Publicēts: 16.01.2024. Aktualizēts: 14.02.2024.

Tirgus dalībniekam atbilstoši darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem ir pienākums noteiktā termiņā, kārtībā un apjomā publiski atklāt informāciju tās lietotājiem.

Publicējot informāciju tirgus dalībnieka tīmekļvietnē, informācijai ir jābūt viegli atrodamai, ērti lietojamai, saprotamai un sagatavotai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Nr.

Priekšnosacījumi

Publiskojamā informācija

Pamatojums

Publicēšanas vieta

Publicēšanas termiņš

1

KFPS nosaka kolektīvās finansēšanas piedāvājuma cenu

Skaidras un efektīvas politikas un procedūras, lai varētu veikt kredītriska novērtēšanu

Regulas Nr. 2020/1503 4.p.(4) "c"

Nav noteikts

 

2

KFPS piedāvā aizdevumu portfeļa individuālo pārvaldību

KFPS ieguldītājam sniedz aprakstu par metodi, kas izmantota Regulas 6. panta 2. punkta otrās rindkopas a), b) un c) apakšpunktā minētajiem novērtējumiem.

Regulas Nr. 2020/1503 6.p.(2) 
(3. rindkopa)

Nav noteikts

 

3

Informācija ieguldītājam par katru atsevišķo portfeli

Regulas Nr. 2020/1503 6.p.(4)

Ar elektroniskiem līdzekļiem

Pastāvīgi un pēc ieguldītāja pieprasījuma

4

KFPS veic darbību, kas saistīta ar aizdevumu portfeļa individuālu pārvaldību, un ir izveidojis un uztur ārkārtas gadījumiem paredzētu fondu

Brīdinājums par risku

Regulas Nr. 2020/1503 6.p.(5) "a"

Nav noteikts

 

5

Ārkārtas gadījumiem paredzētā fonda politikas apraksts

Regulas Nr. 2020/1503 6.p.(5) "b"
(i - vi)

Nav noteikts

 

6

Informācija par fonda darbības rezultātiem

Regulas Nr. 2020/1503 6.p.(6) "a","b"

Nav noteikts

1x cet.

7

 

Sūdzību izskatīšanas procedūra

Regulas Nr. 2020/1503 7.p.(1)

Nav noteikts

 

8

KFPS kā ieguldītājus pieņem: 
1) kapitāldaļu turētājus, kuri tur 20% vai vairāk pamatkapitāla vai balsstiesību; 
2) KFPS vadītājus vai darbiniekus; 
3) fiziskās vai juridiskās personas, kas ar 1. vai 2. punktā minētajām personām saistītas kontroles ziņā

Informācija, ka KFPS kā ieguldītājus pieņem personas, kas minētas priekšnosacījumos, tostarp informācija par konkrētiem projektiem, kuros veikti ieguldījumi

Regulas Nr. 2020/1503 8.p.(2)

KFPS tīmekļa vietne

 

9

 

Apraksts par interešu konfliktu vispārējo raksturu un avotiem, kā arī par pasākumiem, kas veikti, lai tos mazinātu

Regulas Nr. 2020/1503 8.p.(5)

KFPS tīmekļa vietne 
(labi pamanāmā vietā)

 

10

Tiek sniegti aktīvu glabāšanas vai maksājumu pakalpojumi

1) apraksts par pakalpojumu raksturu un noteikumiem, t.sk. atsauces uz piemērojamiem valsts tiesību aktiem 
2) vai pakalpojumus sniedz pats KFPS vai trešā persona

Regulas Nr. 2020/1503 10.p.(1) "a","b"

Nav noteikts

 

11

 

Visa KFPS informācija klientiem par sevi, par izmaksām, finanšu riskiem un maksām saistībā ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumiem vai ieguldījumiem, par kolektīvās finansēšanas nosacījumiem, tostarp kolektīvās finansēšanas projektu atlases kritērijiem, un par to kolektīvās finansēšanas pakalpojumu raksturu un ar tiem saistītajiem riskiem

Regulas Nr. 2020/1503 19.p.(1)

Skaidri norādītā un viegli pieejamā kolektīvās finansēšanas platformas tīmekļa vietnes sadaļā un nediskriminējošā veidā

 

12

 

Informācija klientiem, ka uz kolektīvās pakalpojumiem neattiecas noguldījumu garantiju sistēma (Direktīva 2014/49/ES) un ka uz pārvedamiem vērtspapīriem vai kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļautiem instrumentiem, kas iegūti ar to kolektīvās finansēšanas platformas starpniecību, neattiecas ieguldītāju kompensācijas sistēma (Direktīva 97/9/EK)

Regulas Nr. 2020/1503 19.p.(2)

Skaidri norādītā un viegli pieejamā kolektīvās finansēšanas platformas tīmekļa vietnes sadaļā un nediskriminējošā veidā

 

13

Ja ieguldījumu veic nepieredzējis ieguldītājs - pirmslīguma pārdomu periods

Informācija klientiem par pārdomu periodu nepieredzējušiem ieguldītājiem

Regulas Nr. 2020/1503 19.p.(3)

Labi pamanāmā informācijas nesēja vietā, tostarp katrā mobilajā lietotnē un tīmekļa vietnē, kurās kolektīvās finansēšanas piedāvājums tiek izteikts

Ikreiz, kad tiek izteikts kolektīvās finansēšanas piedāvājums

14

Informācija par pirmslīguma pārdomu periodu 
KFPS potenciālajiem nepieredzējušiem ieguldītājiem sniedz precīzu, skaidru un savlaicīgu informāciju par pārdomu periodu un kārtību, kādā atsauc piedāvājumu ieguldīt vai izteikumu par ieinteresētību

