Publicēts: 05.12.2022. Aktualizēts: 25.06.2024.

Kā iegūt elektroniskās naudas iestādes licenci?

Licences iegūšana ir regulēts process, kurā Jūs varat kļūt par Latvijas finanšu tirgus dalībnieku un sākt darbību pēc tās saņemšanas.

Elektroniskās naudas iestādes darbības licenci Latvijā izsniedz Latvijas Banka saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumu (turpmāk – Likums).

Informāciju par elektroniskās naudas iestādēm, kuru darbībai nav nepieciešams saņemt licenci, bet kuras iekļaujamas reģistrēto elektroniskās naudas iestāžu sarakstā, lūdzam skatīt Latvijas Bankas tīmekļvietnē šeit.

Elektroniskās naudas iestādei bez tiesībām emitēt elektronisko naudu ir tiesības sniegt arī maksājumu pakalpojumus.

Elektronisko naudu ir tiesīgi emitēt šādi emitenti:

 1. kredītiestāde;
 2. elektroniskās naudas iestāde;
 3. maksājumu iestāde;
 4. Eiropas Centrālā banka, centrālā banka, kad tā veic darbības, kas nav monetārās politikas īstenošanas darbības vai citas publiskas personas darbības;
 5. tiešās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona, kad tā veic darbības, kas nav publiskas personas darbības;
 6. dalībvalstī licencēta iestāde, kas sākusi darbību Latvijā;
 7. tā ārvalsts elektroniskās naudas iestādes filiāle, kura saņēmusi licenci Latvijā.

Lai netiktu pieļauta situācija, kad Latvijā ir apgrozībā tāda elektroniskā nauda (e-nauda), kura nav emitēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, t.i., to laiž apgrozībā tāds subjekts, kurš atbilstoši Direktīvas 2015/2366/EK un Likuma noteikumiem nav tiesīgs emitēt elektronisko naudu, Latvijas Banka norāda, ka to komercsabiedrību darbība, kura ietver ārvalstu emitenta emitētās elektroniskās naudas izplatīšanu Latvijā (izņemot ES dalībvalstī licencētu elektronisko naudas iestāžu, kuras darbojas Latvijā pārrobežu pakalpojumu sniegšanas brīvības ietvaros, pārstāvju darbību), ir uzskatāma par elektroniskās naudas emisiju, un šādām komercsabiedrībām ir jāsaņem licence elektroniskās naudas emisijai saskaņā ar minētā Likuma 11. panta noteikumiem.

Elektroniskās naudas konts (e-naudas konts) saskaņā ar Likuma 2. panta astoto daļu ir tāds ierobežotas funkcionalitātes konts, kas atvērts elektroniskās naudas iestādes izveidotā un uzturētā slēgtā sistēmā un kuru tā turētājs var izmantot elektroniskās naudas emisijas un atpirkšanas darījumu uzskaitei, kā arī tādu maksājumu ar elektronisko naudu uzskaitei, kuri tiek veikti tikai šīs elektroniskās naudas iestādes slēgtajā sistēmā.

Slēgta sistēma nozīmē, ka e-naudas konta turētājiem nav iespējas no sava e-naudas konta pārskaitīt e-naudu trešajām personām ārpus šīs sistēmas. Vienīgie maksājumi, kādus iespējams veikt, ir maksājumi starp e-naudas kontiem šajā sistēmā. Gadījumā, ja e-naudas kontam tiek piesaistīta starptautiskas karšu shēmas debetkarte, priekšapmaksas karte vai kredītkarte, kas piešķir iespējas e-naudas kontā glabāto e-naudu izmantot pie jebkura tirgotāja, kurš pieņem karšu maksājumus, šāda e-naudas sistēma kļūst par atvērtu sistēmu un konts, kurā tiek glabāta elektroniskā nauda, atbildīs arī maksājumu konta definīcijai un uz to attiecas Likumā noteiktās prasības maksājumu kontu apkalpošanai un informācijas sniegšanai.

