Publicēts: 16.01.2024.

Kredītiestāžu uzraudzība

Uzraudzības principi

Latvijas Banka regulē un pārrauga Latvijas kredītiestāžu sektoru ciešā sadarbībā ar Eiropas Centrālo banku tās izveidotā Vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros un ar Eiropas uzraudzības iestādēm atbilstoši labākajai starptautiskajai kredītiestāžu uzraudzības praksei un darbības pamatprincipiem.

Uzraudzības galvenais princips ir iespējami savlaicīgi identificēt problēmas finanšu tirgū vai individuāla tirgus dalībnieka darbībā, lai nekavējoties sniegtu uzrauga viedokli un rekomendācijas vai pieprasītu novērst vai samazināt problēmas.

Uzraudzība ir viens no stabilas finanšu sistēmas galvenajiem pīlāriem, kas papildina finanšu tirgu pašregulāciju un katras finanšu iestādes iekšējās kontroles mehānismus. Uzraudzības pamatmērķis ir nodrošināt, ka katra uzraugāmā iestāde tiek profesionāli un piesardzīgi pārvaldīta atbilstoši tās darbības specifikai un risku lielumam.

Latvijas Banka pastāvīgi stiprina kredītiestāžu uzraudzības ietvaru, nodrošinot visaptverošu uzraudzības procesu, kā arī sekmējot stabila un pret krīzēm noturīga kredītiestāžu sektora darbību un attīstību.

Vienotais uzraudzības mehānisms

Vienotais uzraudzības mehānisms (VUM) ir Eiropas banku uzraudzības sistēma, kas stājās spēkā 2014. gada 4. novembrī.

VUM galvenie mērķi ir: 

 • nodrošināt Eiropas banku sistēmas drošumu un ilgtspēju;  
 • veicināt finanšu stabilitāti un finanšu integrāciju eirozonā un vienotajā tirgū kopumā; 
 • nodrošināt konsekventu uzraudzību saskaņā ar vienotiem augsta līmeņa standartiem un prasībām. 

VUM vada Eiropas Centrālā banka (ECB), strādājot ciešā sadarbībā ar VUM iesaistīto valstu nacionālajām uzraudzības iestādēm, Latvijā – ar Latvijas Banku.

VUM iesaistītajās valstīs nozīmīgo kredītiestāžu tiešu uzraudzību veic ECB. Katrā attiecīgajā valstī ECB tiešai uzraudzībai ir pakļautas vismaz trīs kredītiestādes neatkarīgi no to absolūtā lieluma.

Latvijas gadījumā ECB ir pārņēmusi trīs pēc aktīviem lielāko kredītiestāžu – AS "Swedbank", AS "SEB banka" un AS "Citadele banka" – tiešo uzraudzību. Latvijas Banka ir daļa no šā ECB īstenotā uzraudzības procesa – Latvijas Bankas darbinieki ir integrēti ECB kopējās uzraudzības komandās.

Kredītiestādes, kuras netiek uzskatītas par nozīmīgām, uzrauga katras valsts nacionālā uzraudzības iestāde sadarbībā ar ECB.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu un sankciju riska pārvaldību Latvijā gan nozīmīgajās kredītiestādēs, gan mazāk nozīmīgajās kredītiestādēs un Eiropas Savienības dalībvalstu kredītiestāžu filiālēs uzrauga Latvijas Bankas Naudas atmazgāšanas novēršanas pārvalde.

Vairāk informācija par vienoto uzraudzības mehānismu

Latvijas Banka nosaka finanšu tirgus, tostarp kredītiestāžu, uzraudzības prioritātes un fokusus. Lai nodrošinātu uzraudzības prioritātēm atbilstošu rīcību, Latvijas Banka izstrādā katrai nozarei un katram tirgus dalībniekam uzraudzības programmu, kā arī klātienes un neklātienes aktivitāšu plānu, īstenojot uz risku izvērtējumu balstītu pieeju un uzraudzības procesos piemērojot proporcionalitātes principu.

Finanšu tirgus uzraudzības prioritātes

Kredītiestāžu darbību regulē:

 • Kredītiestāžu likums;
 • Finanšu instrumentu tirgus likums;
 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums;
 • uz visu minēto likumu pamata izdotie normatīvie akti un citi normatīvie akti, tostarp tādi, kas regulē komercdarbību;
 • Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 468/2014, ar ko izveido vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula);
 • Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (VUM regula);
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012;
 • citi tieši piemērojamie Eiropas Savienības tiesību akti.

Latvijas tiesību akti kredītiestādēm

Uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas process

Viens no galvenajiem uzraudzības principiem nemainīgi ir uz risku izvērtējumu balstīta uzraudzība. Ievērojot šo principu, Latvijas Banka pastāvīgi uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (UPNP) ietvaros vērtē kredītiestāžu darbības rezultātus, risku līmeni un to pārvaldīšanas kvalitāti, kā arī, pamatojoties uz šo risku monitoringa rezultātiem, plāno nepieciešamos uzraudzības pasākumus.

