Publicēts: 05.12.2022. Aktualizēts: 11.06.2024.

Kā iegūt darbības atļauju?

Darbības atļaujas iegūšana ir regulēts process, kurā Jūs varat kļūt par Latvijas finanšu tirgus dalībnieku un sākt darbību pēc atļaujas saņemšanas.

Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka (turpmāk – AIFP) darbības licenci izsniedz Latvijas Banka saskaņā ar Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumu (turpmāk – Likums).

AIFP ir juridiska persona, kas dibināta kā akciju sabiedrība vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību, un tās pamatdarbība ir alternatīvo ieguldījumu fondu pārvalde. Likuma 5. panta pirmajā, otrajā, sestajā, septītajā, astotajā un desmitajā daļā ir noteikti pakalpojumi un papildpakalpojumi, kādus ir tiesīgs sniegt AIFP.

Alternatīvo ieguldījumu fondu var pārvaldīt iekšējais vai ārējais AIFP. Iekšējais AIFP ir pats fonds, kas dibināts kā akciju sabiedrība un veic pārvaldnieka pienākumus. Ārējais AIFP pārvalda fondu, kuru tas ir nodibinājis kā lietu kopību, vai fondu, kurš nodibināts kā komercsabiedrība un par kura pārvaldnieku šo ārējo pārvaldnieku ir iecēlis šis fonds vai fonda vārdā pilnvarotā persona.

 • Personām, kas iesaistītas AIFP pārvaldībā, ir nevainojama reputācija, atbilstoša izglītība un pieredze atbilstoši Likuma 15. pantam.
 • Akcionāriem, kuri tur vismaz 10% vai vairāk pamatkapitāla vai balsstiesību, ir nevainojama reputācija un finanšu stabilitāte atbilstoši Likuma 11. pantam.
 • Sākotnējais kapitāls ārējam AIFP jānodrošina vismaz 125 000 eiro apmērā, iekšējam AIFP – vismaz 300 000 eiro apmērā.

Licences iegūšanas process

Uzziniet, kas katrā darbības atļaujas iegūšanas posmā jādara un jāzina uzņēmējam, ko dara Latvijas Banka un kādi ir pieteikuma izskatīšanas termiņi.

Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai: pirmslicencēšanas un iepazīšanās posms, kurā Latvijas Banka organizē tikšanos (ja nepieciešams) ar uzņēmēju, lai pārrunātu tā plānoto darbību. Šajā posmā uzņēmumam obligāti vēl nav jābūt dibinātam.

Ko dara uzņēmējs

 • Sagatavo informāciju par uzņēmuma potenciālajiem akcionāriem un amatpersonām.
 • Sagatavo informāciju par sākotnējā kapitāla apmēru un naudas līdzekļu izcelsmes avotiem.
 • Sagatavo darbības plāna projektu, kas atspoguļo pārvaldnieka darbības stratēģiju, finansiālās prognozes vismaz trim turpmākajiem darbības gadiem, tirgus izpētes aprakstu, kā arī citu informāciju, kas sniedz priekšstatu par pārvaldnieka plānoto darbību.
 • Sagatavo vispārīgu informāciju par plānoto fondu darbību, tostarp ieguldījumu stratēģiju un politikas aprakstu, galvenajām aktīvu kategorijām un nozarēm, kurās plāno ieguldīt, ģeogrāfisko fokusu, kā arī plānoto ieguldītāju raksturojumu.
 • Sāk nepieciešamo dokumentu projektu izstrādi.

Ko dara Latvijas Banka

 • Sniedz konsultācijas par piemērojamo regulējumu.
 • Veic sākotnējo darbības plāna projekta novērtēšanu.
 • Izvērtē, vai iespējams turpināt atļaujas iegūšanas procesu.
 • Sniedz konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem.

Ņem vērā

 • Rūpīgi iepazīstieties ar normatīvo aktu prasībām.
 • Izvērtējiet nepieciešamību piesaistīt kvalificētus ekspertus vai konsultantus.

Iesniedzamie dokumenti

 • Potenciālo amatpersonu CV.
 • Potenciālo akcionāru CV, informācija par AIFP kapitāla finansējuma veidu, apmēru un tā izcelsmi, informācija par potenciālo akcionāru finanšu stabilitāti (aktīvu un saistību kopsavilkums).
 • Darbības plāna projekts.

Izmaksas

Sagatavošanos pieteikuma iesniegšanai un konsultāciju sniegšanu Latvijas Banka nodrošina bez maksas.

Pieteikuma iesniegšana: uzņēmējs sagatavo un iesniedz licences saņemšanas pieteikumu.

