Latvijas Banka informatīviem mērķiem publicē Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu, ieguldījumu fondu, pensiju fondu, finanšu instrumentsabiedrību un maksājumu statistikai atbilstošo iestāžu sarakstu. Latvijas Bankas sagatavoto un uzturēto sarakstu informāciju Eiropas Centrālā banka iekļauj savā interneta vietnē publicētajos finanšu iestāžu sarakstos.

Latvijas Bankas publicētos sarakstus iespējams iegūt arī xml un json formātā. Lai izsauktu API, domēnam jāpievieno šāds papildinājums:
/api/statistics/(saraksta veids – MFI, IF vai PF)/(vēlamais formāts – json, xml)/(datums formātā yyyymmdd), piemēram, www.bank.lv/api/statistics/MFI/xml/20220430. Ja saraksts izvēlētajā datumā neeksistē, tiek atrasts saraksts, kas pieejams tuvākajā datumā pirms izvēlētā datuma. Ja šāda saraksta nav, parādās paziņojums par to, ka informācija nav atrasta.

 

Monetāro finanšu iestāžu saraksts tiek aktualizēts par stāvokli katra kalendārā mēneša beigās, iegūstot informāciju no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Uzņēmumu reģistra un Globālo juridisko personu identifikatoru fonda (Global Legal Entity Identifier Foundation) atvērtajiem datiem, un tiek publicets līdz tā mēneša 3. darbadienai, kurš seko attiecīgajam kalendārajam mēnesim.

Šāda saraksta izveidi statistikas vajadzībām nosaka Eiropas Centrālās bankas 2021. gada 22. janvāra Regula (ES) 2021/379 par kredītiestāžu un monetāro finanšu iestāžu sektora bilances posteņiem (pārstrādāta redakcija) (ECB/2021/2) un 2018. gada 1. jūnija Pamatnostādne (ES) 2018/876 par Iestāžu un filiāļu datu reģistru (ECB/2018/16), kā arī Latvijas Bankas "Mēneša bilances pārskata sagatavošanas noteikumi".

Sarakstā ietver vienības atbilstoši Eiropas Kontu sistēmas (EKS 2010) apakšsektoram "Centrālā banka" (S.121) un "Citas monetārās finanšu iestādes" (S.122 un S.123). Latvijā šajos apakšsektoros ietver Latvijas Banku, kredītiestādes (izņemot ne-MFI kredītiestādes), krājaizdevu sabiedrības, elektroniskās naudas iestādes un naudas tirgus fondus.

31-05-2024 30-04-2024 31-03-2024 29-02-2024
Cits datums
31-01-2024
-----------
31-12-2023
30-11-2023
31-10-2023
30-09-2023
31-08-2023
31-07-2023
30-06-2023
31-05-2023
30-04-2023
31-03-2023
28-02-2023
31-01-2023
-----------
31-12-2022
30-11-2022
31-10-2022
30-09-2022
31-08-2022
31-07-2022
30-06-2022
31-05-2022
30-04-2022
1 Monetāro finanšu iestāžu kods, ko lieto statistiskās informācijas identifikācijai.
2 Atbilst MFI identifikācijas kodam Eiropas Centrālās bankas publicētajā monetāro finanšu iestāžu sarakstā.
3 Juridiskās personas identifikators (Legal Entity Identifier), ko piešķir Globālo juridisko personu identifikatoru fonda (Global Legal Entity Identifier Foundation) akreditētās iestādes.

 

Ieguldījumu fondu saraksts tiek regulāri aktualizēts par stāvokli katra ceturkšņa beigās un publicēts līdz tā mēneša 7. darbadienai, kurš seko attiecīgajam kalendārajam ceturksnim.

Šāda saraksta izveidi statistikas vajadzībām nosaka Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 18. oktobra Regula (ES) Nr. 1073/2013 par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (pārstrādāta versija) (ECB/2013/38) un 2018. gada 1. jūnija Pamatnostādne (ES) 2018/876 par Iestāžu un filiāļu datu reģistru (ECB/2018/16).

