Publicēts: 15.10.2020. Aktualizēts: 09.07.2024.

Eiropas Centrālā banka 2020. gada 23. janvārī sāka savas stratēģijas izvērtēšanu, lai aicinātu iespējami plašu sabiedrību paust savas idejas un komentārus un labāk saprastu, kāda nozīme tās uzdevumu izpildē var būt citiem apsvērumiem, piemēram, finanšu stabilitātei, nodarbinātībai un vides ilgtspējai.

Eiropas Centrālā banka un 19 eiro zonas valstu centrālās bankas, kas kopā veido Eirosistēmu, aicina eiro zonas iedzīvotājus un organizācijas iesniegt idejas un komentārus par to, kā centrālā banka īsteno monetāro politiku Līgumā par Eiropas Savienības darbību noteiktajā ietvarā.

ECB strategijas izvertejums header 1000x173

Latvijas pilsonisko sabiedrību iesaista Eiropas līmeņa diskusijā par monetārās politikas nākotni

2020. gada 5. novembrī notika diskusija "Mans viedoklis rītdienas ekonomikai" ar Latvijas pilsoniskās sabiedrības – vadošo nevalstisko organizāciju – pārstāvju aktīvu līdzdalību.

Pasākumā, kuru Latvijas Banka organizē kopā ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā alianse", tika uzklausīti nevalstisko organizāciju viedokļi par eiro zonas monetārās politikas nākotni. Šīs nevalstiskās organizācijas diskusijā pārstāvēja dažādu interešu, sociālo grupu, reģionu un paaudžu viedokli. Dalībnieki sniedza viedokli par to, kā ekonomiskie apstākļi ietekmē nevalstisko sektoru, organizāciju un organizācijas pārstāvēto jomu un nozari, kā arī izteica priekšlikumus par ekonomiskās attīstības aspektiem, kuriem būtu pievēršama uzmanība un kā valsts centrālajai bankai turpmāk par šiem tematiem komunicēt ar pilsonisko sabiedrību.

ECB Padome apstiprina savu jauno monetārās politikas stratēģiju

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome šodien, 2021. gada 8. jūlijā, publicēja savu jauno monetārās politikas stratēģiju, kas izklāstīta monetārās politikas stratēģijas paziņojumā.

Pirmā regulārā monetārās politikas sanāksme, kurā Padome piemēros jauno stratēģiju, notiks 2021. gada 22. jūlijā.

Padome paredz periodiski novērtēt savas monetārās politikas stratēģijas atbilstību. Nākamais izvērtējums gaidāms 2025. gadā.