Publicēts: 26.11.2022. Aktualizēts: 14.03.2024.

Vienotais noregulējuma mehānisms Eiropas Savienībā darbojas kopš 2016. gada, kad pilnībā spēkā stājās Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par vienoto noregulējuma mehānismu.

Noregulējuma mehānisms izveidots atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija direktīvai 2014/59/ES par kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanu un noregulējumu. Šī direktīva paredz kopīgus noregulējuma instrumentus un noregulējuma pilnvaras, kas pieejami ikvienas dalībvalsts noregulējuma iestādēm, bet atstāj dalībvalstu noregulējuma iestāžu ziņā šo instrumentu piemērošanu un valstu finansēšanas mehānismu izmantošanu noregulējuma procedūru atbalstam.

Latvijā šīs direktīvas normas ir pilnībā ieviestas Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā.

Noregulējums

Nacionālais noregulējuma fonds

Tieši piemērojamie ES tiesību akti

  • Komisijas 2018. gada 23. oktobra Īstenošanas regula (ES) 2018/1624, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz procedūrām, standarta veidlapām un veidnēm informācijas sniegšanai kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējuma plānu vajadzībām un atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/1066 (Dokuments attiecas uz EEZ)
  • Komisijas 2014. gada 21. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/63, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES papildina attiecībā uz ex ante iemaksām noregulējuma finansēšanas mehānismos
  • Komisijas 2021. gada 23. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2021/763, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/59/ES piemērošanai attiecībā uz uzraudzības pārskatu sniegšanu un informācijas publiskošanu par minimuma prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (Dokuments attiecas uz EEZ)

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).