Sarakstā ietver vienības atbilstoši Eiropas Kontu sistēmas (EKS 2010) apakšsektoram "Ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus" (S.124). Latvijā šajā apakšsektorā ietver ieguldījumu fondus un alternatīvo ieguldījumu fondus, kā arī to apakšfondus.

31-03-2024 31-12-2023 30-09-2023 30-06-2023
Cits datums
31-03-2023
-----------
31-12-2022
30-09-2022
30-06-2022
31-03-2022
1 Ieguldījumu fonda, alternatīvo ieguldījumu fonda vai apakšfonda nosaukums.
2 Latvijas Bankas piešķirts unikāls identifikācijas kods, kurš vienāds ar Eiropas Centrālās bankas publicētajā ieguldījumu fondu sarakstā norādīto RIAD (Register of Institutions and Affiliates Data) kodu.
3 Starptautisks vērtspapīru identifikācijas numurs (International Securities Identification Number) saskaņā ar starptautisko standartu ISO 6166 "ISIN kodi".
4 Juridiskās personas identifikators (Legal Entity Identifier), ko piešķir Globālo juridisko personu identifikatoru fonda (Global Legal Entity Identifier Foundation) akreditētās iestādes.
5 Ieguldījumu fonda, alternatīvo ieguldījumu fonda vai apakšfonda veids pēc ieguldījumu politikas.

Pensiju fondu saraksts tiek regulāri aktualizēts par stāvokli katra kalendārā mēneša beigās un publicēts līdz tā mēneša 3. darbadienai, kurš seko attiecīgajam kalendārajam mēnesim.

Šāda saraksta izveidi statistikas vajadzībām nosaka Eiropas Centrālās bankas 2018. gada 26. janvāra Regula (ES) 2018/231 par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām pensiju fondiem (ECB/2018/2) un 2018. gada 1. jūnija Pamatnostādne (ES) 2018/876 par Iestāžu un filiāļu datu reģistru (ECB/2018/16).

Sarakstā ietver vienības atbilstoši Eiropas Kontu sistēmas (EKS 2010) apakšsektoram "Pensiju fondi" (S.129). Latvijā šajā apakšsektorā ietver privāto pensiju fondu privātos pensiju plānus un valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānus.

31-05-2024 30-04-2024 31-03-2024 29-02-2024
Cits datums
31-01-2024
-----------
31-12-2023
30-11-2023
31-10-2023
30-09-2023
31-08-2023
31-07-2023
30-06-2023
31-05-2023
30-04-2023
31-03-2023
28-02-2023
31-01-2023
-----------
31-12-2022
30-11-2022
31-10-2022
30-09-2022
31-08-2022
31-07-2022
30-06-2022
31-05-2022
30-04-2022
1 Latvijas Bankas piešķirts unikāls identifikācijas kods, kurš vienāds ar Eiropas Centrālās bankas publicētajā pensiju fondu sarakstā norādīto RIAD (Register of Institutions and Affiliates Data) kodu.
2 Juridiskās personas identifikators (Legal Entity Identifier), ko piešķir Globālo juridisko personu identifikatoru fonda (Global Legal Entity Identifier Foundation) akreditētās iestādes.
3 Pensiju plāna vai ieguldījumu plāna nosaukums.
4 Privātā pensiju fonda vai ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukums.

Finanšu instrumentsabiedrību saraksts tiek regulāri aktualizēts par stāvokli katra ceturkšņa beigās un publicēts līdz tā mēneša 7. darbadienai, kurš seko attiecīgajam kalendārajam ceturksnim.

Šāda saraksta izveidi statistikas vajadzībām nosaka Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 18. oktobra Regulas (ES) Nr. 1075/2013 par vērtspapīrošanas darījumos iesaistīto finanšu instrumentsabiedrību aktīvu un pasīvu statistiku (pārstrādāta versija)  (ECB/2013/40) 3. panta pirmā daļa.

