Publicēts: 29.11.2022. Aktualizēts: 24.05.2024.

Ja jums jau sākotnēji šķiet, ka jūsu inovatīvā finanšu pakalpojuma sniegšanai nepieciešama kāda no Latvijas Bankas izsniegtajām atļaujām, lūdzam apmeklēt mūsu tīmekļvietnes sadaļu par licencēšanu, lai uzzinātu par licencēšanas prasībām regulēto finanšu pakalpojumu sniegšanai (noguldījumu pieņemšana, ieguldījumu pārvaldīšana, kapitāla piesaistīšana, finanšu instrumentu emisija, maksājumu vai elektroniskās naudas pakalpojumu sniegšana, apdrošināšana).

Atlaides inovatīvu elektronisko maksājumu pakalpojumu sniedzējiem

Personām, kas plāno sniegt vienīgi inovatīvu maksājumu pakalpojumu, kam nepieciešama maksājumu iestādes vai elektroniskās naudas iestādes atļauja, Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums paredz finansiālus atvieglojumus. Proti, personai, kura iesniedz dokumentus maksājumu iestādes vai elektroniskās naudas iestādes licences vai reģistrācijas saņemšanai, bet kura plāno sniegt vienīgi inovatīvu maksājumu pakalpojumu, dokumentu izskatīšanas maksa ir noteikta 450 eiro apmērā.

Savukārt pēc reģistrācijas vai licences saņemšanas šādai maksājumu iestādei vai elektroniskās naudas iestādei pirmajos trijos darbības gados ir noteikta  maksa 1000 eiro gadā, lai segtu Latvijas Bankas izdevumus, kas tieši vai netieši saistīti ar finanšu tirgus un tā dalībnieku darbības regulēšanu un uzraudzību.

Jau strādājošs tirgus dalībnieks, kas vēlas ieviest inovatīvu risinājumu sava finanšu pakalpojuma sniegšanā

Finanšu pakalpojumus, kuru sniegšanai ir vispirms jāsaņem atļauja, regulē dažādi normatīvie akti. Latvijas Bankas uzraudzītajiem tirgus dalībniekiem pēc atļaujas saņemšanas ir tiesības sniegt atļautos finanšu pakalpojumus.

Tirgus dalībniekiem nav jāsaņem atsevišķa Latvijas Bankas atļauja inovatīvu risinājumu ieviešanai savu finanšu pakalpojumu sniegšanā. Vienlaikus tiem ir jāizvērtē, vai inovatīvais risinājums nerada būtiskas izmaiņas finanšu pakalpojuma sniegšanas kārtībā vai nerada jaunu, iepriekš nesniegtu finanšu pakalpojumu. Šādā gadījumā tirgus dalībniekam jāinformē Latvijas Banka. Tirgus dalībnieka pienākums vienmēr ir izvērtēt inovatīvā risinājuma ieviešanas risku pārvaldīšanu un ietekmi uz tirgus dalībnieka darbību.