Publicēts: 04.04.2015. Aktualizēts: 02.07.2024.

Latvijas Banka nesaņem finansējumu no valsts budžeta, bet veic maksājumus tajā 70 % apmērā no pārskata gadā gūtās peļņas.

Latvijas Bankas amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriji

1.1. Mēneša darba alga un tās noteikšanas kritēriji

Saskaņā ar likumu "Latvijas Bankas likums" Latvijas Bankas padome nosaka Latvijas Bankas padomes locekļu (tālāk tekstā – Latvijas Bankas amatpersona) un darbinieku atlīdzības sistēmu.

Latvijas Bankas prezidenta, prezidenta vietnieka un padomes locekļu mēneša darba algas apmērs tiek noteikts, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes publiskoto finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas darbības jomā strādājošo iepriekšējā kalendārā gada mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēram piemērojot likumā "Latvijas Bankas likums" noteiktos koeficientus.

Latvijas Bankas  darbinieku amata vietām nosaka atbilstošu mēneša darba algas līmeni un līmeņa minimālo un maksimālo robežu. Latvijas Bankas darbinieku mēneša darba algas apmēru nosaka, ņemot vērā šādus kritērijus:

  • darbinieka individuālais sniegums, profesionālā un akadēmiskā izaugsme, darba pieredze;
  • veicamā darba saturs un atbildība;
  • atalgojuma apmērs salīdzinājumā ar radniecīgas amatu saimes atalgojumu darba tirgū.

Darba algas pārskatīšana Latvijas Bankā notiek reizi gadā, vērtējot šādus Latvijas Bankas padomes noteiktos kritērijus:

  • darba satura un atbildības pārmaiņas;
  • darba rezultātu un snieguma pārmaiņas;
  • profesionālo zināšanu un pieredzes paaugstinājums, t.sk. iegūta pieredze un specifiskas zināšanas starptautisko finanšu institūciju vai centrālo banku darbībā vai iegūts ārvalstu profesionālās vai augstākās izglītības diploms vai sertifikāts saistībā ar tiešo darba pienākumu veikšanu;
  • sociālo kompetenču, t.sk. darbinieka iniciatīvas, būtiskas pārmaiņas;
  • darbinieks nodrošina kritisku funkciju vai īpaši svarīgus darba uzdevumus un nav īsā termiņā pilnībā aizstājams;
  • darba tirgus atalgojuma pārmaiņas, īpaši finanšu sektorā.

Latvijas Bankas darbinieku darba algu var neplānoti pārskatīt, ja notikušas būtiskas pārmaiņas darba tirgū, mainījies amats vai darba pienākumi vai darbiniekam beidzies noteiktais pārbaudes laiks.

1.2. Mācību prakses atlīdzība

Latvijas Banka slēdz darba līgumu uz noteiktu laiku ar profesionālās vai akadēmiskās izglītības iestādes izglītojamo, kuram nodrošina mācību prakses vietu, ja praktikants šīs prakses ietvaros vienlaicīgi veic Latvijas Bankai nepieciešamu darbu. Atkarībā no darba sarežģītības, mācību prakses atlīdzības apmēru nosaka līdz divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēram.

1.3. Piemaksas un to noteikšanas kritēriji

Latvijas Bankā tiek maksātas Darba likumā noteiktās piemaksas.

Nr. p.k. Piemaksas veids Piemaksas apmērs (EUR vai %) Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji
1. Piemaksa par papildu darbu, ja aizstāj prombūtnē esošu darbinieku līdz 50% no darbinieka mēneša darba algas Prombūtnē esoša darbinieka aizstāšana, ja aizstāšanas rezultātā pieaug darba apjoms, intensitāte vai sarežģītība
2. Piemaksa par papildu pienākumu veikšanu līdz 50% no darbinieka mēneša darba algas Darba uzdevuma veikšana, kas neietilpst darbinieka tiešajos amata pienākumos.

Atbilstoši Diplomātiskā un konsulārā dienesta likuma un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma prasībām Latvijas Banka veic speciālo piemaksu par diplomātisko rangu Latvijas Bankas specializētajam atašejam Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā 20% apmērā no mēneša darba algas.

Latvijas Bankā netiek maksātas citas piemaksas, t.sk. netiek maksāta speciālā piemaksa par valsts institūcijai būtisku funkciju vai stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanu.

1.4. Prēmijas un to noteikšanas kritēriji

Latvijas Bankas padome nosaka prēmijas piešķiršanas nosacījumus Latvijas Bankas darbiniekiem.

 Prēmijas veids

Prēmijas apmērs (EUR vai %)

Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji

Par darba rezultātiem*

līdz 150% no mēneša darba algas

Darbinieka darba un izvirzīto individuālo mērķu izpildes gada vērtēšanas rezultāti

1.5. Dāvanas un to piešķiršanas kritēriji

Latvijas Bankas amatpersonai un darbiniekam var piešķirt dāvanu, kuras vērtība nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba algu.