 • Pārvaldē iesaistītajām personām ir atbilstoša izglītība un pieredze, lai pārvaldītu elektroniskās naudas iestādi saskaņā ar Likuma 20. panta prasībām.
 • Personām, kas iesaistītas pārvaldībā, un attiecībā uz kapitāldaļu turētājiem, kuri tur 10% vai vairāk pamatkapitāla vai balsstiesību, ir laba reputācija un nav sodāmības saskaņā ar Likuma 21. panta prasībām.
 • Pašu kapitāla nodrošināšana vismaz 350 000 eiro apmērā saskaņā ar Likuma 12. pantu un kapitāla prasība nodrošina saskaņā ar Likuma 35. pantu.

Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas emisijas regulējums izdala pakalpojumus un ar maksājumu pakalpojumiem saistītos pakalpojumus, kuru sniegšanai nav nepieciešams saņemt darbības atļauju, skatīt Likuma 3. pantā.

Licences iegūšanas process

Uzziniet, kas katrā licences iegūšanas posmā uzņēmējam jādara, ko dara Latvijas Banka un kādi ir pieteikuma izskatīšanas termiņi.

Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai: pirmslicencēšanas un iepazīšanās posms, kurā Latvijas Banka organizē tikšanos ar uzņēmēju, lai pārrunātu tā plānoto darbību. Šajā posmā uzņēmumam obligāti vēl nav jābūt dibinātam.

Ko dara uzņēmējs

 • Sagatavo informāciju par uzņēmuma dalībniekiem un amatpersonām.
 • Sagatavo vispārīgu informāciju par sākotnējā kapitāla finansējuma veidu un naudas līdzekļu izcelsmi.
 • Sagatavo informāciju par plānoto komercdarbības modeli un izvēlētajiem pakalpojumu veidiem: e-naudas emisijas, katra maksājumu pakalpojuma sniegšanas kārtība, maksājumu plūsmas organizēšana, klienti, valstis, kurās pakalpojums tiks sniegts.
 • Sāk nepieciešamo dokumentu projektu izstrādi.

Ko dara Latvijas Banka

 • Sniedz konsultācijas par piemērojamo regulējumu un iesniedzamajiem dokumentiem.
 • Veic sākotnējo novērtēšanu.
 • Izvērtē, vai iespējams turpināt licences iegūšanas procesu.

Ņem vērā

 • Rūpīgi iepazīstieties ar normatīvo aktu prasībām.
 • Izvērtējiet nepieciešamību piesaistīt kvalificētus konsultantus.
 • Piesaistot konsultantus, uzņēmumam aktīvi jāpiedalās procesā, lai galarezultāts būtu atbilstošs biznesa modelim un tā riskiem.

Iesniedzamie dokumenti

 • dalībnieku un amatpersonu CV;
 • e-naudas emisijas, maksājumu pakalpojumu un tā sniegšanas apraksts;
 • vispārīga informācija par sākotnējā kapitāla naudas līdzekļu izcelsmi.

Izmaksas

Sagatavošanos pieteikuma iesniegšanai un konsultāciju sniegšanu Latvijas Banka nodrošina bez maksas.

Pieteikuma iesniegšana: uzņēmējs sagatavo un iesniedz licences saņemšanas pieteikumu.

Ko dara uzņēmējs

 • Iesniedz aizpildītu licencēšanas pieteikumu un visu tam pievienojamo informāciju, dokumentus saskaņā ar Likuma 11. panta un Latvijas Bankas noteikumu Nr. 270par darbības atļaujas saņemšanai iesniedzamo dokumentu sagatavošanasprasībām.
 • Saņem informāciju no Latvijas Bankas par licencēšanas pieteikuma izskatīšanas procesa sākšanu pēc būtības vai par trūkumiem, kas jānovērš iesniegtajā pieteikumā.
 • Sniedz nepieciešamos papildu skaidrojumus.

