Publicēts: 07.12.2022. Aktualizēts: 09.07.2024.

Lai veicinātu Latvijas Bankas uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku līdzdalību finanšu tirgus un tā dalībnieku darbības regulēšanas un uzraudzības, noregulējuma piemērošanas un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanas jomā, Latvijas Banka izveidojusi konsultatīvu institūciju – konsultatīvo finanšu tirgus padomi.

Konsultatīvo finanšu tirgus padomi veido visu Latvijas Bankas uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku biedrību deleģētie pārstāvji un trīs Latvijas Bankas pārstāvji. Konsultatīvās finanšu tirgus padomes personālsastāvu apstiprina Latvijas Bankas prezidents.

Konsultatīvās finanšu tirgus padomes uzdevumi

 • sniegt priekšlikumus par Latvijas Bankas noteikumu projektiem,
 • sniegt viedokli par plānotajiem Latvijas Bankas nākamā gada izdevumiem finanšu tirgus un tā dalībnieku darbības regulēšanai un uzraudzībai, noregulējuma piemērošanai un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai, 
 • sniegt vērtējumu par kompensāciju izmaksas sistēmu līdzekļu uzkrāšanas un no tām veikto atlīdzību izmaksu rezultātiem.

Vadītājs

Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš KAZĀKS.

Locekļi

 • Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis ABĀŠINS;
 • Nebanku finanšu pakalpojumu sniedzēju asociācijas valdes loceklis Andris ARHIPENKO;
 • Latvijas Profesionālo apdrošināšanas brokeru asociācijas valdes priekšsēdētājs Agris AUCE;
 • Latvijas Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita BAJĀRE;
 • Latvijas Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas iestāžu asociācijas valdes priekšsēdētājs Dmitrijs KAČANOVS;
 • Latvijas Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību savienības valdes loceklis Artūrs KORBUTS;
 • Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas valdes priekšsēdētājs Aigars KRŪMS;
 • Latvijas Privātā un riska kapitāla asociācijas valdes priekšsēdētāja Anita TITOVA;
 • Latvijas Bankas padomes locekle, Latvijas Bankas noregulējuma komitejas vadītāja Ilze POSUMA;
 • Latvijas Bankas prezidenta vietniece, Latvijas Bankas uzraudzības komitejas vadītāja Santa PURGAILE.

Konsultatīvās padomes sēde

Norises vieta: Rīgā, K. Valdemāra ielā 1B, Vitrāžu zālē

Sēdes norises laiks: 17.07.2024. plkst.11.00

Darba kārtība

1. Noteikumu projekts "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi"

Sēdes materiāli

Noteikumu projekti un anotācijas

 

Darba kārtība

1. Apdrošināto aizsardzības fonda (AAF), Noguldījumu garantiju fonda (NGF), 2023. gada darbības pārskati

Sēdes materiāli

Fondu darbības pārskati

Darba kārtība

1. Noteikumu projekts "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi"

2. Noteikumu projekts "Prasības iestādes izvērtējuma veikšanai par to, vai tā ir finanšu grūtībās vai, iespējams, nonāks finanšu grūtībās"

Sēdes materiāli

Noteikumu projekti un anotācijas

Sēdes protokols

Konsultatīvās finanšu tirgus padomes sēde 11.06.2024.

Darba kārtība

1. Noteikumu projekts "Alternatīvo snieguma rādītāju atklāšanas prasības"

2. Noteikumu projekts "Ar paralēlās banku sistēmas vienībām veikto riska darījumu koncentrācijas riska pārvaldības noteikumi"

3. Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā kredītiestāde sniedz informāciju Latvijas Bankai par klientiem un klientu veiktajiem darījumiem, sniedzamās informācijas apjomu un apkopošanas prasībām"

Sēdes materiāli

Noteikumu projekti un anotācijas

Sēdes protokols

Konsultatīvās finanšu tirgus padomes sēde 14.05.2024.

Darba kārtība

1. Noteikumu projekts "Centrālo vērtspapīru depozitāriju uzraudzības pārskatu noteikumi"

2.  Noteikumu projekts "Grozījums Latvijas Bankas 2022. gada 24. oktobra noteikumos Nr. 226 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku""

3. Noteikumu projekts "Ieguldītāju, kuriem ir tiesības uz kompensāciju, saraksta sastādīšanas un iesniegšanas noteikumi"

4. Noteikumu projekts "Ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieka finanšu instrumentu portfeļa pārskata noteikumi"

5. Noteikumu projekts "Grozījumi Latvijas Bankas 2022. gada 14. novembra noteikumos Nr. 229 "Latvijas Bankas noregulējuma komitejas nolikums""

Sēdes materiāli

Noteikumu projekti un anotācijas

Sēdes protokols

Konsultatīvās finanšu tirgus padomes sēde 16.04.2024.

