Publicēts: 05.12.2022. Aktualizēts: 11.06.2024.

Kā iegūt darbības atļauju?

Darbības atļaujas iegūšana ir regulēts process, kurā jūs varat kļūt par Latvijas finanšu tirgus dalībnieku un sākt darbību pēc atļaujas saņemšanas.

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumus ir tiesīga sniegt juridiska persona, kas saņēmusi Latvijas Bankas izsniegtu darbības atļauju saskaņā ar Regulu Nr. 2020/1503.

Kolektīvā finansēšana ir alternatīva finansējuma veids jaunuzņēmumiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Kolektīvā finansēšana ir nozīmīga starpniecība, kad kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs, pašam neuzņemoties saistības, vada sabiedrībai pieejamu digitālu platformu, lai savestu kopā potenciālos ieguldītājus vai aizdevējus ar uzņēmumiem, kas meklē finansējumu. Šāds finansējums izpaužas kā aizdevumi vai ieguldījumi uzņēmuma kapitālā.

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanā ir iesaistīti trīs veidu dalībnieki:

 • projekta īpašnieks, kas ierosina finansējamo projektu,
 • ieguldītāji, kas finansē ierosināto projektu,
 • kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs, kas tiešsaistes platformā saved kopā projekta īpašniekus un ieguldītājus.

 • Pārvaldē iesaistītajām personām ir atbilstoša izglītība un pieredze, lai pārvaldītu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju.
 • Personām, kas iesaistītas pārvaldībā, un kapitāldaļu turētājiem, kuri tur 20% vai vairāk pamatkapitāla vai balsstiesību, ir laba reputācija un nav sodāmības saskaņā ar Regulas Nr. 2020/1503 12. panta trešās daļas prasībām.
 • Pašu kapitāla nodrošināšana vismaz no 25 000 eiro apmērā vai kapitāla prasības (ceturtā daļa no fiksētajiem pieskaitāmajiem izdevumiem iepriekšējā gadā) apmērā, ja tā ir lielāka par 25 000 eiro, vai apdrošināšanas polise, vai pašu kapitāla un apdrošināšanas polises kombinācija.

 

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumus saskaņā ar Regulu Nr. 2020/1503 nepiemēro:

 • kolektīvās finansēšanas pakalpojumiem, kas tiek sniegti projektu īpašniekiem, kuri ir patērētāji;
 • kolektīvās finansēšanas piedāvājumiem ar kopējo atlīdzību, kura pārsniedz 5 000 000 eiro 12 mēnešu laikposmā. Pārsniedzot noteikto limitu finansēšanas piedāvājuma izteikšana, jāorganizē saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām;
 • komercdarbībai, kas saistīta ar kredīta devēju izsniegto kredītu kredītprasību tirdzniecību tīmekļa platformās. Šādai komercdarbībai jāsaņem ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes darbības atļauja. Papildu informāciju par citu finanšu tirgus dalībnieku licencēšanu uzziniet Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļā Licencēšana.

Darbības atļaujas iegūšanas process

Uzziniet, kas katrā posmā jādara un jāzina uzņēmējam, ko dara Latvijas Banka un kādi ir pieteikuma izskatīšanas termiņi.

Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai: iepazīšanās posms, kurā Latvijas Banka organizē tikšanos ar uzņēmēju, lai pārrunātu tā plānoto darbību. Šajā posmā uzņēmumam obligāti vēl nav jābūt dibinātam.

Ko dara uzņēmējs

 • Sagatavo informāciju par uzņēmuma dalībniekiem un amatpersonām.
 • Sagatavo vispārīgu informāciju par kapitāla finansējuma veidu un naudas līdzekļu izcelsmi.
 • Sagatavo informāciju par plānoto komercdarbības modeli: pakalpojumu sniegšanas kārtība, maksājumu plūsmas organizēšana, klienti, valstis, kurās pakalpojums tiks sniegts.
 • Sāk nepieciešamo dokumentu projektu izstrādi.

Ko dara Latvijas Banka

 • Sniedz konsultācijas par piemērojamo regulējumu.
 • Veic sākotnējo komercdarbības projekta un procedūru novērtēšanu.
 • Izvērtē, vai iespējams turpināt atļaujas iegūšanas procesu.
 • Sniedz konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem.

