Publicēts: 13.02.2018. Aktualizēts: 19.06.2024.

MFPA ir statistiska aptauja, ko veic eiro zonas valstīs, vācot un apkopojot datus par mājsaimniecību reālajiem un finanšu aktīviem, kredītsaistībām, ienākumiem un patēriņu.

Tabulu saraksts (publicētas 20.12.2022.)

1. tabula. Latvijas un eiro zonas mājsaimniecību struktūra demogrāfisko raksturlielumu dalījumā

2. tabula. Dalība reālajos aktīvos mājsaimniecību veidu dalījumā (procentos)

3. tabula. Reālo aktīvu mediāna, ņemot vērā dalību (tūkst. eiro)

3.A tabula. Reālo aktīvu nosacītā vidējā vērtība, ņemot vērā dalību (tūkst. eiro)

4. tabula. Reālo aktīvu struktūra (procentos)

5. tabula. Dalība finanšu aktīvos mājsaimniecību veidu dalījumā (procentos)

6. tabula. Finanšu aktīvu mediāna, ņemot vērā dalību (tūkst. eiro)

6.A tabula. Finanšu aktīvu nosacītā vidējā vērtība, ņemot vērā dalību (tūkst. eiro)

7. tabula. Finanšu aktīvu struktūra (procentos)

8. tabula. Latvijas mājsaimniecību kopējo aktīvu struktūra (procentos)

9. tabula. Dalība parādsaistībās mājsaimniecību veidu dalījumā (procentos)

10. tabula. Parāda mediāna, ņemot vērā dalību (tūkst. eiro)

10.A tabula. Parāda nosacītā vidējā vērtība, ņemot vērā dalību (tūkst. eiro)

11. tabula. Parāda struktūra (procentos)

12. tabula. Mājsaimniecību finansiālās ievainojamības rādītāji

13. tabula. Džini koeficienti

14. tabula. Neto bagātība un tās struktūra, ņemot vērā urbanizācijas līmeni (tūkst. eiro)

15. tabula. Neto bagātība mājsaimniecību raksturlielumu dalījumā

16. tabula. Mājsaimniecību ienākumi mājsaimniecību raksturlielumu dalījumā

17. tabula. Pārtikas un komunālo pakalpojumu patēriņš

18. tabula. Īslaicīga lietojuma preču kopējais patēriņš

19. tabula. Kredītu pieejamības ierobežojumi mājsaimniecību raksturlielumu dalījumā

Tabulu saraksts (atjaunotas 26.11.2020.)

1. tabula. Latvijas un eiro zonas mājsaimniecību struktūra demogrāfisko raksturlielumu dalījumā

2. tabula. Dalība reālajos aktīvos mājsaimniecību veidu dalījumā (procentos)

3. tabula. Reālo aktīvu mediāna, ņemot vērā dalību (tūkst. eiro)

3.A tabula. Reālo aktīvu nosacītā vidējā vērtība, ņemot vērā dalību (tūkst. eiro)

4. tabula. Reālo aktīvu struktūra (procentos)

5. tabula. Dalība finanšu aktīvos mājsaimniecību veidu dalījumā (procentos)

6. tabula. Finanšu aktīvu mediāna, ņemot vērā dalību (tūkst. eiro)

6.A tabula. Finanšu aktīvu nosacītā vidējā vērtība, ņemot vērā dalību (tūkst. eiro)

7. tabula. Finanšu aktīvu struktūra (procentos)

8. tabula. Latvijas mājsaimniecību kopējo aktīvu struktūra (procentos)

9. tabula. Dalība parādsaistībās mājsaimniecību veidu dalījumā (procentos)

10. tabula. Parāda mediāna, ņemot vērā dalību (tūkst. eiro)

10.A tabula. Parāda nosacītā vidējā vērtība, ņemot vērā dalību (tūkst. eiro)

11. tabula. Parāda struktūra (procentos)

12. tabula. Mājsaimniecību finansiālās ievainojamības rādītāji

13. tabula. Džini koeficienti

14. tabula. Neto bagātība un tās struktūra, ņemot vērā urbanizācijas līmeni (tūkst. eiro)

15. tabula. Neto bagātība mājsaimniecību raksturlielumu dalījumā

16. tabula. Mājsaimniecību ienākumi mājsaimniecību raksturlielumu dalījumā

17. tabula. Pārtikas un komunālo pakalpojumu patēriņš

18. tabula. Īslaicīga lietojuma preču kopējais patēriņš

19. tabula. Kredītu pieejamības ierobežojumi mājsaimniecību raksturlielumu dalījumā

Kas ir Mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptauja (MFPA)?

MFPA ir statistiska aptauja, ko veic eiro zonas valstīs, vācot un apkopojot datus par mājsaimniecību reālajiem un finanšu aktīviem, kredītsaistībām, ienākumiem un patēriņu. MFPA norisi nodrošina Eiropas Centrālā banka un valstu centrālās bankas. Lai dati būtu salīdzināmi starp eiro zonas valstīm un būtu iespējams iegūt vienotu priekšstatu par situāciju katrā valstī, MFPA tiek veikta saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas metodiku (pieejama: ECB MFPA).