Minētās Regulas 3. panta otrā daļa paredz, ka katras finanšu instrumentsabiedrības pienākums ir par savu pastāvēšanu informēt attiecīgo centrālo banku vienas nedēļas laikā no dienas, kad tā sākusi darbību. Eiropas Centrālās bankas regula arī ietver "finanšu instrumentsabiedrību" un "vērtspapīrošanas" definīciju.

Tādējādi katrai Latvijas Republikā reģistrētai sabiedrībai, kas atbilst Eiropas Centrālās bankas regulā ietvertajai finanšu instrumentsabiedrību definīcijai, ir pienākums par savu pastāvēšanu informēt Latvijas Banku (e-pasts: stp.info@bank.lv).

Finanšu instrumentsabiedrību sarakstā ietvertās vienības ir daļa no Eiropas Kontu sistēmas (EKS 2010) apakšsektora "Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus" (S.125). Papildus finanšu instrumentsabiedrībām, kas iesaistītas vērtspapīrošanas darījumos, šis apakšsektors ietver vērtspapīru un atvasināto instrumentu tirgotājus, finanšu sabiedrības, kas veic kreditēšanu, un specializētās finanšu sabiedrības. Pilnu šā EKS 2010 apakšsektora sarakstu uztur Centrālā statistikas pārvalde (sk. Institucionālo sektoru klasifikāciju).

31-03-2024 31-12-2023 30-09-2023 30-06-2023
Cits datums
31-03-2023
-----------
31-12-2022
30-09-2022
30-06-2022
1 Latvijas Bankas piešķirts unikāls identifikācijas kods, kurš vienāds ar Eiropas Centrālās bankas publicētajā finanšu instrumentsabiedrību sarakstā norādīto RIAD (Register of Institutions and Affiliates Data) kodu.
2 Juridiskās personas identifikators (Legal Entity Identifier), ko piešķir Globālo juridisko personu identifikatoru fonda (Global Legal Entity Identifier Foundation) akreditētās iestādes.

Maksājumu statistikai atbilstošo iestāžu saraksts tiek aktualizēts par stāvokli pusgada beigās un publicēts līdz tā mēneša 7. darbadienai, kas seko attiecīgajam  pusgadam.

Šāda saraksta izveidi statistikas vajadzībām nosaka Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 28. novembra Regula (ES) Nr. 1409/2013 par maksājumu statistiku (ECB/2013/43) un 2018. gada 1. jūnija Pamatnostādne (ES) 2018/876 par Iestāžu un filiāļu datu reģistru (ECB/2018/16).

Sarakstā ietver maksājumu pakalpojumu sniedzējus, uz kuriem attiecas minētā regula. Sarakstā ietvertās vienības klasificētas dažādos Eiropas Kontu sistēmas (EKS 2010) apakšsektoros – "Centrālā banka" (S. 121), "Noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo banku" (S.122), Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus" (S.125), "Finanšu palīgsabiedrības" (S.126), "Nefinanšu sabiedrības" (S.11) vai "Vispārējā valdība" (S.13).

31-12-2023 30-06-2023 31-12-2022 30-06-2022
1 Monetāro finanšu iestāžu kods, ko lieto statistiskās informācijas identifikācijai.
2 Atbilst identifikācijas kodam Eiropas Centrālās bankas publicētajā maksājumu statistikai atbilstošo iestāžu sarakstā.
3 Juridiskās personas identifikators (Legal Entity Identifier), ko piešķir Globālo juridisko personu identifikatoru fonda (Global Legal Entity Identifier Foundation) akreditētās iestādes.


Informācija statistikas lietotājiem

Informācija, kas palīdz labāk izprast statistiskos datus, kā arī, iepazīstoties ar statistikas programmām, uzzināt par Latvijas Bankas plānotajiem darbiem statistikas jomā un sagatavoto statistikas klāstu.

Uzzināt vairāk