Dāvana var tikt pasniegta par pašaizliedzīgu darbu un rīcību, īpašiem sasniegumiem un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Bankas uzdevumu īstenošanā, darbības nodrošināšanā un attīstībā, atzīmējot Latvijas Bankai vai Eiropas Centrālo banku sistēmai nozīmīgu notikumu, kā arī sakarā ar aiziešanu pensijā.

2.1. Pabalsti un kompensācijas un to piešķiršanas kritēriji

Latvijas Bankas padome noteikusi šādus pabalstu un kompensāciju veidus Latvijas Bankas amatpersonām un darbiniekiem:

Nr. p.k. Sociālās garantijas veids Sociālās garantijas apmērs (EUR vai %) Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji
1. Atlaišanas pabalsts Līdz divām mēneša darba algām, ja darba stāžs ir 1–5 gadi; līdz trijām mēneša darba algām, ja darba stāžs ir 5–10 gadu; līdz četrām mēneša darba algām, ja darba stāžs ir 10–20 gadu; līdz piecām mēneša darba algām, ja darba stāžs ir 20–25 gadu; līdz sešām mēneša darba algām, ja darba stāžs ir 25 un vairāk gadu. Darba attiecību izbeigšana sakarā ar Darba likuma 114. pantu
2. Pabalsts sakarā ar Latvijas Bankas amatpersonas vai darbinieka nāvi vai Latvijas Bankas amatpersonas vai darbinieka ģimenes locekļa nāvi 1 425 eiro Latvijas Bankas amatpersonas vai darbinieka nāve vai Latvijas Bankas amatpersonas vai darbinieka ģimenes locekļa nāve
3. Pabalsts bērna piedzimšanas vai adopcijas gadījumā 1 800 eiro Bērna piedzimšana vai adopcija
4. Pabalsts par apgādībā esošu bērnu invalīdu līdz 18 gadu vecumam 1 800 eiro Bērna invalīda apgādība
5. Kompensācija ārstēšanās izdevumu segšanai Pieļaujamais kompensācijas maksimālais apmērs – 7 115 eiro Ja Latvijas Bankas amatpersonai vai darbiniekam vai viņa ģimenes loceklim būtiski cietusi veselība un ārstēšanās izdevumus nav segusi valsts vai apdrošināšanas sabiedrība
7. Optikas iegādes izdevumu kompensācija Līdz 300 eiro apmērā pēc nodokļu nomaksas vienu reizi divu gadu periodā Darbiniekam, kuram nepieciešami speciāli medicīniski optiski redzes korekcijas līdzekļi
8. Pabalsti un kompensācijas Latvijas Bankas specializētajam atašejam Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā Saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likuma un citu normatīvo aktu prasībās noteiktajiem limitiem Saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likuma un citu normatīvo aktu prasībām
9. Pārcelšanās izdevumu kompensācija uz Latviju Ceļa izdevumi - nepārsniedzot ekonomiskās klases lidojuma biļešu cenu; personīgo mantu pārcelšanas izdevumi - nepārsniedzot konteinera transportēšanai paredzēto izdevumu apmēru Darba attiecību uzsākšana ar citā valstī dzīvojošu personu

2.2. Apdrošināšana un iemaksas privātajā pensiju fondā

Latvijas Banka apdrošina Latvijas Bankas amatpersonu un darbinieku dzīvību un veselību.

Latvijas Banka veic iemaksas darbinieka izvēlētā 3. līmeņa pensiju fondā. Iemaksas apmērs ir 2% no mēneša darba algas lieluma proporcionāli nostrādātajiem mēnešiem kalendārajā gadā.

Latvijas Bankas amatpersonai iemaksas 3. līmeņa pensiju fondā netiek veiktas.

2.3. Mācību maksa un tās noteikšanas kritēriji

Latvijas Bankas amatpersonai mācību maksa netiek segta.

Latvijas Bankas darbiniekam var tikt segti 50% no mācību maksas par studijām akreditētā Latvijas Republikas augstskolas bakalaura, maģistra vai doktora studiju programmā, ja darba uzdevumu veikšanai vēlama šādas studiju programmas apguve vai, ja promocijas darba tēma saistīta ar darbinieka uzdevumiem Latvijas Bankā un darbinieks sekmīgi mācās, nepārtraucot darba uzdevumu pildīšanu.

Mācību maksas daļu sedz pēc mācību gada beigām, darbiniekam iesniedzot Personāla pārvaldē dokumentus, kas apliecina studiju programmā paredzēto saistību sekmīgu nokārtošanu un faktu, ka darbinieks samaksājis mācību maksu par pabeigto mācību gadu.

2.4. Kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu noteikšanas kritēriji

Latvijas Bankas amatpersonām un darbiniekiem sedz maksu par kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem (semināri, kursi u.tml.).