Cik bieži tiek veikta MFPA?

MFPA tiek īstenota reizi trijos gados. Pirmā MFPA notika 2010. un 2011. gadā, un tajā piedalījās 15 eiro zonas valstu, aptaujājot aptuveni 62 tūkst. mājsaimniecību visā eiro zonā.
Otrā MFPA notika 2014. gadā, un tajā piedalījās 18 eiro zonas valstu, kā arī Ungārija un Polija. Otrajā MFPA tika savākti dati no aptuveni 84 tūkst. mājsaimniecību, t.sk. Latvijā – no 1202 mājsaimniecībām.
Savukārt 2017. gadā veiktā MFPA bija trešā šāda aptauja, un tajā piedalījās 19 eiro zonas valstis, kā arī Horvātija, Ungārija un Polija. Latvijā dati tika savākti no 1249 mājsaimniecībām.
2020. gada veiktajā ceturtajā MFPA piedalījās visas 19 eiro zonas valstis, kā arī Ungārija, Horvātija un Čehija. Latvijas MFPA piedalījās 1219 mājsaimniecības.

Kas organizēja MFPA Latvijā?

Latvijā MFPA norisi organizēja Latvijas Banka, sadarbojoties ar Latvijas Republikas Centrālo statistikas pārvaldi, kas nodrošināja MFPA datu vākšanu un administratīvo datu izmantošanu.

Kuras mājsaimniecības piedalījās MFPA?

MFPA veikšanā tika izmantota izlases metode, izlasi veidojot kā adrešu nejaušu gadījumizlasi. Plašāka pārstāvniecība tika nodrošināta mājsaimniecībām ar lielākiem ienākumiem. MFPA dati vākti klātienē, izmantojot CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing; datorizētā personālā intervēšana). 2020. gada MFPA mājsaimniecības apsekoja izmantojot arī CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing; datorizētā telefona personālā intervēšana).

Kādi jautājumi tika uzdoti MFPA laikā?

MFPA jautājumus var iedalīt divās grupās – jautājumi par mājsaimniecību kopumā un jautājumi par katru tādu mājsaimniecības locekli atsevišķi, kuram MFPA norises brīdī ir vismaz 16 gadu. Mājsaimniecībai kopumā tika adresēti jautājumi par tās galveno mājokli, citiem tai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem, kredītsaistībām, komercdarbību, vērtīgiem dāvinājumiem, kopējo patēriņu un uzkrājumiem. Savukārt jautājumi par katru mājsaimniecības locekli ļāva iegūt demogrāfiskos datus, informāciju par mājsaimniecības locekļu aktuālo nodarbinātību, pensiju nodrošinājumu nākotnē un ienākumiem.

Kas veido mājsaimniecības bilanci?

AKTĪVI

PASĪVI

Reālie aktīvi

Nodrošinātais parāds

Galvenais mājoklis

Galvenā mājokļa hipotēku kredīts

Cits nekustamais īpašums

Cita nekustamā īpašuma hipotēku kredīts

Īpašumtiesības komercsabiedrībās, kurās kāds no mājsaimniecības locekļiem ir pašnodarbinātais vai aktīvi piedalās tās vadīšanā

 

Transportlīdzekļi

 

Vērtīgas lietas

 
   

Finanšu aktīvi

Nenodrošinātais parāds

Pieprasījuma konti

Norēķinu konta debeta atlikums

Krājkonti

Kredītkaršu parāds

Dzīvības apdrošināšanas polises

Citi nenodrošināti aizdevumi

Kopieguldījumu fondi

 

Obligācijas

 

Publiski tirgoti kapitāla vērtspapīri

 

Īpašumtiesības komercsabiedrībās, izņemot komercsabiedrības, kurās kāds no mājsaimniecības locekļiem ir pašnodarbinātais vai aktīvi piedalās tās vadīšanā

 

Mājsaimniecībām neatmaksātie naudas līdzekļi

 

3. līmeņa pensiju fondi, dzīvības apdrošināšanas polises ar uzkrājuma veidošanu

 

Citi finanšu aktīvi1

 

1 Piemēram, iespējas līgumi, biržā tirgotie nākotnes līgumi, dārgmetāli, autoratlīdzība.

Kā nodrošināta MFPA datu konfidencialitāte?

MFPA datu aizsardzību un aptaujas dalībnieku anonimitāti datu vākšanas laikā nodrošināja Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, kas veica datu vākšanu. Datu apkopošana un publicēšana ir Latvijas Bankas pārziņā. Latvijas Banka datus publicē tikai apkopotā veidā, kas neļauj identificēt individuālus respondentus.

 

 

Mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptaujas vizualizācija

 

Vizualizācijā izmantotā statistika atrodas Excel tabulās sadaļā "Rādītāji 2020 / Rādītāji 2017 / Rādītāji 2014". Vairāk informācijas par Latvijas MFPA var atrast sadaļā "Apraksti" vai Diskusijas materiālos.

Statistiskie dati

Latvijas Bankas interneta statistikas datubāze INTS, datu tabulas, datu arhīvi, infografikas, kā arī informācija par publicētajiem statistiskajiem datiem.

Uzzināt vairāk