en
Aktualizēts: 15.06.2021

Latvijas Bankas klientu kasē bez maksas var apmainīt bojātās eiro un lata banknotes un monētas.

Citu valstu naudas zīmes Latvijas Banka nemaina.

Latvijas Banka veic bojātu banknošu tūlītēju apmaiņu kasē, ja

  • tām ir saskatāmas drošības pazīmes  
  • nosakāma nominālvērtība  
  • ir pārliecība par tās īstumu;
  • banknotes lielums ir lielāks par 50% no veselas banknotes lieluma. 

Saplēstas banknotes, ja tās sastāv no vairākām daļām, maina, ja ir identificējami abas attiecīgās banknotes numuri, vismaz divas banknotes daļas nepārprotami atbilst vienai un tai pašai banknotei un tās abas kopā veido vairāk kā 50 % no veselas banknotes lieluma.

Latvijas Banka veic bojātu apgrozības monētu tūlītēju apmaiņu, ja

  • uz tās saskatāma nominālvērtība
  • atšķirams ģerbonis (lata monētām) vai ir redzams nacionālās puses attēls (eiro monētām)
  • ir pārliecība par tās īstumu.

Ja rodas aizdomas par apmaiņai iesniegtās banknotes vai apgrozības monētas īstumu, tiek iesniegtas eiro banknotes vai apgrozības monētas lielā apmērā vai plēsta banknote sastāv no vairākām daļām un nav nosakāms plēstās banknotes atlikušais lielums, nav identificējami abi banknotes numuri vai cits šaubu iemesls, piemēram, banknote ir dedzināta, balināta, mazgāta vai tai trūkst kādas drošības pazīmes, pamatojoties uz klienta iesniegumu, naudas zīme tiek pieņemta uz ekspertīzi un par tās apmaiņu lemj Latvijas Bankas naudas zīmju ekspertīzes komisija. Atbilde tiek sniegta 4 nedēļu laikā pa pastu. Apmainītās naudas zīmes nominālvērtības atlīdzību var saņemt Latvijas Bankas kasē vai bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu uz klienta norādīto kredītiestādes kontu.

Ekspertīzē nodotās naudas zīmes, arī apmaiņas atteikuma gadījumā, atpakaļ netiek izsniegtas.

Ņemot vērā Ministru kabineta lēmumus par Covid-19 infekcijas ierobežošanu un nolūkā samazināt cilvēku plūsmu Latvijas Bankas klientu kasē, pieņemts lēmums ierobežot Latvijas Bankas sniegtos pakalpojumus klātienē – kasē Rīgā, K.Valdemāra ielā 1B. 

  • Pēc iepriekšēja pieraksta - zvanot pa tālruni 67022369 (Klientu kases darba laikā) un saskaņojot ierašanās laiku, klātienē iespējams apmainīt bojātas eiro un lata naudas zīmes, kā arī iesniegt identifikācijai aizdomīgas eiro un lata naudas zīmes.

Latvijas Banka nemaina un neatlīdzina nekādus zaudējumus, kas radušies viltotu naudas zīmju dēļ un neatdod viltojumus klientam, bet nodod tos policijā.

Veicot bojāto eiro un lata banknošu un monētu apmaiņu, Latvijas Banka ir tiesīga pieprasīt uzrādīt pasi vai personas apliecību (ID karti).