Ņem vērā

 • Rūpīgi iepazīstieties ar normatīvo aktu prasībām.
 • Izvērtējiet nepieciešamību piesaistīt kvalificētus ekspertus vai konsultantus.

Iesniedzamie dokumenti

 • dalībnieku un amatpersonu CV;
 • pakalpojuma un tā sniegšanas apraksts;
 • vispārīga informācija par plānoto kapitāla finansējuma veidu un naudas līdzekļu izcelsmi.

Izmaksas

Sagatavošanos pieteikuma iesniegšanai un konsultāciju sniegšanu Latvijas Banka nodrošina bez maksas.

Pieteikuma iesniegšana: uzņēmējs sagatavo un iesniedz darbības atļaujas saņemšanas pieteikumu.

Ko dara uzņēmējs

 • Iesniedz pilnībā aizpildītu pieteikumu un visu nepieciešamo informāciju, dokumentus saskaņā ar Regulas Nr. 2020/1503 12. panta prasībām un darbības atļaujas saņemšanas regulatīvi tehniskajiem standartiem.
 • Saņem informāciju no Latvijas Bankas par darbības atļaujas pieteikuma izskatīšanas procesa sākšanu vai par trūkumiem, kas jānovērš iesniegtajā pieteikumā.
 • Sniedz nepieciešamos papildu skaidrojumus.

Ko dara Latvijas Banka

 • 25 darba dienu laikā veic pieteikuma pilnīguma pārbaudi (pieteikuma vērtēšana pēc būtības vēl netiek uzsākta).
 • Ja pieteikums ir nepilnīgs, Latvijas Banka nosūta uzņēmējam vēstuli ar informāciju par konstatētajiem trūkumiem, kurus nepieciešams novērst.
 • Ja pieteikums ir pilnīgs, Latvijas Banka nosūta uzņēmējam vēstuli ar informāciju, ka tiek sākta darbības atļaujas pieteikuma izskatīšana.
 • Latvijas Banka nozīmē projekta vadītāju un nodrošina uzņēmējam pieeju projekta vadības rīkam, kas palīdzēs sekot procesa gaitai.

Ņem vērā

 • Pirms pieteikuma iesniegšanas aicinām izmantot Latvijas Bankas piedāvātās konsultācijas.
 • Pārliecinieties, ka iesniedzamie dokumenti ir pilnīgi un izstrādāti kvalitatīvi!
 • Pārbaudiet, vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (skatīt iesniedzamo dokumentu sarakstu)!

Iesniedzamo dokumentu saraksts

Iesniedzamie dokumenti izriet no Regulas Nr. 2020/1503 12. panta prasībām un darbības atļaujas saņemšanas Regulatīvi tehniskajiem standartiem (RTS). Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (European Securities and Markets Authority, ESMA) ir pabeigusi RTS izstrādi un publicējusi to gala projekta versijas, kas pieejams šeit: RTS

1. Juridiska persona iesniedz pieteikumu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas saņemšanai. Pieteikumu sagatavo atbilstoši RTS prasībām.

2. Pieteikumam jāpievieno:

2.1. darbības programma, kurā izklāstīts apraksts par plānotajiem kolektīvās finansēšanas pakalpojumu veidiem un kolektīvās finansēšanas platformas darbību, tostarp norādot, kur un kā tiks tirgoti kolektīvās finansēšanas piedāvājumi;

2.2. apraksts par pārvaldības kārtību un iekšējiem kontroles mehānismiem, ar ko nodrošina regulas ievērošanu, tostarp riska pārvaldības un grāmatvedības procedūras;

2.3. apraksts par IT  sistēmām, resursiem un procedūrām datu apstrādes sistēmu kontrolei un aizsardzībai;

2.4. apraksts par operacionālajiem riskiem un to pārvaldīšanas procedūrām;

2.5. apraksts par prudenciālajiem aizsardzības pasākumiem saskaņā ar Regulas 11. pantu (tostarp finanšu prognozes turpmākajiem trīs gadiem);

