Publicēts: 04.04.2015. Aktualizēts: 03.06.2024.

Vīzija un misija

Mēs strādājam Latvijas labā.

Mūsu mērķis ir uzticama finanšu sistēma, attīstīta valsts un pārtikusi sabiedrība.

No skaidrās naudas aprites un ērtas maksājumu infrastruktūras līdz efektīvai finanšu sektora uzraudzībai – Latvijas Banka ir finanšu sistēmas mugurkauls.

Sadarbībā ar citām Eirosistēmas centrālajām bankām mēs lemjam par mūsu valūtas – eiro – attīstības politiku.

Sniedzam neatkarīgu, analīzē balstītu redzējumu valstisku lēmumu pieņēmējiem un izglītojam sabiedrību finanšu lietās, lai ikviens mācētu prasmīgi rīkoties ar savu naudu.

Mēs strādājam, lai Latvija būtu gudra un turīga valsts, kur labi dzīvot gan mums, gan mūsu bērniem. Šodien un rīt.

Vērtības

  • Drosmīgi izaicinājumos
  • Vienoti cilvēcībā
  • Jaudīgi attīstībā

Lai īstenotu Latvijas Bankas vīziju un misiju, kā arī sasniegtu ilgtermiņa mērķus, Latvijas Bankas padome noteikusi stratēģiskās prioritātes četru gadu periodam, kā arī tajās sasniedzamos rādītājus.

To noteikšanu, īstenošanu un periodisku pārskatīšanu koordinē Latvijas Bankas stratēģiskās attīstības un inovāciju vadības komiteja.

Stratēģiskās prioritātes 2023.–2026. gadā

Drošs un attīstīts finanšu sektors

Latvijas finanšu sektoram jābūt drošam, lai uzņēmēji, investori, sadarbības partneri un sabiedrība kopumā tam varētu uzticēties. Finanšu sektora attīstībai jāsekmē arī visas valsts tautsaimniecības izaugsme.

Latvijas finanšu sektora uzraudzībai jābūt mērķtiecīgai un balstītai risku apzināšanā. Tai jāveicina finanšu tehnoloģiju un inovatīvu risinājumu ieviešana finanšu pakalpojumu jomā, vienlaikus nodrošinot sabiedrības – finanšu pakalpojumu patērētāju – interešu aizsardzību.

Tālredzīgi lēmumi valsts tautsaimniecības un indivīda līmenī

Latvijas Bankai jābūt Latvijā vadošam un Ziemeļeiropā konkurētspējīgam ekonomikas un finanšu sistēmas kompetences centram, kas veicina analīzē balstītu lēmumu pieņemšanu tautsaimniecības ilgtspējīgai attīstībai un finanšu sistēmas stabilitātei.

Lai veicinātu Latvijas iedzīvotāju spēju pieņemt prasmīgus finanšu lēmumus, jāuzlabo sabiedrības finanšu pratība un zināšanas par ekonomiku.

Finanšu sistēmas un tautsaimniecības ilgtspējība

Klimata pārmaiņas un bioloģiskās daudzveidības zudums ietekmē mūsu planētu – arī ekonomiku un finanšu sistēmu. Tāpēc Latvijas Bankas darbībai un finanšu sektoram noteiktajām prasībām jāsekmē zaļāku un atbildīgāku lēmumu pieņemšana.

Latvijas Bankai jābūt uzticamam sarunu partnerim, aktīvi iesaistot finanšu nozari ilgtspējības mērķu sasniegšanā un veicinot ilgtspējības principa ieviešanu gan korporatīvajā, gan risku vadībā.

Efektīva un inovatīva centrālā banka

Latvijas Bankai pastāvīgi jākāpina tehnoloģiju un datu pārvaldības kapacitāte, lai prasmīgi radītu sabiedrisko labumu visās savās darbības jomās.

Tehnoloģiju un datu izmantošanai jāsekmē Latvijas Bankas darbības efektivitāte.

Jēgpilna darbavieta profesionāļiem

Lai efektīvi sasniegtu savus mērķus, Latvijas Bankai jābūt pievilcīgam darba devējam, kas attīsta darbinieku profesionālās prasmes un kompetences.