Darba kārtība

1. Noteikumu projekts "Sūdzību par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu pārvaldības kārtība"
2. Noteikumu projekts "Apdrošināšanas sabiedrību saņemto sūdzību pārvaldības kārtība"
3. Noteikumu projekts ''Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeru, citu dalībvalstu un ārvalstu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeru filiāļu darbības pārskata sagatavošanas noteikumi''

Sēdes materiāli

Noteikumu projekti un anotācijas

Sēdes protokols

Konsultatīvās finanšu tirgus padomes sēde 26.03.2024.

Darba kārtība

1. Noteikumu projekts ''Noteikumi par prasībām ieguldījumu fondu ieguldījumu objektiem, darījumiem un noteikta darbības veida fondiem''
2. Noteikumu projekts "Noteikumi par minimālo apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai nepieciešamo zināšanu un prasmju apjomu"
3. Noteikumu projekts "Prasības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka nodrošinājumam pašriska saistības izpildei"
4. Noteikumu projekts "Apdrošināšanas produkta informācijas dokumenta noformējuma un satura prasības"
5. Noteikumu projekts ''Prasības bloķēšanas sistēmu pielāgošanai un tirdzniecības apstādināšanas publiskošanai''
6. Noteikumu projekts ''Tirgus uzturētāja paziņojumiem izmantojamās veidlapas apstiprināšanas noteikumi''
7. Noteikumu projekts "Uzraudzības pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi"
8. Noteikumu projekts ''Publiskošanas prasības ziņojumam par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības maksātspēju un finansiālo stāvokli''
9. Noteikumu projekts "Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku pārvaldības personālresursu nodrošināšanu un personāla apmācības prasībām"
10. Noteikumu projekts "Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveides un kontroles prasības"
11. Noteikumu projekts "Oficiālās regulētās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas noteikumi"
12. Noteikumu projekts "Krājaizdevu sabiedrību iekšējās kontroles sistēmas noteikumi"

Sēdes materiāli

Noteikumu projekti un anotācijas

Sēdes protokols

Konsultatīvās finanšu tirgus padomes sēde 13.03.2024.

Darba kārtība

1. Noteikumu projekts "Noteikumi par elektroniskajiem līdzekļiem informācijas iesniegšanai Latvijas Bankai tirgus ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas"
2. Noteikumu projekts "Noteikumi par finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķināšanas kārtību un papildu uzraudzībai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību"
3. Noteikumu projekts ''Maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu iekšējās kontroles sistēmas noteikumi''
4. Noteikumu projekts "Minimālās prasības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību pārvaldības sistēmai"

Sēdes materiāli

Noteikumu projekti un anotācijas

Sēdes protokols

Konsultatīvās finanšu tirgus padomes sēde 13.02.2024.

Darba kārtība

1. Noteikumu projekts "Noteikumi par centrālā vērtspapīru depozitārija noteikumu un procedūru izstrādi un piemērošanu dalībnieka saistību neizpildes gadījumā"
2. Noteikumu projekts ''Maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu licencēšanas, reģistrētas darbības atļaujas izsniegšanas un informācijas sniegšanas noteikumi''
3. Noteikumu projekts "Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbību regulējošo prasību un pārskatu sagatavošanas noteikumi"
4. Noteikumu projekts "Noteikumi par iestādes, kas sniedz maksājuma ierosināšanas pakalpojumu un vai konta informācijas pakalpojumu, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālā limita apmēru un tā aprēķināšanas kārtību"

Sēdes materiāli

Noteikumu projekti un anotācijas

Sēdes protokols

Konsultatīvās finanšu tirgus padomes sēde 16.01.2024.

Darba kārtība

1. Latvijas Bankas prioritātes finanšu sektora uzraudzības jomā. Finanšu tirgus dalībnieku maksājumi 2024. gadā un sedzamie izdevumi.Latvijas Bankas prioritātes finanšu sektora uzraudzības jomā. Finanšu tirgus dalībnieku maksājumi 2024. gadā un sedzamie izdevumi.(Informācija Latvijas Bankas konsultatīvās finanšu tirgus padomes dalībniekiem)
2. Noteikumu projekts ''Papildu prasības kredītiestāžu būtiskas, aizsargājamas vai konfidenciālas informācijas atklāšanai''
3. Noteikumu projekts "Neliela apjoma maksājumu sistēmas reģistrēšanas noteikumi"
4. Noteikumu projekts "Kredītriska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi"
5. Noteikumu projekts "Pārskata par segtajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumu noguldījumu garantiju fondā aprēķināšanas noteikumi"
6. Noteikumu grozījumu projekts "Noteikumi par finanšu tirgus dalībnieku maksājumu apmēru un šo maksājumu aprēķināšanas un veikšanas kārtību"
7. Noteikumu projekts ''Informācijas dokumenta publiskā piedāvājuma izteikšanai sagatavošanas un publicēšanas noteikumi''