2.6. pierādījumi tam, ka tiek ievēroti prudenciālie aizsardzības pasākumi saskaņā ar Regulas 11. pantu;

2.7. apraksts par darbības nepārtrauktības plānu, kurā, ņemot vērā raksturu, apjomu un sarežģītību kolektīvās finansēšanas pakalpojumiem, ir noteikti pasākumi un procedūras, ar ko nodrošina, ka gadījumā, ja potenciālais kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs izbeidz darbību, ar esošajiem ieguldījumiem saistīto kritiski svarīgo pakalpojumu sniegšana netiek pārtraukta un līgumi starp potenciālo kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju un tā klientiem tiek pareizi pārvaldīti;

2.8. to fizisko personu identitātes apliecinošie dokumenti, kuras ir atbildīgas par potenciālā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja pārvaldību;

2.9. CV un soda reģistra izziņas no tām valstīm, kurās personas, kas atbildīgas par potenciālā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja pārvaldību, un attiecībā uz kapitāldaļu turētājiem, kuri tur 20% vai vairāk pamatkapitāla vai balsstiesību, ir veikušas komercdarbību. Papildus iesniedz informāciju, kas apliecina pārvaldes personu izglītību un ka minētajām personām ir pietiekamas zināšanas, prasmes un pieredze, kas nepieciešama, lai pārvaldītu potenciālo kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju;

2.10. apraksts par iekšējiem noteikumiem, kuru mērķis ir nepieļaut, ka personas, kas minētas Regulas 8. panta 2. punktā, kā projektu īpašnieki iesaistās piedāvātajos kolektīvās finansēšanas pakalpojumos;

2.11. apraksts par ārpakalpojumu izmantošanas kārtību;

2.12. apraksts par procedūrām klientu sūdzību izskatīšanai;

2.13. apraksts par maksājumu plūsmas organizēšanas kārtību, iekļaujot apstiprinājumu par to, vai potenciālais kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs ir iecerējis pats vai ar trešās personas starpniecību sniegt maksājumu pakalpojumus saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/2366, vai izmantojot kārtību saskaņā ar regulas 10. panta 5. punktu;

2.14. apraksts par procedūrām, ar ko pārbauda ieguldījumu pamatinformācijas lapā ietvertās informācijas pilnīgumu, pareizību un skaidrību;

2.15. apraksts par procedūrām attiecībā uz ieguldījumu limitiem, kas noteikti Regulas 21. panta 7. punktā minētajiem nepieredzējušiem ieguldītājiem.

Izmaksas

2500 eiro par darbības atļaujas saņemšanai iesniegto dokumentu un informācijas izskatīšanu (jāmaksā brīdī, kad tiek oficiāli iesniegts pieteikums).

Pieteikuma izskatīšanas termiņš

Trīs mēneši no apstiprinājuma, ka pieteikums ir pilnīgs un Latvijas Banka sāk pieteikuma izvērtēšanu. Pieteikuma izskatīšanas termiņš var tiks pagarināts, ja pieteikumā sniegtā informācija nav pietiekama, lai pieņemtu lēmumu par darbības atļaujas izsniegšanu.

Pieteikuma izvērtēšana: Latvijas Banka izvērtē pieteikumu pēc būtības.

Ko dara uzņēmējs

 • Seko pieteikuma izskatīšanas procesam, izmantojot projekta vadības rīku.
 • Pēc iespējas drīzākos termiņos sniedz atbildes uz Latvijas Bankas papildu informācijas pieprasījumiem.
 • Veic labojumus iesniegtajos dokumentos saskaņā ar Latvijas Bankas norādēm.
 • Piedalās Latvijas Bankas organizētajās sanāksmēs.

Ko dara Latvijas Banka

 • Veic pieteikuma izvērtēšanu pēc būtības.
 • Trūkumu konstatēšanas gadījumā sazinās ar uzņēmēja kontaktpersonu.
 • Sagatavo vēstuli, ja tiek konstatēti trūkumi pieteikumā.
 • Turpina izskatīt pieteikumu, saskaņā ar iesniegtiem papildinājumiem.
 • Pabeidz pieteikuma izvērtēšanu.

