Publicēts: 26.11.2022. Aktualizēts: 05.07.2024.

Noregulējuma darbību veic, kad noregulējuma iestāde (Vienotā noregulējuma valde vai Latvijas Banka) konstatē, ka grūtībās nonākusi banka vai ieguldījumu brokeru sabiedrība nevar tikt likvidēta, nekaitējot sabiedrības interesēm un neradot finansiālu nestabilitāti.

Noregulējuma darbība ir noregulējuma iestādes lēmums sākt bankas vai ieguldījumu brokeru sabiedrības noregulējuma procedūru, noregulējuma instrumenta piemērošanu vai vienu vai vairāku noregulējuma tiesību īstenošanu.

Noregulējuma mērķi

Piemērojot noregulējuma instrumentus attiecībā uz noregulējamo iestādi, noregulējuma iestāde izvēlas tos instrumentus, kas vislabāk sasniedz šādus noregulējuma mērķus:

 • garantēt kritiski svarīgo funkciju nepārtrauktību;
 • izvairīties no būtiskas negatīvas ietekmes uz finanšu tirgus stabilitāti un uzturēt tirgus disciplīnu;
 • aizsargāt valsts līdzekļus, samazinot paļaušanos uz valsts atbalstu;
 • aizsargāt noguldītāju un ieguldītāju intereses;
 • aizsargāt klientu finanšu līdzekļus un klientu aktīvus.

Noregulējuma plāns

Lai nodrošinātu noregulējuma iestādes operatīvu rīcību krīzes situācijā, katrai bankai un noregulējumam pakļautai ieguldījumu brokeru sabiedrībai ir izstrādāts noregulējuma plāns (pārskata reizi gadā) un veikts noregulējamības novērtējums.

Noregulējuma plānošanas procesā noregulējuma iestāde nodrošina, ka bankai vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai ir iespējams un ticams piemērot noregulējuma darbību, ja ir izpildīti šādi noregulējuma nosacījumi:

 • kompetentā iestāde vai noregulējuma iestāde konstatē, ka bankai vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai ir finanšu grūtības vai, iespējams, tā nonāks finanšu grūtībās;
 • nepastāv alternatīvi privātā sektora pasākumi, kas, īstenoti saprātīgā termiņā, novērstu bankas vai ieguldījumu brokeru sabiedrības finanšu grūtības;
 • noregulējuma darbība ir nepieciešama sabiedrības interesēs, lai sasniegtu vienu vai vairākus noregulējuma mērķus un, ja banka vai ieguldījumu brokeru sabiedrība tiktu likvidēta, noregulējuma mērķi netiktu sasniegti tādā pašā apjomā.

Noregulējuma instrumenti

Noregulējuma iestādei ir tiesības bankai vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kas atbilst visiem noregulējuma piemērošanas nosacījumiem, piemērot vienu vai vairākus šādus noregulējuma instrumentus:

 • uzņēmuma pārdošanas instrumentu;
 • pagaidu iestādes instrumentu;
 • aktīvu nodalīšanas instrumentu;
 • iekšējās rekapitalizācijas instrumentu.