en
Aktualizēts: 08.01.2021

Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu saraksts

Spēkā ar 06.01.2021.; versija 5.16.

1. daļa. Kredītiestāžu, krājaizdevu sabiedrību, elektroniskās naudas iestāžu un naudas tirgus fondu saraksts ar kodu norādi

2. daļa. Kredītiestāžu, krājaizdevu sabiedrību, elektroniskās naudas iestāžu un naudas tirgus fondu kodu rādītājs

Latvijas Banka izveido, uztur un regulāri aktualizē "Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu sarakstu". Sarakstu iekļauj arī Eiropas Centrālā banka savā interneta vietnē, kur tā regulāri publicē Eiropas Savienības valstu MFI sarakstu. "Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu saraksta" uzturēšana noteikta Latvijas Bankas "Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas noteikumu" 2. nodaļā.

Sarakstu uztur un lieto tikai informatīviem mērķiem. Kodus lieto Latvijas Republikas monetārās finanšu iestādes, Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Latvijas Finanšu nozares asociācija statistiskās informācijas identifikācijai.

Latvijas Republikas ieguldījumu fondu saraksts

Latvijas Republikas ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu saraksts
(31.12
.2020.)

"Latvijas Republikas ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu saraksts" tiek publicēts par stāvokli katra ceturkšņa beigās. Šāda saraksta izveidi statistikas vajadzībām nosaka Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 18. oktobra Regula (EK) Nr. 1073/2013 par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (ECB/2013/38) un 2018. gada 1. jūnija Pamatnostādne (ES) 2018/876 par Iestāžu un filiāļu datu reģistru (ECB/2019/17).

Latvijas Republikas finanšu instrumentsabiedrību saraksts

Latvijas Banka pašlaik nav identificējusi vērtspapīrošanas darījumos iesaistītas finanšu instrumentsabiedrības.

Finanšu instrumentsabiedrību saraksta izveidi statistikas vajadzībām nosaka ECB 2013. gada 18. oktobra Regula (ES) Nr. 1075/2013 par vērtspapīrošanas darījumos iesaistīto finanšu instrumentsabiedrību aktīvu un pasīvu statistiku (pārstrādāta versija)  (ECB/2013/40) 3. panta pirmā daļa. Savukārt minētās ECB Regulas 3. panta otrā daļa paredz, ka katras finanšu instrumentsabiedrības pienākums ir par savu pastāvēšanu informēt attiecīgo centrālo banku vienas nedēļas laikā no dienas, kad tā sākusi darbību. ECB Regula arī ietver "finanšu instrumentsabiedrību" un "vērtspapīrošanas" definīciju.

Tādējādi katrai Latvijas Republikā reģistrētai sabiedrībai, kas atbilst ECB Regulā ietvertajai finanšu instrumentsabiedrību definīcijai, ir pienākums par savu pastāvēšanu informēt Latvijas Bankas Statistikas pārvaldes Datu pārvaldības daļu (e-pasts: stp.info@bank.lv).