Ņem vērā

 • Sekojiet pieteikuma izskatīšanas gaitai!
 • Pēc iespējas drīzākos termiņos sniedziet papildu skaidrojumus un veiciet nepieciešamos labojumus!
 • Aicinām Latvijas Bankas rīkotajās sanāksmēs piedalīties arī uzņēmēja pārstāvjus, nevis tikai konsultantus (ja tādi ir piesaistīti).

Izmaksas

Pieteikuma izvērtēšanas posmā nav papildu izmaksu, kas saistītas ar dokumentu izskatīšanu.

Darbības atļaujas saņemšana: Latvijas Banka pabeidz pieteikuma izvērtēšanu un pieņem lēmumu par darbības atļaujas izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.

Ko dara uzņēmējs

 • Gatavojas saņemt darbības atļauju un uzsākt darbību saskaņā ar komercdarbības plānu.
 • Licences izsniegšanas gadījumā noformē lietotājus Latvijas Bankas Datu ziņošanas sistēmai turpmākai saziņai ar Latvijas Banku un darbības pārskatu iesniegšanai.

Ko dara Latvijas Banka

 • Sagatavo lēmumu par darbības atļaujas izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.
 • Informē uzņēmēju par pieņemto lēmumu.
 • Izvieto informāciju Latvijas Bankas tīmekļvietnē un nosūta lēmumu Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei.

Ņem vērā

Izmaksas

Darbības atļaujas saņemšanas posmā nav papildu izmaksas, kas saistītas ar atļaujas saņemšanu.

Uzraudzība: Latvijas Banka veic uzņēmuma darbības uzraudzību atbilstoši Regulas Nr. 2020/1503 prasībām.

Ko dara uzņēmējs

 • Sniedz atbildes uz Latvijas Bankas pieprasījumiem.
 • Sagatavo pārskatus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
 • Ziņo Latvijas Bankai par izmaiņām darbības atļaujas saņemšanai izsniegtajos dokumentos.
 • Ziņo Latvijas Bankai par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanas kārtības izmaiņām.
 • Ziņo par būtiskiem incidentiem kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanas gaitā.
 • Iepazīstas ar Latvijas Bankas nozīmēto uzņēmuma kuratoru.

Ko dara Latvijas Banka

 • Nozīmē uzņēmuma kuratoru.
 • Vērtē uzņēmuma darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.
 • Pieprasa papildu informāciju par uzņēmuma darbību un tās rādītājiem.
 • Izvērtē iesniegtos pārskatus un uzraudzības informāciju.
 • Sadarbojas ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi saistībā ar uzraudzības jautājumiem.

Ņem vērā

 • Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Latvijas Bankas nozīmēto kuratoru.
 • Regulāri sniedziet pārskatus un pieprasīto uzraudzības informāciju.
 • Ziņojiet par izmaiņām pakalpojumu sniegšanas procesā, kā arī par izmaiņām darbības atļaujas saņemšanai iesniegtajos dokumentos, tajā skaitā amatpersonu vai dalībnieku izmaiņu gadījumā.

Izmaksas

Pēc reģistrācijas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju reģistrā uzņēmums Latvijas Bankai maksā 4000 eiro gadā un papildus līdz 1,4% (ieskaitot) gadā no bruto ieņēmumiem, bet ne vairāk kā 100 000 eiro gadā.

 

Uzzini vairāks par uzraudzības procesu

 

Tikšanās ar potenciālajiem tirgus dalībniekiem

Latvijas Bankas speciālisti piedāvā potenciālajiem tirgus dalībniekiem konsultācijas, lai palīdzētu labāk izprast regulējošās prasības par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas procesu, kā arī identificētu iespējamos izaicinājumus, attīstot jaunus un inovatīvus produktus vai uzņēmējdarbības modeļus. Mūsu speciālisti piedāvā:

 • skaidrot noteiktus regulējošo prasību aspektus;
 • sniegt padomu par regulējuma piemērošanu inovatīva produkta vai uzņēmējdarbības modeļa agrīnā izstrādes stadijā.

Piesakieties konsultācijai!
Lai vienotos par pieņemšanas laiku, lūdzam iepriekš pieteikties, rakstot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvanot pa tālruni +371 67 022 300.

Noderīga informācija