Publicēts: 20.10.2010. Aktualizēts: 18.06.2024.

Viens no Latvijas Bankas uzdevumiem ir tās statistikas sagatavošana, kura nepieciešama Latvijas Bankas uzdevumu veikšanai. Latvijas Bankas sagatavotā statistika ir svarīgs informācijas avots arī valsts iestādēm, Eiropas Centrālo banku sistēmai, Eiropas Savienības institūcijām, kuru kompetencē ir finanšu tirgus dalībnieku, finanšu tirgu un infrastruktūras uzraudzība, noregulējuma piemērošana, kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšana vai finanšu sistēmas stabilitātes veicināšana, kā arī starptautiskajām institūcijām un visplašākajam statistikas lietotāju lokam Latvijā un ārvalstīs. Šis datu kopums palīdz pieņemt lēmumus, novērtēt situāciju vai veidot prognozes.

Eiropas Savienības valstīs statistiku sagatavo gan statistikas iestādes, gan centrālās bankas, t.i., to veic divas sistēmas:

  • Eiropas statistikas sistēma, kurā ietilpst valstu statistikas iestādes, t.sk. Centrālā statistikas pārvalde, un Eiropas Savienības statistikas birojs Eurostat;
  • Eiropas centrālo banku sistēma, kurā ietilpst valstu nacionālās centrālās bankas, t.sk. Latvijas Banka, un Eiropas Centrālā banka.

Galvenie statistikas virzieni Latvijas Bankā ir šādi:

  • monetārā un finanšu statistika,
  • banknošu un monētu statistika,
  • maksājumu un maksājumu sistēmu statistika,
  • ārējā statistika,
  • finanšu konti,
  • noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu statistika,
  • finanšu stabilitātes statistika,
  • uzraudzības statistika.

Mūsu kopīgajai valūtai eiro nepieciešama vienota politika cenu stabilitātei un ekonomiskajai izaugsmei. Saskaņota statistika ir svarīgs priekšnoteikums, lai Eirosistēmas monetārā, ekonomiskā un strukturālā analīze, kas veido pamatu šādai politikai, arī būtu vienota. Svarīgākie aspekti, kurus nepieciešams saskaņot, ir sagatavojamo datu klāsts, izmantotie jēdzieni un to definīcijas, datu aptveramība un uzskaites principi.

Valstu centrālās bankas pašas ir finanšu sistēmas dalībnieces un spēj visprofesionālāk savākt un sagatavot vajadzīgos datus. Datu klāsts paplašinās, jo finanšu tirgus attīstās, parādās jauna veida finanšu vienošanās un darījumi. Arī globalizācijas un harmonizācijas tendences diktē statistikas metodoloģijas tālāku pilnveidi.

Latvijas Bankas statistiķi sadarbojas ar  Centrālo statistikas pārvaldi un citām institūcijām Latvijā, bet galvenais sadarbības partneris ārpus Latvijas ir ECB. Nozīmīga sadarbība statistikas jomā Latvijas Bankai ir arī ar Starptautisko Valūtas fondu (SVF), Starptautisko norēķinu banku un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD).