Publicēts: 24.11.2021. Aktualizēts: 04.04.2023.

Latvijas Bankas Ilgtspējības stratēģija definē mūsu izpratni par ilgtspējību, skaidro gaidāmo pārmaiņu daudzveidīgo ietekmi uz Latvijas Bankas ikdienas darbu un Latvijas Bankas likumā noteiktajiem uzdevumiem. Stratēģijā iekļauto redzējumu izmantojam, aktīvi veidojot sabiedrisko domu, konsultējot valsts institūcijas un sadarbojoties ar tām, kā arī piedaloties diskusijā starptautiskās institūcijās un forumos.

Kāpēc Latvijas Bankai rūp ilgtspējība?

Cilvēces ekonomiskā attīstība ir sasniegusi nebijušas virsotnes, bet arvien redzamākas kļūst negatīvās blakusparādības, kas izpaužas gan lielā nevienlīdzībā, gan resursu izsīkumā, vides degradācijā un augošās klimata pārmaiņās. Šīs pārmaiņas uzskatāmi parāda, ka tiekšanās pēc īslaicīgiem ieguvumiem, nevis pēc viedas attīstības un ilgtermiņa vērtības, nav ilgtspējīga. Redzams, ka ideja par atbildību pret nākamām paaudzēm nav radusi piepildījumu. Problēma ir samilzusi tik tālu, ka mums vienlaikus jānovērš turpmākās negatīvās sekas un jāpielāgojas jau notiekošajām pārmaiņām. Šie uzdevumi savukārt saistīti ar daudziem makroekonomiskiem riskiem, kuru apzināšana un pārvaldība ir vitāli svarīga gan makroekonomiskajai, gan finanšu sistēmas stabilitātei, un tiešā veidā skar ikvienas centrālās bankas mērķu sasniegšanu. Šie procesi tieši un būtiski ietekmē tādu nozīmīgu Latvijas Bankas uzdevumu sekmīgu veikšanu kā monetārās politikas īstenošana, finanšu stabilitātes nodrošināšana un ārējo rezervju un pārējo finanšu ieguldījumu pārvaldīšana, kā arī citas Latvijas Bankas funkcijas.

Tāpēc Latvijas Banka iegulda nozīmīgu darbu ekonomiskajā un politiku analīzē, kuras veikšanai nepieciešamo ilgtspējas datu pieejamība ir viens no izaicinājumiem. Finanšu sistēmai jāspēj pielāgoties mainīgajai videi, palielināt noturību un sniegt atbalstu ilgtspējības sasniegšanai. Latvijas Banka savā darbībā tiecas pēc ilgtermiņa sabiedriskā labuma un vēlas sniegt iespējami lielu artavu ilgtspējības sasniegšanā.

Centrālo banku īpašā loma ir, izmantojot to neatkarību un kompetenci, veidot ilgtermiņa lēmumu pieņemšanas kultūru gan publiskajā sektorā, gan sabiedrībā kopumā neatkarīgi no ekonomikas un politikas cikliem.

Kā Latvijas Banka izprot ilgtspējību?

Nākotnes kontekstā ilgtspējība ir paradigma, kurā vides, sabiedrības un ekonomiskie apsvērumi ir līdzsvaroti, lai uzlabotu dzīves kvalitāti. Ilgtspējīga pieeja ievēro planētas ekoloģiskās robežas un ekonomisko attīstību vērš uz sabiedrības locekļu iespēju vienlīdzību un dzīves kvalitāti.

Panāktais progress starptautiskajā sadarbībā un privāto ekonomisko struktūru augošā interese liecina par tālāku pārmaiņu neizbēgamību.

Paredzamās pārmaiņas nevar raksturot kā ātras un vieglas, arī Latvijas gadījumā. Klimatneitralitātes mērķu sasniegšana, pielāgošanās klimata pārmaiņu sekām, nevienlīdzības mazināšana, vides piesārņojuma novēršana un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana ir tikai lielākie no izaicinājumiem Latvijas ilgtermiņa attīstībai. Sociāli un ekoloģiski ilgtspējīga sabiedrība ir priekšnoteikums arī nākamo paaudžu tālākai ekonomiskajai attīstībai. Gan pārmaiņu mērogs, gan risinājumiem nepieciešamie politiskie lēmumi, gan šo lēmumu īstenošanas ātrums vistiešākajā veidā ietekmēs Latvijas finanšu un ekonomisko sistēmu.

Tālredzīgi izvēloties un laikus īstenojot nacionālās prioritātes ilgtspējības mērķu sasniegšanā, kā arī valstīm solidāri pildot to starptautiskās saistības, tiek nodrošināta stabila un prognozējama vide finanšu un ekonomiskās sistēmas funkcionēšanai un attīstībai.

Kādā starptautiskajā ietvarā mēs darbojamies?

Ilgtspējības mērķu sasniegšana ir globāls izaicinājums un viena no Eiropas Savienības politikas prioritātēm. Ņemot vērā to, ka daudzi riski ir ārpus centrālās bankas tiešas ietekmes sfēras, ir būtiski veidot sadarbību ne vien nacionālā, bet arī starptautiskā līmenī. Latvijas Banka savā darbībā ņem vērā starptautisko ietvaru, kas dinamiski attīstās, t. sk. Eirosistēmas politiku un Eiropas Savienības Zaļā kursa mērķus, klimata pārmaiņu mērķus (pašlaik – Parīzes nolīgums) un ANO definētos 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus. Latvijas Banka piedalās Finanšu sistēmas ekoloģizācijas tīkla (Network for Greening the Financial System) darbā, kas ir nozīmīgākā starptautiskā platforma centrālo banku un finanšu tirgu uzraugu sadarbībai finanšu sistēmu ilgtspējīgai transformācijai.

Galvenie darbības virzieni

Ilgtspējīga monetārā politika

Atbalstām klimata mērķu iekļaušanu Eiropas Centrālās bankas monetārās politikas stratēģijā un aktīvi piedalāmies tās īstenošanā. Latvijas Banka savas kompetences ietvaros aktīvi piedalās klimata rīcības plāna īstenošanā, gan paplašinot savu analītisko kapacitāti, gan iekļaujot ar klimata pārmaiņām saistītos apsvērumus monetārās politikas operācijās. Iestājamies par ilgtspējības mērķu plašāku iekļaušanu monetārajā politikā.

Stabila un ilgtspējīga finanšu sistēma

Lai nodrošinātu finanšu sektora noturību pret ilgtspējības risku materializēšanās negatīvajām sekām, iekļaujam šo risku, t. sk. fizisko un pārejas vides risku, analīzi finanšu stabilitātes risku pārvaldības ietvarā un attīstām finanšu sektora stresa testēšanas metodoloģiju, ietverot tajā vides pārmaiņu ietekmes scenārijus.

Aktīvi iesaistāmies finanšu sektoru regulējošo normatīvo aktu pilnveidē un informācijas pieejamības veicināšanā ar mērķi ierobežot ilgtspējības risku potenciālo negatīvo ietekmi uz finanšu stabilitāti un sekmēt finanšu sektora attīstību, tādējādi atbalstot pāreju uz vides, sociālajā un pārvaldības ziņā ilgtspējīgāku sabiedrību.

Attīstām arvien jaunas Latvijas finanšu sektoram piemērotas uzraudzības pieejas, lai veicinātu tā dalībnieku ilgtspējības risku pienācīgu pārvaldību, informācijas atklāšanu un ilgtspējības aspektu integrēšanu to pārvaldības struktūrās. 

Sadarbojamies ar finanšu nozari un atbildīgajām iestādēm, lai sekmētu ilgtspējīgu finanšu attīstībai labvēlīgu investīciju vidi, t. sk. veicinot klimata pārmaiņas raksturojošu datu pieejamību un ilgtspējīgu ieguldījumu atpazīstamību, kā arī ierobežojot zaļmaldināšanu.

Informācijas vākšana un apstrāde

Apzinām ilgtspējības aspektu analīzei un lēmumu pieņemšanai nepieciešamos ekonomiskos un finanšu datus un strādājam, lai veicinātu to pieejamību un saskaņotību (consistency) Latvijā un starptautiski, īpaši trūkstošo datu jomā.

Atbalstām Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Statistikas sistēmas uzsākto virzību uz ilgtspējības analīzei nepieciešamo statistisko datu nodrošināšanas metodoloģijas izstrādi un iegūšanu un sadarbojamies šajā jomā. Eiropas Centrālās bankas publicētais ar klimata pārmaiņām saistītais statistisko rādītāju kopums, lai labāk novērtētu ar klimata pārmaiņām saistīto risku ietekmi uz finanšu sektoru un pārraudzītu ilgtspējīga un ekoloģiska finansējuma attīstību, pieejams šeit.

Pilnveidojam Latvijas Bankas sniegto statistiku ar mērķi nodrošināt augstvērtīgu finanšu statistiku arī ilgtspējības jomā, t. sk. papildinot Kredītu reģistrā esošās detalizētās ziņas par izsniegtajiem kredītiem.

Ilgtspējīga naudas aprite

Mūsu darbs veicina ērti pieejamas skaidrās naudas brīvu izmantošanu ikdienas norēķinos, nodrošinot ikviena sabiedrības locekļa iekļaušanos tautsaimniecībā un vienlaikus mazinot drošības riskus valstī.

