Publicēts: 25.06.2024. Aktualizēts: 03.07.2024.

Šajā sadaļā apkopota informācija par noregulējuma datiem, kas kredītiestādēm jāiesniedz Latvijas Bankai.

Pārskata nosaukums

Pārskata moduļa kods

Iesniegšanas  termiņš

Periodiskums

Visas Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes

Ex-ante iemaksu vienotajā noregulējuma fondā pārskats

EAC-IND: Ex-ante contributions to the Single Resolution Fund

Līdz 31. janvārim
(Ja 31. janvāris nav darbdiena, informāciju sniedz nākamajā darbdienā)

G

Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādes, kas klasificētas kā nozīmīgas iestādes
(Significant Institutions; SI)

Saistību datu pārskats (Liability Data Report; LDR)

LDR: Liability Dta Report

Līdz 31. martam
(Ja 31. marts nav darbdiena, informāciju sniedz nākamajā darbdienā)

G

Kritisko funkciju pārskats (Critical Functions Report; CFR)

CFR: Critical Functions Report

Līdz 30. aprīlim
(Ja 30. aprīlis nav darbdiena, informāciju sniedz nākamajā darbdienā)

G

Komisijas Īstenošanas regulas pārskats (Commission Implementing Regulation Report; CIR)

CIR: Core Information Report

Līdz 30. aprīlim
(Ja 30. aprīlis nav darbdiena, informāciju sniedz nākamajā darbdienā)

G

Finanšu tirgus infrastruktūras pārskats (Financial Market Infrastructure Report; FMIR)

FMIR: Financial Market Infrastructures Report

Līdz 30. aprīlim
(Ja 30. aprīlis nav darbdiena, informāciju sniedz nākamajā darbdienā)

G

Pārskats par minimālajām pašu kapitāla un atbilstīgo saistību prasībām un kopējo zaudējumu absorbcijas spēju prasībām (reporting of the minimum requirement for own funds and eligible liabilities and the total loss absorbency requirement; MREL/TLAC)

MREL-TLAC: MREL TLAC

Līdz 18. februārim
Līdz 19. maijam
Līdz 18. augustam
Līdz 18. novembrim

(Ja minētie datumi nav darbdiena, informāciju sniedz nākamajā darbdienā)

C

Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādes, kas klasificētas kā mazāk nozīmīgas
(Less Significant Institutions; LSI)

Noregulējuma pārskati (RESOL)

RESOL: Resolution

Līdz 30. aprīlim
(Ja 30. aprīlis nav darbdiena, informāciju sniedz nākamajā darbdienā)

G

C – ceturkšņa informācija.
G – gada informācija.

 

Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes
(visas)

Informāciju sagatavo individuālā līmenī un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes.

Informācija par vienoto datu punkta modeli un taksonomiju ITS noregulējuma pārskatu sniegšanai pieejama Vienotā noregulējuma valdes tīmekļvietnē (angļu valodā).

Pārskata iesniegšanas termiņš – līdz 31. janvārim. Ja 31. janvāris nav darbdiena, informāciju sniedz nākamajā darbdienā.

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Tiesību akti

Komisijas 2014. gada 21. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/63, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES papildina attiecībā uz ex ante iemaksām noregulējuma finansēšanas mehānismos.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. jūlija Regula (ES) Nr. 806/2014, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010

 

Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādes, kas klasificētas kā nozīmīgas iestādes
(Significant Institutions; SI)

Informāciju sagatavo individuālā līmenī un konsolidācijas grupas līmenī (ņemot vērā atsevišķām kredītiestādēm piešķirtos atbrīvojumus konkrētu pārskatu iesniegšanai) un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes (SI).

Informācija par vienoto datu punkta modeli un taksonomiju ITS noregulējuma pārskatu sniegšanai pieejama Vienotā noregulējuma valdes (turpmāk – VNV) tīmekļvietnē (angļu valodā). 

Lai uzlabotu datu kvalitāti, aizpildot noregulējuma pārskatus, ievēro arī VNV tīmekļvietnē (angļu valodā) noregulējuma pārskatu pārbaudes rīka 3. līmeņa versiju (SRB Level 3 data quality checks v1.04). Datu pareizības pārbaudes veic kopā ar 1. un 2. līmeņa pārbaudēm saskaņā ar validācijas rīkiem SRB Taxonomy extension documents, kuri publicēti VNV tīmekļvietnē.

Pārskata iesniegšanas termiņš – līdz 31. martam. Ja 31. marts nav darbdiena, informāciju sniedz nākamajā darbdienā.

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Tiesību akti

Komisijas 2018. gada 23. oktobra Īstenošanas regula (ES) 2018/1624, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz procedūrām, standarta veidlapām un veidnēm informācijas sniegšanai kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējuma plānu vajadzībām un atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/1066.

Informāciju sagatavo individuālā līmenī un konsolidācijas grupas līmenī (ņemot vērā atsevišķām kredītiestādēm piešķirtos atbrīvojumus konkrētu pārskatu iesniegšanai) un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes (SI).

Informācija par vienoto datu punkta modeli un taksonomiju ITS noregulējuma pārskatu sniegšanai pieejama Vienotā noregulējuma valdes (turpmāk – VNV) tīmekļvietnē (angļu valodā). 

Lai uzlabotu datu kvalitāti, aizpildot noregulējuma pārskatus, ievēro arī VNV tīmekļvietnē (angļu valodā) noregulējuma pārskatu pārbaudes rīka 3. līmeņa versiju (SRB Level 3 data quality checks v1.04). Datu pareizības pārbaudes veic kopā ar 1. un 2. līmeņa pārbaudēm saskaņā ar validācijas rīkiem SRB Taxonomy extension documents, kuri publicēti VNV tīmekļvietnē.