Ko dara Latvijas Banka

 • 15 darba dienu laikā pārbauda pieteikuma pilnīgumu (pieteikuma vērtēšana pēc būtības vēl netiek sākta).
 • Ja pieteikums ir nepilnīgs, Latvijas Banka nosūta uzņēmējam vēstuli ar informāciju par konstatētajiem trūkumiem, kurus nepieciešams novērst.
 • Ja pieteikums ir pilnīgs, Latvijas Banka nosūta uzņēmējam vēstuli ar informāciju, ka tiek sākta licencēšanas pieteikuma izskatīšana.
 • Latvijas Banka nozīmē licencēšanas projekta vadītāju, kas koordinē licencēšanas procesu un palīdzēs sekot procesa gaitai.

Ņem vērā

 • Pirms licencēšanas pieteikuma iesniegšanas aicinām izmantot Latvijas Bankas piedāvātās konsultācijas.
 • Pārliecinieties, ka iesniedzamie dokumenti ir pilnīgi un izstrādāti kvalitatīvi.
 • Dokumentus sagatavot atbilstoši e-naudas emisijas un izvēlētajiem maksājumu pakalpojumu veidiem un tiem piemītošajiem riskiem.
 • Pārbaudiet, vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (skatīt zemāk iesniedzamo dokumentu sarakstu).

Iesniedzamo dokumentu saraksts

1. Juridiska persona iesniedz pieteikumu elektroniskās naudas iestādes licences saņemšanai. Pieteikumu sagatavo atbilstoši Noteikumu Nr. 270  1. pielikumam, kuram pievieno:

1.1. komercsabiedrības akcionāru (dalībnieku) struktūras aprakstu, norādot katra akcionāra vai dalībnieka līdzdalības procentus (kapitāls, balsstiesības) un šādas līdzdalības pamatu;

1.2. aizpildītuLatvijas Bankas noteikumu Nr. 2411. pielikuma 5. sadaļu, 6. sadaļu (ja piemērojama), 7., 8. un 9. sadaļu, kā arī 2., 3., 4. un 5. pielikumu un pievienojot šajos pielikumos norādītos dokumentu, tajā skaitā informācija par sākotnējā kapitāla naudas līdzekļu izcelsmi;

1.3. aizpildītu Noteikumu Nr. 2703., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. un 15. pielikumu un šajos pielikumos norādīto informāciju un dokumentus.

2. Dokumenti, kas izriet no Likuma 11. panta un Latvijas Bankas noteikumi Nr. 270prasībām un iesniedzami pie elektroniskās naudas iestādes licences pieteikuma:

2.1. iestādes darbības programma, kurā norādīti paredzētie maksājumu pakalpojumu veidi (ja tādus plānots piedāvāt). Ja elektroniskās naudas iestāde plāno veikt tikai elektroniskās naudas emisiju, darbības programmā tā norāda informāciju par plānoto elektroniskās naudas emisiju; Noteikumi Nr. 270 3. pielikums;

2.2. iestādes komercdarbības plāns ne mazāk kā pirmajiem trim finanšu gadiem, kas izvērsti atspoguļo iestādes darbības stratēģiju, finanšu prognozes, kā arī bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina projektu, kapitāla pietiekamības aprēķina projektu, tirgus izpētes plānus un citas ziņas, kuras noteiktas Noteikumos Nr. 270 un kuras pierāda, ka iesniedzējs spēs nodrošināt stabilu, pārdomātu un piesardzīgu iestādes darbību; Noteikumi Nr. 270 4. pielikums;

2.3. sākotnējā kapitāla esamības apliecinājums;

2.4. to pasākumu apraksts un procedūra, kuri veikti, lai aizsargātu maksājumu pakalpojumu izmantotāju un elektroniskās naudas turētāju naudu saskaņā ar Likuma 38.panta noteikumiem, tostarp informāciju par minētā panta pirmās daļas prasību izpildi; Noteikumu Nr. 2705. pielikums;

2.5. iekšējās kontroles sistēmas un risku pārvaldības apraksts, kas ietver arī piemērotas un pietiekamas iestādes pārvaldības nodrošināšanai nepieciešamo administratīvo, riska vadības un grāmatvedības procedūru aprakstu; Noteikumu Nr. 270 7. pielikums;

