Publicēts: 22.11.2022. Aktualizēts: 28.02.2024.

Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK, nosaka, ka kompetentajai iestādei ir jāatklāj noteikta satura informācija, lai iekšējais kredītiestāžu tirgus darbotos efektīvāk un iedzīvotājiem tiktu nodrošināta atbilstoša pārredzamība. Atklātajai informācijai vajadzētu būt pietiekamai, lai varētu salīdzināt dažādu dalībvalstu kompetento iestāžu piemērotās pieejas.

Šajā mājaslapas sadaļā Latvijas Banka publicē un nodrošina piekļuvi informācijai, sadalot tās saturu četrās daļās:

  • normatīvo aktu prasības;
  • izvēles iespēju īstenošana un rīcības brīvība;
  • uzraudzības pārbaudes un novērtējuma process;
  • apkopotie statistikas dati.

Šajā sadaļā ir pieejama informācija par normatīvo aktu prasībām, kuras Latvijā pieņemtas prudenciālā regulējuma jomā un kuras Latvijas Bankai ir pienākums publiskot saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 143. panta 1. punkta a) apakšpunkta prasībām.

Veidņu saraksts

1. daļa – Direktīvas 2013/36/ES transponēšana

2. daļa – Modeļa apstiprināšana

3. daļa – Specializētās kreditēšanas riska darījumi

4. daļa – Kredītriska mazināšana

5. daļa – Informācijas atklāšanas īpašas prasības, ko piemēro iestādēm

6. daļa – Atbrīvojumi no prudenciālo prasību piemērošanas

7. daļa – Būtiska līdzdalība kredītiestādē

8. daļa – Regulatīvie un finanšu pārskati

I pielikums. Normatīvo aktu prasības

Direktīvā 2013/36/ES, Regulā (ES) Nr. 575/2013 un Likviditātes seguma prasību deleģētajā regulā (ES) 2015/61 ir ietverts liels skaits izvēles iespēju īstenošanas un rīcības brīvības nosacījumu, kurus var piemērot, pamatojoties uz attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī noteiktajiem nosacījumiem. Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Latvijas lēmumiem izmantot vai neizmantot šādas izvēles iespējas un rīcības brīvības.

Veidņu saraksts

1. daļa – Iespējas un rīcības brīvība, kas izklāstītas Direktīvā 2013/36/ES, Regulā (ES) Nr. 575/2013 un Likviditātes seguma prasību Deleģētajā regulā (ES) 2015/61

2. daļa – Pārejas perioda iespējas un rīcības brīvība, kas izklāstītas Direktīvā 2013/36/ES un Regulā (ES) 575/2013

3. daļa – Atalgojuma mainīgie elementi (Direktīvas 2013/36/ES 94. pants)

II pielikums. Izvēles iespēju īstenošana un rīcības brīvība

Šajā sadaļā apkopota informācija par vispārējiem kritērijiem un metodoloģijām, kuras Latvijas Banka izmanto Direktīvas 2013/36/ES 97. pantā (Supervisory Review and Evalution Process – SREP) minētajā uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesā.

III pielikums. Uzraudzības pārbaudes un novērtējuma process

Šajā sadaļā ir apkopoti statistikas dati par galvenajiem aspektiem, kas saistīti ar prudenciālā kapitāla pietiekamības regulējuma ieviešanu Latvijā. Publiskotie statistikas dati ir par mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm (MNI) Latvijā, jo informāciju par nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm publisko Eiropas Centrālā banka.

Veidņu saraksts

1. daļa – Konsolidētie dati par katru kompetento iestādi (dati par Latvijas finanšu sektora MNI)

2. daļa – Dati par kredītrisku (1. pīlārs)

3. daļa – Dati par tirgus risku (1. pīlārs)

4. daļa – Dati par operacionālo risku (1. pīlārs)

5. daļa – Dati par uzraudzības pasākumiem un administratīviem sodiem

6. daļa – Dati par atbrīvojumiem

IV pielikums. Apkopotie statistikas dati

Papildu informācija

 


Kredītiestāžu uzraudzība

Uzraudzības process kredītiestādēm.

Uzzināt vairāk