Publicēts: 14.08.2023.

Privātie pensiju fondi var izbeigt darbību, veicot reorganizāciju vai likvidāciju.

Abi procesi var notikt, tikai saņemot Latvijas Bankas atļauju. Reorganizācijas un likvidācijas process notiek saskaņā ar Komerclikumu, ievērojot Privāto pensiju fondu likuma 38. pantā ietvertos papildu noteikumus.

Reorganizācijas vai likvidācijas atļaujas iegūšanas process sastāv no vairākiem posmiem:

  • sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai;
  • pieteikuma iesniegšana un izvērtēšana;
  • lēmuma pieņemšana un pensiju fonda likvidācija vai reorganizācija.

Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai

Pirms dokumentu iesniegšanas kārtīgi iepazīstieties ar iesniedzamo informāciju un dokumentu sarakstu, kā arī veiciet pārrunas ar pensiju fonda kuratoru, lai nepieciešamības gadījumā saņemtu palīdzību jau pirms dokumentu iesniegšanas procesa uzsākšanas.  

Ņem vērā

Pieteikuma iesniegšana un izvērtēšana

Iesniedziet iesniegumu pensiju fonda reorganizācijai vai likvidācijai. 

Pensiju fonda reorganizācijas gadījumā iesniegumā norādiet reorganizācijas veidu un iesniegumam pievienojiet nepieciešamos dokumentus:

  • reorganizācijas līguma projektu;
  • revidenta ziņojumu par reorganizācijas līguma projektu;
  • reorganizācijas prospektu (prospektus).

Ja pensiju fonda reorganizācijas rezultātā tiks izveidoti jauni pensiju fondi, par tiem Latvijas Bankai iesniedzami Privāto pensiju fondu likuma 8. panta trešajā daļā norādītie dokumenti.
Uzzini vairāk

Lēmuma pieņemšana un pensiju fonda likvidācija vai reorganizācija.

Latvijas Banka mēneša laikā pēc tam, kad saņemti visi nepieciešamie dokumenti:

  • sagatavo un pieņem lēmumu par pensiju fonda reorganizācijas vai likvidācijas uzsākšanu un pensiju fondā uzkrātā papildpensijas kapitāla  pārskaitīšanu citā pensiju fondā;
  • informē tirgus dalībnieku;
  • publicē paziņojumu Latvijas Bankas tīmekļvietnē, kā arī reģistrē informāciju Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes iestāžu reģistrā.

Saistības pret pensiju fonda dalībniekiem

Kapitālsabiedrības akcionāru vai dalībnieku sapulce nedrīkst pieņemt lēmumu par pensiju fonda likvidācijas pabeigšanu, kamēr nav pilnībā izpildītas saistības pret pensiju plānu dalībniekiem un papildpensijas saņēmējiem.

Pensiju fonda likvidācijas gadījumā pensiju plānu dalībniekiem ir tiesības uz visu viņu individuālajos kontos esošo papildpensijas kapitālu un tas ir pārskaitāms citā pensiju fondā.


Privāto pensiju fondu uzraudzība

Uzraudzības process privāto pensiju fondiem.

Uzzināt vairāk