Publicēts: 07.12.2022. Aktualizēts: 30.11.2023.

Lai veicinātu Latvijas Bankas uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku līdzdalību finanšu tirgus un tā dalībnieku darbības regulēšanas un uzraudzības, noregulējuma piemērošanas un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanas jomā, Latvijas Banka izveidojusi konsultatīvu institūciju – konsultatīvo finanšu tirgus padomi.

Konsultatīvo finanšu tirgus padomi veido visu Latvijas Bankas uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku biedrību deleģētie pārstāvji un trīs Latvijas Bankas pārstāvji. Konsultatīvās finanšu tirgus padomes personālsastāvu apstiprina Latvijas Bankas prezidents.

Konsultatīvās finanšu tirgus padomes uzdevumi

 • sniegt priekšlikumus par Latvijas Bankas noteikumu projektiem,
 • sniegt viedokli par plānotajiem Latvijas Bankas nākamā gada izdevumiem finanšu tirgus un tā dalībnieku darbības regulēšanai un uzraudzībai, noregulējuma piemērošanai un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai, 
 • sniegt vērtējumu par kompensāciju izmaksas sistēmu līdzekļu uzkrāšanas un no tām veikto atlīdzību izmaksu rezultātiem.

Vadītājs

Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš KAZĀKS.

Locekļi

 • Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis ABĀŠINS;
 • Nebanku finanšu pakalpojumu sniedzēju asociācijas valdes loceklis Andris ARHIPENKO;
 • Latvijas Profesionālo apdrošināšanas brokeru asociācijas valdes priekšsēdētājs Agris AUCE;
 • Latvijas Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita BAJĀRE;
 • Latvijas Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas iestāžu asociācijas valdes priekšsēdētājs Dmitrijs KAČANOVS;
 • Latvijas Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību savienības valdes loceklis Artūrs KORBUTS;
 • Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas valdes priekšsēdētājs Aigars KRŪMS;
 • Latvijas Privātā un riska kapitāla asociācijas valdes priekšsēdētāja Anita MATISONE;
 • Latvijas Bankas padomes locekle, Latvijas Bankas noregulējuma komitejas vadītāja Ilze POSUMA;
 • Latvijas Bankas prezidenta vietniece, Latvijas Bankas uzraudzības komitejas vadītāja Santa PURGAILE.

Konsultatīvās padomes sēde

Darba kārtība

1.Latvijas Bankas prioritātes finanšu sektora uzraudzības jomā. Finanšu tirgus dalībnieku maksājumi 2024. gadā un sedzamie izdevumi.Latvijas Bankas prioritātes finanšu sektora uzraudzības jomā. Finanšu tirgus dalībnieku maksājumi 2024. gadā un sedzamie izdevumi.(Informācija Latvijas Bankas konsultatīvās finanšu tirgus padomes dalībniekiem)

2.Noteikumu projekts ''Papildu prasības kredītiestāžu būtiskas, aizsargājamas vai konfidenciālas informācijas atklāšanai''

3.Noteikumu projekts "Neliela apjoma maksājumu sistēmas reģistrēšanas noteikumi"

4.Noteikumu projekts "Kredītriska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi"

5.Noteikumu projekts "Pārskata par segtajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumu noguldījumu garantiju fondā aprēķināšanas noteikumi"

6.Noteikumu grozījumu projekts "Noteikumi par finanšu tirgus dalībnieku maksājumu apmēru un šo maksājumu aprēķināšanas un veikšanas kārtību"

7.Noteikumu projekts ''Informācijas dokumenta publiskā piedāvājuma izteikšanai sagatavošanas un publicēšanas noteikumi''t

 

Sēdes materiāli

Noteikumu projekti un anotācijas

 

Darba kārtība

1. Noteikumu projekts "Fonda kopējā riska un riska darījumu apmēra ar darījumu partneri aprēķināšanas noteikumi"
2. Noteikumu projekts "Procentu likmju riska netirdzniecības portfelī un kredītriska starpības riska netirdzniecības portfelī pārvaldīšanas noteikumi"
3. Noteikumu projekts ''Kredītiestāžu licencēšanas, atsevišķu atļauju izsniegšanas un informācijas sniegšanas noteikumi''
4. Noteikumu projekts ''Ieguldījumu produktu pārvaldības prasības''
5. Noteikumu projekts ''Kredītriska kapitāla prasības aprēķināšanas noteikumi''
6. Noteikumu projekts "Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem paredzētās pamatinformācijas sagatavošanas un dalībnieka vajadzību noskaidrošanas noteikumi"

Sēdes materiāli

Noteikumu projekti un anotācijas

Sēdes protokols

Latvijas Bankas konsultatīvās finanšu tirgus padomes 15.11.2023. sēdes (aptaujas kārtība) protokols

Darba kārtība

1. Noteikumu projekts "Noteikumi par informācijas sniegšanu par darbību ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanas jomā"
2. Noteikumu projekts ''Informācijas par darījumiem ar finanšu instrumentiem sniegšanas kārtība''
3. Noteikumu projekts "Maksimāli sadalāmās summas aprēķināšanas kārtība"
4. Noteikumu projekts "Noteikumi par Finanšu instrumentu tirgus likuma 60. panta pirmās daļas 3.punktā minēto finanšu instrumentu sarakstu"

Sēdes materiāli

Noteikumu projekti un anotācijas

Sēdes protokols

Latvijas Bankas konsultatīvās finanšu tirgus padomes 05.09.2023. sēdes (aptaujas kārtība) protokols

Darba kārtība

1. Noteikumu projekts "Parāda instrumentu modificētā ilguma aprēķina korekcijas noteikumi"
2. Noteikumu projekts "Noteikumi par kombinētās pārdošanas praksi"

Sēdes materiāli

Noteikumu projekti un anotācijas

Sēdes protokols

Latvijas Bankas konsultatīvās finanšu tirgus padomes 11.07.2023. sēdes (aptaujas kārtība) protokols

Darba kārtība

1. Noteikumu projekts "Noteikumi par tieši piemērojamajos Eiropas Savienības tiesību aktos par prudenciālajām prasībām paredzēto izvēles iespēju piemērošanu"
2. Noteikumu projekts "Noteikumi par veidlapu Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktam paziņojumam par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu"
3. Noteikumu projekts "Paziņojuma par emitenta izcelsmes dalībvalsti veidlapas parauga apstiprināšanas noteikumi"
4. Noteikumu projekts "Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas noteikumi"

Sēdes materiāli

Noteikumu projekti un anotācijas

Sēdes protokols

Latvijas Bankas konsultatīvās finanšu tirgus padomes 07.06.2023. sēdes (aptaujas kārtība) protokols 

Darba kārtība

1. Noteikumu projekts ''Noteikumi par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu finanšu institūcijā''

Sēdes materiāli

Noteikumu projekts un anotācija

Sēdes protokols

Latvijas Bankas konsultatīvās finanšu tirgus padomes 10.05.2023. sēdes (aptaujas kārtība) protokols

Darba kārtība

1. Noteikumu projekts "Noteikumi par papildpensijas kapitāla aprēķināšanas kārtību"
2. Ziņojums par kompensācijas sistēmu darbību (Ierobežota pieejamība)

Sēdes materiāli

Noteikumu projekts "Noteikumi par papildpensijas kapitāla aprēķināšanas kārtību" un anotācija

Sēdes protokols

Latvijas Bankas konsultatīvās finanšu tirgus padomes 31.03.2023. sēdes (aptaujas kārtība) protokols