Publicēts: 27.11.2012. Aktualizēts: 07.06.2024.

Patērētāja kreditoram ir tiesības ar fiziskās personas piekrišanu saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas, kas attiecas uz šo fizisko personu.

Lai saņemtu Kredītu reģistrā esošās ziņas par patērētāju:

1) patērētāja kreditors Kredītu reģistra pieprasījumu sadaļā interaktīvi aizpilda pieteikumu, norādot Kredītu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanai nepieciešamo informāciju. Pieteikumu patērētāja kreditora vārdā var aizpildīt jebkura persona;

2) patērētāja kreditors samaksā Latvijas Bankai vienreizējo maksu 17.50 eiro par Kredītu reģistra izmantošanu, to ieskaita Latvijas Bankas norēķinu kontā Latvijas Bankā Nr. LV51 LACB 0EUR 1750 5020 0, BIC LACBLV2X.

Kā maksājuma mērķi patērētāja kreditors norāda interaktīvi aizpildītā pieteikuma numuru.

3) Latvijas Banka divu darbadienu laikā pēc vienreizējās maksas saņemšanas nosūta interaktīvi aizpildītajā pieteikumā norādītajai fiziskajai personai uz pieteikumā norādīto personas pasta adresi Kredītu reģistrā iekļauto ziņu identifikācijas kodu un norādi par šā koda izmantošanu;

4) fiziskā persona identifikācijas kodu interaktīvi ievada reģistra pieprasījuma sadaļā. Identifikācijas kodu fiziskās personas vārdā var ievadīt arī cita persona, kurai fiziskā persona šo kodu nodevusi;

5) Latvijas Banka nosūta par fizisko personu Kredītu reģistrā iekļautās ziņas patērētāja kreditoram. Ja interaktīvi aizpildītajā pieteikumā norādīta patērētāja kreditora pasta adrese ārpus Latvijas, Latvijas Banka noformē Kredītu reģistrā iekļautās ziņas latviešu un angļu valodā.