Risku novērtējums UPNP ietvaros tiek veikts atbilstoši Latvijas Bankas metodoloģijai, kas ir izstrādāta, ievērojot Eiropas Banku iestādes UPNP vadlīnijas. Novērtējumā tiek ņemti vērā gan risku līmeni raksturojošie kvantitatīvie rādītāji un to robežvērtības atbilstoši ECB metodoloģijai, gan informācija par risku pārvaldīšanu, kas izriet no klātienes pārbaudēm, tematiskajām un horizontālajām pārbaudēm, Latvijas Bankas rīcībā esošās informācijas par regulējošo prasību ievērošanu un konstatētajiem iekšējās kontroles sistēmas trūkumiem, par kredītiestāžu kapitāla un likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesu kvalitāti un darbības atjaunošanas plāna vērtējumu. Latvijas Banka izmanto informāciju, kas sniegta kredītiestāžu uzraudzības pārskatos par stāvokli konkrētā periodā, kā arī papildus pieejamo aktuālo informāciju par būtiskiem notikumiem un izmaiņām kredītiestāžu darbībā, risku līmenī un finansiālās darbības rādītājos.

Latvijas Banka risku vērtējumus un risku līmeni UPNP ietvaros nosaka skalā no "1" līdz "4":

Vērtējums

Riska līmenis

1.0–1.7

zems risks

1.8–2.5

vidēji zems risks

2.6–3.3

vidēji augsts risks

3.4–4.0

augsts risks

Latvijas Banka UPNP ietvaros lemj, vai kredītiestāžu stratēģijas, procedūras un īstenotie pasākumi nodrošina pietiekamu risku pārvaldīšanu un vai kredītiestāžu pašu kapitāls un likviditāte ir pietiekama to darbībai piemītošo un varbūtējo risku segšanai. Ņemot vērā UPNP rezultātus, Latvijas Banka nosaka kredītiestādēm papildu pašu kapitāla prasības un ieteicamās kapitāla rezerves prasības, īpašas likviditātes prasības, kā arī piemēro citus uzraudzības pasākumus un rekomendācijas.

Eiropas Banku iestādes UPNP vadlīnijas

Informācija par UPNP ECB banku uzraudzības tīmekļvietnē

Latvijas Banka veic uz risku izvērtējumu balstītu un uz attīstību vērstu nepārtrauktu un visaptverošu tirgus dalībnieku uzraudzību:

 • neklātienē analizē tirgus dalībnieku darbību raksturojošos rādītājus, riskus un risku pārvaldīšanas sistēmas, pastāvīgi pievēršot uzmanību finanšu rādītāju kvalitatīvajām un kvantitatīvajām izmaiņām, regulējošo prasību ievērošanai un korporatīvās pārvaldības efektivitātei;
 • veic klātienes pārbaudes un neklātienes pārbaudes;
 • savas kompetences ietvaros vērtē finanšu pakalpojumu kvalitāti un nodrošina klientu aizsardzību;
 • konstatējot trūkumus tirgus dalībnieku darbībā, izvērtē un nepieciešamības gadījumā piemēro uzraudzības pasākumus un administratīvos pasākumus;
 • savas kompetences ietvaros nodrošina patiesas un skaidras informācijas atklāšanu par tirgus dalībnieku darbību;
 • nodrošina jaunu tirgus dalībnieku ar stabilu kapitāla bāzi un skaidru un dzīvotspējīgu stratēģiju ienākšanu tirgū;
 • uztur pastāvīgu dialogu ar tirgus dalībniekiem un profesionālajām asociācijām par jaunām prasībām un tendencēm sektoros un ar tām saistītiem riskiem un problēmjautājumiem.

Pārbaudes iedalāmas šādās kategorijās:

 • individuālās pārbaudes, kuras tiek veiktas ar mērķi novērtēt konkrētas kredītiestādes darbību noteiktā jomā vai atsevišķos jautājumos;
 • horizontālās pārbaudes, kuras tiek veiktas ar mērķi novērtēt kredītiestāžu sektora darbību noteiktā jomā vai atsevišķos jautājumos;
 • tematiskās pārbaudes, kuras tiek veiktas ar mērķi novērtēt vienas vai vairāku kredītiestāžu darbību atbilstoši noteiktiem kritērijiem, jomai, tematam vai atsevišķam jautājumam;
 • ārkārtas pārbaudes, kuras tiek veiktas bez iepriekšējas kredītiestādes brīdināšanas.

Noderīga informācija

 


Kredītiestāžu uzraudzība

Uzraudzības process kredītiestādēm.

Uzzināt vairāk