2.6. iestādes procedūras, kas nodrošina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izveidi un efektīvu darbību, tostarp detalizētu ar sniegtajiem pakalpojumiem saistītā riska novērtējumu; Noteikumu Nr. 27013. pielikums.Lejupielādē detalizētāku prasību sarakstu

2.7. iestādes organizatoriskās struktūras apraksts, tai skaitā informācija par iestādes pārstāvjiem, filiālēm, ārpakalpojumu līgumiem un dalību valsts vai starptautiskā maksājumu sistēmā; Noteikumu Nr. 2706. pielikums;

2.8. to personu saraksts, ar kurām iestādei ir ciešas attiecības Kredītiestāžu likuma izpratnē, norādot to identitāti un attiecību raksturu;

2.9. informācija par iestādes valdes un padomes locekļiem, personām, kas, pieņemot būtiskus lēmumus iestādes vārdā, rada iestādei civiltiesiskas saistības, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgām personām, arī par personām, kas ir tieši atbildīgas par iestādes maksājumu pakalpojumu darbības pārvaldību un e-naudas emisiju, kā arī dokumentus (CV, izglītības apliecinošos dokumentus, Soda reģistra izziņa), kas apliecina attiecīgo personu atbilstību Likuma 20. un 21. panta prasībām; Noteikumu Nr. 27014. pielikums;

2.10. iestādes statūti, ja šāda informācija nav pieejama publiskajos reģistros;

2.11. iestādes iekšējās kontroles un pārvaldības sistēmas apraksts attiecībā uz drošības incidentu pārvaldību un maksājuma pakalpojuma izmantotājuiesniegto ar informācijas sistēmu drošību un uzraudzību saistīto sūdzību izskatīšanu, tai skaitā aprakstot mehānismu, atbilstoši kuram notiek ziņošana par incidentiem, kas izriet no Likuma 104.2 panta prasībām, tostarp incidentu reģistrēšanas un ziņošanas procedūra; Noteikumu Nr. 2708. pielikums;

2.12. to procesu apraksts, kuri izstrādāti, lai reģistrētu, uzraudzītu, izsekotu un ierobežotu piekļuvi sensitīviem maksājumu datiem; Noteikumu Nr. 27012. pielikums;

2.13. iestādes komercdarbības nepārtrauktības nodrošināšanas pasākumu plāns un apraksts, tostarp efektīvi ārkārtas situācijām paredzēti plāni un šo plānu atbilstības un efektivitātes regulāras pārbaudes un pārskatīšanas procedūras apraksts; Noteikumu Nr. 27010. pielikums;

2.14. iestādes darbības statistikas vākšanas procesa apraksts un procedūra vai rokasgrāmata, kurā apkopoti dati par iestādes darbības efektivitāti, sniegtajiem pakalpojumiem un krāpšanas gadījumiem; Noteikumu Nr. 2709. pielikums;

2.15. informācijas sistēmu drošības politikas apraksts, tostarp procedūra un politika, tostarp detalizēts ar sniegtajiem pakalpojumiem saistītā riska novērtējums, kā arī drošības kontroles un riska mazināšanas pasākumu apraksts; Noteikumu Nr. 27011. pielikums;

2.16. politika un procedūra par ārpakalpojumu funkciju uzraudzību un kontroli, lai izvairītos no iesnieguma iesniedzēja iekšējās kontroles kvalitātes pasliktināšanās saskaņā ar Likuma 29.. pantu (ja attiecināms);

2.17. politika un procedūra par pārstāvju un filiāļu uzraudzību un kontroli iesnieguma iesniedzēja iekšējās kontroles ietvaros; saskaņā ar Likuma 27. pantu (ja attiecināms);

2.18. ja iesnieguma iesniedzējs ir meitasuzņēmums regulētai institūcijai citā Eiropas Savienības dalībvalstī – grupas pārvaldības apraksts (ja attiecināms). 

