Publicēts: 16.04.2019. Aktualizēts: 11.01.2022.

Latvijas Banka informatīviem mērķiem publicē Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu, ieguldījumu fondu un pensiju fondu sarakstu, kā arī informāciju par finanšu instrumentsabiedrību sarakstu. Latvijas Bankas sagatavoto un uzturēto sarakstu informāciju Eiropas Centrālā banka iekļauj savā interneta vietnē publicētajos finanšu iestāžu sarakstos.

 

Monetāro finanšu iestāžu saraksts

Monetāro finanšu iestāžu saraksts
(Spēkā ar 04.11.2021.; versija 6.5.)

Monetāro finanšu iestāžu saraksts tiek regulāri aktualizēts un publicēts, iegūstot informāciju no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Uzņēmumu reģistra un Globālo juridisko personu identifikatoru fonda (Global Legal Entity Identifier Foundation) atvērtajiem datiem.

Šāda saraksta izveidi statistikas vajadzībām nosaka Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 24. septembra Regula (ES) Nr. 1071/2013 par monetāro finanšu iestāžu sektora bilanci (pārstrādāta versija) (ECB/2013/33) un 2018. gada 1. jūnija Pamatnostādne (ES) 2018/876 par Iestāžu un filiāļu datu reģistru (ECB/2018/16), kā arī Latvijas Bankas "Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas noteikumi".

Sarakstā ietver vienības atbilstoši Eiropas Kontu sistēmas (EKS 2010) apakšsektoram "Centrālā banka" (S.121) un "Citas monetārās finanšu iestādes" (S.122 un S.123). Latvijā šajos apakšsektoros ietver Latvijas Banku, kredītiestādes, krājaizdevu sabiedrības, elektroniskās naudas iestādes un naudas tirgus fondus.

Ieguldījumu fondu saraksts

Ieguldījumu fondu saraksts
(31.12
.2021.)

Ieguldījumu fondu saraksts tiek regulāri aktualizēts par stāvokli katra ceturkšņa beigās un publicēts līdz tā mēneša 7. darbadienai, kurš seko attiecīgajam kalendārajam ceturksnim.

Šāda saraksta izveidi statistikas vajadzībām nosaka Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 18. oktobra Regula (ES) Nr. 1073/2013 par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (pārstrādāta versija) (ECB/2013/38) un 2018. gada 1. jūnija Pamatnostādne (ES) 2018/876 par Iestāžu un filiāļu datu reģistru (ECB/2018/16).

Sarakstā ietver vienības atbilstoši Eiropas Kontu sistēmas (EKS 2010) apakšsektoram "Ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus" (S.124). Latvijā šajā apakšsektorā ietver ieguldījumu fondus un alternatīvo ieguldījumu fondus, kā arī to apakšfondus.

Pensiju fondu saraksts

Pensiju fondu saraksts
(31.12.2021.)

Pensiju fondu saraksts tiek regulāri aktualizēts par stāvokli katra mēneša beigās un publicēts līdz tā mēneša 3. darbadienai, kurš seko attiecīgajam kalendārajam mēnesim.

Šāda saraksta izveidi statistikas vajadzībām nosaka Eiropas Centrālās bankas 2018. gada 26. janvāra Regula (ES) Nr. 2018/231 par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām pensiju fondiem (ECB / 2018/2) un 2018. gada 1. jūnija Pamatnostādne (ES) 2018/876 par Iestāžu un filiāļu datu reģistru (ECB/2018/16).

Sarakstā ietver vienības atbilstoši Eiropas Kontu sistēmas (EKS 2010) apakšsektoram "Pensiju fondi" (S.129). Latvijā šajā apakšsektorā ietver privāto pensiju fondu privātos pensiju plānus un valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānus.

Finanšu instrumentsabiedrību saraksts

Finanšu instrumentsabiedrību saraksts
(31.12.2021.)

Finanšu instrumentsabiedrību saraksts tiek regulāri aktualizēts par stāvokli katra ceturkšņa beigās un publicēts līdz tā mēneša 7. darbadienai, kurš seko attiecīgajam kalendārajam ceturksnim.

Šāda saraksta izveidi statistikas vajadzībām nosaka Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 18. oktobra Regulas (ES) Nr. 1075/2013 par vērtspapīrošanas darījumos iesaistīto finanšu instrumentsabiedrību aktīvu un pasīvu statistiku (pārstrādāta versija)  (ECB/2013/40) 3. panta pirmā daļa.

Minētās Regulas 3. panta otrā daļa paredz, ka katras finanšu instrumentsabiedrības pienākums ir par savu pastāvēšanu informēt attiecīgo centrālo banku vienas nedēļas laikā no dienas, kad tā sākusi darbību. Eiropas Centrālās bankas regula arī ietver "finanšu instrumentsabiedrību" un "vērtspapīrošanas" definīciju.

Tādējādi katrai Latvijas Republikā reģistrētai sabiedrībai, kas atbilst Eiropas Centrālās bankas regulā ietvertajai finanšu instrumentsabiedrību definīcijai, ir pienākums par savu pastāvēšanu informēt Latvijas Banku (e-pasts: stp.info@bank.lv).

Finanšu instrumentsabiedrību sarakstā ietvertās vienības ir daļa no Eiropas Kontu sistēmas (EKS 2010) apakšsektora "Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus" (S.125). Papildus finanšu instrumentsabiedrībām, kas iesaistītas vērtspapīrošanas darījumos, šis apakšsektors ietver vērtspapīru un atvasināto instrumentu tirgotājus, finanšu sabiedrības, kas veic kreditēšanu, un specializētās finanšu sabiedrības. Pilnu šā EKS 2010 apakšsektora sarakstu uztur Centrālā statistikas pārvalde (sk. Institucionālo sektoru klasifikāciju).