Publicēts: 09.10.2023.

Maksājumu bāzi un maksimālās likmes ietvaru nosaka Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums, 78.¹ panta 1. daļa, savukārt faktiskais maksājumu apmērs konkrētajam gadam un šo maksājumu aprēķināšanas un veikšanas kārtība tiek noteikta ar Latvijas Bankas noteikumiem.

Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam tirgus dalībnieks maksājumu veic reizi ceturksnī pēc rēķina saņemšanas.

Rēķinu, izmantojot savā rīcībā esošo informāciju, sagatavo Latvijas Banka un nosūta to tirgus dalībniekam.

Licencētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības

 

Licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība maksā Latvijas Bankai līdz 0,132 % no sabiedrības pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu vidējās aktīvu vērtības gadā, kas aprēķināta, pamatojoties uz attiecīgā gada katra ceturkšņa beigu aktīvu vērtību, bet ne mazāk par 3557 euro gadā.

Ja sabiedrība sniedz Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 5. panta otrajā un trešajā daļā minēto ieguldījumu pakalpojumu, tad sabiedrība maksā Latvijas Bankai līdz vienam procentam no sabiedrības sniegto ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumiem, bet ne mazāk par 711 euro gadā.

Citā dalībvalstī licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas reģistrējusi ieguldījumu fondu Latvijā

 

Dalībvalstī licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrībasfiliāle, kas nodibināta Latvijā

 

Licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas veic ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldi

 

Ja ieguldījumu pārvaldes sabiedrība veic ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldi, tā maksā Latvijas Bankai līdz 0,132 procentiem no tās pārvaldē esošo ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu vidējās aktīvu vērtības gadā, kas aprēķināta, pamatojoties uz attiecīgā gada katra ceturkšņa beigu aktīvu vērtību, bet ne mazāk par 3557 euro gadā.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību uzraudzība

Uzraudzības process, pārskatu iesniegšanas un apmaksas kārtība, normatīvie akti un statistika.

Uzzināt vairāk