2.19. Pretendents, kas papildu vēlas sniegt maksājuma ierosināšanas pakalpojumu vai konta informācijas pakalpojumu, līdz dienai, kad tiek pieņemts lēmums par licences izsniegšanu, iesniedz Latvijas Bankā apliecinātu savas profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises vai dokumenta, kas apliecina profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei pielīdzināmu kredītiestādes izsniegtu garantiju, kopiju. Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības minimālā limita apmēru un tā aprēķināšanas kārtība tiek veikta saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem Nr. 269.

Izmaksas

5000 eiro par elektroniskās naudas iestādes licences saņemšanai iesniegto dokumentu un informācijas izskatīšanu.

450 eiro par elektroniskās naudas iestādes licences saņemšanai iesniegto dokumentu un informācijas izskatīšanu, ja persona plāno piedāvāt tikai inovatīvu pakalpojumu elektronisko maksājumu jomā.

Inovatīvs pakalpojums elektronisko maksājumu jomā – Latvijas mērogā jauns vai būtiski uzlabots elektroniskā maksājuma vai elektroniskās naudas pakalpojums.

Maksājums jāmaksā brīdī, kad tiek oficiāli iesniegts pieteikums.

Pieteikuma izskatīšanas termiņš

 • 15 darba dienas pieteikuma pilnīguma pārbaudei;
 • 3 mēneši no apstiprinājuma, ka pieteikums ir pilnīgs Latvijas Banka izvērtē pieteikumu un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci. Pieteikuma izskatīšanas termiņš objektīvu iemeslu dēļ var tikt pagarināts, ja pieteikumā sniegtā informācija nav pietiekama, lai pieņemtu lēmumu par licences izsniegšanu.

Pieteikuma izvērtēšana: Latvijas Banka izvērtē pieteikumu pēc būtības.

Ko dara uzņēmējs

 • Seko pieteikuma izskatīšanas procesam konsultējoties ar licencēšanas projektu vadītāju.
 • Pēc iespējas drīzākos termiņos sniedz atbildes uz Latvijas Bankas papildu informācijas pieprasījumiem, kā arī nozīmē kontaktpersonu efektīvākai saziņai.
 • Veic labojumus iesniegtajos dokumentos saskaņā ar Latvijas Bankas norādēm.
 • Piedalās Latvijas Bankas organizētajās sanāksmēs.

Ko dara Latvijas Banka

 • Veic pieteikuma izvērtēšanu pēc būtības.
 • Trūkumu konstatēšanas gadījumā sazinās ar uzņēmēja kontaktpersonu.
 • Sagatavo vēstuli, ja tiek konstatēti trūkumi pieteikumā.
 • Turpina izskatīt pieteikumu saskaņā ar iesniegtiem papildinājumiem.
 • Pabeidz pieteikuma izvērtēšanu.

Ņem vērā

 • Sekojiet pieteikuma izskatīšanas gaitai.
 • Pēc iespējas drīzākos termiņos sniedziet papildu skaidrojumus un veiciet nepieciešamos labojumus.
 • Aicinām Latvijas Bankas rīkotajās sanāksmēs piedalīties arī uzņēmēja pārstāvjus, nevis tikai konsultantus (ja tādi ir piesaistīti).

Izmaksas

Pieteikuma izvērtēšanas posmā nav papildu izmaksu, kas saistītas ar dokumentu izskatīšanu.

Licences saņemšana: Latvijas Banka pabeidz pieteikuma izvērtēšanu un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.

Ko dara uzņēmējs

 • Gatavojas saņemt licenci un sākt darbību saskaņā ar komercdarbības plānu un izstrādātajām iekšējās kontroles sistēmas procedūrām.
 • Licences izsniegšanas gadījumā noformē lietotājus Latvijas Bankas Datu ziņošanas sistēmai turpmākai saziņai ar Latvijas Banku un darbības pārskatu iesniegšanai.