Regulas Nr. 2020/1503 22.p.(6) "a"

Nav noteikts

Īsi pirms potenciālais nepieredzējušais ieguldītājs var paziņot par savu piedāvājumu ieguldīt vai izteikumu par ieinteresētību

15

Informācija, ka pirmslīguma pārdomu periods ir sācies

Regulas Nr. 2020/1503 22.p.(6) "b"

Ar savas kolektīvās finansēšanas platformas starpniecību

Tūlīt pēc tam, kad saņemts piedāvājums ieguldīt vai izteikums par ieinteresētību

16

Ja KFPS kolektīvās finansēšanas projektiem piemēro kredītspējas novērtējumus vai ierosina noteikt kolektīvās finansēšanas piedāvājumu cenas savā kolektīvās finansēšanas platformā

Apraksts par metodi, kas izmantota kredītspējas novērtējumu vai cenu aprēķināšanai (ja aprēķina pamatā ir pārskati, kas nav revidēti, to skaidri norāda attiecīgās metodes aprakstā)

Regulas Nr. 2020/1503 19.p.(6)

Skaidri norādītā un viegli pieejamā kolektīvās finansēšanas platformas tīmekļa vietnes sadaļā un nediskriminējošā veidā

 

17

KFPS, kas sniedz kolektīvās finansēšanas pakalpojumus, kuri ietver aizdevumu piešķiršanas atvieglošanu

Savās kolektīvās finansēšanas platformās piedāvāto kolektīvās finansēšanas projektu saistību neizpildes rādītājs par vismaz iepriekšējiem 36 mēnešiem

Regulas Nr. 2020/1503 20.p.(1) "a"

KFPS tīmekļa vietne 
(labi pamanāmā vietā)

Katru gadu

18

Paziņojums par rezultātiem, attiecīgā gadījumā norādot: 
i) paredzamais un faktiskais saistību neizpildes rādītājs visiem aizdevumiem, kuru piešķiršanu KFPS ir atvieglojis, pa riska kategorijām un atsaucoties uz riska pārvaldības sistēmā noteiktajām riska kategorijām; 
ii) pieņēmumu kopsavilkums, kas izmantoti, lai noteiktu paredzamos saistību neizpildes rādītājus; 
iii) ja KFPS ir piedāvājis mērķa likmi attiecībā uz aizdevumu portfeļa individuālu pārvaldību, – faktisko gūto peļņu.

Regulas Nr. 2020/1503 20.p.(1) "b" 
(i - iii)

KFPS tīmekļa vietne 
(labi pamanāmā vietā)

4 mēnešu laikā pēc finanšu gada beigām

19

Ja potenciālais nepieredzējušais ieguldītājs nesniedz informāciju, kas nepieciešama tā zināšanu pārbaudei, vai atbilstoši KFPS vērtējumam potenciālajam nepieredzējušam ieguldītājam nav pietiekamu zināšanu, prasmju vai pieredzes

Informācija par to, ka kolektīvās finansēšanas platformā piedāvātie pakalpojumi var nebūt piemēroti potenciālajam nepieredzējušam ieguldītājam 
 
Brīdinājums par risku

Regulas Nr. 2020/1503 21.p.(4)

Nav noteikts 
 
Nepārprotami apliecina, ka ir saņēmuši un sapratuši KFPS izdoto brīdinājumu.

 

20

Ja nepieredzējušais ieguldītājs (t.sk. potenciālais) pieņem atsevišķu kolektīvās finansēšanas piedāvājumu, tādējādi ieguldot summu, kas pārsniedz vai nu 1 000 euro, vai 5 % no minētā ieguldītāja aktīvu neto vērtības

Brīdinājums par risku

Regulas Nr. 2020/1503 21.p.(7)

Nav noteikts 
 
Potenciālie nepieredzējušie ieguldītāji nepārprotami apliecina, ka ir saņēmuši un sapratuši KFPS izdoto brīdinājumu.

Pirms nepieredzējušais ieguldītājs (t.sk. potenciālais) pieņem atsevišķu kolektīvās finansēšanas piedāvājumu

21

 

Ieguldījumu pamatinformācijas lapa, ko projekta īpašnieks sagatavo katram kolektīvās finansēšanas piedāvājumam

Regulas Nr. 2020/1503 23.p.(2),(6),(7),

Uz atsevišķa pastāvīga informācijas nesēja

 

22

KFPS, kas sniedz aizdevumu portfeļa individuālo pārvaldību

Ieguldījumu pamatinformācijas lapa (platformas līmenī)

Regulas Nr. 2020/1503 24.p.(1),(3)

Uz atsevišķa pastāvīga informācijas nesēja

 

23

KFPS, kas piedāvā ziņojumdēļa pakalpojumus

Informācija klientiem par ziņojumdēļa raksturu

Regulas Nr. 2020/1503 25.p.(3) "a"

Nav noteikts

 

24

Informācija klientiem, kuri ir iecerējuši pirkt ziņojumdēlī reklamētus aizdevumus, par to aizdevumu darbības rezultātiem, kuru piešķiršanu atvieglojis KFPS

Regulas Nr. 2020/1503 25.p.(3) "c"

Nav noteikts

 

25

KFPS, kas ierosina atsauces cenu ziņojumdēlī minētajai pirkšanai un pārdošanai, savus klientus informē par to, ka ierosinātā atsauces cena nav saistoša un pamato ierosināto atsauces cenu, un atklāj informāciju par metodikas pamatelementiem atbilstīgi Regulas 19. panta 6. punktam.

Regulas Nr. 2020/1503 25.p.(5)

Nav noteikts

 

Izmantotie saīsinājumi:
KFPS - Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs

 

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju uzraudzība

Uzraudzības process kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem.

Uzzināt vairāk