Publicēts: 18.04.2023. Aktualizēts: 28.06.2024.

Uzraudzības pasākumu mērķis

Latvijas Banka saskaņā ar Latvijas Bankas likumu un atbilstoši labākajai starptautiskajai tirgus dalībnieku uzraudzības praksei un pamatprincipiem regulē un pārrauga finanšu un kapitāla tirgu, lai, tai skaitā veicinātu privāto pensiju fondu dalībnieku interešu aizsardzību, finanšu tirgus ilgtspējīgu attīstību un stabilitāti, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu.

Latvijas Banka veic uz nākotni vērstu un uz risku ietekmes novērtēšanu balstītu tirgus dalībnieku darbības uzraudzību, savlaicīgi piemērojot uzraudzības pasākumus un ievērojot proporcionalitātes principu. 

Uzraudzības pasākumu mērķis ir nodrošināt privāto pensiju fondu darbības stabilitāti un savlaicīgu iespējamo likumu un noteikumu pārkāpumu vai problēmu cēloņu konstatēšanu un novēršanu, lai mazinātu privāto pensiju fondu risku ietekmi uz pašu privāto pensiju fondu darbību un finanšu un kapitāla tirgu kopumā.

Uzraudzības procesā izmantotie rīki

Uz nākotni vērsts un uz risku ietekmes novērtēšanu balstīts uzraudzības process notiek, izmantojot dažādas uzraudzības pieejas, lai nodrošinātu nepārtrauktu un visaptverošu privāto pensiju fondu darbības uzraudzību Latvijas Bankā.

Neklātienē tiek veikta privāto pensiju fondu darbību raksturojošo rādītāju analīze, pievēršot uzmanību finanšu rādītāju kvalitatīvajām un kvantitatīvajām izmaiņām un regulējošo prasību izpildei ar mērķi identificēt un novērtēt katra privātā pensiju fonda darbībai piemītošos būtiskos riskus visās tā darbības jomās;

Tiek veiktas neklātienes un klātienes pārbaudes, kurās tiek analizēti privāto pensiju fondu darbību raksturojošie rādītāji un darbības aspekti. Īpaša uzmanība tiek pievērsta tiem privāto pensiju fondu darbības rādītājiem un regulējošo prasību izpildes aspektiem, kuru kvalitatīvās un kvantitatīvās izmaiņas varētu radīt jaunus darbības riskus vai padziļināt pastāvošo risku ietekmi uz privātā pensiju fonda un finanšu tirgus darbību kopumā; 

Tiek iniciēti un veikti uzraudzības pasākumi, kas vērsti uz risku novērtēšanas procesā vai pārbaužu rezultātā atklāto darbības vai prasību izpildes nepilnību vai konstatēto trūkumu un neatbilstību novēršanu ar mērķi savlaicīgi mazināt to negatīvo ietekmi uz privātā pensiju fonda darbību un tirgu kopumā un veicināt privāto pensiju fondu darbības stabilitāti un atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Individuālās pārbaudes, kas tiek veiktas ar mērķi novērtēt konkrēta privātā pensiju fonda darbību noteiktā jomā vai atsevišķos jautājumos.

Horizontālās pārbaudes, kas tiek veiktas ar mērķi novērtēt visa uzraugāmā tirgus sektora darbību noteiktā jomā vai atsevišķos jautājumos.

Tematiskās pārbaudes, kas tiek veiktas ar mērķi novērtēt viena vai vairāku privāto pensiju fondu darbību atbilstoši noteiktiem kritērijiem, jomai, tematam vai atsevišķam jautājumam.

Ārkārtas pārbaudes, kas tiek veiktas bez iepriekšējas privāto pensiju fondu brīdināšanas.

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, izpildītu noteiktos uzdevumus un veicinātu privāto pensiju fondu attīstību, Latvijas Banka īsteno uz komunikāciju vērstu sadarbību ar tirgus dalībniekiem, kā arī nodrošina sadarbību ar citām nacionālajām un starptautiskajām institūcijām.

Uzraudzības prioritātes

Privāto pensiju fondu uzraudzības prioritātes izriet no Latvijas Bankas noteiktajām finanšu tirgus uzraudzības prioritātēm:

  • Privāto pensiju fondu klātienes un neklātienes pārbaužu veikšana saskaņā ar apstiprināto uzraudzības pasākumu plānu.
  • Privāto pensiju fondu klātienes un neklātienes uzraudzības procesa pilnveidošana, papildinot klātienes un neklātienes uzraudzības metodoloģisko ietvaru atbilstoši izmaiņām saistošajos normatīvajos aktos.

Finanšu tirgus uzraudzības prioritātes un pārbaužu plāns

Risku novērtēšanas process

Ar risku novērtēšanas procesa palīdzību tiek identificēti, analizēti un novērtēti privāto pensiju fondu darbībai piemītošie riski. Tiek novērtētas arī privāto pensiju fondu lietotās metodes šo risku pārvaldībai, to kvalitāte, pietiekamība un atbilstība privāto pensiju fondu darbības raksturam, apjomam un sarežģītībai.

Risku novērtēšanas procesā Latvijas Banka izmanto:

Ar to tiek pārraudzītas būtisku ar regulējošo prasību izpildi saistītu finanšu rādītāju novirzes.

Šīs pārraudzības mērķis ir savlaicīgi identificēt situācijas vai tendences, kas varētu apdraudēt privātā pensiju fonda finansiālās darbības stabilitāti. Šā procesa ietvaros tiek veikta dažādu rādītāju noviržu un to savstarpējās sakarības un atkarības padziļināta analīze, lai nepieciešamības gadījumā varētu noteikt papildu uzraudzības un administratīvos pasākumus.

Tas tiek veikts, pamatojoties uz privāto pensiju fondu sniegto informāciju, Latvijas Bankas uzraudzības novērojumiem un konstatējumiem konkrētajā periodā, veikto klātienes un neklātienes pārbaužu rezultātiem un secinājumiem.

Risku vērtējums ietver kategorijas un parametrus, kas aptver visu privāto pensiju fondu finanšu un nefinanšu darbību.

Risku novērtēšanas rezultātā katram privātajam pensiju fondam tiek noteikta riska pakāpe robežās no "1" līdz "4", kas savienojumā ar privātā pensiju fonda ietekmi uz tirgu veido uzraudzības intensitātes līmeni, kurš var būt diapazonā no zema līdz augstam. Uzraudzības intensitātes līmenis norāda uz uzraudzības pasākumu nepieciešamību un atsevišķu aspektu padziļinātu izpēti un pārraudzību nākotnes periodos.

Vairāk informācijas skatīt Uzraudzības intensitātes līmeņa noteikšanas modelī:

 

 

 

 

Risku novērtēšanas procesa rezultātu (riska pakāpi) izmanto efektīvai privāto pensiju fondu uzraudzībai, tostarp, nosakot prioritātes un uzraudzības pasākumu intensitāti un plānojot darbības pārbaudes, nosakot to apjomu, mērķi un biežumu atbilstoši proporcionalitātes principam.

Noderīga informācija:


Privāto pensiju fondu uzraudzība

Uzraudzības process privāto pensiju fondiem.

Uzzināt vairāk