Ko dara uzņēmējs

 • Iesniedz iesniegumu un visu nepieciešamo informāciju, dokumentus saskaņā ar Likuma II nodaļas prasībām.
 • Saņem informāciju no Latvijas Bankas par licencēšanas pieteikuma izskatīšanas procesa sākšanu pēc būtības vai par trūkumiem, kas jānovērš iesniegtajā pieteikumā.
 • Sniedz nepieciešamos papildu skaidrojumus un veic labojumus iesniegtajos dokumentos (ja nepieciešams).

Ko dara Latvijas Banka

 • 25 darba dienu laikā veic pieteikuma pilnīguma pārbaudi (pieteikuma vērtēšana pēc būtības vēl netiek sākta).
 • Ja pieteikums ir nepilnīgs, Latvijas Banka nosūta uzņēmējam vēstuli ar informāciju par konstatētajiem trūkumiem, kurus nepieciešams novērst.
 • Ja pieteikums ir pilnīgs, Latvijas Banka sāk licences pieteikuma izvērtēšanu.
 • Latvijas Banka nozīmē licencēšanas projekta vadītāju un nodrošina uzņēmējam pieeju projekta vadības rīkam, kas palīdzēs sekot procesa gaitai.

Ņem vērā

 • Pirms licencēšanas pieteikuma iesniegšanas aicinām izmantot Latvijas Bankas piedāvātās konsultācijas.
 • Pārliecinieties, ka iesniedzamie dokumenti ir pilnīgi un izstrādāti kvalitatīvi.
 • Pārbaudiet, vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (skatīt iesniedzamo dokumentu sarakstu).

Iesniedzamo dokumentu saraksts

Uzņēmēja pilnvarotā persona sagatavo un iesniedz iesniegumu saskaņā ar Likuma 10.panta pirmo daļu AIFP licences (atļaujas) saņemšanai.

Iesniegumam pievienojami šādi dokumenti un informācija:

1. Informācija un dokumenti par pārvaldnieku un tā akcionāriem (dalībniekiem):

a) dokuments, kas apliecina sākotnējā kapitāla samaksu saskaņā ar Likuma 10. panta otrās daļas 1. punktu;

b) akcionāru (dalībnieku) saraksts saskaņā Likuma 10. panta otrās daļas 2. punktu;

c) ziņas par akcionāriem (dalībniekiem) – fiziskām personām saskaņā ar Likuma 10. panta otrās daļas 2. punkta "a" apakšpunktu;

d) ziņas par akcionāriem (dalībniekiem) – juridiskām personām saskaņā ar Likuma 10. panta otrās daļas 2. punkta "b" apakšpunktu;

e) dokumenti, kas apliecina, ka pārvaldnieka akcionāriem (dalībniekiem), kuriem ir būtiska līdzdalība pārvaldniekā, pietiek finanšu līdzekļu (norādot finanšu līdzekļu izcelsmi), lai tie varētu veikt ieguldījumus pārvaldnieka kapitālā saskaņā ar Likuma 10. panta otrās daļas 2. punkta "c" apakšpunktu un 12. panta otro daļu. Norāda katra akcionāra iegūstamās līdzdalības apmēru procentos no pārvaldnieka pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita, pievienojot Normatīvajos noteikumos Nr.241 “Noteikumi par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu finanšu institūcijā” paredzēto informāciju;

f) ziņas par pārvaldnieka akcionāru (dalībnieku) – juridisko personu – īpašniekiem (līdz fiziskajai personai, saskaņā ar Likuma 10. panta otrās daļas 2. punkta "d" apakšpunktu, pievienojot Normatīvajos noteikumos Nr. 241 “Noteikumi par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu finanšu institūcijā” paredzēto informāciju;

g) informācija par katru pārvaldnieka amatpersonu saskaņā ar Likuma 10. panta trešo daļu:

 • paziņojums, kuru aizpilda katra amatpersona, kurā norāda šādu informāciju (pārvaldnieka firmu un amatu, uz kuru amatpersona kandidē, vārdu, uzvārdu (latviešu valodā un oriģinālvalodā), dzimšanas gadu un datumu, personas kodu (ja tāds ir) un pilsonību, izglītību (zinātnisko grādu), kvalifikācijas paaugstināšanu, vai ir bijusi sodāmība, vai ir bijušas atņemtas tiesības veikt komercdarbību, iepriekšējās darbavietas pēdējo 10 gadu laikā un darba pienākumu īsu aprakstu);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

h) pārvaldnieka ieinteresēto personu saraksts saskaņā ar Likuma 10. panta piekto daļu.