Pamatojoties uz saskaņojumu ar attiecīgās Latvijas Bankas struktūrvienības vadītāju vai Latvijas Bankas amatpersonu, Latvijas Banka veic samaksu par šādu profesionālās kvalifikācijas programmu apguvi un dalību attiecīgajās profesionālajās organizācijās (asociācijās):

1. diplomēta finanšu analītiķa (Chartered Financial Analyst; CFA) programma un Diplomēto finanšu analītiķu institūts (Chartered Financial AnalystInstitute);

2. sertificēta iekšējā auditora (Certified Internal Auditor; CIA) programma un Iekšējo auditoru institūta (The Institute of Internal Auditors) starptautiskā un Latvijas nodaļa;

3. sertificēta informācijas sistēmu auditora(Certified Information Systems Auditor; CISA) programma un Informācijas sistēmu audita un kontroles asociācijas (The Information Systems Audit and Control Association) starptautiskā un Latvijas nodaļa;

4. starptautiskā riska vadības sertifikāta (InternationalCertificate in Risk Management; CIRM) programma un Riska vadības institūts (The Institute of Risk Management);

5. diplomēto sertificēto grāmatvežu asociācijas (TheAssociation of Chartered Certified Accountants; ACCA) programma un Diplomēto sertificēto grāmatvežu asociācija (The Association of Chartered Certified Accountants) un Latvijas Republikas profesionālo grāmatvežu atestācijas programma un Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija;

6. sertificēta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālista (Certified Anti-Money Laundering Specialist; CAMS) programma un Sertificēto noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālistu asociācija (The Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists; ACAMS).

7. sertificēta sankciju riska vadības speciālista (ICA Certificate in Managing Sanctions Risk) programma un Starptautiskā atbilstības asociācija (The International Compliance Association; ICA).

3.1. Apmaksāti atvaļinājumi un to piešķiršanas kritēriji

Latvijas Bankā tiek piešķirti apmaksāti atvaļinājumi atbilstoši Darba likumā paredzētajam. Saskaņā ar Darba likumu Latvijas Bankā noteikts papildu atvaļinājums par darba stāžu (ja darba stāžs ir 5–7 gadi, – 1 darbadiena; ja darba stāžs ir 7–10 gadu, – 2 darbadienas; ja darba stāžs ir 10–15 gadu, – 3 darbadienas; ja darba stāžs ir 15 un vairāk gadu, – 5 darbadienas) un apmaksāts 20 darbadienu mācību atvaļinājums valsts pārbaudījuma kārtošanai vai diplomdarba vai promocijas darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai, ja mācības vai promocijas darba tēma saistīta ar darba uzdevumiem Latvijas Bankā.

Saskaņā ar Darba likumu Latvijas Bankā tiek izmaksāta atlīdzība par darbadienām kalendārā gada laikā, kurās darbinieks tiek iesaistīts zemessargu apmācībās un rezerves karavīru militārajās apmācībās (zemessargu apmācībās – līdz 5 darbadienām, rezerves karavīru militārajās apmācībās – līdz 10 darbadienām).

Latvijas Bankas amatpersonas un darbinieki var izmantot divas apmaksātas brīvdienas kalendārā gada laikā personisku iemeslu dēļ (piemēram, sakarā ar Latvijas Bankas amatpersonas vai darbinieka bērna skolas gaitu uzsākšanu, izglītības iestādes absolvēšanu, laulības noslēgšanu u.c.).

Latvijas Bankas darbinieku mēneša darba alga amata grupu dalījumā

Amatu grupa

Mazākā mēneša darba alga (EUR)

Lielākā mēneša darba alga (EUR)

Vidējā mēneša darba alga (EUR)

Darbinieku skaits

1. Vadība

prezidents

14,568

14,568

14,568

1

prezidenta vietnieks

13,149

13,149

13,149

2

padomes loceklis

10,846

10,846

10,846

4

2. Pamatfunkcijas

par finanšu ieguldījumu pārvaldīšanu atbildīgās pārvaldes vadītājs

14,667

14,667

14,667

1

citas pārvaldes vadītājs, vietnieks, padomnieks

4,300

10,450

7,044

28

daļas vadītājs

3,800

7,300

5,121

22

ar finanšu ieguldījumu pārvaldīšanu saistītie speciālisti

3,300

8,800

4,685

11

cits galvenais un vecākais speciālists

2,084

5,100

3,461

200

cits speciālists

1,700

3,200

2,468

54

3. Pārvaldības un atbalsta funkcijas

par informāciju sistēmu attīstību atbildīgās pārvaldes vadītājs

10,913

10,913

10,913

1

citas pārvaldes vadītājs, vietnieks, padomnieks

4,200

9,788

5,937

19

daļas vadītājs

3,800

6,017

4,868

9

galvenais un vecākais informācijas sistēmu speciālists

2,500

6,438

4,306

49

cits galvenais un vecākais speciālists

2,100

4,500

3,094

50

informācijas sistēmu speciālists

1,817

3,996

2,834

13

cits speciālists

1,600

2,850

2,445

20

administratīvi tehniskais atbalsta speciālists (tehniķis, drošības speciālists, apkopējs u.c.)

782

2,291

1,756

29