Publicēts: 02.11.2010. Aktualizēts: 25.04.2024.

Šajā sadaļā apkopota informācija par statistiskajiem datiem, izņemot uzraudzības statistiskos datus, kas elektroniskās naudas iestādes jāiesniedz Latvijas Bankai.

Šie dati jāiesniedz atbilstoši datu iesniegšanas kalendāram.

Pārskata nosaukums Burtu kods Iesniegšanas termiņš Periodiskums
Mēneša bilances pārskats   6. darbdiena P
Mēneša bilances pārskata pozīciju izvērsums ABL 6. darbdiena P
Norēķinu karšu, atjaunojamie un pārsnieguma kredīti B_P 6. darbdiena P
Peļņas vai zaudējumu aprēķins F 6. darbdiena P
Aktīvi pārvaldīšanā J 10. darbdiena P
Pārskats par elektronisko naudu K 10. darbdiena P
Kredīti dalījumā pēc atlikušā termiņa un procentu likmes pārskatīšanas perioda M 7. darbdiena P
Mēneša bilances pārskata pozīciju pārmaiņas   6. darbdiena P
Pārējo aktīvu izvērsums   6. darbdiena P
Pārējo saistību izvērsums   6. darbdiena P
Mēneša pārskats par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem   5. darbdiena M
Statistisko datu par klientu maksājumiem pusgada pārskats   25. jūlijs
25. janvāris
P
Statistisko datu par klientu maksājumiem ceturkšņa pārskats   20. aprīlis
20. jūlijs
20. oktobris
20. janvāris
C
Statistisko datu par klientu maksājumiem, sniedzot datus samazinātā apjomā, pusgada pārskats   25. jūlijs
25. janvāris
P
Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu ceturkšņa pārskats   20. datums pēc ceturkšņa beigām C
Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskats   5. darbdiena pēc kalendārās nedēļas beigām N
Saņemto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskats   5. darbdiena pēc kalendārās nedēļas beigām N
N – nedēļas informācija.
M – mēneša informācija. 
C – ceturkšņa informācija. 
P – pusgada informācija. 

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība, elektroniskās naudas iestāde, kura uzsākusi elektroniskās naudas emisiju, naudas tirgus fonds, kuru pārvalda Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, un ārvalstī reģistrētas kredītiestādes vai monetārās finanšu iestādes filiāle Latvijā.

 • Vispārējās norādes – Kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu statistisko datu sagatavošanas vadlīniju 4.1.1. punkts
 • Atsevišķu instrumentu veidu un pozīciju skaidrojums – Kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu statistisko datu sagatavošanas vadlīniju 4.1.2. punkts
 • Atsevišķu pielikumu skaidrojums un piemēri – Kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu statistisko datu sagatavošanas vadlīniju 4.1.3. punkts
 • Jautājumi un atbildes – Kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu statistisko datu sagatavošanas vadlīniju 4.1.4. punkts

Tiesību akti

Konsultācijas pa tālruni

67022412

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta komercsabiedrība, kas nav kredītiestāde, un ārvalstīs reģistrētas komercsabiedrības filiāle Latvijā, kas nepieņem noguldījumus vai citus atmaksājamus līdzekļus no klientiem un nepiešķir aizdevumus, kura saņem nebanku ārējos maksājumus, kuru apjoms (pārrēķinot saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās valūtas kursu attiecīgajā darījuma datumā) ir vai pārsniedz 10 000 euro.

Tiesību akts

Statistisko datu par nebanku ārējiem maksājumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

Veidlapa

1-IB veidlapa (.docx)

Konsultācijas pa tālruni

67022299
67022581

Statistiskos datus par klientu maksājumiem, ievērojot ceturkšņa un pusgada periodiskumu, sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrētas kredītiestādes, citās valstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāles Latvijā, maksājumu iestādes, elektroniskās naudas iestādes, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs licencētu maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu filiāles Latvijā un krājaizdevu sabiedrības, kas sniedz maksājumu pakalpojumus.

Tiesības datus sniegt samazinātā apjomā

Latvijas Banka katru gadu līdz 30. jūlijam izskata iespēju maksājumu statistikas datu sniedzējiem piešķirt tiesības datus sniegt samazinātā apjomā. Tiesības datus sniegt samazinātā apjomā ir paredzētas Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 28. novembra Regulas (ES) Nr. 1409/2013 par maksājumu statistiku (ECB/2013/43) 4. pantā.

Katru gadu līdz 10. augustam Latvijas Banka informē tos maksājumu statistikas datu sniedzējus, kuriem tiek piešķirtas vai atceltas tiesības datus sniegt samazinātā apjomā, kā arī publicē šo statistisko datu sniedzēju sarakstu.

To maksājumu statistikai atbilstošo iestāžu saraksts, kuras statistiskos datus par klientu maksājumiem sniedz samazinātā apjomā

Tiesību akti un papildinformācija

Piemēri un veidlapas

 • Ceturkšņa pārskata piemēri (.zip)
 • Pusgada pārskata piemēri (.zip)
 • Pilnās datu sniegšanas veidlapas (.zip)
 • Samazinātā apjoma datu sniegšanas veidlapas (.xlsx)

Konsultācijas pa tālruni

67022433 (metodoloģiskie jautājumi)
67022302 (metodoloģiskie jautājumi)
67022708 (pārskatu iesniegšana)
67022412 (pārskatu iesniegšana)

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta kredītiestāde, citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle Latvijā, maksājumu iestāde, elektroniskās naudas iestāde, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs licencētas maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes filiāle Latvijā un krājaizdevu sabiedrība, kas sniedz maksājumu pakalpojumus un tai nav piešķirtas tiesības datus sniegt samazinātā apjomā (sk. informāciju, kas sniegta sadaļā "Statistisko datu par klientu maksājumiem sagatavošana").

Latvijas Banka, pamatojoties uz noteikumu Nr. 207 "Statistisko datu par kartei piesaistītajiem maksājumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi" 8., 9., 10. un 11.  punktā minēto vērtējumu, nekavējoties informē to statistisko datu sniedzēju, kuram, sākot ar nākamo kalendāro ceturksni, piemērotas pārmaiņas pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas periodiskumā.

Tiesību akts

Statistisko datu par kartei piesaistītajiem maksājumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

Piemēri un veidlapas

 • Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu ceturkšņa pārskata piemērs (.xlsx)
 • Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskata piemērs (.xlsx)
 • Saņemto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskata piemērs (.xlsx)
 • Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu ceturkšņa pārskata veidlapa (.docx)
 • Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskata veidlapa (.docx)
 • Saņemto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskata veidlapa (.docx)

Konsultācijas pa tālruni

67022568 (metodoloģiskie jautājumi)
67022708 (par pārskatu iesniegšanu)
67022412 (par pārskatu iesniegšanu)