2. Informācija un dokumenti par AIFP darbības organizāciju saskaņā ar Likuma 10. panta sesto daļu:

a) AIFP organizatoriskā struktūra;

b) vadības informācijas sistēmas apraksts;

c) grāmatvedības politika;

d) risku pārvaldīšanas politika;

e) apraksts par likviditātes riska pārvaldīšanu;

f) informācijas sistēmas aizsardzības noteikumi, tai skaitā fonda ieguldījumu daļu reģistra un citu pārvaldnieka pārvaldīšanā esošo finanšu instrumentu uzskaites datubāzes aizsardzības noteikumi;

g) atalgojuma politika;

h) funkciju deleģēšanas procedūra;

i) interešu konfliktu novēršanas procedūra;

j) ieguldītāju iesniegumu un sūdzību (strīdu) izskatīšanas procedūra.

3. AIFP darbības plāns saskaņā ar Likuma 10. panta septīto daļu. Akcionāru (dalībnieku) sapulces apstiprināts darbības plāns vismaz turpmākajiem trim gadiem, kas izvērsti atspoguļo pārvaldnieka darbības stratēģiju, finansiālās prognozes, ietverot pārskata projektu, kas atspoguļo finanšu stāvokli vismaz turpmāko triju darbības gadu beigās, finansiālās darbības rezultāta pārskata projekts par vismaz trim turpmākajiem darbības gadiem, kapitāla pietiekamības aprēķina projekts un prognozēto pastāvīgo izmaksu summa gadā, tirgus izpētes apraksts, kā arī cita informācija, kas sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par pārvaldnieka plānoto darbību.

4. NILLTPFN un sankciju riska pārvaldības iekšējās kontroles sistēmas izveidei nepieciešamie dokumenti (minētie iekšējās kontroles sistēmas elementi var būt iekļauti vienā vai vairākās politikās un procedūrās atkarībā no iestādes lieluma, darbības specifikas un riska ekspozīcijas).

5. Informācija un dokumenti par alternatīvo ieguldījumu fondu reģistrāciju un pārvaldīšanu saskaņā ar Likuma 10. panta astoto un astoto prim viens daļu:

a) apraksts par ieguldījumu stratēģiju un to fondu veidiem, kuros fonds veic vai ir paredzējis veikt ieguldījumus, ja fonds ir fondu fonds;

b) sviras finansējuma (ja tāda paredzēts) izmantošanas politika;

c) riska profila apraksts;

d) galvenā fonda, ja fonds ir pakārtotais fonds, apraksts;

e) fonda dibināšanas dokuments;

f) turētājbankas līgums;

g) fonda pārvaldes līgums starp fondu un pārvaldnieku;

h) pamatinformācijas dokuments, ja fonda ieguldījumu daļas tiks izplatītas ieguldītājiem, kas nav profesionāli ieguldītāji;

i) iesaistīšanās politika, ja fonda ieguldījumu politika paredz ieguldīt fonda līdzekļus tādas akciju sabiedrības akcijās, kuras juridiskā adrese ir dalībvalstī un kuras akcijas iekļautas dalībvalsts regulētajā tirgū;

j) pēdējais sagatavotais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats, ja tāds tiek sagatavots, par katru fondu;

k) pēdējā aprēķinātā fonda neto aktīvu vērtība vai pēdējā aprēķinātā ieguldījumu daļas vērtība vai tirgus cena;

l) fonda darbības noteikumi.

Izmaksas

1422 eiro par alternatīvā ieguldījumu fonda reģistrācijai iesniegto dokumentu izskatīšanu.

Maksājumam jābūt samaksātam līdz brīdim, kad oficiāli tiek iesniegts pieteikums.

Pieteikuma izskatīšanas termiņš

3 mēneši no brīža, kad saņemti visi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā noteiktie lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti. Pieteikuma izskatīšanas termiņš var tiks pagarināts, ja pieteikumā sniegtā informācija nav pietiekama, lai pieņemtu lēmumu par licences izsniegšanu.

Pieteikuma izvērtēšana: Latvijas Banka izvērtē pieteikumu pēc būtības.

Ko dara uzņēmējs

 • Seko pieteikuma izskatīšanas procesam, izmantojot projekta vadības rīku.
 • Pēc iespējas ātrāk sniedz atbildes uz Latvijas Bankas papildu informācijas pieprasījumiem.
 • Veic labojumus iesniegtajos dokumentos saskaņā ar Latvijas Bankas norādēm.
 • Piedalās Latvijas Bankas organizētajās sanāksmēs.

Ko dara Latvijas Banka

 • Veic pieteikuma izvērtēšanu pēc būtības.
 • Trūkumu konstatēšanas gadījumā sazinās ar uzņēmēja kontaktpersonu.
 • Sagatavo vēstuli, ja tiek konstatēti trūkumi pieteikumā.
 • Turpina izskatīt pieteikumu saskaņā ar iesniegtiem papildinājumiem.
 • Pabeidz pieteikuma izvērtēšanu.

