en

Latvijas Bankas uzdevumus un tiesības statistikas jomā nosaka gan Latvijas Republikas, gan arī Eiropas Savienības tiesību akti.

Latvijas Republikas normatīvie akti

Likuma "Par Latvijas Banku" 39. panta pirmā daļa paredz, ka Latvijas Banka vāc, glabā un apstrādā statistiskos datus, kā arī izstrādā, apkopo, analizē un izplata statistisko informāciju, lai nodrošinātu Latvijas Bankas uzdevumu izpildi, t.sk. atbalstītu Eiropas Centrālās bankas (turpmāk – ECB) darbību Eiropas Centrālo banku sistēmas (turpmāk – ECBS) uzdevumu izpildei nepieciešamās statistiskās informācijas apkopošanā atbilstoši Eiropas Savienības, tai skaitā ECB, tiesību aktu prasībām. Minētā panta otrajā daļā noteikts, ka Latvijas Banka nosaka statistikas pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību, iesniegšanas termiņu, kā arī personas, kam ir pienākums iesniegt statistikas pārskatus attiecībā uz monetāro un finanšu statistiku, banknošu statistiku, maksājumu un maksājumu sistēmu statistiku, finanšu stabilitātes statistiku, maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistiku, kā arī citu statistiku, kas nepieciešama šā panta pirmajā daļā minēto uzdevumu izpildes nodrošināšanai.

Eiropas Savienības tiesību akti statistikas jomā

Eiropas Savienībā atbildība par statistiku ir sadalīta starp divām sistēmām – ECBS, ko veido ECB un valstu centrālās bankas, tostarp arī Latvijas Banka, un Eiropas statistikas sistēmu, ko veido Eiropas Savienības Statistikas birojs Eurostat un valstu statistikas iestādes. Šo divu sistēmu darbību statistikas jomā attiecīgi regulē Padomes 1998. gada 23. novembra Regula Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Regula Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju.

ECBS uzdevumi statistikas jomā noteikti Līguma par Eiropas Savienības darbību 4. protokola "Par Eiropas Centrālo banku sistēmas statūtiem un Eiropas Centrālās bankas statūtiem" (turpmāk – Statūti). Statūtu 5.1. pantā noteikts, ka ECB ar valstu centrālo banku atbalstu ECBS uzdevumu veikšanai vāc vajadzīgo statistisko informāciju no kompetentām valsts iestādēm vai arī tieši no uzņēmējiem. Statūtu 5.2. pantā paredzēts, ka valstu centrālajam bankām, ciktāl iespējams, jāveic 5.1. pantā minētie uzdevumi.