Ko dara Latvijas Banka

 • Sagatavo lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.
 • Informē uzņēmēju par pieņemto lēmumu.
 • Pozitīva lēmuma gadījumā izvieto informāciju Latvijas Bankas tīmekļvietnē un ievieto Eiropas Banku iestādes elektroniskās naudas iestāžu reģistrā.

Ņem vērā

Izmaksas

 • Darbības atļaujas saņemšanas posmā nav papildu izmaksu, kas saistītas ar atļaujas saņemšanu.

Uzraudzība: Latvijas Banka veic uzņēmuma darbības uzraudzību atbilstoši Likuma prasībām.

Ko dara uzņēmējs

 • Sniedz atbildes uz Latvijas Bankas pieprasījumiem.
 • Sagatavo pārskatus saskaņā ar Latvijas Bankas Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbību regulējošo prasību un pārskatu sagatavošanas noteikumiem.
 • Ziņo Latvijas Bankai par izmaiņām licences saņemšanai izsniegtajā informācijā un dokumentos.
 • Ziņo Latvijas Bankai par e-naudas emisijas vai maksājumu pakalpojumu sniegšanas kārtības izmaiņām.
 • Ziņo par būtiskiem incidentiem e-naudas emisijas vai maksājumu pakalpojumu sniegšanas gaitā.Iepazīstas ar Latvijas Bankas nozīmēto kuratoru.

Ko dara Latvijas Banka

 • Nozīmē uzņēmuma kuratoru.
 • Vērtē uzņēmuma darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.
 • Pieprasa papildu informāciju par uzņēmuma darbību un tās rādītājiem.
 • Izvērtē iesniegtos pārskatus un uzraudzības informāciju.

Ņem vērā

 • Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Latvijas Bankas nozīmēto kuratoru.
 • Regulāri sniedziet pārskatus un pieprasīto uzraudzības informāciju.
 • Ziņojiet par izmaiņām pakalpojumu sniegšanas procesā, kā arī par izmaiņām licences saņemšanai iesniegtajā informācijā un dokumentos, tajā skaitā amatpersonu vai dalībnieku izmaiņu gadījumā.

Izmaksas

 • Elektroniskās naudas iestāde, kas saņēmusi Latvijas Bankas licenci, Latvijas Bankai maksā 7000 eiro gadā un papildus līdz 1,4 procentiem (ieskaitot) no saviem bruto ieņēmumiem, kas saistīti ar elektroniskās naudas iestādes pakalpojumu sniegšanu, gadā, bet ne vairāk kā 100 000 eiro gadā.
 • Ja iestāde piedāvā vienīgi inovatīvu pakalpojumu elektronisko maksājumu jomā, tā Latvijas Bankai maksā 1000 eiro gadā turpmākos trīs gadus no dienas, kad saņemta licence iestādes darbībai.

Inovatīvs pakalpojums elektronisko maksājumu jomā – Latvijas mērogā jauns vai būtiski uzlabots elektroniskā maksājuma vai elektroniskās naudas pakalpojums.

Latvijas Banka ik gadu nosaka uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku maksājumu apmēru un maksājumu veikšanas kārtību.

Uzzini vairāk par uzraudzības procesu

 

Tikšanās ar potenciālajiem tirgus dalībniekiem

Latvijas Bankas speciālisti piedāvā potenciālajiem tirgus dalībniekiem konsultācijas, lai palīdzētu labāk izprast regulējošās prasības par e-naudas emitentu un maksājumu pakalpojumu sniedzēju licencēšanas procesu, kā arī identificētu iespējamos izaicinājumus, attīstot jaunus un inovatīvus produktus vai uzņēmējdarbības modeļus. Mūsu speciālisti piedāvā:

 • skaidrot noteiktus regulējošo prasību aspektus;
 • sniegt padomu par regulējuma piemērošanu inovatīva produkta vai uzņēmējdarbības modeļa agrīnā izstrādes stadijā.

Piesakieties konsultācijai!
Lai vienotos par pieņemšanas laiku, lūdzam iepriekš pieteikties, rakstot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvanot pa tālruni 67 022 300.

Noderīga informācija