Pārskata iesniegšanas termiņš – līdz 30. aprīlim. Ja 30. aprīlis nav darbdiena, informāciju sniedz nākamajā darbdienā.

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Tiesību akti

Komisijas 2018. gada 23. oktobra Īstenošanas regula (ES) 2018/1624, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz procedūrām, standarta veidlapām un veidnēm informācijas sniegšanai kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējuma plānu vajadzībām un atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/1066

Informāciju sagatavo individuālā līmenī un konsolidācijas grupas līmenī (ņemot vērā atsevišķām kredītiestādēm piešķirtos atbrīvojumus konkrētu pārskatu iesniegšanai) un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes (SI).

Informācija par vienoto datu punkta modeli un taksonomiju ITS noregulējuma pārskatu sniegšanai pieejama Vienotā noregulējuma valdes (turpmāk – VNV) tīmekļvietnē (angļu valodā).

Lai uzlabotu datu kvalitāti, aizpildot noregulējuma pārskatus, ievēro arī VNV interneta vietnē (angļu valodā) noregulējuma pārskatu pārbaudes rīka 3. līmeņa versiju (SRB Level 3 data quality checks v1.04). Datu pareizības pārbaudes veic kopā ar 1. un 2. līmeņa pārbaudēm saskaņā ar validācijas rīkiem SRB Taxonomy extension documents, kuri publicēti VNV tīmekļvietnē.

Pārskata iesniegšanas termiņš – līdz 30. aprīlim. Ja 30. aprīlis nav darbdiena, informāciju sniedz nākamajā darbdienā.

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Tiesību akti

Komisijas 2018. gada 23. oktobra Īstenošanas regula (ES) 2018/1624, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz procedūrām, standarta veidlapām un veidnēm informācijas sniegšanai kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējuma plānu vajadzībām un atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/1066.

Informāciju sagatavo individuālā līmenī un konsolidācijas grupas līmenī (ņemot vērā atsevišķām kredītiestādēm piešķirtos atbrīvojumus konkrētu pārskatu iesniegšanai) un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes (SI).

Informācija par vienoto datu punkta modeli un taksonomiju ITS noregulējuma pārskatu sniegšanai pieejama Vienotā noregulējuma valdes (turpmāk – VNV) tīmekļvietnē (angļu valodā). 

Lai uzlabotu datu kvalitāti, aizpildot noregulējuma pārskatus, ievēro arī VNV interneta vietnē (angļu valodā) noregulējuma pārskatu pārbaudes rīka 3. līmeņa versiju (SRB Level 3 data quality checks v1.04). Datu pareizības pārbaudes veic kopā ar 1. un 2. līmeņa pārbaudēm saskaņā ar validācijas rīkiem SRB Taxonomy extension documents, kuri ir publicēti VNV tīmekļvietnē.

Pārskata iesniegšanas termiņš – līdz 30. aprīlim. Ja 30. aprīlis nav darbdiena, informāciju sniedz nākamajā darbdienā.

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Tiesību akti

Komisijas 2018. gada 23. oktobra Īstenošanas regula (ES) 2018/1624, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz procedūrām, standarta veidlapām un veidnēm informācijas sniegšanai kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējuma plānu vajadzībām un atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/1066.

Informāciju sagatavo individuālā līmenī un konsolidācijas grupas līmenī (ņemot vērā atsevišķām kredītiestādēm piešķirtos atbrīvojumus konkrētu pārskatu iesniegšanai) un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes (SI).

Informācija par vienoto datu punkta modeli un taksonomiju ITS noregulējuma pārskatu sniegšanai (angļu valodā). 

Pārskata iesniegšanas termiņš – līdz 18. februārim, 19. maijam, 18. augustam un 18. novembrim. Ja 18. februāris, 19. maijs, 18. augusts vai 18. novembris nav darbdiena, informāciju sniedz nākamajā darbdienā.

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Tiesību akti

Komisijas 2021. gada 23. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2021/763, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/59/ES piemērošanai attiecībā uz uzraudzības pārskatu sniegšanu un informācijas publiskošanu par minimuma prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām.

 

Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādes, kas klasificētas kā mazāk nozīmīgas
(Less Significant Institutions; LSI)

Informāciju sagatavo individuālā līmenī un konsolidācijas grupas līmenī (ņemot vērā atsevišķām kredītiestādēm piešķirtos atbrīvojumus konkrētu pārskatu iesniegšanai) un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes (LSI).

Informācija par vienoto datu punkta modeli un taksonomiju ITS noregulējuma pārskatu sniegšanai pieejama  Vienotā noregulējuma valdes (turpmāk – VNV) tīmekļvietnē (angļu valodā).

Lai uzlabotu datu kvalitāti, aizpildot noregulējuma pārskatus, jāievēro arī VNV tīmekļvietnē (angļu valodā) noregulējuma pārskatu pārbaudes rīka 3. līmeņa versija (SRB Level 3 data quality checks v1.04). Datu pareizības pārbaudes veic kopā ar 1. un 2. līmeņa pārbaudēm saskaņā ar validācijas rīkiem SRB Taxonomy extension documents, kuri publicēti VNV tīmekļvietnē.

Pārskata iesniegšanas termiņš – līdz 30. aprīlim. Ja 30. aprīlis nav darbdiena, informāciju sniedz nākamajā darbdienā.

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Normatīvie noteikumi

Komisijas 2018. gada 23. oktobra Īstenošanas regula (ES) 2018/1624, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz procedūrām, standarta veidlapām un veidnēm informācijas sniegšanai kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējuma plānu vajadzībām un atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/1066.