Sēdes materiāli

Noteikumu projekti un anotācijas

Sēdes protokols

Konsultatīvās finanšu tirgus padomes sēde 07.12.2023.

 

Darba kārtība

1. Noteikumu projekts "Fonda kopējā riska un riska darījumu apmēra ar darījumu partneri aprēķināšanas noteikumi"
2. Noteikumu projekts "Procentu likmju riska netirdzniecības portfelī un kredītriska starpības riska netirdzniecības portfelī pārvaldīšanas noteikumi"
3. Noteikumu projekts ''Kredītiestāžu licencēšanas, atsevišķu atļauju izsniegšanas un informācijas sniegšanas noteikumi''
4. Noteikumu projekts ''Ieguldījumu produktu pārvaldības prasības''
5. Noteikumu projekts ''Kredītriska kapitāla prasības aprēķināšanas noteikumi''
6. Noteikumu projekts "Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem paredzētās pamatinformācijas sagatavošanas un dalībnieka vajadzību noskaidrošanas noteikumi"

Sēdes materiāli

Noteikumu projekti un anotācijas

Sēdes protokols

Latvijas Bankas konsultatīvās finanšu tirgus padomes 15.11.2023. sēdes (aptaujas kārtība) protokols

Darba kārtība

1. Noteikumu projekts "Noteikumi par informācijas sniegšanu par darbību ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanas jomā"
2. Noteikumu projekts ''Informācijas par darījumiem ar finanšu instrumentiem sniegšanas kārtība''
3. Noteikumu projekts "Maksimāli sadalāmās summas aprēķināšanas kārtība"
4. Noteikumu projekts "Noteikumi par Finanšu instrumentu tirgus likuma 60. panta pirmās daļas 3.punktā minēto finanšu instrumentu sarakstu"

Sēdes materiāli

Noteikumu projekti un anotācijas

Sēdes protokols

Latvijas Bankas konsultatīvās finanšu tirgus padomes 05.09.2023. sēdes (aptaujas kārtība) protokols

Darba kārtība

1. Noteikumu projekts "Parāda instrumentu modificētā ilguma aprēķina korekcijas noteikumi"
2. Noteikumu projekts "Noteikumi par kombinētās pārdošanas praksi"

Sēdes materiāli

Noteikumu projekti un anotācijas

Sēdes protokols

Latvijas Bankas konsultatīvās finanšu tirgus padomes 11.07.2023. sēdes (aptaujas kārtība) protokols

Darba kārtība

1. Noteikumu projekts "Noteikumi par tieši piemērojamajos Eiropas Savienības tiesību aktos par prudenciālajām prasībām paredzēto izvēles iespēju piemērošanu"
2. Noteikumu projekts "Noteikumi par veidlapu Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktam paziņojumam par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu"
3. Noteikumu projekts "Paziņojuma par emitenta izcelsmes dalībvalsti veidlapas parauga apstiprināšanas noteikumi"
4. Noteikumu projekts "Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas noteikumi"

Sēdes materiāli

Noteikumu projekti un anotācijas

Sēdes protokols

Latvijas Bankas konsultatīvās finanšu tirgus padomes 07.06.2023. sēdes (aptaujas kārtība) protokols 

Darba kārtība

1. Noteikumu projekts ''Noteikumi par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu finanšu institūcijā''

Sēdes materiāli

Noteikumu projekts un anotācija

Sēdes protokols

Latvijas Bankas konsultatīvās finanšu tirgus padomes 10.05.2023. sēdes (aptaujas kārtība) protokols

Darba kārtība

1. Noteikumu projekts "Noteikumi par papildpensijas kapitāla aprēķināšanas kārtību"
2. Ziņojums par kompensācijas sistēmu darbību (Ierobežota pieejamība)

Sēdes materiāli

Noteikumu projekts "Noteikumi par papildpensijas kapitāla aprēķināšanas kārtību" un anotācija

Sēdes protokols

Latvijas Bankas konsultatīvās finanšu tirgus padomes 31.03.2023. sēdes (aptaujas kārtība) protokols