Skaidrās naudas ražošanas, apstrādes un aprites jomā veicam pasākumus ekoloģiskās pēdas samazināšanai: nododam pārstrādei monētu metālu, veicam apgrozības monētu maiņas darījumus ar citām eiro zonas valstīm, tādējādi ierobežojot apgrozības monētu ražošanas apjomu, šķirojam skaidrās naudas apstrādes procesā radušos atkritumus otrreizējai pārstrādei.

Pastāvīgi analizējam iespējas efektīvākai un klimatneitrālākai skaidrās naudas ražošanas un apstrādes procesu un aprites nodrošināšanai.

Veidojam un uzturam iekļaujošas un energoefektīvas maksājumu sistēmas.

Ārējo rezervju un pārējo finanšu ieguldījumu pārvaldīšana

Sākot ar 2023. gadu, Latvijas Banka publicē klimata ziņojumu, kurā apkopota un sniegta informācija par Latvijas Bankas ārējo rezervju un pārējo finanšu ieguldījumu klimata un SEG emisiju rādītājiem, kā arī ilgtspējības stratēģiju integrāciju ieguldījumu portfeļos, to pārvaldību un riskiem. Ieguldījumu klimata rādītāju analīze ļauj novērtēt pašreizējo situāciju un identificēt ieguldījumu riskus, kas saistīti ar klimata pārmaiņām, kā arī apzināt iespējas jauniem ilgtspējības mērķiem ieguldījumu jomā.

Ilgtspējības principu integrācijas procesā jau īstenotas pārmaiņas Latvijas Bankas kapitāla vērtspapīru portfelī, un tā pārvaldībā papildus trim ieguldījumu pamatprincipiem – vērtības saglabāšana, likviditāte un ienākumu gūšana – integrēti ilgtspējības mērķi: SEG emisiju neitralitātes sasniegšana līdz 2050. gadam un atbilstība Parīzes nolīguma noteikumiem, kā arī vides piesārņojuma novēršanas, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un vides, sociālās atbildības un pārvaldības faktoru (ESG) veicināšana.

Klimata pārmaiņas, kā arī pāreja uz klimatneitralitāti var izpausties kā finanšu risku pieaugums, tāpēc, neaizēnojot citus ieguldījumu mērķus, turpinām aplūkot iespējas ilgtspējības stratēģiju integrēšanai arī citām Latvijas Bankas ārējo rezervju un pārējo finanšu ieguldījumu portfeļu aktīvu klasēm, taču to šobrīd lielā mērā ierobežo standartizētu datu nepieejamība.

Sociālās atbildības politika un analītiskais darbs

Veicinām apzinātu lēmumu pieņemšanu valstī, piedāvājot savu eksperta viedokli un konsultējot visus valsts konstitucionālos orgānus.

Veidojam aktīvu dialogu ar finanšu nozari, lai veidotu vienotu izpratni un veicinātu nozares ilgtspējīgu transformāciju.

Ar sabiedriskajām iniciatīvām (lekcijām, semināriem, diskusijām u. c.) un izglītojošu materiālu palīdzību attīstām skolotāju, skolēnu, studentu, kā arī ikviena interesenta prasmes un zināšanas par ilgtspējības nozīmi. Tādējādi veicinām mērķauditorijas profesionālās kompetences uzlabošanu ilgtspējības jomā un vēlmi izmantot gūtās zināšanas ilgtspējības mērķu sasniegšanai praksē.

Uzlabojam sabiedrības finanšu pratības līmeni, t. sk. izglītojam par indivīda finanšu lēmumu ietekmi uz ilgtspējību, gan veicot pirkumus, gan ieguldot finanšu instrumentos, gan izvēloties pakalpojumus un to sniedzējus u. c. Sabiedrības finanšu pratības uzlabošanā un izglītošanā par ilgtspējīgām finansēm iesaistām arī citus sadarbības partnerus un līdzdarbojamies starptautiskās iniciatīvās. Uzlabojam sociālās un pilsoniskās jomas skolotāju izpratni par finanšu pratību un ilgtspējīgām finansēm, lai tālāk šīs zināšanas tiktu nodotas Latvijas skolēniem.

Ilgtspējīga institūcija

Integrējam ilgtspējības mērķus dažādās bankas darbības jomās.

Nodrošinām atbalstu darbinieku zināšanu ieguves procesā un veicinām "zaļo" paradumu veidošanos. 

Latvijas Banka savā darbībā ievēro vides aizsardzības standartus un iespēju robežās veicina aprites ekonomikas prakses. Pilnīga dokumentu aprites digitalizācija, atkritumu šķirošana, ieviestie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, saules paneļi un automatizēti vadīta elektroiekārtu darbināšana ir samazinājuši Latvijas Bankas ekoloģisko pēdu.

Ozols lauka vidū - ilustratīvs attēls