Ņem vērā

 • Sekojiet pieteikuma izskatīšanas gaitai.
 • Pēc iespējas ātrāk sniedziet papildu skaidrojumus un veiciet nepieciešamos labojumus.
 • Aicinām Latvijas Bankas rīkotajās sanāksmēs piedalīties arī uzņēmēja pārstāvjus, nevis tikai konsultantus (ja tādi ir piesaistīti).

Izmaksas

Pieteikuma izvērtēšanas posmā nav papildu izmaksu, kas saistītas ar dokumentu izskatīšanu.

Licences saņemšana: Latvijas Banka pabeidz pieteikuma izvērtēšanu un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.

Ko dara uzņēmējs

 • Gatavojas saņemt licenci un sākt darbību saskaņā ar darbības plānu un procedūrām.
 • Licences izsniegšanas gadījumā noformē lietotājus Latvijas Bankas Datu ziņošanas sistēmai turpmākai saziņai ar Latvijas Banku un darbības pārskatu iesniegšanai.

Ko dara Latvijas Banka

 • Sagatavo lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.
 • Informē uzņēmēju par pieņemto lēmumu.
 • Licences izsniegšanas gadījumā izvieto informāciju Latvijas Bankas tīmekļvietnē un ievieto Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes iestāžu reģistrā.

Ņem vērā

Izmaksas

Licences saņemšanas posmā nav papildu izmaksu, kas saistītas ar licences saņemšanu.

Uzraudzība: Latvijas Banka veic AIFP darbības uzraudzību atbilstoši Likuma prasībām.

Ko dara uzņēmējs

 • Iepazīstas ar Latvijas Bankas nozīmēto AIFP kuratoru.
 • Ziņo Latvijas Bankai par izmaiņām licences saņemšanai iesniegtajā informācijā un dokumentos.
 • Sagatavo pārskatus saskaņā ar pārskatu sagatavošanas noteikumiem Nr.156 un noteikumiem Nr.146.
 • Sniedz atbildes uz Latvijas Bankas pieprasījumiem.

Ko dara Latvijas Banka

 • Nozīmē kuratoru AIFP.
 • Vērtē AIFP darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.
 • Pieprasa papildu informāciju par AIFP darbību un tās rādītājiem.
 • Izvērtē iesniegtos pārskatus un uzraudzības informāciju.
 • Organizē periodiskas tikšanās ar AIFP vadību ar mērķi nodrošināt un veicināt aktīvu un efektīvu komunikāciju un savstarpējo sadarbību.

Ņem vērā

 • Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Latvijas Bankas nozīmēto kuratoru.
 • Regulāri sniedziet pārskatus un pieprasīto uzraudzības informāciju.
 • Ziņojiet par izmaiņām alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldīšanas procesā, kā arī par izmaiņām licences saņemšanai iesniegtajā informācijā un dokumentos, tajā skaitā amatpersonu vai dalībnieku izmaiņu gadījumā.

Izmaksas

 • AIFP, kas saņēmis Latvijas Bankas licenci, Latvijas Bankai maksā 4000 euro gadā un papildus 0,0025 līdz 0,0125 procentus no tā pārvaldē esošo fondu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī;
 • licencēts ārējais AIFP, kuram ir atļauts sniegt Likuma 5.panta septītajā un astotajā daļā minētos ieguldījumu pakalpojumus, maksā līdz vienam procentam no pārvaldnieka sniegto ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 711 eiro gadā.

Latvijas Banka katru gadu nosaka uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku maksājumu apmēru – katram tirgus dalībniekam tiek noteikta maksājuma mainīgā daļa, kā arī maksājumu veikšanas kārtība.

Par fonda reģistrācijai iesniegto dokumentu izskatīšanu maksā 1422 euro, bet par reģistrācijai iesniegto fonda darbības noteikumu vai dibināšanas dokumenta grozījumu izskatīšanu maksā 426 euro.

 

Uzzini vairāk par uzraudzības procesu

 
 

Tikšanās ar potenciālajiem tirgus dalībniekiem

Latvijas Bankas speciālisti piedāvā potenciālajiem tirgus dalībniekiem konsultācijas, lai palīdzētu labāk izprast regulējošās prasības par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku darbību un licencēšanas procesu, kā arī identificētu iespējamos izaicinājumus, attīstot jaunus un inovatīvus produktus vai uzņēmējdarbības modeļus. Mūsu speciālisti piedāvā:

 • skaidrot noteiktus regulējošo prasību aspektus;
 • sniegt padomu par regulējuma piemērošanu inovatīva produkta vai uzņēmējdarbības modeļa agrīnā izstrādes stadijā.

Piesakieties konsultācijai
Lai vienotos par pieņemšanas laiku, lūdzam iepriekš pieteikties, rakstot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvanot pa tālruni 67 022 300.

Noderīga informācija